Genesis - ఆదికాండము 26 | View All

1. అబ్రాహాము దినములలో వచ్చిన మొదటి కరవు గాక మరియొక కరవు ఆ దేశములో వచ్చెను. అప్పడు ఇస్సాకు గెరారులోనున్న ఫిలిష్తీయుల రాజైన అబీమెలెకు నొద్దకు వెళ్లెను.

2. అక్కడ యెహోవా అతనికి ప్రత్యక్షమై నీవు ఐగుప్తులోనికి వెళ్లక నేను నీతో చెప్పు దేశమందు నివసించుము.

3. ఈ దేశమందు పరవాసివై యుండుము. నేను నీకు తోడైయుండి నిన్ను ఆశీర్వదించెదను;
హెబ్రీయులకు 11:9

4. ఏలయనగా నీకును నీ సంతానమునకును ఈ దేశములన్నియు ఇచ్చి, నీ తండ్రియైన అబ్రాహాముతో నేను చేసిన ప్రమాణము నెరవేర్చి, ఆకాశ నక్షత్రములవలె నీ సంతానమును విస్తరింపచేసి ఈ దేశములన్నియు నీ సంతానమునకు ఇచ్చెదను. నీ సంతానమువలన సమస్త భూలోకములోని సమస్త జనులు ఆశీర్వదింపబడుదురు.
అపో. కార్యములు 3:25

5. ఏలయనగా అబ్రాహాము నా మాట విని నేను విధించిన దాని నా ఆజ్ఞలను నా కట్టడలను నా నియమములను గైకొనెనని చెప్పెను.

6. ఇస్సాకు గెరారులో నివసించెను.

7. ఆ చోటి మనుష్యులు అతని భార్యను చూచి - ఆమె యెవరని అడిగినప్పుడు అతడు ఆమె నా సహోదరి అని చెప్పెను; ఎందుకనగా - రిబ్కా చక్కనిది గనుక ఈ చోటి మనుష్యులు ఆమె నిమిత్తము నన్ను చంపుదురేమో అనుకొని తన భార్య అని చెప్పుటకు భయపడెను.

8. అక్కడ అతడు చాలా దినములుండిన తరువాత ఫిలిష్తీయుల రాజైన అబీమెలెకు కిటికీలో నుండి చూచినప్పుడు ఇస్సాకు తన భార్యయైన రిబ్కాతో సరసమాడుట కనబడెను.

9. అప్పుడు అబీమెలెకు ఇస్సాకును పిలిపించి ఇదిగో ఆమె నీ భార్యయే ఆమె నా సహోదరి అని యేల చెప్పితివని అడుగగా ఇస్సాకు ఆమెను బట్టి నేను చనిపోవుదు నేమో అనుకొంటినని అతనితో చెప్పెను.

10. అందుకు అబీమెలెకు నీవు మాకు చేసిన యీ పని యేమి? ఈ జనులలో ఎవడైన ఆమెతో నిర్భయముగా శయనించవచ్చునే. అప్పుడు నీవు మామీదికి పాతకము తెచ్చిపెట్టు వాడవుగదా అనెను.

11. అబీమెలెకు ఈ మనుష్యుని జోలికైనను ఇతని భార్య జోలికైనను వెళ్లు వాడు నిశ్చయముగా మరణశిక్ష పొందునని తన ప్రజల కందరికి ఆజ్ఞాపింపగా

12. ఇస్సాకు ఆ దేశమందున్నవాడై విత్తనము వేసి ఆ సంవత్సరము నూరంతలు ఫలము పొందెను. యెహోవా అతనిని ఆశీర్వదించెను గనుక ఆ మనుష్యుడు గొప్పవాడాయెను.

13. అతడు మిక్కిలి గొప్పవాడగు వరకు క్రమ క్రమముగా అభివృద్ధి పొందుచు వచ్చెను.

14. అతనికి గొఱ్ఱెల ఆస్తియు గొడ్ల ఆస్తియు దాసులు గొప్ప సమూహమును కలిగినందున ఫిలిష్తీయులు అతనియందు అసూయ పడిరి.

