Genesis - ఆదికాండము 49 | View All

1. యాకోబు తన కుమారులను పిలిపించి యిట్లనెను. మీరు కూడిరండి, అంత్యదినములలో మీకు సంభవింపబోవు సంగతులను మీకు తెలియచేసెదను.

2. యాకోబు కుమారులారా, కూడివచ్చి ఆలకించుడి మీ తండ్రియైన ఇశ్రాయేలు మాట వినుడి.

3. రూబేనూ, నీవు నా పెద్ద కుమారుడవు నా శక్తియు నా బలముయొక్క ప్రథమఫలమును ఔన్నత్యాతిశయమును బలాతిశయమును నీవే.

4. నీళ్లవలె చంచలుడవై నీవు అతిశయము పొందవు నీ తండ్రి మంచముమీది కెక్కితివి దానిని అపవిత్రము చేసితివి అతడు నా మంచముమీది కెక్కెను.

5. షిమ్యోను లేవి అనువారు సహోదరులు వారి ఖడ్గములు బలాత్కారపు ఆయుధములు.

6. నా ప్రాణమా, వారి ఆలోచనలో చేరవద్దు నా ఘనమా, వారి సంఘముతో కలిసికొనవద్దు వారు, కోపమువచ్చి మనుష్యులను చంపిరి తమ స్వేచ్ఛచేత ఎద్దుల గుదికాలి నరములను తెగ గొట్టిరి.

7. వారి కోపము వేండ్రమైనది వారి ఉగ్రతయు కఠినమైనది అవి శపింపబడును. యాకోబులో వారిని విభజించెదను ఇశ్రాయేలులో వారిని చెదరగొట్టెదను.

8. యూదా, నీ సహోదరులు నిన్ను స్తుతించెదరు నీ చెయ్యి నీ శత్రువుల మెడమీద ఉండును నీ తండ్రి కుమారులు నీ యెదుట సాగిలపడుదురు.

9. యూదా కొదమ సింహము నా కుమారుడా, నీవు పట్టినదాని తిని వచ్చితివి సింహమువలెను గర్జించు ఆడు సింహమువలెను అతడు కాళ్లు ముడుచుకొని పండుకొనెను అతని లేపువాడెవడు?
ప్రకటన గ్రంథం 5:5

10. షిలోహు వచ్చువరకు యూదా యొద్దనుండి దండము తొలగదు అతని కాళ్ల మధ్యనుండి రాజదండము తొలగదు ప్రజలు అతనికి విధేయులై యుందురు.
యోహాను 11:52, హెబ్రీయులకు 7:14

11. ద్రాక్షావల్లికి తన గాడిదను ఉత్తమ ద్రాక్షావల్లికి తన గాడిదపిల్లను కట్టి ద్రాక్షారసములో తన బట్టలను ద్రాక్షల రక్తములో తన వస్త్రమును ఉదుకును.
ప్రకటన గ్రంథం 7:14, ప్రకటన గ్రంథం 22:14

12. అతని కన్నులు ద్రాక్షారసముచేత ఎఱ్ఱగాను అతని పళ్లు పాలచేత తెల్లగాను ఉండును.

13. జెబూలూను సముద్రపు రేవున నివసించును అతడు ఓడలకు రేవుగా ఉండును అతని పొలిమేర సీదోనువరకు నుండును.

14. ఇశ్శాఖారు రెండు దొడ్ల మధ్యను పండుకొనియున్న బలమైన గార్దభము.

15. అతడు విశ్రాంతి మంచిదగుటయు ఆ భూమి రమ్యమైనదగుటయు చూచెను గనుక అతడు మోయుటకు భుజము వంచుకొని వెట్టిచేయు దాసుడగును.

16. దాను ఇశ్రాయేలు గోత్రికులవలె తన ప్రజలకు న్యాయము తీర్చును.

17. దాను త్రోవలో సర్పముగాను దారిలో కట్లపాముగాను ఉండును. అది గుఱ్ఱపు మడిమెలు కరచును అందువలన ఎక్కువాడు వెనుకకు పడును.

18. యెహోవా, నీ రక్షణకొరకు కనిపెట్టి యున్నాను.

19. బంటుల గుంపు గాదును కొట్టును అతడు మడిమెను కొట్టును.

20. ఆషేరునొద్ద శ్రేష్ఠమైన ఆహారము కలదు రాజులకు తగిన మధుర పదార్థములను అతడిచ్చును.

21. నఫ్తాలి విడువబడిన లేడి అతడు ఇంపైనమాటలు పలుకును.

