Genesis - ఆదికాండము 22 | View All

1. ఆ సంగతులు జరిగినతరువాత దేవుడు అబ్రాహామును పరిశోధించెను. ఎట్లనగా ఆయన అబ్రాహామా, అని పిలువగా అతడు చిత్తము ప్రభువా అనెను.
హెబ్రీయులకు 11:17

2. అప్పుడాయన నీకు ఒక్కడైయున్న నీ కుమారుని, అనగా నీవు ప్రేమించు ఇస్సాకును తీసికొని మోరీయా దేశమునకు వెళ్లి అక్కడ నేను నీతో చెప్పబోవు పర్వతములలో ఒకదానిమీద దహనబలిగా అతని నర్పించుమని చెప్పెను
మత్తయి 3:17, మార్కు 1:11, లూకా 3:22, యాకోబు 2:21

3. తెల్లవారినప్పుడు అబ్రాహాము లేచి తన గాడిదకు గంత కట్టి తన పనివారిలో ఇద్దరిని తన కుమారుడగు ఇస్సాకును వెంటబెట్టుకొని దహనబలి కొరకు కట్టెలు చీల్చి, లేచి దేవుడు తనతో చెప్పిన చోటికి వెళ్లెను.

4. మూడవ నాడు అబ్రాహాము కన్నులెత్తి దూరమునుండి ఆ చోటు చూచి

5. తన పని వారితో మీరు గాడిదతో ఇక్కడనే ఉండుడి; నేనును ఈ చిన్నవాడును అక్కడికి వెళ్లి (దేవునికి) మ్రొక్కి మరల మీయొద్దకు వచ్చెదమని చెప్పి

6. దహనబలికి కట్టెలు తీసికొని తన కుమారుడగు ఇస్సాకుమీద పెట్టి తన చేతితో నిప్పును కత్తిని పట్టుకొని పోయెను. వారిద్దరు కూడి వెళ్లుచుండగా

7. ఇస్సాకు తన తండ్రియైన అబ్రాహాముతో నా తండ్రీ అని పిలిచెను; అందుకతడు ఏమి నా కుమారుడా అనెను. అప్పుడతడు నిప్పును కట్టెలును ఉన్నవిగాని దహనబలికి గొఱ్ఱెపిల్ల ఏది అని అడుగగా

8. అబ్రాహాము నాకుమారుడా, దేవుడే దహనబలికి గొఱ్ఱెపిల్లను చూచుకొనునని చెప్పెను.
యోహాను 1:29

9. ఆలాగు వారిద్దరు కూడి వెళ్లి దేవుడు అతనితో చెప్పినచోటికి వచ్చినప్పుడు అబ్రాహాము అక్కడ బలి పీఠమును కట్టి కట్టెలు చక్కగా పేర్చి తన కుమారుడగు ఇస్సాకును బంధించి ఆ పీఠముపైనున్న కట్టెలమీద ఉంచెను.
యాకోబు 2:21

10. అప్పుడు అబ్రాహాము తన కుమారుని వధించుటకు తన చెయ్యి చాపి కత్తి పట్టుకొనగా

11. యెహోవా దూత పరలోకమునుండి అబ్రాహామా అబ్రాహామా అని అతని పిలిచెను; అందుకతడు చిత్తము ప్రభువా అనెను.

12. అప్పుడు ఆయన ఆ చిన్నవాని మీద చెయ్యి వేయకుము; అతని నేమియు చేయకుము; నీకు ఒక్కడైయున్న నీ కుమారుని నాకియ్య వెనుతీయ లేదు గనుక నీవు దేవునికి భయపడువాడవని యిందువలన నాకు కనపడుచున్నదనెను

13. అప్పుడు అబ్రాహాము కన్ను లెత్తి చూడగా పొదలో కొమ్ములు తగులుకొనియున్న ఒక పొట్టేలు వెనుక తట్టున కనబడెను. అబ్రాహాము వెళ్లి ఆ పొట్టేలును పట్టుకొని తన కుమారునికి మారుగా పెట్టి దహనబలిగా అర్పించెను

14. అబ్రాహాము ఆ చోటికి యెహోవా యీరే అను పేరు పెట్టెను. అందుచేత యెహోవా పర్వతము మీద చూచుకొనును అని నేటి వరకు చెప్పబడును.

