Samuel I- 1 సమూయేలు 12 | View All

1. అప్పుడు సమూయేలు ఇశ్రాయేలీయులందరితో ఇట్లనెనుఆలకించుడి; మీరు నాతో చెప్పినమాట నంగీకరించి మీమీద ఒకని రాజుగా నియమించి యున్నాను.

2. రాజు మీ కార్యములను జరిగించును. నేను తల నెరిసిన ముసలివాడను, నా కుమారులు, మీ మధ్యనున్నారు; బాల్యమునాటినుండి నేటివరకు నేను మీ కార్యములను జరిగించుచు వచ్చితిని.

3. ఇదిగో నేనున్నాను, నేనెవని యెద్దునైన తీసికొంటినా? ఎవని గార్దభమునైన పట్టు కొంటినా? ఎవనికైన అన్యాయము చేసితినా? ఎవనినైన బాధపెట్టితినా? న్యాయము నాకు అగపడకుండ ఎవని యొద్దనైన లంచము పుచ్చుకొంటినా? ఆలాగు చేసినయెడల యెహోవా సన్నిధిని ఆయన అభిషేకము చేయించిన వాని యెదుటను వాడు నా మీద సాక్ష్యము పలుకవలెను, అప్పుడు నేను మీ యెదుట దానిని మరల నిత్తు ననెను.
అపో. కార్యములు 20:33

4. నీవు మాకు ఏ అన్యాయమైనను ఏ బాధనైనను చేయలేదు; ఏ మనుష్యునియొద్దగాని నీవు దేనినైనను తీసికొనలేదని వారు చెప్పగా

5. అతడు అట్టిది నాయొద్ద ఏదియు మీకు దొరకదని యెహోవాయును ఆయన అభిషేకము చేయించినవాడును ఈ దినమున మీ మీద సాక్షులై యున్నారు అని చెప్పినప్పుడుసాక్షులే అని వారు ప్రత్యుత్తరమిచ్చిరి.

6. మరియసమూయేలు జనులతో ఇట్లనెనుమోషేను అహరోనును నిర్ణయించి మీ పితరులను ఐగుప్తుదేశములోనుండి రప్పించినవాడు యెహోవాయే గదా

7. కాబట్టి యెహోవా మీకును మీ పితరులకును చేసిన నీతికార్యములనుబట్టి యెహోవా సన్ని ధిని నేను మీతో వాదించునట్లు మీరు ఇక్కడ నిలిచి యుండుడి

8. యాకోబు ఐగుప్తునకు వచ్చిన పిమ్మట మీ పితరులు యెహోవాకు మొఱ్ఱపెట్టగా ఆయన మోషే అహరోనులను పంపినందున వారు మీ పితరులను ఐగుప్తు లోనుండి తోడుకొని వచ్చి యీ స్థలమందు నివసింప జేసిరి.

9. అయితే వారు తమ దేవుడైన యెహోవాను మరచినప్పుడు ఆయన వారిని హాసోరుయొక్క సేనాధిపతి యైన సీసెరా చేతికిని ఫిలిష్తీయుల చేతికిని మోయాబు రాజుచేతికిని అమ్మివేయగా వారు ఇశ్రాయేలీయులతో యుద్ధము చేసిరి.

10. అంతట వారుమేము యెహోవానువిసర్జించి బయలు దేవతలను అష్తారోతు దేవతలను పూజించి నందున పాపము చేసితివిు; మా శత్రువుల చేతిలోనుండి నీవు మమ్మును విడిపించినయెడల మేము నిన్ను సేవించెద మని యెహోవాకు మొఱ్ఱపెట్టగా

11. యెహోవా యెరు బ్బయలును బెదానును యెఫ్తాను సమూయేలును పంపి, నలుదిశల మీ శత్రువుల చేతిలోనుండి మిమ్మును విడిపించి నందున మీరు నిర్భయముగా కాపురము చేయుచున్నారు.

