Genesis - ఆదికాండము 37 | View All

1. యాకోబు తన తండ్రి పరదేశ వాసిగ ఉండిన కనాను దేశములో నివసించెను.

2. యాకోబు వంశావళి యిది. యోసేపు పదునేడేండ్లవాడై తన సహోదరులతో కూడ మందను మేపుచుండెను. అతడు చిన్నవాడై తన తండ్రి భార్యలైన బిల్హా కుమారుల యొద్దను జిల్పా కుమారుల యొద్దను ఉండెను. అప్పుడు యోసేపు వారి చెడుతనమును గూర్చిన సమాచారము వారి తండ్రియొద్దకు తెచ్చుచుండు వాడు.

3. మరియయోసేపు ఇశ్రాయేలు వృద్ధాప్యమందు పుట్టిన కుమారుడు గనుక తన కుమారులందరికంటె ఎక్కువగా అతని ప్రేమించి అతని కొరకు విచిత్రమైన నిలువు టంగీ కుట్టించెను.

4. అతని సహోదరులు తమ తండ్రి అతనిని తమ అందరికంటె ఎక్కువగా ప్రేమించుట చూచినప్పుడు వారు అతని మీద పగపట్టి, అతనిని క్షేమ సమాచారమైనను అడుగలేక పోయిరి.

5. యోసేపు ఒక కల కని తన సహోదరులతో అది తెలియచెప్పగా వారు అతనిమీద మరి పగపట్టిరి.

6. అతడు వారినిచూచి - నేను కనిన యీ కలను మీరు దయచేసి వినుడి.

7. అదేమనగా మనము చేనిలో పనలు కట్టుచుంటిమి; నా పన లేచి నిలుచుండగా మీ పనలు నా పనను చుట్టుకొని నా పనకు సాష్టాంగపడెనని చెప్పెను.

8. అందుకతని సహోదరులు నీవు నిశ్చయముగా మమ్ము నేలెదవా? మా మీద నీవు అధికారి వగుదువా అని అతనితో చెప్పి, అతని కలలనుబట్టియు అతని మాటలనుబట్టియు అతనిమీద మరింత పగపట్టిరి.

9. అతడింకొక కల కని తన సహోదరులకు తెలియచేసి ఇదిగో నేను మరియొక కలకంటిని; అందులో సూర్య చంద్రులును పదకొండు నక్షత్రములును నాకు సాష్టాంగ పడెనని చెప్పెను.

10. అతడు తన తండ్రితోను తన సహోదరుల తోను అది తెలియచెప్పినప్పుడు అతని తండ్రి అతనితో నీవు కనిన యీ కల యేమిటి? నేను నీ తల్లియు నీ సహోదరులును నిశ్చయముగా వచ్చి నీకు సాష్టాంగ పడుదుమా అని అతని గద్దించెను.

11. అతని సహోదరులు అతనియందు అసూయపడిరి. అయితే అతని తండ్రి ఆ మాట జ్ఞాపకముంచుకొనెను.
అపో. కార్యములు 7:9

12. అతని సహోదరులు షెకెములో తమ తండ్రి మందను మేపుటకు వెళ్లిరి.

13. అప్పుడు ఇశ్రాయేలు యోసేపును చూచి - నీ సహోదరులు షెకెములో మంద మేపుచున్నారు. నిన్ను వారియొద్దకు పంపెదను రమ్మన్నప్పుడు అతడు - మంచిదని అతనితో చెప్పెను.

14. అప్పుడతడు నీవు వెళ్ళి నీ సహోదరుల క్షేమమును మంద క్షేమమును తెలిసికొని నాకు వర్తమానము తెమ్మని అతినితో చెప్పి హెబ్రోను లోయలోనుండి అతని పంపెను. అతడు షెకెమునకు వచ్చెను.

15. అతడు పొలములో ఇటు అటు తిరుగుచుండగా ఒక మనుష్యుడు అతనిని చూచి - నీవేమి వెదకుచున్నావని అతని నడిగెను.

16. అందుకతడు నేను నా సహోదరులను వెదుకుచున్నాను, వారు ఎక్కడ మందను మేపుచున్నారో అది దయచేసి నాకు తెలుపుమని అడిగెను.

17. అందుకు ఆ మనుష్యుడు - ఇక్కడనుండి వారు సాగి వెళ్లిరి. వారు దోతానుకు వెళ్లుదము రండని చెప్పుకొనుట వింటినని చెప్పెను. అప్పుడు యోసేపు తన సహోదరుల కోసము వెళ్లి దోతానులో వారిని కనుగొనెను.

18. అతడు దగ్గరకు రాకమునుపు వారు దూరము నుండి అతని చూచి అతని చంపుటకు దురాలోచన చేసిరి.