15. యెహోవా దూత రెండవ మారు పరలోకమునుండి అబ్రాహామును పిలిచి యిట్లనెను

16. నీవు నీకు ఒక్కడే అయ్యున్న నీ కుమారుని ఇయ్య వెనుకతీయక యీ కార్యము చేసినందున
లూకా 1:73-74, హెబ్రీయులకు 6:13-14

17. నేను నిన్ను ఆశీర్వదించి ఆకాశ నక్షత్రముల వలెను సముద్రతీరమందలి యిసుకవలెను నీ సంతానమును నిశ్చయముగా విస్తరింపచేసెదను; నీ సంతతి వారు తమ శత్రువుల గవిని స్వాధీనపరచుకొందురు.
మత్తయి 16:18, లూకా 1:55, హెబ్రీయులకు 6:13-14, రోమీయులకు 4:13, లూకా 1:73-74, హెబ్రీయులకు 6:13-14

18. మరియు నీవు నా మాట వినినందున భూలోకములోని జనములన్నియు నీ సంతానమువలన ఆశీర్వదించబడును నాతోడని ప్రమాణము చేసియున్నానని యెహోవా సెలవిచ్చెననెను.
గలతియులకు 3:16, మత్తయి 1:1, అపో. కార్యములు 3:25, రోమీయులకు 4:13

19. తరువాత అబ్రాహాము తన పనివారి యొద్దకు తిరిగి రాగా వారు లేచి అందరును కలిసి బెయేరషెబాకు వెళ్లిరి. అబ్రాహాము బెయేరషెబాలో నివసించెను.

20. ఆ సంగతులు జరిగిన తరువాత అబ్రాహామునకు తెలుపబడినదేమనగా మిల్కా అను ఆమెయు నీ సహోదరుడగు నాహోరునకు పిల్లలను కనెను.

21. వారు ఎవరెవరనగా అతని జ్యేష్టకుమారుడైన ఊజు, ఇతని తమ్ముడైన బూజు, అరాము తండ్రియైన కెమూయేలు,

23. ఆ యెనిమిది మందిని మిల్కా అబ్రాహాము సహోదరుడగు నాహోరునకు కనెను.

24. మరియరయూమా అను అతని, ఉపపత్నియు తెబహును, గహమును తహషును మయకాను కనెను.Powered by Sajeeva Vahini Study Bible (Beta). Copyright© Sajeeva Vahini. All Rights Reserved.
Genesis - ఆదికాండము 22 - బైబిల్ అధ్యయనం - Telugu Study Bible - Adhyayana Bible
దేవుడు అబ్రాహామును ఇస్సాకును అర్పించమని ఆజ్ఞాపించాడు. (1,2) 
కొన్నిసార్లు మన జీవితంలో మనల్ని పరీక్షించే క్లిష్ట పరిస్థితులను ఎదుర్కొంటాము. హీబ్రూ అనే భాషలో, టెస్టింగ్ మరియు టెంప్టింగ్ అనే పదాల అర్థం ఒకటే. ఈ పరిస్థితులు మనం లోపల మంచివాళ్ళమో చెడ్డవాళ్ళమో చూపించగలవు. అయితే దేవుడు అబ్రాహామును పరీక్షించినప్పుడు, అపవాది మనలను శోధించినట్లు అతనిని తప్పు చేయుటకు కాదు. అబ్రాహాముకు చాలా విశ్వాసం ఉంది మరియు దేవుడు అతనికి నిజంగా కష్టమైన పనిని ఇవ్వడం ద్వారా అది ఎంత బలంగా ఉందో చూడాలనుకున్నాడు. దేవుడు అబ్రాహామును తన కుమారుడైన ఇస్సాకును బలి ఇవ్వమని కోరాడు. ఇది నిజంగా కష్టతరమైన పని, మరియు దేవుడు అబ్రాహాముకు ఏమి చేయాలో చెప్పడానికి ఉపయోగించే ప్రతి మాట దానిని మరింత కష్టతరం చేసింది. అబ్రాహాము తాను ఎంతో ప్రేమించిన ఇస్సాకును సుదీర్ఘ ప్రయాణంలో తీసుకువెళ్లి, ఒక ప్రత్యేక జంతువుతో లాగే బలి అర్పించవలసి వచ్చింది.

