Samuel I- 1 సమూయేలు 28 | View All

1. ఆ దినములలో ఫిలిష్తీయులు ఇశ్రాయేలీయులతో యుద్ధము చేయవలెనని సైన్యములను సమకూర్చి యుద్ధము నకు సిద్ధపడగా, ఆకీషు దావీదును పిలిచినేను దండెత్తగా నీవును నీ జనులును నాతో కూడ యుద్ధమునకు బయలుదేరి రావలెనని పరిష్కారముగా తెలిసికొనుమనగా

2. దావీదునీ దాసుడనైన నేను చేయబోవు కార్యము ఏదో అది నీవు ఇప్పుడు తెలిసికొందు వనెను. అందుకు ఆకీషుఆలాగైతే నిన్ను ఎప్పటికి నాకు సంరక్షకుడుగా నిర్ణయింతుననెను.

3. సమూయేలు మృతిబొందగా ఇశ్రాయేలీయులు అతని గురించి విలాపము చేసి రామా అను అతని పట్టణములో అతని పాతిపెట్టియుండిరి. మరియసౌలు కర్ణపిశాచము గలవారిని చిల్లంగివారిని దేశములో నుండి వెళ్లగొట్టి యుండెను.

4. ఫిలిష్తీయులు దండెత్తి వచ్చి షూనేములో దిగగా, సౌలు ఇశ్రాయేలీయులందరిని సమకూర్చెను; వారు గిల్బోవలో దిగిరి.

5. సౌలు ఫిలిష్తీయుల దండును చూచి మనస్సునందు భయకంపము నొంది

6. యెహోవా యొద్ద విచారణచేయగా యెహోవా స్వప్నముద్వారా నైనను ఊరీముద్వారానైనను ప్రవక్తలద్వారానైనను ఏమియు సెలవియ్యకుండెను.

7. అప్పుడు సౌలునా కొరకు మీరు కర్ణ పిశాచముగల యొక స్త్రీని కనుగొనుడి; నేను పోయి దానిచేత విచారణ చేతునని తన సేవకులకు ఆజ్ఞ ఇయ్యగా వారుచిత్తము, ఏన్దోరులో కర్ణపిశాచము గల యొకతె యున్నదని అతనితో చెప్పిరి.

8. కాబట్టి సౌలు మారు వేషము ధరించి వేరు బట్టలు తొడుగుకొని యిద్దరు మనుష్యులను వెంటబెట్టుకొని పోయి రాత్రివేళ ఆ స్త్రీయొద్దకు వచ్చికర్ణపిశాచముద్వారా నాకు శకునము చెప్పి నాతో మాటలాడుటకై నేను నీతో చెప్పువాని రప్పించుమని కోరగా

9. ఆ స్త్రీ ఇదిగో, సౌలు చేయించినది నీకు తెలిసినది కాదా? కర్ణపిశాచము గలవారిని చిల్లంగివారిని అతడు దేశములో ఉండకుండ నిర్మూలముచేసెను గదా. నీవు నా ప్రాణముకొరకు ఉరి యొగ్గి నాకు మరణమేల రప్పింతువు అని అతనితో అనెను.

10. అందుకు సౌలుయెహోవా జీవముతోడు దీనినిబట్టి నీకు శిక్ష యెంత మాత్రమును రాదని యెహోవా నామమున ప్రమాణము చేయగా

11. ఆ స్త్రీనీతో మాట లాడుటకై నేనెవని రప్పింపవలెనని యడుగగా అతడుసమూయేలును రప్పింపవలెననెను.

12. ఆ స్త్రీ సమూ యేలును చూచి నప్పుడు బిగ్గరగా కేకవేసినీవు సౌలువే; నీవు నన్నెందుకు మోసపుచ్చితివని సౌలుతో చెప్పగా

13. రాజునీవు భయపడవద్దు, నీకు ఏమి కనబడినదని ఆమె నడుగగా ఆమెదేవతలలో ఒకడు భూమిలోనుండి పైకి వచ్చుట నేను చూచుచున్నాననెను.

14. అందుకతడుఏ రూపముగా ఉన్నాడని దాని నడిగి నందుకు అదిదుప్పటి కప్పుకొనిన ముసలివాడొకడు పైకి వచ్చుచున్నాడనగా సౌలు అతడు సమూయేలు అని తెలిసికొని సాగిలపడి నమస్కారము చేసెను.