12. అయితే అమ్మోనీయుల రాజైన నాహాషు మీ మీదికి వచ్చుట మీరు చూడగానే, మీ దేవుడైన యెహోవా మీకు రాజైయున్నను ఆయన కాదు, ఒక రాజు మిమ్మును ఏలవలెనని మీరు నాతో చెప్పితిరి.

13. కాబట్టి మీరు కోరి యేర్పరచుకొనిన రాజు ఇతడే. యెహోవా ఇతనిని మీమీద రాజుగా నిర్ణయించి యున్నాడు.

14. మీరు యెహోవా యందు భయభక్తులు కలిగి ఆయన మాటను విని ఆయనను సేవించి ఆయన ఆజ్ఞను భంగముచేయక మీరును మిమ్మును ఏలు రాజును మీ దేవుడైన యెహోవాను అనుసరించినయెడల మీకు క్షేమము కలుగును.

15. అయితే యెహోవా మాట వినక ఆయన ఆజ్ఞను భంగము చేసినయెడల యెహోవా హస్తము మీ పితరులకు విరోధ ముగా నుండినట్లు మీకును విరోధముగా నుండును.

16. మీరు నిలిచి చూచుచుండగా యెహోవా జరిగించు ఈ గొప్ప కార్యమును కనిపెట్టుడి.

17. గోధుమ కోతకాలము ఇదే గదా? మీరు రాజును నిర్ణయింపుమని అడిగినందుచేత యెహోవా దృష్టికి మీరు చేసిన కీడు గొప్పదని మీరు గ్రహించి తెలిసికొనుటకై యెహోవా ఉరుములను వర్షమును పంపునట్లుగా నేను ఆయనను వేడుకొనుచున్నాను.

18. సమూయేలు యెహోవాను వేడుకొనినప్పుడు యెహోవా ఆ దినమున ఉరుములను వర్షమును పంపగా జనులందరు యెహోవాకును సమూయేలునకును బహుగా భయపడి

19. సమూయేలుతో ఇట్లనిరిరాజును నియమించుమని మేము అడుగుటచేత మా పాపములన్నిటిని మించిన కీడు మేము చేసితివిు. కాబట్టి మేము మరణము కాకుండ నీ దాసులమైన మా కొరకు నీ దేవుడైన యెహోవాను ప్రార్థించుము.

20. అంతట సమూయేలు జనులతో ఇట్లనెనుభయపడకుడి, మీరు ఈ కీడు చేసిన మాట నిజమే, అయి నను యెహోవాను విసర్జింపకుండ ఆయనను అనుసరించుచు పూర్ణహృదయముతో ఆయనను సేవించుడి.

21. ఆయనను విసర్జింపకుడి, ఆయనను విసర్జింపువారు ప్రయోజనము మాలినవై రక్షింపలేని మాయా స్వరూపములను అను సరించుదురు. నిజముగా అవి మాయయే.

22. యెహోవా మిమ్మును తనకు జనముగా చేసికొనుటకు ఇష్టము గలిగి యున్నాడు; తన ఘనమైన నామము నిమిత్తము తన జనులను ఆయన విడనాడడు.
రోమీయులకు 11:1-2

23. నా మట్టుకు నేను మీ నిమిత్తము ప్రార్థన చేయుట మానుటవలన యెహోవాకు విరోధముగ పాపము చేసినవాడ నగుదును. అది నాకు దూరమగునుగాక. కాని శ్రేష్ఠమైన చక్కని మార్గమును మీకు బోధింతును.

24. ఆయన మీకొరకు ఎన్ని గొప్ప కార్యములను చేసెనో అది మీరు తలంచుకొని, మీరు యెహోవాయందు భయభక్తులు కలిగి, నిష్కపటులై పూర్ణహృదయముతో ఆయనను సేవించుట ఆవశ్యకము.