అబ్రహం యొక్క విశ్వాసం మరియు దైవిక ఆజ్ఞకు విధేయత. (3-10) 
అబ్రాహాము అనే వ్యక్తి దేవుణ్ణి ఎంతో ప్రేమించి, విశ్వసించేవాడు. దేవుడు అబ్రాహామును చాలా కష్టమైన పని చేయమని కోరాడు - తన స్వంత కుమారుడైన ఇస్సాకును బలి ఇవ్వమని. ఇది మీరు ఎంతో ఇష్టపడే వ్యక్తిని వదులుకున్నట్లే అవుతుంది. కానీ అబ్రాహాముకు దేవునిపై చాలా విశ్వాసం ఉంది, అతను వాదించకుండా కట్టుబడి ఉన్నాడు. దేవుడు మంచివాడని మరియు ఆయన తన వాగ్దానాలను ఎల్లప్పుడూ నిలబెట్టుకుంటాడని అతనికి తెలుసు. కాబట్టి, అబ్రాహాము మరియు ఇస్సాకు సుదీర్ఘ ప్రయాణం చేసి, మూడు రోజుల తర్వాత, చివరకు బలి ఇచ్చే ప్రదేశానికి చేరుకున్నారు. ఏమి జరుగుతోందని ఇస్సాకు తన తండ్రిని అడిగాడు, మరియు అబ్రహం దేవుడు బలి కోసం గొర్రెపిల్లను అందిస్తాడని చెప్పాడు. చివరికి, దేవుడు ఒక గొర్రెపిల్లను అందించాడు మరియు ఇస్సాకు తప్పించబడ్డాడు. అబ్రాహాము దేవునికి విధేయత చూపడం, అతను ఆయనను ఎంతగా ప్రేమిస్తున్నాడో మరియు విశ్వసించాడో చూపిస్తుంది. లోక పాపాలను తొలగించే ప్రత్యేక గొర్రెపిల్ల గురించి పరిశుద్ధాత్మ మాట్లాడాడు. అబ్రాహాము తన కుమారుడైన ఇస్సాకు కోసం అగ్నిని తయారు చేయబోతున్నాడు, కానీ దేవుడు బదులుగా గొర్రెపిల్లను ఇచ్చాడని ఇస్సాకుతో చెప్పాడు. తరువాత వచ్చే ప్రత్యేక త్యాగం వలెనే ఇస్సాకును కట్టివేయవలసి వచ్చింది. అది కష్టమైనప్పటికీ, అబ్రాహాము దేవునికి విధేయత చూపాడు మరియు ఇస్సాకును విడిచిపెట్టడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాడు. కొన్నిసార్లు మనం ఇష్టపడేవాటిని వదులుకోమని దేవుడు అడుగుతాడు, కానీ మనం ఆయనను విశ్వసించి సంతోషకరమైన హృదయంతో చేయాలి. 1 సమూయేలు 3:18 

