Samuel I- 1 సమూయేలు 10 | View All

1. అప్పుడు సమూయేలు తైలపు బుడ్డి పట్టుకొని సౌలు తలమీద తైలముపోసి అతని ముద్దు పెట్టుకొనియెహోవా నిన్ను అభిషేకించి తన స్వాస్థ్యముమీద అధిపతిగా నియమించియున్నాడు అని చెప్పి యీలాగు సెలవిచ్చెను

2. ఈ దినమున నీవు నా యొద్దనుండి పోయిన తరువాత బెన్యామీను సరిహద్దులో సెల్సహులోనుండు రాహేలు సమాధిదగ్గర ఇద్దరు మనుష్యులు నీకు కనబడు దురు. వారునీవు వెదకబోయిన గార్దభములు దొరికినవి, నీ తండ్రి తన గార్దభములకొరకు చింతింపక నా కుమా రుని కనుగొనుటకై నేనేమి చేతునని నీకొరకు విచారపడు చున్నాడని చెప్పుదురు.

3. తరువాత నీవు అక్కడనుండి వెళ్లి తాబోరు మైదానమునకు రాగానే అక్కడ బేతేలునకు దేవునియొద్దకు పోవు ముగ్గురు మనుష్యులు నీకు ఎదురుపడుదురు; ఒకడు మూడు మేకపిల్లలను, ఒకడు మూడు రొట్టెలను, ఇంకొకడు ద్రాక్షారసపు తిత్తిని మోయుచు వత్తురు.

4. వారు నిన్ను కుశలప్రశ్నలడిగి నీకు రెండు రొట్టెలు ఇత్తురు. అవి వారిచేత నీవు తీసి కొనవలెను.

5. ఈలాగున పోవుచు ఫిలిష్తీయుల దండు కాపువారుండు దేవుని కొండకు చేరుదువు, అచ్చట ఊరిదగ్గరకు నీవు రాగానే, స్వరమండలము తంబుర సన్నాయి సితారా వాయించువారి వెనుక ఉన్నతమైన స్థలమునుండి దిగివచ్చు ప్రవక్తల సమూహము నీకు కనబడును, వారు ప్రకటనచేయుచు వత్తురు;

6. యెహోవా ఆత్మ నీమీదికి బలముగా దిగివచ్చును; నీవు వారితో కలిసి ప్రకటన చేయుచుండగా నీకు క్రొత్త మనస్సువచ్చును.

7. దెవుడు తోడుగా నుండును గనుక ఈ సూచనలు నీకు సంభవించిన తరువాత నీకు మంచిదని తోచినదాని చేయుము.

8. నాకంటె ముందు నీవు గిల్గాలునకు వెళ్లగా, దహనబలులను బలులను సమాధాన బలులను అర్పించుటకై నేను నీయొద్దకు దిగి వత్తును; నేను నీయొద్దకు వచ్చి నీవు చేయవలసినదానిని నీకు తెలియజేయువరకు ఏడు దినముల పాటు నీవు అచ్చట నిలువవలెను.

9. అతడు సమూ యేలునొద్దనుండి వెళ్లిపోవుటకై తిరుగగా దేవుడు అతనికి క్రొత్త మనస్సు అనుగ్రహించెను. ఆ దినముననే ఆ సూచనలు కనబడెను.

10. వారు ఆ కొండదగ్గరకు వచ్చినప్పుడు ప్రవక్తల సమూ హము అతనికి ఎదురుపడగా దేవుని ఆత్మ బలముగా అతని మీదికి వచ్చెను. అతడు వారి మధ్యను ఉండి ప్రకటన చేయుచుండెను.

11. పూర్వము అతని నెరిగినవారందరు అతడు ప్రవక్తలతో కూడనుండి ప్రకటించుట చూచికీషు కుమారునికి సంభవించిన దేమిటి? సౌలును ప్రవక్తలలో నున్నాడా? అని ఒకనితో ఒకడు చెప్పుకొనగా

12. ఆ స్థల మందుండు ఒకడువారి తండ్రి యెవడని యడిగెను. అందుకు సౌలును ప్రవక్తలలో నున్నాడా? అను సామెత పుట్టెను.

13. అంతట అతడు ప్రకటించుట చాలించి ఉన్నత స్థలమునకు వచ్చెను.

14. సౌలుయొక్క పినతండ్రి అతనిని అతని పనివానిని చూచిమీరిద్దరు ఎక్కడికి పోతిరని అడుగగా అతడు గార్దభములను వెదకబోతివిు; అవి కనబడక పోగా సమూయేలునొద్దకు పోతిమని చెప్పినప్పుడు

15. సౌలు పిన తండ్రిసమూయేలు నీతో చెప్పిన సంగతి నాతో చెప్పుమని అతనితో అనగా

16. సౌలుగార్దభములు దొరికినవని అతడు చెప్పెనని తన పినతండ్రితో అనెను గాని రాజ్య మునుగూర్చి సమూయేలు చెప్పిన మాటను తెలుపలేదు.

