Genesis - ఆదికాండము 35 | View All

1. దేవుడు యాకోబుతో - నీవు లేచి బేతేలునకు వెళ్లి అక్కడ నివసించి, నీ సహోదరుడైన ఏశావు ఎదుట నుండి నీవు పారిపోయినప్పుడు నీకు కనబడిన దేవునికి అక్కడ బలిపీఠమును కట్టుమని చెప్పగా

2. యాకోబు తన యింటివారితోను తన యొద్దనున్న వారందరి తోను మీ యొద్దనున్న అన్యదేవతలను పారవేసి మిమ్మును మీరు శుచిపరచుకొని మీ వస్త్రములను మార్చుకొనుడి.

3. మనము లేచి బేతేలునకు వెళ్లుదము; నా శ్రమ దినమున నాకుత్తరమిచ్చి నేను వెళ్లిన మార్గమున నాకు తోడైయుండిన దేవునికి బలిపీఠమును అక్కడ కట్టెదనని చెప్పెను.

4. వారు తమ యొద్దనున్న అన్యదేవతలన్నిటిని తమ చెవులనున్న పోగులను యాకోబునకు అప్పగింపగా యాకోబు షెకెము దగ్గరనున్న మస్తకి వృక్షము క్రింద వాటిని దాచిపెట్టెను.

5. వారు ప్రయాణమై పోయినప్పుడు, దేవుని భయము వారి చుట్టున్న పట్టణములమీద నుండెను గనుక వారు యాకోబు కుమారులను తరుమలేదు.

6. యాకోబును అతనితో నున్న జనులందరును కనానులో లూజుకు, అనగా బేతేలునకు వచ్చిరి.

7. అతడు తన సహోదరుని యెదుట నుండి పారిపోయినప్పుడు దేవుడక్కడ అతనికి ప్రత్యక్షమాయెను గనుక అక్కడ బలిపీఠమును కట్టి ఆ చోటికి ఏల్‌ బేతేలను పేరుపెట్టిరి.

8. రిబ్కా దాదియైన దెబోరా చనిపోయి బేతేలునకు దిగువనున్న సింధూరవృక్షము క్రింద పాతిపెట్టబడెను, దానికి అల్లోను బాకూత్‌ అను పేరు పెట్టబడెను.

9. యాకోబు పద్దనరామునుండి వచ్చుచుండగా దేవుడు తిరిగి అతనికి ప్రత్యక్షమై అతని నాశీర్వదించెను.

10. అప్పుడు దేవుడు అతనితో నీ పేరు యాకోబు; ఇకమీదట నీ పేరు యాకోబు అనబడదు; నీ పేరు ఇశ్రాయేలు అని చెప్పి అతనికి ఇశ్రాయేలు అను పేరుపెట్టెను.

11. మరియదేవుడు - నేను సర్వశక్తిగల దేవుడను; నీవు ఫలించి అభివృద్ధి పొందుము. జనమును జనముల సమూహమును నీవలన కలుగును; రాజులును నీ గర్భవాసమున పుట్టెదరు.

12. నేను అబ్రాహామునకును ఇస్సాకునకును ఇచ్చిన దేశము నీకిచ్చెదను; నీ తరువాత నీ సంతానమునకు ఈ దేశము నిచ్చెదనని అతనితో చెప్పెను.
హెబ్రీయులకు 11:9

13. దేవుడు అతనితో మాటలాడిన స్థలమునుండి పరమునకు వెళ్లెను.

14. ఆయన తనతో మాటలాడినచోట యాకోబు ఒక స్తంభము, అనగా రాతిస్తంభము కట్టించి దానిమీద పానార్పణము చేసి నూనెయు దానిమీద పోసెను.

15. తనతో దేవుడు మాటలాడినచోటికి యాకోబు బేతేలను పేరు పెట్టెను. వారు బేతేలునుండి ప్రయాణమై పోయిరి.

16. ఎఫ్రాతాకు వెళ్లు మార్గములో మరికొంత దూరము ఉన్నప్పుడు రాహేలు ప్రసవించుచు ప్రసవవేదనతో ప్రయాసపడెను.

17. ఆమె ప్రసవమువలన ప్రయాసపడుచున్నప్పుడు మంత్రసాని ఆమెతో - భయపడకుము; ఇదియు నీకు కుమారుడగునని చెప్పెను.

18. ఆమె మృతిబొందెను; ప్రాణము పోవుచుండగా ఆమె అతని పేరు బెనోని అనెను; అతని తండ్రి అతనికి బెన్యామీను అను పేరు పెట్టెను.

19. అట్లు రాహేలు మృతిబొంది బేత్లెహేమను ఎఫ్రాతా మార్గమున పాతి పెట్టబడెను.

20. యాకోబు ఆమె సమాధిమీద ఒక స్తంభము కట్టించెను. అది నేటి వరకు రాహేలు సమాధి స్తంభము.

21. ఇశ్రాయేలు ప్రయాణమై పోయి మిగ్దల్‌ ఏదెరు కవతల తన గుడారము వేసెను.