19. వారు - ఇదిగో ఈ కలలు కనువాడు వచ్చుచున్నాడు;

20. వీని చంపి యిక్కడనున్న ఒక గుంటలో పారవేసి, దుష్టమృగము వీని తినివేసెనని చెప్పుదము, అప్పుడు వీని కలలేమగునో చూతము రండని ఒకనితో ఒకడు మాటలాడుకొనిరి.

21. రూబేను ఆ మాట వినిమనము వానిని చంపరాదని చెప్పి వారి చేతులలో పడకుండ అతని విడిపించెను.

22. ఎట్లనగా రూబేను అతని తండ్రికి అతని నప్పగించుటకై వారి చేతులలో పడకుండ అతని విడిపింప దలచిరక్తము చిందింపకుడి; అతనికి హాని ఏమియు చేయక అడవిలోనున్న యీ గుంటలో అతని పడద్రోయుడని వారితో చెప్పెను.

23. యోసేపు తన సహోదరుల యొద్దకు వచ్చినప్పుడు వారు యోసేపు అంగీని అతడు తొడుగుకొని యుండిన ఆ విచిత్రమైన నిలువుటంగీని తీసివేసి,

24. అతని పట్టుకొని ఆ గుంటలో పడద్రోసిరి. ఆ గుంట వట్టిది అందులో నీళ్లులేవు.

25. వారు భోజనముచేయ కూర్చుండి, కన్నులెత్తి చూడగా ఐగుప్తునకు తీసికొని పోవుటకు గుగ్గిలము మస్తకియు బోళమును మోయుచున్న ఒంటెలతో ఇష్మాయేలీయులైన మార్గస్థులు గిలాదునుండి వచ్చుచుండిరి.

26. అప్పుడు యూదా మనము మన సహోదరుని చంపి వాని మరణమును దాచి పెట్టినందువలన ఏమి ప్రయోజనము?

27. ఈ ఇష్మాయేలీయులకు వానిని అమ్మి వేయుదము రండి; వాడు మన సహోదరుడు మన రక్త సంబంధిగదా? వానికి హాని యేమియు చేయరాదని తన సహోదరులతో చెప్పెను. అందుకతని సహోదరులు సమ్మతించిరి.

28. మిద్యానీయులైన వర్తకులు ఆ మీదుగా వెళ్లుచుండగా, వారు ఆ గుంటలోనుండి యోసేపును పైకి తీసి ఆ ఇష్మాయేలీయులకు ఇరువది తులముల వెండికి అతనిని అమ్మివేసిరి. వారు యోసేపును ఐగుప్తునకు తీసికొనిపోయిరి.
అపో. కార్యములు 7:9

29. రూబేను ఆ గుంటకు తిరిగివచ్చినప్పుడు యోసేపు గుంటలో లేకపోగా అతడు తన బట్టలు చింపుకొని

30. తన సహోదరుల యొద్దకు తిరిగివెళ్లి - చిన్నవాడు లేడే; అయ్యో నేనెక్కడికి పోదుననగా

31. వారు యోసేపు అంగీని తీసికొని, ఒక మేకపిల్లను చంపి, దాని రక్తములో ఆ అంగీముంచి

32. ఆ విచిత్రమైన నిలువుటంగీని పంపగా వారు తండ్రియొద్దకు దానిని తెచ్చి - ఇది మాకు దొరికెను, ఇది నీ కుమారుని అంగీ అవునో కాదో గురుతుపట్టుమని చెప్పిరి

33. అతడు దానిని గురుతుపట్టి ఈ అంగీ నా కుమారునిదే; దుష్ట మృగము వానిని తినివేసెను; యోసేపు నిశ్చయముగా చీల్చబడెననెను.

34. యాకోబు తన బట్టలు చింపుకొని తన నడుమున గోనెపట్ట కట్టుకొని అనేక దినములు తన కుమారుని నిమిత్తము అంగలార్చుచుండగా

35. అతని కుమారులందరును అతని కుమార్తెలందరును అతనిని ఓదార్చుటకు యత్నము చేసిరి; అయితే అతడు ఓదార్పు పొందనొల్లకనేను అంగలార్చుచు మృతుల లోకమునకు నా కుమారుని యొద్దకు వెళ్లెదనని చెప్పి అతని తండ్రి అతని కోసము ఏడ్చెను.