22. యోసేపు ఫలించెడి కొమ్మ ఊట యొద్ద ఫలించెడి కొమ్మ దాని రెమ్మలు గోడమీదికి ఎక్కి వ్యాపించును.

23. విలుకాండ్రు అతని వేధించిరి వారు బాణములను వేసి అతని హింసించిరి.

24. యాకోబు కొలుచు పరాక్రమశాలియైనవాని హస్తబలమువలన అతని విల్లు బలమైనదగును. ఇశ్రాయేలునకు బండయు మేపెడివాడును ఆయనే. నీకు సహాయము చేయు నీ తండ్రి దేవునివలనను పైనుండి మింటి దీవెనలతోను

25. క్రింద దాగియున్న అగాధజలముల దీవెనలతోను స్తనముల దీవెనలతోను గర్భముల దీవెనలతోను నిన్ను దీవించు సర్వశక్తుని దీవెనవలనను అతని బాహుబలము దిట్టపరచబడును

26. నీ తండ్రి దీవెనలు నా పూర్వికుల దీవెనలపైని చిరకాల పర్వతములకంటె హెచ్చుగ ప్రబలమగును. అవి యోసేపు తలమీదను తన సహోదరులనుండి వేరుపరచబడిన వాని నడినెత్తిమీదను ఉండును.

27. బెన్యామీను చీల్చునట్టి తోడేలు అతడు ఉదయమందు ఎరను తిని అస్తమయమందు దోపుడుసొమ్ము పంచుకొనును.

28. ఇవి అన్నియు ఇశ్రాయేలు పండ్రెండు గోత్రములు. వారి తండ్రి వారిని దీవించుచు వారితో చెప్పినది యిదే. ఎవరి దీవెన చొప్పున వారిని దీవించెను.

29. తరువాత అతడు వారి కాజ్ఞాపించుచు ఇట్లనెను - నేను నా స్వజనులయొద్దకు చేర్చబడుచున్నాను.
అపో. కార్యములు 7:16

30. హిత్తీయుడైన ఎఫ్రోను భూమియందున్న గుహలో నా తండ్రుల యొద్ద నన్ను పాతిపెట్టుడి. ఆ గుహ కనాను దేశమందలి మమ్రే యెదుటనున్న మక్పేలా పొలములో ఉన్నది. అబ్రాహాము దానిని ఆ పొలమును హిత్తీయుడగు ఎఫ్రోనుయొద్ద శ్మశాన భూమి కొరకు స్వాస్థ్యముగా కొనెను.

31. అక్కడనే వారు అబ్రాహామును అతని భార్యయైన శారాను పాతి పెట్టిరి; అక్కడనే ఇస్సాకును అతని భార్యయైన రిబ్కాను పాతి పెట్టిరి; అక్కడనే నేను లేయాను పాతిపెట్టితిని.

32. ఆ పొలమును అందులోనున్న గుహయు హేతుకుమారుల యొద్ద కొనబడినదనెను.

33. యాకోబు తన కుమారుల కాజ్ఞాపించుట చాలించి మంచముమీద తన కాళ్లు ముడుచుకొని ప్రాణమువిడిచి తన స్వజనులయొద్దకు చేర్చబడెను.
అపో. కార్యములు 7:15Powered by Sajeeva Vahini Study Bible (Beta). Copyright© Sajeeva Vahini. All Rights Reserved.
Genesis - ఆదికాండము 49 - బైబిల్ అధ్యయనం - Telugu Study Bible - Adhyayana Bible
యాకోబు తన కుమారులను ఆశీర్వదించమని పిలుస్తాడు. (1,2) 
యాకోబుకు చాలా మంది కుమారులు ఉన్నారు, వారందరూ సజీవంగా ఉన్నారు. కలిసి వచ్చి ఒకరినొకరు ప్రేమించుకోవాలని, ఈజిప్షియన్లతో కలగకూడదని చెప్పాడు. అబ్రాహాము, ఇస్సాకు కుమారులవలె విడిపోరని, వారందరూ ఒక్కటేనని కూడా చెప్పాడు. ఇది యాకోబు యొక్క వ్యక్తిగత భావాలు మాత్రమే కాదు, వారి వంశస్థుల భవిష్యత్తు గురించి దేవుని నుండి వచ్చిన సందేశం, ఇది వారి చరిత్రలలో చూడవచ్చు.