15. సమూయేలునన్ను పైకిరమ్మని నీ వెందుకు తొందరపెట్టితివని సౌలు నడుగగా సౌలునేను బహు శ్రమలోనున్నాను; ఫిలిష్తీయులు నా మీదికి యుద్ధమునకు రాగా దేవుడు నన్ను ఎడబాసి ప్రవక్తల ద్వారానైనను స్వప్నములద్వారానైనను నా కేమియు సెలవియ్యకయున్నాడు. కాబట్టి నేను చేయవలసిన దానిని నాతో తెలియజెప్పుటకై నిన్ను పిలిపించితిననెను.

16. అందుకు సమూయేలుయెహోవా నిన్ను ఎడ బాసి నీకు పగవాడు కాగా నన్ను అడుగుటవలన ప్రయోజన మేమి?

17. యెహోవా తన మాట తన పక్షముగానే నెర వేర్చుచున్నాడు. నా ద్వారా ఆయన సెలవిచ్చియున్నట్టు నీ చేతినుండి రాజ్యమును తీసివేసి నీ పొరుగువాడైన దావీదునకు దాని నిచ్చియున్నాడు.

18. యెహోవా ఆజ్ఞకు నీవు లోబడక, అమాలేకీయుల విషయములో ఆయన తీక్షణమైన కోపము నెరవేర్చక పోయిన దానినిబట్టి యెహోవా నీకు ఈవేళ ఈ ప్రకారముగా చేయు చున్నాడు.

19. యెహోవా నిన్నును ఇశ్రాయేలీయులను ఫిలిష్తీయుల చేతికి అప్పగించును; యెహోవా ఇశ్రాయేలీ యుల దండును ఫిలిష్తీయుల చేతికి అప్పగించును; రేపు నీవును నీ కుమారులును నాతోకూడ ఉందురు అని సౌలుతో చెప్పగా

20. సమూయేలు మాటలకు సౌలు బహు భయమొంది వెంటనే నేలను సాష్టాంగపడి దివా రాత్రము భోజన మేమియు చేయక యుండినందున బలహీనుడాయెను.

21. అప్పుడు ఆ స్త్రీ సౌలు దగ్గరకువచ్చి, అతడు బహుగా కలవరపడుట చూచినా యేలిన వాడా, నీ దాసినైన నేను నీ ఆజ్ఞకు లోబడి నా ప్రాణము నా చేతిలో పెట్టుకొని నీవు నాతో సెలవిచ్చిన మాటలను విని అట్లు చేసితిని.

22. ఇప్పుడు నీ దాసినైన నేను చెప్పు మాటలను ఆలకించుము, నేను నీకు ఇంత ఆహారము వడ్డించుదును, నీవు భోజనము చేసి ప్రయాణమై పోవుటకు బలము తెచ్చుకొనుమని అతనితో చెప్పగా

23. అతడు ఒప్పక భోజనము చేయననెను; అయితే అతని సేవకులు ఆ స్త్రీతో ఏకమై యతని బలవంతము చేయగా అతడు వారు చెప్పిన మాట ఆలకించి నేలనుండి లేచి మంచముమీద కూర్చుండెను.

24. తన యింటిలో క్రొవ్విన పెయ్య ఒకటి యుండగా ఆ స్త్రీదాని తీసికొని త్వరగా వధించి పిండి తెచ్చి పిసికి పులుసులేని రొట్టెలు కాల్చి

25. తీసికొని వచ్చి సౌలునకును అతని సేవకులకును వడ్డించగా వారు భోజనము చేసి లేచి ఆ రాత్రి వెళ్లిపోయిరి.Powered by Sajeeva Vahini Study Bible (Beta). Copyright© Sajeeva Vahini. All Rights Reserved.
Samuel I- 1 సమూయేలు 28 - బైబిల్ అధ్యయనం - Telugu Study Bible - Adhyayana Bible

