James - యాకోబు 2 | View All

1. నా సహోదరులారా, మహిమాస్వరూపియగు మన ప్రభువైన యేసుక్రీస్తునుగూర్చిన విశ్వాసవిషయములో మోమాటముగలవారై యుండకుడి.
యోబు 34:19, కీర్తనల గ్రంథము 24:7-10

2. ఏలాగనగా బంగారు ఉంగరము పెట్టుకొని ప్రశస్త వస్త్రములు ధరించుకొనిన యొకడు మీ సమాజమందిరములోనికి వచ్చినప్పుడు, మురికి బట్టలు కట్టుకొనిన దరిద్రుడును లోపలికి వచ్చినయెడల

3. మీరు ప్రశస్త వస్త్రములు ధరించుకొనినవానిని చూచి సన్మానించి నీవిక్కడ మంచి స్థలమందు కూర్చుండుమని చెప్పి, ఆ దరిద్రునితో నీవక్కడ నిలువుము, లేక ఇక్కడ నా పాదపీఠమునకు దిగువను కూర్చుండుమని చెప్పినయెడల

4. మీ మనస్సులలో భేదములు పెట్టుకొని మీరు దురాలోచనతో విమర్శచేసినవారగుదురు కారా?

5. నా ప్రియ సహోదరులారా, ఆలకించుడి; ఈ లోక విషయములో దరిద్రులైనవారిని విశ్వాసమందు భాగ్య వంతులుగాను, తన్ను ప్రేమించువారికి తాను వాగ్దానముచేసిన రాజ్యమునకు వారసులుగాను ఉండుటకు దేవుడేర్పరచుకొనలేదా?

6. అయితే మీరు దరిద్రులను అవమానపరచుదురు. ధనవంతులు మీమీద కఠినముగా అధికారము చూపుదురు; మిమ్మును న్యాయసభలకు ఈడ్చు చున్న వారు వీరే గదా?

7. మీకు పెట్టబడిన శ్రేష్ఠమైన నామమును దూషించువారు వీరే గదా?

8. మెట్టుకు నీవలె నీ పొరుగువాని ప్రేమించుమను లేఖనములో ఉన్నట్టి ప్రాముఖ్యమైన యీ ఆజ్ఞను మీరు నెరవేర్చినయెడల బాగుగనే ప్రవర్తించువారగుదురు.
లేవీయకాండము 19:18

9. మీరు పక్షపాతము గలవారైతే ధర్మశాస్త్రమువలన అపరాధులని తీర్చబడి పాపము చేయువారగుదురు.
ద్వితీయోపదేశకాండము 1:17

10. ఎవడైనను ధర్మశాస్త్ర మంతయు గైకొనియు, ఒక ఆజ్ఞవిషయములో తప్పి పోయినయెడల, ఆజ్ఞలన్నిటి విషయములో అపరాధి యగును;

11. వ్యభిచరింపవద్దని చెప్పినవాడు నరహత్యచేయ వద్దనియు చెప్పెను గనుక నీవు వ్యభిచరింపకపోయినను నరహత్య చేసినయెడల ధర్మశాస్త్రవిషయములో నపరాధి వైతివి.
నిర్గమకాండము 20:13-16, ద్వితీయోపదేశకాండము 5:17, ద్వితీయోపదేశకాండము 5:18

12. స్వాతంత్ర్యము ఇచ్చు నియమము చొప్పున తీర్పుపొందబోవువారికి తగినట్టుగా మాటలాడుడి; ఆలాగు ననే ప్రవర్తించుడి.

13. కనికరము చూపనివాడు కనికరములేని తీర్పు పొందును; కనికరము తీర్పును మించి అతిశయ పడును.

14. నా సహోదరులారా, క్రియలు లేనప్పుడు ఎవడైనను తనకు విశ్వాసము కలదని చెప్పినయెడల ఏమి ప్రయో జనము? అట్టి విశ్వాసమతని రక్షింపగలదా?

15. సహోదరు డైనను సహోదరియైనను దిగంబరులై ఆ నాటికి భోజనములేక యున్నప్పుడు.

16. మీలో ఎవడైనను శరీరమునకు కావలసినవాటిని ఇయ్యకసమాధానముగా వెళ్లుడి, చలి కాచుకొనుడి, తృప్తిపొందుడని చెప్పినయెడల ఏమి ప్రయోజనము?

17. ఆలాగే విశ్వాసము క్రియలులేనిదైతే అది ఒంటిగా ఉండి మృతమైనదగును.

