Genesis - ఆదికాండము 46 | View All

1. అప్పుడు ఇశ్రాయేలు తనకు కలిగినదంతయు తీసికొని ప్రయాణమై బెయేరషెబాకు వచ్చి తన తండ్రియైన ఇస్సాకు దేవునికి బలులనర్పించెను.

2. అప్పుడు రాత్రి దర్శనములయందు దేవుడు - యాకోబూ యాకోబూ అని ఇశ్రాయేలును పిలిచెను. అందుకతడు - చిత్తము ప్రభువా అనెను.

3. ఆయన నేనే దేవుడను, నీ తండ్రి దేవుడను, ఐగుప్తునకు వెళ్లుటకు భయపడకుము, అక్కడ నిన్ను గొప్పజనముగా చేసెదను.

4. నేను ఐగుప్తునకు నీతోగూడ వచ్చెదను, అంతేకాదు నేను నిశ్చయముగా నిన్ను తిరిగి తీసికొని వచ్చెదను, యోసేపు నీ కన్నుల మీద తన చెయ్యియుంచునని సెలవియ్యగా

5. యాకోబు లేచి బెయేరషెబా నుండి వెళ్లెను. ఫరో అతని నెక్కించి తీసికొని వచ్చుటకు పంపిన బండ్లమీద ఇశ్రాయేలు కుమారులు తమ తండ్రియైన యాకోబును తమ పిల్లలను తమ భార్యలను ఎక్కించిరి.

6. వారు, అనగా యాకోబును అతని యావత్తు సంతానమును, తమ పశువులను తాము కనానులో సంపాదించిన సంపద యావత్తును తీసికొని ఐగుప్తునకు వచ్చిరి.

7. అతడు తన కుమారులను తన కుమారుల కుమారులను తన కుమార్తెలను తన కుమారుల కుమార్తెలను తన యావత్తు సంతానమును ఐగుప్తునకు తనతోకూడ తీసికొనివచ్చెను.

8. యాకోబును అతని కుమారులును ఐగుప్తునకు వచ్చిరి. ఇశ్రాయేలు కుమారుల పేళ్లు ఇవే;

9. యాకోబు జ్యేష్ఠ కుమారుడు రూబేను. రూబేను కుమారులైన హనోకు పల్లు హెస్రోను కర్మీ.

10. షిమ్యోను కుమారులైన యెమూయేలు యామీను ఓహదు యాకీను సోహరు కనానీయురాలి కుమారుడైన షావూలు.

11. లేవి కుమారులైన గెర్షోను కహాతు మెరారి

12. యూదా కుమారులైన ఏరు ఓనాను షేలా పెరెసు జెరహు. ఆ ఏరును ఓనానును కనాను దేశములో చనిపోయిరి. పెరెసు కుమారులైన హెస్రోను హామూలు.

13. ఇశ్శాఖారు కుమారులైన తోలా పువ్వా యోబు షిమ్రోను.

15. వీరు లేయా కుమారులు. ఆమె పద్దనరాములో యాకోబు వారిని అతని కుమార్తెయైన దీనాను కనెను. అతని కుమారులును అతని కుమార్తెలును అందరును ముప్పది ముగ్గురు.

16. గాదు కుమారులైన సిప్యోను హగ్గీ షూనీ ఎస్బోను ఏరీ ఆరోదీ అరేలీ.

17. ఆషేరు కుమారులైన ఇమ్నా ఇష్వా ఇష్వీ బెరీయా; వారి సహోదరియైన శెరహు. ఆ బెరీయా కుమారులైన హెబెరు మల్కీయేలు.

18. లాబాను తన కుమార్తెయైన లేయా కిచ్చిన జిల్పా కుమారులు వీరే . ఆమె యీ పదునారు మందిని యాకోబునకు కనెను.

19. యాకోబు భార్యయైన రాహేలు కుమారులైన యోసేపు బెన్యామీను.

20. యోసేపునకు మనష్షే ఎఫ్రాయిములు పుట్టిరి. వారిని ఐగుప్తు దేశమందు ఓనుకు యాజకుడగు పోతీఫెర కుమార్తెయైన ఆసెనతు అతనికి కనెను.