ఆకీషు దావీదు మీద నమ్మకం ఉంచాడు, సౌలు భయం. (1-6) 
దావీదు ప్రమాదకరమైన పరిస్థితిలో ఉన్నాడు, ఆచిష్ అభ్యర్థనను తిరస్కరించలేకపోయాడు. అతను సహాయం వాగ్దానం చేసి, ఇశ్రాయేలీయులకు మద్దతు ఇవ్వడానికి తటస్థంగా లేదా పక్కకు మారినట్లయితే, అతను కృతఘ్నత మరియు ద్రోహంతో ప్రవర్తిస్తాడు. మరోవైపు, ఇజ్రాయెల్‌తో పోరాడడం అతన్ని ఘోరమైన పాపం చేసేలా చేస్తుంది. ఈ సంక్లిష్ట దృష్టాంతంలో స్పష్టమైన మనస్సాక్షిని కొనసాగించాలనే సందిగ్ధంతో అతను పట్టుకున్నాడు. అయినప్పటికీ, సమయాన్ని కొనుక్కోవడానికి ఉద్దేశించిన అతని తప్పించుకునే ప్రతిస్పందన, నిజమైన ఇశ్రాయేలీయుడు ఆశించిన ప్రవర్తనకు అనుగుణంగా లేదు.
అవిధేయత చూపేవారి హృదయాల్లో సమస్యలు తరచుగా భయాన్ని కలిగిస్తాయి. సౌలు, తన బాధలో, ప్రభువు నుండి మార్గదర్శకత్వం కోరాడు, కానీ అతని విచారణలో నిజమైన విశ్వాసం లేదు, అతని అనిశ్చిత మరియు అస్థిర మనస్తత్వాన్ని ప్రతిబింబిస్తుంది. హాస్యాస్పదంగా, సౌలు మంత్రవిద్య (నిర్గమకాండము 22:18) చేసే వారిపై చట్టాన్ని అమలు చేశాడు, అది వ్యక్తిగతంగా అతనిని ప్రభావితం చేసినప్పుడు పాపం పట్ల స్పష్టమైన ఉత్సాహాన్ని చూపింది, కానీ అతనికి దేవుని మహిమ పట్ల నిజమైన శ్రద్ధ లేదు మరియు స్వయంగా పాపం పట్ల విరక్తి చూపలేదు. అతను ఇతరులలో పాపానికి శత్రువుగా కనిపించాడు, అయితే అతని హృదయంలో అసూయ మరియు ద్వేషాన్ని పెంచుకున్నాడు, తద్వారా అతనిలో దెయ్యాన్ని ఆశ్రయించాడు.
దేవుని చట్టం ప్రకారం తాను అంతకుముందు తొలగించాలని కోరిన వారి నుండి సలహాలు కోరడం సౌలు యొక్క మూర్ఖత్వం.