15. అతని తండ్రియైన అబ్రాహాము దినములలో అతని తండ్రి దాసులు త్రవ్విన బావులన్నిటిని ఫిలిష్తీయులు మన్ను పోసి పూడ్చివేసిరి.

16. అబీమెలెకు నీవు మాకంటె బహు బలము గలవాడవు గనుక మాయొద్ద నుండి వెళ్లిపొమ్మని ఇస్సాకుతో చెప్పగా

17. ఇస్సాకు అక్కడనుండి వెళ్లి గెరారు లోయలో గుడారము వేసికొని అక్కడ నివసించెను.

18. అప్పుడు తన తండ్రియైన అబ్రాహాము దినములలో త్రవ్విన నీళ్ల బావులు ఇస్సాకు తిరిగి త్రవ్వించెను; ఏలయనగా అబ్రాహాము మృతిబొందిన తరువాత ఫిలిష్తీయులు వాటిని పూడ్చివేసిరి. అతడు తన తండ్రి వాటికి పెట్టిన పేళ్ల చొప్పున తిరిగి వాటికి పేర్లు పెట్టెను.

19. మరియఇస్సాకు దాసులు ఆ లోయలో త్రవ్వగా జెలలుగల నీళ్లబావి దొరికెను.

20. అప్పుడు గెరారు కాపరులు ఇస్సాకు కాపరులతో జగడమాడి ఈ నీరు మాదే అని చెప్పిరి గనుక వారు తనతో కలహించినందున అతడు ఆ బావికి ఏశెకు అను పేరు పెట్టెను.

21. వారు మరియొక బావి త్రవ్వినప్పుడు దానికొరకును జగడమాడిరి గనుక దానికి శిత్నా అను పేరు పెట్టెను.

22. అతడు అక్కడనుండి వెళ్లి మరియొక బావి త్రవ్వించెను. దాని విషయమై వారు జగడమాడలేదు గనుక అతడు ఇప్పుడు యెహోవా మనకు ఎడము కలుగజేసియున్నాడు గనుక యీ దేశమందు అభివృద్ధి పొందుదుమనుకొని దానికి రహెబోతు అను పేరు పెట్టెను.

23. అక్కడనుండి అతడు బెయేరషెబాకు వెళ్లెను.

24. ఆ రాత్రియే యెహోవా అతనికి ప్రత్యక్షమై నేను నీ తండ్రియైన అబ్రాహాము దేవుడను, నేను నీకు తోడైయున్నాను గనుక భయపడకుము; నా దాసుడైన అబ్రాహామును బట్టి నిన్ను ఆశీర్వదించి నీ సంతానమును విస్తరింపచేసెదనని చెప్పెను.

25. అక్కడ అతడొక బలిపీఠము కట్టించి యెహోవా నామమున ప్రార్థనచేసి అక్కడ తన గుడారము వేసెను. అప్పుడు ఇస్సాకు దాసులు అక్కడ బావి త్రవ్విరి.

26. అంతట అబీమెలెకును అతని స్నేహితుడైన అహుజతును అతని సేనాధిపతియైన ఫీకోలును గెరారు నుండి అతని యొద్దకు వచ్చిరి.

27. ఇస్సాకు - మీరు నామీద పగపట్టి మీయొద్దనుండి నన్ను పంపివేసిన తరువాత ఎందునిమిత్తము నా యొద్దకు వచ్చియున్నారని వారినడుగగా

28. వారు నిశ్చయముగా యెహోవా నీకు తోడైయుండుట చూచితివిు గనుక మనకు, అనగా మాకును నీకును మధ్య నొక ప్రమాణముండవలెననియు

29. మేము నిన్ను ముట్టక నీకు మేలే తప్ప మరేమియు చేయక నిన్ను సమాధానముగా పంపివేసితివిు గనుక నీవును మాకు కీడు చేయకుండునట్లు నీతో నిబంధన చేసికొందుమనియు అనుకొంటిమి; ఇప్పుడు నీవు యెహోవా ఆశీర్వాదము పొందిన వాడవనిరి.