18. అయితే ఒకడు నీకు విశ్వాసమున్నది, నాకు క్రియలున్నవి; క్రియలు లేకుండ నీ విశ్వాసము నాకు కనుపరచుము, నేను నా క్రియలచేత నా విశ్వాసము నీకు కనుపరతునని చెప్పును.

19. దేవుడొక్కడే అని నీవు నమ్ముచున్నావు. ఆలాగు నమ్ముట మంచిదే; దయ్యములును నమ్మి వణకుచున్నవి.

20. వ్యర్థుడా, క్రియలులేని విశ్వాసము నిష్ఫలమైనదని తెలిసి కొనగోరుచున్నావా?

21. మన పితరుడైన అబ్రాహాము తన కుమారుడైన ఇస్సాకును బలిపీఠముమీద అర్పించి నప్పుడు అతడు క్రియలవలన నీతిమంతుడని తీర్పు పొంద లేదా?
ఆదికాండము 22:2, ఆదికాండము 22:9

22. విశ్వాసము అతని క్రియలతోకూడి కార్యసిద్ధి కలుగజేసెననియు, క్రియలమూలముగా అతని విశ్వాసము పరిపూర్ణమైనదనియు గ్రహించుచున్నావుగదా?

23. కాబట్టి అబ్రాహాము దేవుని నమ్మెను అది అతనికి నీతిగా ఎంచబడెను అను లేఖనము నెరవేర్చబడెను. మరియు దేవుని స్నేహితుడని అతనికి పేరుకలిగెను.
ఆదికాండము 15:6, 2 దినవృత్తాంతములు 20:7, యెషయా 41:8

24. మనుష్యుడు విశ్వాసమూలమున మాత్రముకాక క్రియల మూలమునను నీతి మంతుడని యెంచబడునని, మీరు దీనివలన గ్రహించితిరి.

25. అటువలెనే రాహాబను వేశ్యకూడ దూతలను చేర్చుకొని వేరొకమార్గమున వారిని వెలుపలికి పంపివేసినప్పుడు క్రియలమూలముగా నీతిమంతురాలని యెంచబడెను గదా?
యెహోషువ 2:4, యెహోషువ 2:15, యెహోషువ 6:17

26. ప్రాణములేని శరీరమేలాగు మృతమో ఆలాగే క్రియలు లేని విశ్వాసమును మృతము.Powered by Sajeeva Vahini Study Bible (Beta). Copyright© Sajeeva Vahini. All Rights Reserved.
James - యాకోబు 2 - బైబిల్ అధ్యయనం - Telugu Study Bible - Adhyayana Bible

