Samuel I- 1 సమూయేలు 21 | View All

1. దావీదు నోబులో యాజకుడైన అహీమెలెకు నొద్దకు వచ్చెను; అయితే అహీమెలెకు దావీదు రాకకు భయపడినీవు ఒంటరిగా వచ్చితివేమని అతని నడుగగా

2. దావీదురాజు నాకు ఒక పని నిర్ణయించినేను నీ కాజ్ఞాపించి పంపినపని యేదో అదెవనితోనైనను చెప్పవద్దనెను; నేను నా పనివారిని ఒకానొక చోటికి వెళ్ల నిర్ణయించితిని;

3. నీయొద్ద ఏమి యున్నది? అయిదు రొట్టెలుగాని మరేమియుగాని యుండిన యెడల అది నా కిమ్మని యాజకుడైన అహీమెలెకుతో అనగా

4. యాజకుడుసాధారణమైన రొట్టె నాయొద్ద లేదు; పనివారు స్త్రీలకు ఎడముగా నున్నవారైతే ప్రతిష్ఠితమైన రొట్టెలు కలవని దావీదుతో అనెను.

5. అందుకు దావీదునిజముగా నేను బయలుదేరి వచ్చినప్పటినుండి ఈ మూడు దినములు స్త్రీలు మాకు దూరముగానే యున్నారు; పని వారిబట్టలు పవిత్రములే; ఒకవేళ మేముచేయుకార్యము అపవిత్రమైనయెడల నేమి? రాజాజ్ఞనుబట్టి అది పవిత్రముగా ఎంచతగును అని యాజకునితో అనెను.

6. అంతట యెహోవా సన్నిధినుండి తీసివేయబడిన సన్నిధి రొట్టెలు తప్ప అక్కడ వేరు రొట్టెలు లేకపోగా, వెచ్చనిరొట్టెలు వేయు దినమందు తీసివేయబడిన ప్రతిష్ఠితమైన రొట్టెలను యాజకుడు అతని కిచ్చెను.
మత్తయి 12:4, మార్కు 2:20, లూకా 6:4

7. ఆ దినమున సౌలుయొక్క సేవకులలో ఒకడు అక్కడ యెహోవా సన్నిధిని ఉండెను; అతని పేరు దోయేగు, అతడు ఎదోమీయుడు. అతడు సౌలు పసుల కాపరులకు పెద్ద

8. రాజు పని వేగిరముగా జరుగవలెనని యెరిగి నా ఖడ్గమునైనను ఆయుధములనైనను నేను తేలేదు. ఇక్కడ నీయొద్ద ఖడ్గమైనను ఈటెయైనను ఉన్నదా అని దావీదు అహీమెలెకు నడుగగా

9. యాజ కుడుఏలా లోయలో నీవు చంపిన గొల్యాతు అను ఫిలిష్తీయుని ఖడ్గమున్నది, అదిగో బట్టతో చుట్టబడి ఏఫోదువెనుక ఉన్నది, అది తప్ప ఇక్కడ మరి ఏ ఖడ్గ మునులేదు, దాని తీసికొనుటకు నీకిష్టమైన యెడల తీసికొను మనగా దావీదుదానికి సమమైనదొకటియు లేదు, నా కిమ్మనెను.

10. అంతట దావీదు సౌలునకు భయపడినందున ఆ దినముననే లేచి పారిపోయి గాతురాజైన ఆకీషునొద్దకువచ్చెను.

11. ఆకీషు సేవకులుఈ దావీదు ఆ దేశపు రాజు కాడా? వారు నాట్యమాడుచు గానప్రతిగానములు చేయుచు సౌలు వేలకొలది హతముచేసెననియు, దావీదు పదివేలకొలది హతముచేసెననియు పాడిన పాటలు ఇతనిగూర్చినవే గదా అని అతనినిబట్టి రాజుతో మాటలాడగా

12. దావీదు ఈ మాటలు తన మనస్సులోనుంచుకొని గాతు రాజైన ఆకీషునకు బహు భయపడెను.

13. కాబట్టి దావీదు వారి యెదుట తన చర్య మార్చుకొని వెఱ్ఱివానివలె నటించుచు, ద్వారపు తలుపుల మీద గీతలు గీయుచు, ఉమ్మి తన గడ్డముమీదికి కారనిచ్చుచు నుండెను. వారతని పట్టుకొనిపోగా అతడు పిచ్చిచేష్టలు చేయుచు వచ్చెను.

14. కావున ఆకీషురాజుమీరు చూచితిరికదా? వానికి పిచ్చిపట్టినది, నాయొద్దకు వీని నెందుకు తీసికొని వచ్చితిరి?