రూబెన్, సిమియన్, లేవీ. (3-7) 
రూబెన్ చాలా పెద్దవాడు, కానీ అతను నిజంగా చెడు చేసాడు మరియు తన ప్రత్యేక హోదాను కోల్పోయాడు. అతను చాలా నమ్మదగినవాడు కాదు. సిమియోను మరియు లేవీ కూడా నిజంగా తప్పు చేసారు మరియు కొంతమందిని బాధించారు. వాళ్ళ నాన్న వాళ్ళతో కలత చెందాడు. మనం ఎల్లప్పుడూ మంచి పనులు చేయడానికి ప్రయత్నించాలి మరియు ఇతరులను బాధపెట్టే వారిలా ఉండకూడదు. ప్రజల చర్యలు వారే ఎలాంటివారో తెలియజేస్తాయి. లేవీ ఏదో చెడు చేసినప్పటికీ, అతను తర్వాత ఏదో మంచి చేసాడు మరియు విగ్రహాన్ని ఆరాధించకుండా ప్రజలను ఆపడానికి సహాయం చేశాడు.  నిర్గమకాండము 32:1 దేవునికి దగ్గరగా లేని ప్రజలు ఇశ్రాయేలు ప్రజల మధ్య విస్తరించారు. 

యూదా. (8-12) 
యూదా పేరుకు అర్థం "ధర" మరియు అతను పుట్టినప్పుడు, ప్రజలు అతని కోసం దేవుణ్ణి స్తుతించారు. యెషయా 55:1 

జెబులూన్, ఇస్సాచార్, డాన్. (13-18) 
ప్రజలు ఎక్కడ నివసిస్తున్నారు అనే దాని గురించి దేవునికి ఒక ప్రణాళిక ఉంది మరియు దానిని ఉత్తమంగా ఉపయోగించుకోవడం చాలా ముఖ్యం. ఎవరైనా సముద్రం ఒడ్డున నివసిస్తుంటే, వారు ఓడలు డాక్ చేయడానికి సురక్షితమైన స్థలాన్ని కనుగొనడంలో సహాయపడాలి. ఎవరైనా ఆనందించడానికి మంచి వస్తువులతో నివసించడానికి మంచి ప్రదేశం ఉంటే, వారు కృతజ్ఞతతో ఉండాలి మరియు కష్టపడి పని చేయాలి. ఏదో ఒకరోజు పరలోకంలో ఉండడం ఎంత అద్భుతంగా ఉంటుందో, ఇప్పుడు మంచి పనులు చేయడం సులభతరం చేస్తుందో కూడా మనం ఆలోచించాలి. డాన్ తన శత్రువులను కొట్టడానికి తెలివిగా మరియు దొంగచాటుగా ఉండాలి, ఒకరి మడమను కొరికిన పాము వలె. యాకోబు అలసిపోయి, బలహీనంగా ఉన్నాడు, అయితే దేవుడు వాగ్దానం చేసిన రక్షకుడైన యేసు కోసం ఎదురుచూడడంలో అతనికి ఓదార్పు లభించింది. ఇప్పుడు అతను చనిపోబోతున్నాడు, అతను యేసుతో పాటు పరలోకంలో ఉండాలనుకుంటున్నాడు, అది మనం ఇప్పుడు ఉన్నదాని కంటే మెరుగైనది. హెబ్రీయులకు 11:13-14 మోక్షం కోసం వేచి ఉన్నందున ఎవరైనా సంతోషంగా ఉన్నారు. క్రీస్తు పరలోకానికి మార్గం మరియు క్రీస్తుతో పాటు పరలోకం కోసం మనం వేచి ఉండాలి. ఒక వ్యక్తి మరణిస్తున్నప్పుడు, మోక్షం కోసం ఎదురుచూడటం మంచిదనిపిస్తుంది, ఎందుకంటే వారు ఎదురుచూస్తున్నది వారికి లభిస్తుంది. 