21. బెన్యామీను కుమారులైన బెల బేకెరు అష్బేలు గెరా నయమాను ఏహీరోషు ముప్పీము హుప్పీము ఆర్దు.

22. యాకోబునకు రాహేలు కనిన కుమారులగు వీరందరు పదునలుగురు.

23. దాను కుమారుడైన హుషీము.

24. నఫ్తాలి కుమారులైన యహనేలు గూనీ యేసెరు షిల్లేము.

25. లాబాను తన కుమార్తెయైన రాహేలునకు ఇచ్చిన బిల్హా కుమారులు వీరే. ఆమె వారిని యాకోబునకు కనెను. వారందరు ఏడుగురు.

26. యాకోబు కోడండ్రను వినాయించి అతని గర్భవాసమున పుట్టి యాకోబుతో ఐగుప్తునకు వచ్చిన వారందరు అరువది ఆరుగురు.

27. ఐగుప్తులో అతనికి పుట్టిన యోసేపు కుమారులిద్దరు; ఐగుప్తునకు వచ్చిన యాకోబు కుటుంబపు వారందరు డెబ్బది మంది.

28. అతడు గోషెనుకు త్రోవ చూపుటకు యోసేపు నొద్దకు తనకు ముందుగా యూదాను పంపెను. వారు గోషెను దేశమునకు రాగా

29. యోసేపు తన రథమును సిద్ధము చేయించి తన తండ్రియైన ఇశ్రాయేలును ఎదుర్కొనుటకు గోషెనుకు వెళ్లి అతనికి కనబడెను. అప్పుడతడు అతని మెడమీద పడి అతని మెడ పట్టుకొని యెంతో ఏడ్చెను.

30. అప్పుడు ఇశ్రాయేలు యోసేపుతో - నీవింక బ్రదికియున్నావు; నీ ముఖము చూచితిని గనుక నేనికను చనిపోవుదునని చెప్పెను.

31. యోసేపు తన సహోదరులను తన తండ్రి కుటుంబపు వారినిచూచి - నేను వెళ్లి యిది ఫరోకు తెలియచేసి, కనాను దేశములో ఉండిన నా సహోదరులును నా తండ్రి కుటుంబపువారును నాయొద్దకు వచ్చిరి;

32. ఆ మనుష్యులు పశువులు గలవారు, వారు గొఱ్ఱెల కాపరులు. వారు తమ గొఱ్ఱెలను పశువులను తమకు కలిగినదంతయు తీసికొనివచ్చిరని అతనితో చెప్పెదను.

33. గొఱ్ఱెల కాపరియైన ప్రతివాడు ఐగుప్తీయులకు హేయుడు గనుక ఫరో మిమ్మును పిలిపించి మీ వృత్తి యేమిటని అడిగినయెడల

34. మీరు గోషెను దేశమందు కాపురముండునట్లు - మా చిన్నతనమునుండి ఇదివరకు నీ దాసులమైన మేమును మా పూర్వికులును పశువులు గల వారమై యున్నామని ఉత్తరమియ్యుడని చెప్పెను.Powered by Sajeeva Vahini Study Bible (Beta). Copyright© Sajeeva Vahini. All Rights Reserved.
Genesis - ఆదికాండము 46 - బైబిల్ అధ్యయనం - Telugu Study Bible - Adhyayana Bible
యాకోబుకు దేవుడు చేసిన వాగ్దానాలు. (1-4) 
విషయాలు నిజంగా సంతోషంగా అనిపించినప్పటికీ, మనం ఎల్లప్పుడూ దేవుని సహాయం మరియు ఆశీర్వాదం కోసం అడగాలి. చర్చికి వెళ్లడం మరియు దేవుని ప్రేమకు సంబంధించిన రిమైండర్‌లను స్వీకరించడం వల్ల మనం ప్రశాంతంగా ఉండగలుగుతాము. మనం కదిలినప్పుడు లేదా కష్ట సమయాల్లో వెళ్ళినప్పుడు, మనం చివరికి ఈ ప్రపంచాన్ని వదిలివేస్తామని గుర్తుంచుకోవాలి. మనం చనిపోయినప్పుడు భయపడకుండా ధైర్యంగా ఉండగల ఏకైక మార్గం మనం యేసును విశ్వసించి, ఆయన మనతో ఉన్నాడని తెలుసుకుంటే.