15. పిచ్చిచేష్టలు చేయు వారితో నాకేమి పని? నా సన్నిధిని పిచ్చిచేష్టలు చేయుటకు వీని తీసికొని వచ్చితిరేమి? వీడు నా నగరిలోనికి రాతగునా? అని తన సేవకులతో అనెను.Powered by Sajeeva Vahini Study Bible (Beta). Copyright© Sajeeva Vahini. All Rights Reserved.
Samuel I- 1 సమూయేలు 21 - బైబిల్ అధ్యయనం - Telugu Study Bible - Adhyayana Bible

దావీదు అహీమెలెకును కలుసుకున్నాడు. (1-9) 
బాధలో, దావీదు దేవుని గుడారం వద్ద ఆశ్రయం పొందాడు, కష్ట సమయాల్లో ఆశ్రయించడానికి ఒక స్థలాన్ని కలిగి ఉండటంలో గొప్ప ఓదార్పుని పొందాడు. అతను మార్గనిర్దేశం మరియు మార్గదర్శకత్వం కోసం దేవునికి తెరవగలడు. అయితే, దావీదు అహిమెలెకుకు ఒక ముఖ్యమైన అసత్యాన్ని చెప్పాడు. ఈ వాస్తవాన్ని మనం సమర్థించుకోవడానికి ప్రయత్నించకుండా అంగీకరించాలి, ఎందుకంటే ఇది దురదృష్టకర చర్య, ఇది భయంకరమైన పరిణామాలకు దారితీసింది, ఫలితంగా లార్డ్ యొక్క పూజారుల మరణానికి దారితీసింది. తదనంతరం, దావీదు తన నిర్ణయానికి తీవ్రంగా పశ్చాత్తాపపడ్డాడు.
దావీదు‌కు బలమైన విశ్వాసం మరియు ధైర్యం ఉన్నప్పటికీ, వారు ఈ పరిస్థితిలో కుంగిపోయారు. భయం మరియు పిరికితనం అతనిని స్వీయ-సంరక్షణ కోసం పాపాత్మకమైన మరియు క్షమించే వ్యూహాన్ని ఆశ్రయించటానికి కారణమయ్యాయి, అతను దేవునిపై హృదయపూర్వకంగా విశ్వసించి ఉంటే ఆ చర్య అనవసరంగా ఉండేది. ఈ సంఘటన యొక్క వృత్తాంతం మాకు ఒక హెచ్చరికగా నమోదు చేయబడింది, మన అత్యంత సవాలుగా ఉన్న పరిస్థితుల్లో కూడా ఇదే మార్గాన్ని అనుసరించకుండా నిరుత్సాహపరుస్తుంది.
దావీదు అహిమెలెకును రొట్టె మరియు కత్తి రెండూ అడిగాడు. అహిమెలెక్ వారు షోరొట్టెలో పాలుపంచుకోవచ్చని భావించారు, దావీదు కుమారుడు తర్వాత నైతిక విధులకు ప్రాధాన్యతనిస్తూ, కేవలం ఆచార త్యాగాల కంటే దయ యొక్క ప్రాముఖ్యతను నొక్కిచెప్పడానికి ఒక బోధనగా ఉపయోగించాడు.
మరోవైపు, డోగ్ దావీదు హృదయం వలె మోసపూరిత హృదయంతో గుడారంలోకి ప్రవేశించాడు. దేవుని మందిరానికి వచ్చిన వారి నిజమైన ఉద్దేశాలను గుర్తించడం సవాలుగా ఉంది. కొందరు యథార్థంగా ఆరాధించడానికి మరియు సేవ చేయడానికి ప్రయత్నిస్తుండగా, మరికొందరు నిగూఢమైన ఉద్దేశ్యాలతో రావచ్చు, ఇతరులను గమనించి సమర్థంగా నిందించవచ్చు. దేవుడు మరియు ముగుస్తున్న సంఘటనలు మాత్రమే దావీదు వంటి వ్యక్తి మరియు డోగ్ వంటి వ్యక్తి మధ్య తేడాను గుర్తించగలవు, రెండూ కూడా గుడారంలో ఉన్నట్లు కనిపిస్తాయి.

గాతులో, దావీదు పిచ్చివాడిలా నటించాడు. (10-15)
చరిత్ర అంతటా, దేవుని ప్రజలకు చెందిన హింసించబడిన వ్యక్తులు కొన్నిసార్లు తమ తోటి ఇశ్రాయేలీయుల కంటే ఫిలిష్తీయుల నుండి మరింత అనుకూలమైన చికిత్సను అనుభవించారు. దావీదు, ఆచీష్‌ను విశ్వసించడానికి కారణాలను కలిగి ఉన్నాడు, మొదట్లో సురక్షితంగా భావించాడు, కానీ త్వరలోనే అతని హృదయంలో భయం మొదలైంది. అతని ప్రవర్తన అమర్యాదగా మారింది మరియు అతని విశ్వాసం మరియు ధైర్యంలో కల్లోలం. మనం దేవుణ్ణి ఎంత సరళంగా విశ్వసిస్తామో మరియు విధేయత చూపుతాము, ఈ సమస్యాత్మక ప్రపంచంలోని సవాళ్లను మరింత నమ్మకంగా మరియు సురక్షితంగా నావిగేట్ చేయగలమని ఇది రిమైండర్‌గా పనిచేస్తుంది.Shortcut Links
1 సమూయేలు - 1 Samuel : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary | Telugu Reference Bible |