గాడ్, ఆషేర్, నఫ్తాలి. (19-21) 
యాకోబు గాడ్ గురించి మాట్లాడాడు, దీని పేరు ప్రజల సమూహం అని అర్థం, మరియు అది ఎలాంటి తెగ అని అంచనా వేసింది. కొన్నిసార్లు మంచివాళ్లు ఓడిపోయినట్లు అనిపించవచ్చు, కానీ చివరికి వారే గెలుస్తారు. ఇది క్రైస్తవులు చేసే పోరాటాల లాంటిది. ఇది కష్టమైనప్పటికీ మరియు వారు తప్పులు చేసినప్పటికీ, దేవుడు వారి పక్షాన ఉన్నాడు మరియు చివరికి వారు విజయం సాధిస్తారు. రోమీయులకు 8:37 కార్మెల్ అనే చాలా సారవంతమైన ప్రదేశానికి సమీపంలో నివసించినందున ఆషేర్ తెగకు చాలా డబ్బు ఉండాలి. నఫ్తాలి తెగ వారు కష్టపడి పనిచేసే ఎద్దు లేదా గాడిదలా కాకుండా స్వేచ్ఛాయుతమైన జింక లాంటిది. వారు త్వరగా మరియు సులభంగా తరలించడానికి ఇష్టపడతారు మరియు కట్టివేయబడటానికి ఇష్టపడరు. మనకంటే భిన్నమైన వ్యక్తులను విమర్శించడం లేదా అసూయపడకపోవడం చాలా ముఖ్యం. 

జోసెఫ్ మరియు బెంజమిన్. (22-27) 
యాకోబు జోసెఫ్ గురించి కొన్ని మంచి విషయాలు చెప్పాడు. జోసెఫ్ కొన్ని కష్ట సమయాలను ఎలా ఎదుర్కొన్నాడనే దాని గురించి అతను మాట్లాడాడు, అయితే బలంగా ఉన్నాడు మరియు చెడు ఏమీ చేయలేదు. యోసేపు తన కుటుంబాన్ని చూసుకునే గొర్రెల కాపరి లాంటివాడని, వారు ఆధారపడేందుకు బలమైన పునాది లాంటివాడని యాకోబు చెప్పాడు. జోసెఫ్ మంచి నాయకుడిగా మరియు ఇతరులకు సహాయం చేయగల వ్యక్తికి గొప్ప ఉదాహరణ. క్రీస్తును అనుసరించే వ్యక్తులకు వచ్చే ఆశీర్వాదాలను సూచించే ఆశీర్వాదాలు జోసెఫ్ కుటుంబానికి వాగ్దానం చేయబడ్డాయి. యాకోబు తన కుమారులందరికీ ఆశీర్వాదాలు ఇచ్చాడు, కానీ ముఖ్యంగా జోసెఫ్ తన సోదరుల నుండి వేరు చేయబడినందున మరియు దేవునికి చాలా అంకితభావంతో ఉన్నాడు. బెంజమిన్ కోసం, యాకోబు తన వారసులు బలమైన మరియు ధైర్య యోధులుగా ఉంటారని, వారు తమ శత్రువులను ఓడించి చాలా విజయవంతమవుతారని ప్రవచించాడు. అపొస్తలుడైన పౌలు ఈ తెగకు చెందినవాడు. రోమీయులకు 11:1 Phi 3:5 తెల్లవారుజామున వేటగాడిలా వేటాడి తిన్నా సాయంత్రం మాత్రం గురువుగారిలా తాను గెలిచిన విషయాలను పంచుకుంది. అతను బలమైన యూదా సింహం యుద్ధాలను గెలవడానికి సహాయం చేసాడు మరియు ఆ విజయాల నుండి వచ్చిన మంచి విషయాలలో పంచుకున్నాడు.  

అతని ఖననం, అతని మరణం గురించి యాకోబు యొక్క ఆరోపణ. (28-33)

యాకోబు తన పిల్లలలో ప్రతి ఒక్కరికీ ఒక ప్రత్యేకమైన ఆశీర్వాదాన్ని ఇచ్చాడు, అది భవిష్యత్తులో వారికి ఉండాలని దేవుడు ఉద్దేశించాడు. దేవుడు తన కుటుంబానికి ఆ భూమిని వారసత్వంగా ఇస్తాడు అని నమ్ముతున్నందున అతను ఎక్కడ ఖననం చేయాలనుకుంటున్నాడో కూడా మాట్లాడాడు. అతను మాట్లాడటం ముగించిన తరువాత, అతను మంచం మీద ప్రశాంతంగా విశ్రాంతి తీసుకొని చనిపోవడానికి సిద్ధమయ్యాడు. అతను చనిపోయిన తర్వాత దేవుడు తనను చూసుకుంటాడని విశ్వసించాడు మరియు అప్పటికే మరణించిన తన ప్రియమైనవారితో తిరిగి కలుస్తానని నమ్మాడు. మనం దేవుణ్ణి విశ్వసించినంత కాలం, మనం మరణానికి భయపడము మరియు మన పిల్లలకు మంచి వారసత్వాన్ని వదిలివేస్తాము. 
Shortcut Links
ఆదికాండము - Genesis : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary | Telugu Reference Bible |