22. ఇశ్రాయేలు ఆ దేశములో నివసించుచున్నప్పుడు రూబేను వెళ్లి తన తండ్రి ఉపపత్నియైన బిల్హాతో శయనించెను; ఆ సంగతి ఇశ్రాయేలునకు వినబడెను.

23. యాకోబు కుమారులు పండ్రెండుగురు, యాకోబు జ్యేష్ఠకుమారుడగు రూబేను, షిమ్యోను, లేవి, యూదా, ఇశ్శాఖారు, జెబూలూను; వీరు లేయా కుమారులు.

25. రాహేలు దాసియైన బిల్హా కుమారులు దాను, నఫ్తాలి.

26. లేయా దాసియైన జిల్పా కుమారులు గాదు, ఆషేరు వీరు పద్దనరాములో యాకోబునకు పుట్టిన కుమారులు.

27. అబ్రాహామును ఇస్సాకును పరదేశులైయుండిన మమ్రేలో కిర్య తర్బాకు తన తండ్రియైన ఇస్సాకునొద్దకు యాకోబు వచ్చెను. అదే హెబ్రోను.
హెబ్రీయులకు 11:9

28. ఇస్సాకు బ్రదికిన దినములు నూట ఎనుబది సంవత్సరములు.

29. ఇస్సాకు కాలము నిండిన వృద్ధుడై ప్రాణము విడిచి మృతిబొంది తన పితరుల యొద్దకు చేర్చబడెను. అతని కుమారులైన ఏశావు యాకోబులు అతని పాతిపెట్టిరి.Powered by Sajeeva Vahini Study Bible (Beta). Copyright© Sajeeva Vahini. All Rights Reserved.
Genesis - ఆదికాండము 35 - బైబిల్ అధ్యయనం - Telugu Study Bible - Adhyayana Bible
దేవుడు యాకోబును బేతేలుకు వెళ్ళమని ఆజ్ఞాపించాడు, అతను అతని కుటుంబం నుండి విగ్రహాలను దూరంగా ఉంచాడు. (1-5) 
ఒకప్పుడు, బేతేలు అనే ప్రదేశం మరచిపోయింది. కానీ దేవుడు ప్రతి ఒక్కరినీ ప్రేమిస్తాడు మరియు వారు తన కోసం చేస్తానని వాగ్దానం చేసిన వాటిని చేయమని గుర్తుచేస్తాడు. ఇది అపరాధ భావన లేదా జరిగే సంఘటనల ద్వారా వివిధ మార్గాల్లో జరగవచ్చు. మనం దేవుని కోసం ఏదైనా చేస్తానని వాగ్దానం చేస్తే, వీలైనంత త్వరగా చేయడం మంచిది. ప్రయాణానికి మాత్రమే కాకుండా దేవుణ్ణి ఆరాధించడానికి కూడా సిద్ధంగా ఉండమని యాకోబు తన కుటుంబానికి చెప్పాడు. తల్లిదండ్రులు తమ కుటుంబం కూడా దేవుడిని ఆరాధించేలా చూసుకోవాలి.  Jos 24:15 కొన్నిసార్లు దేవుణ్ణి విశ్వసించే కుటుంబాలు ఇప్పటికీ వారు పూజించే ఇతర వస్తువులు సరైనవి కావు. వారు ఆ విషయాలను వదిలించుకోవాలి మరియు లోపల మరియు వెలుపల తమను తాము శుభ్రం చేసుకోవాలి. ఇది మీకు కొత్త హృదయం ఉన్నప్పుడు కొత్త బట్టలు ధరించడం లాంటిది. యాకోబు తన విగ్రహాలను వెంటనే వదిలించుకోలేదు, కానీ చివరకు అతను చేసిన తర్వాత, అది విషయాలు మెరుగుపడింది. చనిపోయిన వ్యక్తుల నుండి మనం విడిపోయినట్లే మన పాపాల నుండి మనల్ని మనం పూర్తిగా వేరుచేయాలి. యాకోబు అనే వ్యక్తి ఒక ప్రదేశం నుండి మరొక ప్రదేశానికి మారాడు. కొందరు వ్యక్తులు అతనిపై మరియు అతని కుటుంబం చేసిన ఏదైనా చెడ్డ పనికి చాలా కోపంగా ఉన్నప్పటికీ, దేవుడు వారిని కాపాడుతున్నందున వారు వారిని బాధపెట్టడానికి ప్రయత్నించలేదు. సరైన పని చేయడం చాలా ముఖ్యం ఎందుకంటే మనం ఆయన కోరుకున్నది చేసినప్పుడు దేవుడు మనల్ని సురక్షితంగా ఉంచుతాడు. కొన్నిసార్లు, దేవుడు మనకు తెలియకుండానే ప్రజలను భయపెడతాడు, వారు మనకు హాని కలిగించకుండా చూసుకుంటారు. 