17. తరువాత సమూయేలు మిస్పాకు యెహోవా యొద్దకు జనులను పిలువనంపించి ఇశ్రాయేలీయులతో ఇట్లనెను

18. ఇశ్రాయేలీయుల దేవుడైన యెహోవా ఈలాగున సెల విచ్చుచున్నాడునేను ఇశ్రాయేలీయులైన మిమ్మును ఐగుపు ్త దేశములోనుండి రప్పించి ఐగుప్తీయుల వశములో నుండియు, మిమ్మును బాధపెట్టిన జనములన్నిటి వశములో నుండియు విడిపించితిని.

19. అయినను మీ దుర్దశలన్నిటిని ఉపద్రవము లన్నిటిని పోగొట్టి మిమ్మును రక్షించిన మీ దేవుని మీరు ఇప్పుడు విసర్జించిమామీద ఒకని రాజుగా నియమింపుమని ఆయనను అడిగియున్నారు. కాబట్టి యిప్పుడు మీ గోత్రముల చొప్పునను మీ కుటుంబముల చొప్పునను మీరు యెహోవా సన్నిధిని హాజరు కావలెను.

20. ఇశ్రాయేలీయుల గోత్రములన్నిటిని సమూయేలు సమకూర్చగా బెన్యామీను గోత్రము ఏర్పడెను.
అపో. కార్యములు 13:21

21. బెన్యామీను గోత్రమును వారి యింటి కూటముల ప్రకారము అతడు సమకూర్చగా మథ్రీ యింటి కూటము ఏర్పడెను. తరువాత కీషు కుమారుడైన సౌలు ఏర్పడెను. అయితే జనులు అతని వెదకినప్పుడు అతడు కనబడలేదు.
అపో. కార్యములు 13:21

22. కావున వారుఇక్కడికి ఇంకొక మనుష్యుడు రావలసి యున్నదా అని యెహోవాయొద్ద విచారణచేయగా యెహోవాఇదిగో అతడు సామానులో దాగియున్నాడని సెలవిచ్చెను.

23. వారు పరుగెత్తిపోయి అక్కడనుండి అతని తోడుకొనివచ్చిరి; అతడు జనసమూహములో నిలిచి నప్పుడు భుజములు మొదలుకొని పైకి ఇతరులకంటె ఎత్తుగలవాడుగా కనబడెను.

24. అప్పుడు సమూయేలుజనులందరిలో యెహోవా ఏర్పరచినవానిని మీరు చూచి తిరా? జనులందరిలో అతనివంటివాడొకడును లేడని చెప్పగా, జనులందరు బొబ్బలు పెట్టుచురాజు చిరంజీవి యగుగాక అని కేకలువేసిరి.
అపో. కార్యములు 13:21

25. తరువాత సమూయేలు రాజ్యపాలనపద్ధతిని జనులకు వినిపించి, ఒక గ్రంథమందు వ్రాసి యెహోవా సన్నిధిని దాని నుంచెను. అంతట సమూయేలు జనులందరిని వారి వారి ఇండ్లకు పంపివేసెను.

26. సౌలును గిబియాలోని తన ఇంటికి వెళ్లిపోయెను. దేవునిచేత హృదయ ప్రేరేపణ నొందిన శూరులు అతని వెంట వెళ్లిరి.

27. పనికిమాలినవారు కొందరుఈ మనుష్యుడు మనలను ఏలాగు రక్షింపగలడని చెప్పుకొనుచు అతని నిర్లక్ష్యము చేసి అతనికి కానుకలు తీసికొని రాకుండగా అతడు చెవిటివాడైనట్టు ఊర కుండెను.Powered by Sajeeva Vahini Study Bible (Beta). Copyright© Sajeeva Vahini. All Rights Reserved.
Samuel I- 1 సమూయేలు 10 - బైబిల్ అధ్యయనం - Telugu Study Bible - Adhyayana Bible

సమూయేలు సౌలును అభిషేకించాడు. (1-8) 
పవిత్రమైన అభిషేకం అనేది అభిషిక్తుడు అని కూడా పిలువబడే ఉన్నతమైన మెస్సీయను సూచించడానికి ఉపయోగించబడింది, అతను చర్చిలో రాజు యొక్క స్థానాన్ని కలిగి ఉన్నాడు మరియు మన విశ్వాసానికి ప్రధాన పూజారిగా పనిచేస్తాడు. అతనికి ప్రసాదించబడిన అభిషేకం పరిమితం కాదు కానీ అనంతమైనది, యూదు చర్చిలోని ఇతర పూజారులు లేదా నాయకులకు ఇవ్వబడిన దానిని మించిపోయింది. సౌలుకు మరింత భరోసా ఇవ్వడానికి, అదే రోజున జరిగే కొన్ని సూచనలను సమూయేలు ప్రవచించాడు.
సమూయేలు తన పూర్వీకుల సమాధిని సందర్శించమని సౌలును ఆదేశించాడు, ఇది అతని మరణానికి సంబంధించిన పదునైన గుర్తు. కిరీటాన్ని పొందే అవకాశం ఉన్నప్పటికీ, సౌలు తన స్వంత సమాధి యొక్క అనివార్యతను ఆలోచించాల్సిన అవసరం ఉంది, అక్కడ భూసంబంధమైన గౌరవాలన్నీ చివరికి మసకబారిపోతాయి.
సమూయేలు కాలం నుండి, భక్త యువకుల ఆధ్యాత్మిక అవగాహనను పెంపొందించడానికి అంకితమైన పాఠశాలలు లేదా స్థలాలు ఉన్నాయి. సౌలు వారితో చేరడానికి దైవికంగా ప్రేరేపించబడ్డాడు మరియు ఈ అనుభవం ద్వారా అతను లోతైన పరివర్తనకు గురయ్యాడు. దేవుని ఆత్మకు వ్యక్తులను విశేషమైన మార్గాల్లో మార్చే శక్తి ఉంది. సాధువుల సహవాసంతో సౌలు యొక్క ఎన్‌కౌంటర్ అతనిలో గణనీయమైన మార్పును తెచ్చిపెట్టింది, అయితే అది అతని పాత్రను పూర్తిగా పునరుద్ధరించిందా అనేది అనిశ్చితంగానే ఉంది.