36. మిద్యానీయులు ఐగుప్తునకు అతని తీసికొనిపోయి, ఫరోయొక్క ఉద్యోగస్థుడును రాజ సంరక్షక సేనాధిపతియునైన పోతీఫరునకు అతనిని అమ్మివేసిరి.Powered by Sajeeva Vahini Study Bible (Beta). Copyright© Sajeeva Vahini. All Rights Reserved.
Genesis - ఆదికాండము 37 - బైబిల్ అధ్యయనం - Telugu Study Bible - Adhyayana Bible
జోసెఫ్ యాకోబు‌ను ప్రేమిస్తాడు, కానీ అతని సోదరులచే ద్వేషించబడ్డాడు. (1-4) 
జోసెఫ్ కథ మొదట వినయపూర్వకంగా మరియు తరువాత గొప్పగా చేసిన యేసు గురించి కథలా ఉంటుంది. పరలోకానికి వెళ్లడానికి క్రైస్తవులు ఎలా కష్టతరమైన సమయాలను గడపవలసి ఉంటుందో అది చూపిస్తుంది. ఈ కథ ప్రత్యేకమైనది ఎందుకంటే ఇది ప్రజల మనస్సులు మంచి మరియు చెడు రెండింటిలోనూ ఎలా పని చేయగలదో మరియు దేవుడు ప్రతిదానిని ఒక కారణం కోసం ఎలా ఉపయోగించగలడో చూపిస్తుంది. జోసెఫ్ తన తండ్రికి ఇష్టమైనవాడు అయినప్పటికీ, అతను చెడిపోలేదు మరియు చేయవలసిన పనులను అప్పగించాడు. ఎందుకంటే మంచి తల్లిదండ్రులు తమ పిల్లలకు కష్టపడి పనిచేయడం, సోమరితనం లేకుండా చేయడం నేర్పుతారు. యాకోబు యోసేపుకు మంచి బట్టలు ఇవ్వడం ద్వారా తన ప్రేమను చూపించాడు, కానీ అతను కష్టపడి పనిచేయడం కూడా నేర్పించాడు. తల్లిదండ్రులు తమ పిల్లలందరినీ సమానంగా చూడాలి, సరైన కారణం లేకపోతే తప్ప. తల్లిదండ్రులు అభిమానం చూపితే కుటుంబంలో తగాదాలు ఏర్పడతాయి. ఒక కథలో, వారి తండ్రి చూడనప్పుడు యాకోబు కుమారులు చెడుగా ప్రవర్తించారు, కానీ జోసెఫ్ దాని గురించి అతనికి చెప్పాడు, తద్వారా అతను వారిని ఆపగలిగాడు. జోసెఫ్ ఒక మంచి సోదరుడు, ఇబ్బంది పెట్టడానికి ప్రయత్నించలేదు. 

జోసెఫ్ కలలు. (5-11) 
దేవుడు కొన్నిసార్లు జోసెఫ్‌కు తన కష్ట సమయాల్లో మంచి అనుభూతిని పొందడంలో సహాయం చేయడానికి భవిష్యత్తులో అతను ముఖ్యమైనవాడని చూపించాడు. జోసెఫ్‌కి తాను ముఖ్యమైనవాడిని కావాలని కలలు కన్నాడు, కానీ అతను జైలుకు వెళతాడని కలలో కూడా అనుకోలేదు. కొన్నిసార్లు ప్రజలు తమ జీవితాన్ని ప్రారంభించినప్పుడు, వారు మంచి విషయాల గురించి మాత్రమే ఆలోచిస్తారు మరియు చెడు జరుగుతుందని ఆశించరు. జోసెఫ్ సోదరులకు అతని కల అంటే ఏమిటో తెలుసు, కానీ వారు దానిని ఇష్టపడలేదు. అది జరగకుండా ఆపడానికి వారు చెడు పనులు చేసారు, కానీ వారు దానిని నిజం చేయడానికి సహాయం చేసారు. కొంతమంది యేసుకు బాధ్యత వహించాలని కోరుకోలేదు, కాబట్టి వారు అతనిని చంపడానికి ప్రయత్నించారు, కానీ చివరికి, అతని మరణం అతనికి మరింత ముఖ్యమైనదిగా మారడానికి సహాయపడింది.