30. అతడు వారికి విందుచేయగా వారు అన్నపానములు పుచ్చుకొనిరి.

31. తెల్లవారినప్పుడు వారు లేచి ఒకనితో ఒకడు ప్రమాణము చేసికొనిరి; తరువాత ఇస్సాకు వారిని సాగనంపగా వారు అతని యొద్దనుండి సమాధానముగా వెళ్లిరి.

32. ఆ దినమందే ఇస్సాకు దాసులు వచ్చి తాము త్రవ్విన బావినిగూర్చి అతనికి తెలియచేసి మాకు నీళ్లు కనబడినవని చెప్పిరి గనుక

33. దానికి షేబ అను పేరు పెట్టెను. కాబట్టి నేటి వరకు ఆ ఊరి పేరు బెయేరషెబా.

34. ఏశావు నలువది సంవత్సరముల వాడైనప్పుడు హిత్తీయుడైన బేయేరీ కుమార్తెయగు యహూదీతును హిత్తీయుడైన ఏలోను కుమార్తెయగు బాశెమతును పెండ్లిచేసికొనెను.

35. వీరు ఇస్సాకునకును రిబ్కాకును మనోవేదన కలుగజేసిరి.Powered by Sajeeva Vahini Study Bible (Beta). Copyright© Sajeeva Vahini. All Rights Reserved.
Genesis - ఆదికాండము 26 - బైబిల్ అధ్యయనం - Telugu Study Bible - Adhyayana Bible
కరువు కారణంగా ఇస్సాకు గెరార్‌కు వెళ్లాడు. (1-5) 
దేవుడు తనకు మరియు అతని కుటుంబానికి కనాను దేశాన్ని వాగ్దానం చేశాడని విశ్వసించాలని ఇస్సాకుకు బోధించబడింది మరియు దేశంలో ఆహారం లేనప్పటికీ, ఇస్సాకు ఇప్పటికీ వాగ్దానాన్ని విశ్వసించాడు. దేవుని వాగ్దానాలపై మనకు విశ్వాసం ఉన్నప్పుడు, దేవుడు మనతో ఉన్నాడని తెలుసుకునే సౌలభ్యాన్ని ఏదీ తీసివేయదు. అబ్రాహాము దేవునికి విధేయత చూపడం అతని విశ్వాసం మరియు ప్రేమను చూపించింది మరియు దేవుడు అతని విధేయతతో సంతోషించాడు మరియు ఇస్సాకు వంటి ఇతరులను కూడా ఆయనపై విశ్వసించేలా ప్రోత్సహించాలని కోరుకున్నాడు.

అతను తన భార్యను తిరస్కరించాడు మరియు అబీమెలెకు చేత మందలించబడ్డాడు. (6-11) 
ఇస్సాకు తన భార్యను తనతో వెళ్లనివ్వకుండా తప్పు చేశాడు. అతను తన తండ్రిలాగే శోధించబడ్డాడు మరియు అది మరింత దిగజారింది. పడవలు రాళ్లను నివారించడంలో సహాయపడటానికి సంకేతాలను ఉంచడం వంటి మన ముందు వ్యక్తుల తప్పుల నుండి మనం నేర్చుకోవచ్చు. ఈ కథలోని అబీమెలెకు సరైన పని చేశాడు. మతతత్వమని చెప్పుకునే వ్యక్తులు మతం లేని వ్యక్తులకు చెడుగా అనిపించే పనులు చేయకుండా జాగ్రత్త వహించాలి.

ఇస్సాకు ధనవంతుడు, ఫిలిష్తీయుల అసూయ. (12-17) 
దేవుడు ఇస్సాకుకు చాలా మంచివాటిని ఇచ్చాడు, అతడు చాలా విజయవంతమయ్యాడు. అయితే, ఫిలిష్తీయులు అని పిలువబడే కొందరు వ్యక్తులు ఇస్సాకు విజయాన్ని చూసి అసూయపడ్డారు మరియు అతనిని ఇష్టపడలేదు. ఇది మంచిది కాదు, ఎందుకంటే ఇతరులకు మంచి జరిగినప్పుడు అసంతృప్తి చెందడం సరికాదు. ఫిలిష్తీయులు ఇస్సాకు‌ని అతను నివసించిన ప్రదేశాన్ని విడిచిపెట్టేలా చేసారు, అయితే మనం ఎక్కడికైనా వెళ్లిపోవాలని ఒత్తిడి చేస్తే, దేవుడు మనకు వేరే చోటును కనుగొనడంలో సహాయం చేస్తాడని గుర్తుంచుకోవాలి.