యాకోబు మరియు అతని కుటుంబం ఈజిప్టుకు వెళతారు. (5-27) 
ఇది యాకోబు కుటుంబానికి సంబంధించిన కథ. కొన్నిసార్లు, దేవుడు ఏదైనా వాగ్దానం చేసినప్పుడు, అది జరగడానికి చాలా సమయం పడుతుంది. ఈ సందర్భంలో, దేవుడు అబ్రాహాముకు తన కుటుంబాన్ని నిజంగా పెద్దదిగా చేస్తానని వాగ్దానం చేసి 215 సంవత్సరాలు అయ్యింది. దేవుడు ఒక నిర్దిష్ట సమూహాన్ని ఆశీర్వదిస్తానని వాగ్దానం చేసాడు, మరియు వారు మొదట డెబ్బై మంది మాత్రమే ఉన్నప్పటికీ, దేవుడు తన మాయాజాలం చేసి వారిని భారీ గుంపుగా మార్చాడు. దేవుడు ఎంత శక్తిమంతుడో మనం చదువుతున్న కథే ఉదాహరణ. 

జోసెఫ్ తన తండ్రిని మరియు అతని సోదరులను కలుస్తాడు. (28-34)
జోసెఫ్ తన కుటుంబం అక్కడ నివసించడానికి వచ్చిందని భూమి నాయకుడికి చెప్పి సరైన పని చేయాలనుకున్నాడు. మనల్ని విశ్వసించే వ్యక్తులతో నిజాయితీగా ఉండటం ముఖ్యం. జోసెఫ్ సోదరులు ఇంతకు ముందు అతనికి చెడు చేసినప్పటికీ, ఇప్పుడు వారికి సహాయం చేయాలనుకున్నాడు. జంతువులను సంరక్షించే పనిని వారు చేయడానికి అతను వారికి మంచి స్థలాన్ని కనుగొన్నాడు. ఆ దేశంలో కొందరికి అలాంటి పని నచ్చకపోయినప్పటికీ, యోసేపు తన సహోదరులు చేసే పనికి గర్వపడాలని కోరుకున్నాడు. అతను వారికి ఫాన్సీ ఉద్యోగాలు సంపాదించి ఉండవచ్చు, కానీ అతను వారికి ఉత్తమమైనదాన్ని ఎంచుకున్నాడు. ఇశ్రాయేలీయులు తమకు నచ్చిన కొన్ని ఉద్యోగాలను కలిగి ఉన్నారు, కానీ వారు ఎక్కువగా ప్రదర్శిస్తే, ఈజిప్షియన్లు అసూయపడవచ్చు మరియు వారు కనానులోని తమ ఇంటి గురించి మరచిపోవచ్చు. బద్ధకంగా ఉండకుండా ఉద్యోగం చేయడం ముఖ్యం. సాధారణంగా మీకు అలవాటైన ఉద్యోగానికి కట్టుబడి ఉండటం ఉత్తమం మరియు ఏదైనా చాలా ఫాన్సీగా చేయడానికి ప్రయత్నించకూడదు. యేసు (దేవుడు) మనకు ఏ పని ఇచ్చినా, దానితో సంతోషిద్దాం మరియు చాలా ముఖ్యమైనదిగా ఉండటానికి ప్రయత్నించవద్దు. ముఖ్యమైనది అనిపించినా, చెడు చేయడం కంటే, పెద్ద విషయం కాకపోయినా, మంచి చేయడం మంచిది. మనం నిజంగా సంతోషంగా ఉండాలనుకుంటే, ఎల్లప్పుడూ అతిపెద్ద మరియు ఉత్తమమైన వాటిని కోరుకునే ప్రయత్నం చేయవచ్చు. కానీ మనం సంతోషంగా ఉండకూడదనుకుంటే, ఉన్నదానితో మనం సంతోషంగా ఉండాలి. 


Shortcut Links
ఆదికాండము - Genesis : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary | Telugu Reference Bible |