సౌలు ప్రవచించాడు. (9-16) 
సమూయేలు ప్రవచించిన సంకేతాలు సరిగ్గా ఊహించినట్లుగానే నెరవేరాయి మరియు దేవుని దయతో సౌలు తన హృదయంలో మరియు స్వభావంలో అసాధారణమైన మార్పును అనుభవించాడు. ఏది ఏమైనప్పటికీ, భక్తి యొక్క బాహ్య ప్రదర్శనలు లేదా క్షణంలో ఆకస్మిక పరివర్తనలపై అధిక విశ్వాసం ఉంచకుండా ఉండటం చాలా అవసరం. ప్రవక్తలలో పాల్గొన్నప్పటికీ, సౌలు యొక్క నిజమైన స్వభావం మారలేదు. అతను స్వీకరించిన అభిషేకం వివేకంతో ఉంచబడింది మరియు సమూయేలు ద్వారా తన ప్రణాళికను కొనసాగించమని అతను దేవునికి అప్పగించాడు. సహనం మరియు దేవుని మార్గనిర్దేశంపై నమ్మకం ఉంచడానికి సుముఖతను చూపిస్తూ, సంఘటనలు ఎలా జరుగుతాయో వేచిచూడాలని సౌలు ఎంచుకున్నాడు.

సౌలు రాజును ఎన్నుకున్నాడు. (17-27)
సమూయేలు ప్రజలను ఉద్దేశించి, ఆ రోజు వారు తమ దేవుణ్ణి తిరస్కరించారని ఎత్తి చూపారు. ఆసక్తికరమైన విషయమేమిటంటే, తనకు అధికారం కోసం మొదట్లో ఉత్సాహం చూపని, ఆ తర్వాత దానితో విడిపోవడానికి ఇష్టపడని సౌలు ఇప్పుడు దాక్కున్నాడు. మనం చేపట్టవలసిన పనులకు మన అనర్హత మరియు అసమర్థత గురించి తెలుసుకోవడం అభినందనీయం. అయితే, ప్రభువు మరియు చర్చి మనకు అప్పగించిన బాధ్యతలను తిరస్కరించడం ద్వారా మనం వ్యతిరేక తీవ్రతకు వెళ్లకుండా ఉండాలి.
మెజారిటీ ప్రజలు ఈ విషయంలో ఉదాసీనంగా కనిపించారు. సౌలు, తన వినయంతో, నిశ్శబ్దంగా ఇంటికి తిరిగి వచ్చాడు, కానీ అతని హృదయాలను దేవుడు తాకిన మనుష్యుల గుంపుతో కలిసి ఉన్నాడు మరియు వారు అతని అధికారానికి ఇష్టపూర్వకంగా మద్దతు ఇచ్చారు. దేవుడు హృదయాన్ని తాకినప్పుడు, అది సరైన దిశలో వంగి ఉంటుంది మరియు లోతైన మార్పును ప్రభావితం చేయడానికి కేవలం ఒక దైవిక స్పర్శ సరిపోతుంది.
అయితే ఇతరులు సౌలును తృణీకరించారు. ఇది మా ఉన్నతమైన విమోచకుని పట్ల ప్రజల యొక్క విభిన్న ప్రతిచర్యలకు అద్దం పడుతుంది. పూర్ణహృదయంతో ఆయనకు లోబడి, ఆయనను నిష్ఠగా అనుసరించే శేషం ఉంది. వీరి హృదయాలను దేవుడు తాకిన వ్యక్తులు, ఆయన పిలుపును స్వీకరించడానికి వారిని ఇష్టపడుతున్నారు. మరోవైపు, తమను రక్షించే అతని సామర్థ్యాన్ని ప్రశ్నిస్తూ ఆయనను ధిక్కరించే వారు కూడా ఉన్నారు. వారు అతనిపై నేరం చేస్తారు మరియు చివరికి, వారి తిరస్కరణ యొక్క పరిణామాలను వారు ఎదుర్కొంటారు.Shortcut Links
1 సమూయేలు - 1 Samuel : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary | Telugu Reference Bible |