విశ్వాసం యొక్క అన్ని వృత్తులు వ్యర్థమైనవి, ఇతరులకు ప్రేమ మరియు న్యాయాన్ని ఉత్పత్తి చేయకపోతే. (1-13) 
క్రీస్తును మహిమకు ప్రభువుగా విశ్వసించే వారు, వినయపూర్వకమైన యేసు శిష్యులుగా తమ గుర్తింపును వ్యతిరేకిస్తూ, బాహ్య రూపాల ఆధారంగా పక్షపాతం చూపకూడదు. సెయింట్ జేమ్స్ మొరటుతనం లేదా రుగ్మత కోసం వాదించడం లేదు; పౌర గౌరవం ముఖ్యం. అయితే, ఈ గౌరవం చర్చి కార్యాలయాలు, చర్చి ఖండనలు లేదా మతానికి సంబంధించిన విషయాలపై క్రైస్తవ నిర్ణయాలను ప్రభావితం చేయకూడదు. పవిత్ర జీవితంలోని ప్రతి అంశంలోనూ ఆత్మపరిశీలన విలువైనది. మనం దానిలో మరింత తరచుగా నిమగ్నమై, మన ఆత్మలతో సంభాషించే అవకాశాలను చేద్దాం.
ప్రార్థనా స్థలాలకు నిర్మాణం మరియు నిర్వహణ కోసం ఆర్థిక సహాయం అవసరం అయితే, సహాయకులకు వసతి కల్పించడం సముచితం. అయినప్పటికీ, ప్రతి ఒక్కరూ మరింత ఆధ్యాత్మికంగా ఆలోచించినట్లయితే, పేదలు సాధారణంగా జరిగే దానికంటే ఆరాధన సంఘాలలో ఎక్కువ శ్రద్ధ పొందుతారు. వినయపూర్వకమైన స్థితి అంతర్గత శాంతి మరియు పవిత్రతకు అనుకూలంగా ఉంటుంది. భౌతిక సంపద మరియు గౌరవాలు విశ్వాసులకు నిజంగా ప్రయోజనం చేకూర్చినట్లయితే, దేవుడు వారిని విశ్వాసంలో ధనవంతులుగా మరియు తనను ప్రేమించేవారికి తన వాగ్దాన రాజ్యానికి వారసులుగా ఎంపిక చేసుకున్నందున వారికి అనుగ్రహిస్తాడు.
ఐశ్వర్యం ఎంత తరచుగా దుర్మార్గానికి దారితీస్తుందో, దేవునికి మరియు మతానికి నిందను తెస్తుంది. మనలాగే మన పొరుగువారిని ప్రేమించాలనే లేఖనాల చట్టం రాజుల రాజు నుండి వచ్చిన రాచరిక చట్టం. అన్యాయంగా ప్రవర్తించే క్రైస్తవులు ఈ చట్టం ద్వారా అతిక్రమించిన వారిగా శిక్షించబడ్డారు. మంచి పనులు చెడు పనులకు ప్రాయశ్చిత్తం చేస్తాయనే నమ్మకం మనల్ని మరో ప్రాయశ్చిత్తానికి పురికొల్పుతుంది. పనుల ఒడంబడిక ప్రకారం, ఏదైనా ఆజ్ఞ యొక్క ఒక ఉల్లంఘన వ్యక్తిని ఖండిస్తుంది మరియు గతం, వర్తమానం లేదా భవిష్యత్తు విధేయత వారిని బట్వాడా చేయదు. ఇది క్రీస్తులో ఉన్నవారి ఆనందాన్ని నొక్కి చెబుతుంది, బానిస భయం లేకుండా ఆయనను సేవించవచ్చు. దేవుని ఆంక్షలు బంధం కాదు; మా స్వంత అవినీతి. పశ్చాత్తాపపడని పాపులపై తుది తీర్పు కనికరం లేకుండా ఉంటుంది, కానీ శిక్షకు అర్హులైన వారిని క్షమించడం మరియు ఆశీర్వదించడంలో దేవుడు సంతోషిస్తాడు మరియు అతని దయ గ్రహీతలను వారి ప్రవర్తనలో ప్రతిబింబించేలా బోధిస్తుంది.