యాకోబు ఒక బలిపీఠాన్ని నిర్మించాడు, డెబోరా మరణం, దేవుడు యాకోబును ఆశీర్వదించాడు. (6-15) 
మనం చర్చికి వెళ్లినప్పుడు, మతపరమైన కార్యక్రమాల్లో పాల్గొన్నప్పుడు, అది కేవలం భవనమే కాదు, దేవునిపై మనకున్న విశ్వాసం మనకు ఓదార్పునిస్తుంది. కొన్నిసార్లు, కుటుంబంలోని ముఖ్యమైన వ్యక్తులు చనిపోవడం బాధాకరం, అయినా మనం వారిని గుర్తుపెట్టుకుని గౌరవించాలి. దేవుడు యాకోబుతో మాట్లాడాడు మరియు అతనిని జాగ్రత్తగా చూసుకుంటానని మరియు అతని వాగ్దానాలను నెరవేరుస్తానని వాగ్దానం చేశాడు. దేవుడు బలవంతుడు మరియు మనకు కావలసినది ఇవ్వగలడు. అతను ఒక పెద్ద కుటుంబానికి తండ్రి అవుతాడని మరియు మంచి భూమిని కలిగి ఉంటాడని దేవుడు యాకోబుకు వాగ్దానం చేశాడు. ఈ వాగ్దానాలు ఆ సమయంలో యాకోబుకు పూర్తిగా అర్థం కాలేదు, కానీ అవి యాకోబు కుటుంబం నుండి వచ్చే ప్రత్యేక వ్యక్తి మరియు పరలోకానికి వెళ్లడం గురించినవి అని ఇప్పుడు మనకు తెలుసు. ఈ వాగ్దానాలు దేవుడు ఇవ్వగలిగిన అత్యుత్తమమైనవి. 

రాచెల్ మరణం. (16-20) 
రాచెల్ పిల్లలను చాలా కోరుకుంది, వారు లేకుండా తాను చనిపోతానని చెప్పింది. ఆమెకు చివరకు పిల్లలు ఉన్నారు, కానీ ఆమె చనిపోయింది. ఎవరైనా చనిపోతే వారి ఆత్మ మరో లోకంలోకి వెళ్లిపోతుంది. మనకు ఏది ఉత్తమమో దేవునికి తెలుసని మనం విశ్వసించాలి మరియు మనం ఆయనను విశ్వసిస్తున్నామని చెప్పాలి. రాచెల్ యొక్క చివరి మాటలు తన కొత్త మగబిడ్డను "బెన్-ఓని" అని పిలుస్తున్నాయి, అంటే "నా బాధ యొక్క కుమారుడు". కొన్నిసార్లు, వారికి జన్మనిచ్చిన వ్యక్తికి పిల్లలను కలిగి ఉండటం కష్టం. బిడ్డ పుడితే వారి తల్లికి ఎంతో సంతోషం కలుగుతుంది. పెద్దయ్యాక తల్లిని కూడా సంతోషపెట్టడానికి ప్రయత్నించాలి. యాకోబు తన కొడుకు యొక్క పాత పేరును ఉపయోగించి తన తల్లిని బాధపెట్టాలని అనుకోలేదు, కాబట్టి అతను దానిని బెంజమిన్ అని మార్చాడు. ఈ కొత్త పేరు అంటే బెంజమిన్ యాకోబు‌కు చాలా ముఖ్యమైనవాడు మరియు ప్రత్యేకమైనవాడు, అతను ఎల్లప్పుడూ అతనితో ఉండే ఒక సహాయక సాధనం వంటిది.

రూబెన్ నేరం, ఇస్సాకు మరణం. (21-29)
రూబెన్ ఏదో చెడ్డ పని చేసాడు మరియు అతని తండ్రి దాని గురించి తెలుసుకున్నాడు. కొన్నిసార్లు ప్రజలు తమ చెడు చర్యలను రహస్యంగా ఉంచవచ్చని అనుకుంటారు, కానీ వారు సాధారణంగా పట్టుబడతారు. జోసెఫ్ తాత అయిన ఇస్సాకు తన కుటుంబ భవిష్యత్తు కోసం ఒక ప్రణాళిక వేసిన తర్వాత కొంతకాలం జీవించాడు. ఆదికాండము 27:2 మనం చనిపోయే ముందు సిద్ధంగా ఉండటం మరియు విషయాలను సరిదిద్దడం ముఖ్యం. ఒక కథలో, ఇద్దరు సోదరులు తమ తండ్రి అంత్యక్రియలలో మళ్లీ స్నేహితులుగా మారారు, ఇది ప్రజలు మంచిగా మారగలరని చూపిస్తుంది. ఎవరైనా చనిపోయినప్పుడు కుటుంబ సభ్యులు తమ ప్రియమైన వ్యక్తిని సన్మానించుకోవడానికి కలిసి రాకుండా గొడవలు పడటం బాధాకరం.Shortcut Links
ఆదికాండము - Genesis : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary | Telugu Reference Bible |