ఇస్సాకు బదులు మరొక బలి అందించబడింది. (11-14) 
దేవుడు ఇస్సాకు బలి ఇవ్వబడాలని కోరుకోలేదు, కానీ మన పాపాల నుండి మనలను రక్షించడానికి ఒక రోజు తన స్వంత కుమారుడైన యేసు బలి ఇవ్వబడతాడని ఆయనకు తెలుసు. మనుషులు బలి ఇవ్వబడాలని దేవుడు ఎన్నడూ కోరుకోడు, కాబట్టి మనం క్షమించబడడానికి ఆయన వేరే మార్గాన్ని అందించాడు. ఇస్సాకుకు బదులు యేసు మన కొరకు చనిపోయాడు, మరియు ఆయన మరణం మన పాపాలకు చెల్లించింది. ప్రజలు జంతువులను బలి ఇచ్చే దేవాలయం ఇస్సాకు దాదాపుగా బలి ఇవ్వబడిన ప్రదేశంలో నిర్మించబడింది మరియు తరువాత సమీపంలోనే యేసు శిలువ వేయబడ్డాడు. ఈ స్థలానికి "యెహోవా-జిరే" అనే కొత్త పేరు పెట్టబడింది, అంటే "ప్రభువు అందిస్తాడు". మనకు అవసరమైనప్పుడు సహాయం చేయడానికి దేవుడు ఎల్లప్పుడూ ఉంటాడని ఇది మనకు గుర్తుచేస్తుంది.

అబ్రహంతో ఒడంబడిక పునరుద్ధరించబడింది. (15-19) 
దేవుడు అబ్రాహాముకు ఇంతకు ముందెన్నడూ పొందని అనేక అద్భుతమైన విషయాలను వాగ్దానం చేశాడు. మనం దేవుని కోసం వస్తువులను వదులుకున్నప్పుడు, వర్ణించలేని అద్భుతమైన ఆశీర్వాదాలు మనకు లభిస్తాయి. ఆదికాండము 22:18 దేవుడు మనల్ని ఎంతగా ప్రేమిస్తున్నాడు మరియు మన పాపాల నుండి మనలను రక్షించడానికి తన కుమారుడైన యేసును ఎలా పంపాడు అనే దాని గురించి ఈ భాగం మాట్లాడుతుంది. యేసు చనిపోయినప్పటికీ, అతను తిరిగి బ్రతికాడు మరియు మోక్షం కోసం మనం అతని వద్దకు రావాలని కోరుకుంటున్నాడు. దేవుడు మన కోసం చేసిన వాటన్నింటికి మనం కృతజ్ఞత కలిగి ఉండాలి మరియు ఆయనను సేవించడానికి మన జీవితాలను గడపాలి. అబ్రాహాము తన ప్రియమైన కుమారుడైన ఇస్సాకును విడిచిపెట్టడానికి సిద్ధపడినట్లే, దేవునిపై నమ్మకం ఉంచడానికి భూమిపై మనకు అత్యంత ఇష్టమైన వాటిని వదులుకోవడానికి మనం సిద్ధంగా ఉండాలి. కానీ గుర్తుంచుకోండి, దేవునితో మనల్ని సరైనదిగా చేసేది మన మంచి పనులు కాదు, అది యేసుపై మనకున్న విశ్వాసం.

నాహోరు కుటుంబం. (20-24)
కథలోని ఈ భాగంలో, హారాను అనే ప్రదేశంలో నివసించిన నాహోరు కుటుంబం గురించి మనం తెలుసుకుందాం. ఇది ముఖ్యమైనది ఎందుకంటే వారు దేవుని చర్చికి అనుసంధానించబడ్డారు. తరువాత, ఇస్సాకు మరియు యాకోబు వివాహం చేసుకున్నారు, కానీ అది జరగడానికి ముందు, కథ నాహోర్ కుటుంబం గురించి చెబుతుంది. అబ్రాహాము స్వంత కుటుంబం దేవునికి ఎంతో ప్రాముఖ్యమైనప్పటికీ, అతను తన ఇతర కుటుంబ సభ్యుల గురించి పట్టించుకుంటాడు మరియు వారి జీవితాలు మెరుగుపడటం గురించి విన్నందుకు సంతోషిస్తున్నాడని ఇది చూపిస్తుంది.


Shortcut Links
ఆదికాండము - Genesis : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary | Telugu Reference Bible |