25. మీరు కీడుచేయువారైతే తప్పకుండ మీరును మీ రాజును నాశనమగుదురు.Powered by Sajeeva Vahini Study Bible (Beta). Copyright© Sajeeva Vahini. All Rights Reserved.
Samuel I- 1 సమూయేలు 12 - బైబిల్ అధ్యయనం - Telugu Study Bible - Adhyayana Bible

సమూయేలు తన యథార్థతను నిరూపించుకున్నాడు. (1-5) 
సమూయేలు తన స్వభావాన్ని నిరూపించుకోవడమే కాకుండా, సౌలుకు మరియు ప్రజలకు ఒక శక్తివంతమైన పాఠాన్ని కూడా అందించాడు. దేవుని పట్ల మరియు తన పట్ల వారి కృతజ్ఞతాభావాన్ని బయటపెట్టాడు. అన్యాయమైన విమర్శలు మరియు అనుమానాల నుండి తమ మంచి పేరును కాపాడుకోవడానికి ప్రతి వ్యక్తి, ముఖ్యంగా ప్రభుత్వ స్థానాల్లో ఉన్నవారు తమకు తాము రుణపడి ఉంటారని ఇది రిమైండర్‌గా పనిచేస్తుంది. ఈ విధంగా, వారు తమ ప్రయాణాన్ని గౌరవం మరియు ఆనందంతో ముగించవచ్చు.
మన పట్ల ఎలాంటి అగౌరవం లేదా ధిక్కారం ఎదురైనా మన సంబంధిత పాత్రల్లో చిత్తశుద్ధితో జీవించడం ఓదార్పునిస్తుంది. మనం నిజాయితీగా నడుచుకున్నామని తెలుసుకోవడం అటువంటి పరిస్థితుల్లో ఓదార్పునిస్తుంది.

సమూయేలు ప్రజలను గద్దించాడు. (6-15) 
ప్రజలతో మమేకమయ్యే బాధ్యత మంత్రులపై ఉందన్నారు. వారి పాత్ర కేవలం ప్రబోధం మరియు మార్గదర్శకత్వానికి మించినది; ఇది వ్యక్తులను ఒప్పించడం మరియు ఒప్పించడం, వారి తీర్పులు, సంకల్పాలు మరియు భావోద్వేగాలకు విజ్ఞప్తి చేయడం కూడా ఉంటుంది. సమూయేలు విషయంలో, అతను ప్రభువు యొక్క నీతి క్రియల గురించి తర్కించాడు, దేవుణ్ణి అనుసరించడంలో స్థిరంగా ఉన్నవారు నీతి మార్గంలో కొనసాగడానికి దైవిక శక్తిని పొందుతారని నొక్కి చెప్పాడు.
మరోవైపు, అవిధేయత అనివార్యంగా ఇజ్రాయెల్ పతనానికి దారి తీస్తుంది. మనపై ఆయన అధికారాన్ని తిరస్కరించడానికి ప్రయత్నించడం ద్వారా దేవుని న్యాయాన్ని తప్పించుకోగలమని మనం విశ్వసిస్తే మనల్ని మనం మోసం చేసుకుంటాము. మనం దేవునిచే పరిపాలించబడకూడదని నిశ్చయించుకున్నా, మనం ఆయన తీర్పును తప్పించుకోలేము. అంతిమంగా, అతని న్యాయం గెలుస్తుంది మరియు మన ఎంపికలు మరియు చర్యలకు మనం జవాబుదారీగా ఉంటాము.