సౌలు ఎండోర్ వద్ద ఒక మంత్రగత్తెని సంప్రదిస్తాడు. (7-19) 
మనం విధి మార్గం నుండి తప్పుకున్నప్పుడు, మనం దాని నుండి దూరంగా వేసే ప్రతి అడుగు మనల్ని మరింత దారి తప్పి, మన గందరగోళాన్ని మరియు ప్రలోభాలకు గురిచేస్తుంది. సౌలు విషయంలో, అతను చనిపోయినవారిలో ఎవరితోనైనా మాట్లాడాలనుకునే వ్యక్తిని పిలిపించడంలో స్త్రీ సహాయాన్ని కోరాడు. అయితే, ఈ చట్టం ద్వితీయోపదేశకాండము 18:11లో స్పష్టంగా నిషేధించబడింది. మంత్రవిద్య లేదా సంజ్ఞ యొక్క ఏదైనా రూపం, నిజమైనది లేదా కల్పితం అయినా, సరైన విధేయత మార్గాల ద్వారా దేవుని నుండి కోరుకునే బదులు జీవుల నుండి జ్ఞానం లేదా సహాయం కోరే తప్పుదారి ప్రయత్నం నుండి వచ్చింది.
ఆసక్తికరమైన విషయమేమిటంటే, సమూయేలు జీవించి ఉన్నప్పుడు, సౌలు కష్ట సమయాల్లో అతని సలహాను ఎన్నడూ కోరలేదు, అది అతనికి ప్రయోజనకరంగా ఉండవచ్చు. కానీ ఇప్పుడు, శామ్యూల్ చనిపోవడంతో, "నన్ను శామ్యూల్ పైకి తీసుకురండి" అని సౌలు వేడుకున్నాడు. దేవుని పరిశుద్ధులు మరియు పరిచారకులను వారి జీవితకాలంలో దుర్మార్గంగా ప్రవర్తించే మరియు హింసించే కొందరు వారు వెళ్లిపోయిన తర్వాత వారి మార్గదర్శకత్వాన్ని కోరుకోవడం అసాధారణం కాదు.
శామ్యూల్ ఆత్మతో సౌలు ఎదుర్కొన్న సంఘటనలు అది మానవ మోసం లేదా మోసం కాదని సూచిస్తున్నాయి. స్త్రీ సమూయేలు కనిపించడానికి కారణం కానప్పటికీ, సౌలు విచారణ దానిని ప్రేరేపించి ఉండవచ్చు. ఆమె ఆశ్చర్యం మరియు భయం ఇది అసాధారణమైన మరియు ఊహించని సంఘటన అని ప్రదర్శించింది.
ప్రవక్త సజీవంగా ఉన్నప్పుడు శామ్యూల్ హెచ్చరికలను సౌలు పట్టించుకోకపోవడాన్ని పరిశీలిస్తే, దైవిక ప్రతీకార రూపంగా, నిష్క్రమించిన ప్రవక్త యొక్క ఆత్మను సౌలు ముందు కనిపించేలా దేవుడు అనుమతించడం ఆమోదయోగ్యమైనది. ఈ ప్రదర్శన శామ్యూల్ మునుపటి సందేశాలను ధృవీకరించడానికి మరియు సౌలుపై తీర్పును ప్రకటించడానికి ఉపయోగపడుతుంది. "నువ్వు మరియు నీ కుమారులు నాతో ఉంటారు" అనే వాక్యం కేవలం వారు మరణానంతరం శాశ్వతమైన ప్రపంచంలో చేరుతారని సూచిస్తుంది.
నిష్క్రమించిన ప్రవక్త యొక్క ఆత్మ స్వర్గం నుండి సాక్షిగా పనిచేయడానికి దేవుడు అనుమతించినందున, అతని భూసంబంధమైన జీవితంలో మాట్లాడిన మాటలను బలపరుస్తూ, మొత్తం సంఘటన గంభీరమైన భావాన్ని కలిగి ఉంది.

సౌలు భయం. (20-25)
దేవుడు కాకుండా ఇతర మూలాల నుండి సలహా లేదా ఓదార్పుని కోరుకునే వారు మరియు అతని స్థాపించబడిన సంస్థల ఫ్రేమ్‌వర్క్ వెలుపల, సౌలు వలె తీవ్ర నిరాశకు గురవుతారు. సౌలు నిరాశకు లోనైనప్పటికీ, పశ్చాత్తాపపడలేదు. అతను తన పాపాలను ఒప్పుకోలేదు, బలులు అర్పించలేదు లేదా ప్రార్థనల ద్వారా దైవిక దయను పొందలేదు. అతను తన కుమారులు మరియు ప్రజల సంక్షేమం పట్ల ఉదాసీనంగా కనిపించాడు మరియు తన రాబోయే విధి నుండి తప్పించుకోవడానికి ఎటువంటి ప్రయత్నం చేయలేదు; బదులుగా, అతను తన స్వంత డూమ్‌ను మూసివేసుకుంటూ, నిరుత్సాహానికి లోనయ్యాడు.
వారి నమ్మకాలను అణచివేయకుండా మరియు అతని వాక్యాన్ని తృణీకరించకుండా ప్రజలను హెచ్చరించడానికి దేవుడు ఈ హెచ్చరిక ఉదాహరణలను ఏర్పాటు చేశాడు. అయితే, ఒక వ్యక్తి పశ్చాత్తాపం యొక్క మెరుపును కూడా నిలుపుకున్నంత కాలం, వారు తమను తాము తిరిగి పొందలేరని భావించకూడదు. బదులుగా, వారు దేవుని ముందు తమను తాము తగ్గించుకోవాలి, ఆయన అనుగ్రహాన్ని హృదయపూర్వకంగా కోరుతూ జీవించి చనిపోవాలని నిర్ణయించుకోవాలి మరియు అలా చేస్తే, వారు విజయం పొందుతారు.Shortcut Links
1 సమూయేలు - 1 Samuel : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary | Telugu Reference Bible |