విశ్వాసం యొక్క నిష్కపటతను నిరూపించడానికి మంచి పనుల ఆవశ్యకత, లేకుంటే దయ్యాల విశ్వాసం కంటే ఎక్కువ ప్రయోజనం ఉండదు. (14-26)
సువార్త యొక్క మేధోపరమైన అంగీకారాన్ని మొత్తం సువార్త మతంతో సమానం చేసేవారు, ప్రస్తుతం చాలా మంది తప్పుగా భావించారు. నిస్సందేహంగా, నిజమైన విశ్వాసం మాత్రమే, క్రీస్తు నీతి, ప్రాయశ్చిత్తం మరియు కృపలో వ్యక్తులకు భాగస్వామ్యాన్ని అందించడం, వారి ఆత్మలను కాపాడుతుంది. ఏది ఏమైనప్పటికీ, నిజమైన విశ్వాసం ధర్మబద్ధమైన పనులలో వ్యక్తమవుతుంది, ఒకరి చర్యలపై దాని ప్రభావం ద్వారా దాని ప్రామాణికతను రుజువు చేస్తుంది. సిద్ధాంతపరమైన ప్రకటన లేదా కొన్ని వాస్తవాలపై చారిత్రక నమ్మకంతో కేవలం ఒప్పందం ఈ పొదుపు విశ్వాసానికి ప్రాథమికంగా భిన్నంగా ఉంటుంది. కేవలం మౌఖిక ప్రకటన భక్తుల ఆమోదాన్ని పొందవచ్చు మరియు కొన్ని సందర్భాల్లో ప్రాపంచిక ప్రయోజనాలను పొందవచ్చు. అయినప్పటికీ, ప్రపంచం మొత్తాన్ని సంపాదించి, తన ఆత్మను పోగొట్టుకున్న వ్యక్తికి ఏమి లాభం? ఈ విధమైన విశ్వాసం వారిని రక్షించగలదా? మన ఆత్మల మోక్షానికి సహాయపడుతుందా లేదా అడ్డం పడుతుందా అనే దాని ఆధారంగా ప్రతిదీ మనకు ప్రయోజనకరంగా లేదా హానికరంగా అంచనా వేయాలి.
స్క్రిప్చర్ యొక్క ఈ భాగం నిస్సందేహంగా సువార్తతో ఒక అభిప్రాయం లేదా మేధోపరమైన ఒప్పందం, దానితో కూడిన రచనలు లేకుండా నిజమైన విశ్వాసాన్ని కలిగి ఉండదు. క్రీస్తుపై నిజమైన విశ్వాసాన్ని ప్రదర్శించడానికి ఏకైక మార్గం సువార్త ద్వారా ప్రేరేపించబడి మరియు సువార్త ప్రయోజనాల వైపు మళ్లించబడిన మంచి పనులలో శ్రద్ధగా పాల్గొనడం. ప్రజలు ఇతరులకు ప్రగల్భాలు పలుకుతారు మరియు వారు నిజంగా కలిగి లేని వాటి గురించి అహంకారం కలిగి ఉంటారు. నిజమైన నమ్మకానికి మేధోపరమైన అంగీకారం మాత్రమే కాకుండా హృదయపూర్వక సమ్మతి కూడా అవసరం; ఇది కేవలం పదం యొక్క సత్యాన్ని అంగీకరించడమే కాదు, క్రీస్తును అంగీకరించే సుముఖత. నిజమైన విశ్వాసం కేవలం మేధోపరమైన వ్యాయామం మాత్రమే కాదు కానీ హృదయం యొక్క సంపూర్ణమైన పని. విశ్వాసాన్ని సమర్థించుకోవడానికి పని చేయవలసిన అవసరం రెండు ముఖ్యమైన ఉదాహరణల ద్వారా ఉదహరించబడింది: అబ్రహం మరియు రాహాబ్. అబ్రాహాము దేవునిపై ఉన్న విశ్వాసం నీతిగా పరిగణించబడింది, ఎందుకంటే అతని విశ్వాసం సంబంధిత కార్యాలను ఉత్పత్తి చేసి, అతనిని ప్రత్యేక ఆదరణకు పెంచింది. కాబట్టి, 24వ వచనంలో చెప్పబడినట్లుగా, ఒక వ్యక్తి కేవలం అభిప్రాయం లేదా వృత్తి ద్వారా కాకుండా మంచి పనులను సృష్టించే విశ్వాసం ద్వారా పనుల ద్వారా సమర్థించబడతాడని స్పష్టమవుతుంది.
ఒకరి స్వంత కారణం, ఆప్యాయతలు మరియు ఆసక్తులను తిరస్కరించడం నిజమైన విశ్వాసికి తగిన చర్య. పాపులను వారి పాత మార్గాల నుండి దూరం చేయడంలో విశ్వాసం యొక్క పరివర్తన శక్తిని ఇది హైలైట్ చేస్తుంది. రాహాబ్ చర్యలు ఆమె విశ్వాసం సజీవంగా మరియు శక్తివంతంగా ఉందని నిరూపించింది, కేవలం మేధోపరమైన అంగీకారమే కాకుండా ఆమె హృదయపూర్వక నమ్మకాన్ని వెల్లడి చేసింది. కాబట్టి, నిజమైన విశ్వాసం లేని ఉత్తమ పనులు కూడా నిర్జీవమైనవి కాబట్టి జాగ్రత్త అవసరం, వాటికి మూలాలు మరియు సూత్రాలు లేవు. విశ్వాసం ద్వారా, మనం చేసే ఏదైనా నిజంగా మంచి అవుతుంది, దేవునికి విధేయతతో మరియు ఆయన అంగీకార లక్ష్యంతో చేయబడుతుంది. విశ్వాసం మూలంగా పనిచేస్తుంది, అయితే మంచి పనులు ఫలాలుగా పనిచేస్తాయి మరియు రెండింటినీ కలిగి ఉండటం అత్యవసరం. ఈ దేవుని దయ మనకు పునాది, మరియు మనం దానిలో స్థిరంగా నిలబడాలి. మధ్యతరగతి లేదు; ప్రతి ఒక్కరూ దేవునికి స్నేహితులు లేదా శత్రువు అయి ఉండాలి. దేవుని కోసం జీవించడం, విశ్వాసాన్ని సమర్థించడం మరియు రక్షించడం యొక్క పర్యవసానంగా, ఆయనకు వ్యతిరేకంగా ఏమీ చేయమని మనల్ని బలవంతం చేస్తుంది కానీ ఆయన కోసం మరియు అతని కోసం ప్రతిదీ చేస్తుంది.Shortcut Links
యాకోబు - James : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary | Telugu Reference Bible |