యాకోబు జోసెఫ్‌ను అతని సోదరులను సందర్శించడానికి పంపాడు, వారు అతని మరణానికి కుట్ర పన్నారు. (12-22) 
జోసెఫ్ తన తండ్రిని బాగా వింటున్నాడు! తల్లిదండ్రులు ఇష్టపడే పిల్లలు ఎల్లప్పుడూ వారు చెప్పినట్లు చేయాలి. జోసెఫ్ సోదరులు అతని పట్ల అసభ్యంగా ప్రవర్తించారు మరియు అతనిని బాధపెట్టాలని కోరుకున్నారు. నీ అన్నను ద్వేషించడం మంచిది కాదు ఎందుకంటే అది హంతకుడిలా ఉంటుంది. 1 యోహాను 3:15 ఈ కథ చాలా మంది కొడుకులు ఉన్న కుటుంబానికి సంబంధించినది. కుమారులలో ఒకరైన జోసెఫ్‌ను వారి తండ్రి ఇతరులకన్నా ఎక్కువగా ప్రేమించేవారు. ఇది ఇతర సోదరులకు చాలా అసూయ కలిగించింది. జోసెఫ్‌కు ప్రత్యేకమైన కలలు వచ్చినప్పుడు వారు మరింత కోపంగా ఉన్నారు. చివరికి, సోదరులు జోసెఫ్‌ను బాధపెట్టాలని నిర్ణయించుకున్నారు. అయితే, చాలా మందికి సహాయం చేయడానికి యోసేపు కోసం దేవుడు ఒక ప్రణాళికను కలిగి ఉన్నాడు. జోసెఫ్‌తో చెడుగా ప్రవర్తించినప్పటికీ, అతను తన తండ్రికి ప్రియమైనవాడు మరియు ఇతరులకు సహాయం చేయడానికి వచ్చాడు కాబట్టి అతను యేసులా ఉన్నాడు. యేసు మనల్ని కనుగొని రక్షించడానికి పరలోకం నుండి భూమికి వచ్చాడు, కానీ కొంతమంది ఆయనను బాధపెట్టాలని కోరుకున్నారు. అతని స్వంత స్నేహితులు కూడా అతనికి వ్యతిరేకంగా మారారు మరియు చనిపోవడానికి అతన్ని శిలువపై ఉంచారు. అతను మమ్మల్ని రక్షించాలని మరియు విషయాలను మెరుగుపర్చాలని కోరుకున్నాడు కాబట్టి అతను ఇలా జరగడానికి అనుమతించాడు. 

జోసెఫ్ సోదరులు అతన్ని అమ్మేస్తారు. (23-10) 
కొంతమంది అంటే ప్రజలు జోసెఫ్‌ను ఒక లోతైన రంధ్రంలోకి విసిరి, ఆహారం లేదా వెచ్చదనం లేకుండా అతన్ని అక్కడే వదిలేశారు. వారు అతని బాధలను పట్టించుకోలేదు మరియు అతను కష్టాల్లో ఉన్నప్పుడు అతనికి సహాయం చేయలేదు. కీర్తనల గ్రంథము 76:10 జోసెఫ్ సోదరులు కోపంగా ఉన్నప్పటికీ అతన్ని బాధించలేదు మరియు వారు అతనిని అమ్మినప్పుడు, అది దేవుని ప్రణాళికకు మంచిది.

యాకోబు మోసపోయాడు, జోసెఫ్ పోతీఫరుకు అమ్మబడ్డాడు. (31-36)
సాతాను ప్రజలకు చెడ్డ పనులు చేయమని బోధిస్తాడు మరియు అబద్ధం చెప్పడం వంటి మరిన్ని చెడ్డ పనులు చేయడం ద్వారా వాటిని దాచిపెట్టమని బోధిస్తాడు. కానీ ఇది చివరికి బాగా వర్కవుట్ కాదు. జోసెఫ్ సోదరులు చాలా చెడ్డ పని చేసారు మరియు దానిని వారి తండ్రి నుండి దాచడానికి ప్రయత్నించారు, కానీ చివరికి, వారి రహస్యం బయటపడింది. జోసెఫ్ చనిపోయాడని భావించడానికి వారు రక్తంతో కప్పబడిన తమ తండ్రి జోసెఫ్ కోటును పంపారు. దీంతో వాళ్ళ నాన్నకు చాలా బాధ కలిగింది, కానీ వాళ్ళు అతనికి నిజం చెప్పకుండా, ఓదార్చేలా నటించారు. వారు నిజం చెప్పడం ద్వారా విషయాలను మెరుగుపరచవచ్చు, కానీ వారు చేయలేదు. చెడు పనులు చేయడం మన హృదయాలను కఠినతరం చేస్తుంది మరియు చివరికి మరింత నొప్పికి దారితీస్తుంది.  తమ పిల్లలను చాలా సున్నితంగా పెంచకూడదని తల్లిదండ్రులకు తెలుసు, ఎందుకంటే వారు జీవితంలో ఎలాంటి కష్టాలను ఎదుర్కొంటారో వారికి తెలియదు. కొన్నిసార్లు నీచంగా లేదా అత్యాశతో ఉన్న వ్యక్తులు వారు కోరుకున్నది పొందినట్లు కనిపిస్తారు, కానీ దేవునికి ఒక ప్రణాళిక ఉంది, అది చివరికి మంచి విషయాలు జరిగేలా చేస్తుంది. చెడు జరిగినప్పుడు కూడా దేవుడు వాటిని మంచి కోసం ఉపయోగించగలడు.Shortcut Links
ఆదికాండము - Genesis : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary | Telugu Reference Bible |