ఇస్సాకు బావులు తవ్వాడు దేవుడు అతన్ని ఆశీర్వదిస్తాడు. (18-25) 
ఇస్సాకు‌కు బావులు త్రవ్వడం చాలా కష్టమైంది మరియు కొన్ని బావులకు వివాదం మరియు ద్వేషం వంటి చెడ్డ పేర్లు ఉన్నాయి. ప్రపంచంలోని విషయాలు తగాదాలు మరియు సమస్యలను ఎలా కలిగిస్తాయో, వాటిని నివారించడానికి ప్రయత్నించే వ్యక్తులకు కూడా ఇది ఎలా చూపుతుంది. పోరుబాట పట్టకుండా నీరు పుష్కలంగా లభించడం శ్రేయస్కరం. చివరగా, ఇస్సాకు ఇంతకు ముందు ఎవరూ కనుగొనని బావిని తవ్వాడు. మనం శాంతియుతంగా ఉండటానికి ప్రయత్నించినప్పుడు, మనం తరచుగా విజయం సాధిస్తాము. ప్రజలు మనపట్ల అసభ్యంగా ప్రవర్తించినప్పటికీ, దేవుడు మనకు ఓదార్పునిస్తుంది. దేవుడు తనతో ఉన్నప్పుడు కష్టతరమైన రోజు తర్వాత ఇస్సాకు బాగుపడ్డాడు. దేవుడిని నమ్ముకుంటే ప్రజలు సంతోషంగా కొత్త ప్రాంతాలకు వెళ్లవచ్చు.

అబీమెలెకు ఇస్సాకుతో ఒడంబడిక చేసుకున్నాడు. (26-33) 
ఒక వ్యక్తి దేవుణ్ణి సంతోషపెట్టే పనులు చేస్తే, అతనిని ఇష్టపడని వ్యక్తులు కూడా అతని పట్ల అసభ్యంగా ప్రవర్తించడం మానేస్తారు. సామెతలు 16:7 ఒక రాజు తన ప్రజలకు మంచిగా లేదా నీచంగా ఉండడాన్ని ఎంచుకోవచ్చు. ఇంతకు ముందు మీతో అసభ్యంగా ప్రవర్తించిన వ్యక్తుల చుట్టూ జాగ్రత్తగా ఉండటం సరైంది, కానీ ఇస్సాకు బదులుగా వారితో స్నేహం చేయాలని ఎంచుకున్నాడు. మన మతం ఇతరులతో దయగా ఉండమని, అందరితో శాంతియుతంగా జీవించడానికి ప్రయత్నించమని చెబుతోంది. దేవుడు ఇస్సాకు ఎంపికలతో సంతోషించాడు మరియు అతనికి సహాయం చేశాడు.

ఏశావు భార్యలు. (34,35)
ఏశావు ఒకేసారి ఇద్దరు భార్యలను పెళ్లాడడం, అంతకుమించి దేవుణ్ణి నమ్మని స్త్రీలను పెళ్లి చేసుకోవడం ద్వారా తప్పు చేశాడు. ఇది అతని తల్లిదండ్రులకు చాలా బాధ కలిగించింది ఎందుకంటే వారు అతని ఎంపికను ఆమోదించలేదు మరియు అది వారి నమ్మకాలకు విరుద్ధంగా ఉంది. పిల్లలు తమ మంచి తల్లిదండ్రులను కలవరపరిచే పనులు చేసినప్పుడు, వారు దేవుని నుండి ఆశీర్వాదాలు పొందలేరు.Shortcut Links
ఆదికాండము - Genesis : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary | Telugu Reference Bible |