కోత సమయంలో ఉరుము పంపబడుతుంది. (16-25)
సమూయేలు సూచనను అనుసరించి, దేశంలో అసాధారణమైన సమయంలో దేవుడు ఉరుములు మరియు వర్షం యొక్క అసాధారణ ప్రదర్శనను పంపాడు. ఈ అసాధారణ వాతావరణం, రాజు కోసం వారి అభ్యర్థన చెడ్డదని ప్రజలకు శక్తివంతమైన రిమైండర్‌గా పనిచేసింది. ప్రవక్త అంచనా వేసినట్లుగా, స్పష్టమైన రోజున గోధుమ పంట సమయంలో పిడుగులు పడే సమయం, దేవుడు లేదా సమూయేలు‌పై ఆధారపడకుండా మానవ పాలకుడి నుండి మోక్షాన్ని కోరుకోవడంలో వారి మూర్ఖత్వాన్ని నొక్కి చెబుతుంది. వారు సర్వశక్తిమంతుని శక్తి లేదా ప్రార్థన యొక్క సమర్థత కంటే మానవ శక్తిపై ఎక్కువ నమ్మకం ఉంచారు. ఊహించని తుఫాను వారిని ఆశ్చర్యపరిచింది మరియు వారి తప్పు యొక్క తీవ్రతను వెల్లడించింది.
ప్రతిస్పందనగా, వారు తమ కోసం ప్రార్థించమని వినయంగా సమూయేలు‌ను వేడుకున్నారు, వారు ఇంతకుముందు విస్మరించిన అతని కోసం తమ అవసరం ఉందని గ్రహించారు. క్రీస్తును తమ పరిపాలకునిగా తిరస్కరించే ఎంతమంది ప్రజలు దేవుని ఉగ్రతను శాంతింపజేయడానికి తమ తరపున మధ్యవర్తిత్వం వహించాలని కోరుతున్నారో ఈ పరిస్థితి ప్రతిబింబిస్తుంది.
సమూయేలు యొక్క ప్రధాన లక్ష్యం వారి మతంపై ప్రజల విశ్వాసాన్ని బలోపేతం చేయడం. మనం దేవుడిని కాకుండా మరేదైనా దైవిక స్థితికి ఎత్తినప్పుడు, అది చివరికి మనల్ని నిరాశపరుస్తుంది మరియు మోసం చేస్తుందని గుర్తించడం చాలా ముఖ్యం. జీవులు మరియు భూసంబంధమైన వస్తువులకు సరైన స్థానం ఉన్నప్పటికీ, అవి మన హృదయాలలో మరియు జీవితాలలో దేవుణ్ణి ఎన్నటికీ భర్తీ చేయకూడదు.
ప్రకరణము ప్రార్థన యొక్క ప్రాముఖ్యతను మరియు చర్చి కొరకు నిరంతరం ప్రార్థించవలసిన బాధ్యతను నొక్కి చెబుతుంది. ప్రార్థన కోసం ప్రజల అభ్యర్థనకు సమూయేలు ప్రతిస్పందన వారి తక్షణ అవసరాన్ని మించిపోయింది; అతను వారికి కూడా బోధించడానికి ఆఫర్ చేస్తాడు. దేవుని గొప్ప పనులకు కృతజ్ఞతతో మరియు దుష్టత్వంలో కొనసాగడం వల్ల కలిగే పరిణామాలకు రక్షణగా ఆయనను సేవించాల్సిన బాధ్యత గురించి అతను వారికి గుర్తు చేస్తాడు.
నమ్మకమైన కాపలాదారుగా తన పాత్రలో, సమూయేలు వారికి ఒక హెచ్చరికను అందజేస్తాడు, దేవుని సందేశాన్ని అందించడం ద్వారా తన స్వంత ఆత్మను రక్షించుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తాడు. విమోచన యొక్క అపారమైన పనిని ప్రతిబింబిస్తూ, దేవుని అంకితభావంతో మరియు భక్తితో సేవించడానికి మనకు పుష్కలమైన ప్రేరణ, ప్రోత్సాహం మరియు దైవిక సహాయం లభిస్తాయి. ప్రభువు మన కోసం చేసిన గొప్ప కార్యాల గురించి తెలుసుకోవడం ఆయనకు మనం చేసే సేవలో మనల్ని ప్రేరేపించి, ధైర్యాన్ని నింపాలి.Shortcut Links
1 సమూయేలు - 1 Samuel : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary | Telugu Reference Bible |