Samuel II - 2 సమూయేలు 20 | View All

1. బెన్యామీనీయుడగు బిక్రి కుమారుడైన షెబయను పనికిమాలినవాడొకడు అచ్చటనుండెను. వాడుదావీదునందు మనకు భాగము లేదు, యెష్షయి కుమారునియందు మనకు స్వాస్థ్యము ఎంతమాత్రమును లేదు; ఇశ్రాయేలు వారలారా, మీరందరు మీ మీ గుడారములకు పొండని బాకా ఊది ప్రకటన చేయగా

1. And there happened to be there a man of Belial named Sheba, the son of Bichri, a Benjamite. And he blew a ram's horn and said, We have no part in David, neither do we have any inheritance in the son of Jesse. Every man to his tents, O, Israel!

2. ఇశ్రాయేలువారందరు దావీదును విడిచి బిక్రి కుమారుడైన షెబనువెంబడించిరి. అయితే యొర్దాను నదినుండి యెరూషలేమువరకు యూదా వారు రాజును హత్తుకొనిరి.

2. And every man of Israel went up from after David, following Sheba the son of Bichri. But the men of Judah clung to their king, from Jordan even to Jerusalem.

3. దావీదు యెరూషలేములోని తన నగరికి వచ్చి, తన యింటికి తాను కాపుగా నుంచిన తన ఉపపత్నులైన పదిమంది స్త్రీలను తీసికొని వారిని కావలిలో ఉంచి వారిని పోషించుచుండెను గాని వారియొద్దకు పోకుండెను; వారు కావలి యందుంచబడిన వారై బ్రతికినంతకాలము విధవరాండ్రవలె ఉండిరి.

3. And David came to his house at Jerusalem. And the king took the ten women, his concubines, whom he had left to keep the house, and put them in ward, and fed them but did not go in to them. And they were shut up till the day of their death, living in widowhood.

4. తరువాత రాజు అమాశాను పిలువనంపిమూడు దిన ములలోగా నీవు నా దగ్గరకు యూదావారినందరిని సమ కూర్చి యిక్కడ హాజరుకమ్మని ఆజ్ఞాపించగా

4. And the king said to Amasa, gather to me the men of Judah within three days, and you be present here.

5. అమాశా యూదా వారిని సమకూర్చుటకై వెళ్లిపోయెను. అతడు ఆలస్యము చేసినందున అతనికి నిర్ణయించిన కాలము మీరి పోయినప్పుడు

5. And Amasa went to gather Judah. But he stayed longer than the set time which he had appointed him.

6. దావీదు అబీషైని పిలువనంపిబిక్రి కుమారుడైన షెబ అబ్షాలోముకంటె మనకు ఎక్కువ కీడుచేయును; వాడు ప్రాకారములుగల పట్టణములలో చొచ్చి మనకు దొరకక పోవునేమో గనుక నీవు నీ యేలినవాని సేవకులను వెంట బెట్టుకొని పోయి వాని తరిమి పట్టుకొనుమని ఆజ్ఞాపించెను.

6. And David said to Abishai, And Sheba the son of Bichri shall do us more harm than Absalom. You take your lord's servants and pursue him, lest he get himself into fortified cities and escape us.

7. కాబట్టి యోవాబు వారును కెరేతీయులును పెలేతీయులును బలాఢ్యులందరును అతనితో కూడ యెరూషలేములోనుండి బయలుదేరి బిక్రి కుమారుడగు షెబను తరుమబోయిరి.

7. And Joab's men went out after him, and the Cherethites, and the Pelethites, and all the mighty men. And they went out of Jerusalem to pursue Sheba the son of Bichri.

8. వారు గిబియోనులో ఉన్న పెద్ద బండదగ్గరకు రాగా అమాశా వారిని కలియ వచ్చెను; యోవాబు తాను తొడుగుకొనిన చొక్కాయకు పైన బిగించియున్న నడికట్టుకు వరగల కతి ్తకట్టుకొనియుండగా ఆ వర వదులై కత్తి నేలపడెను.

8. They were at the great stone which is in Gibeon, and Amasa had gone before them. And Joab was girded with his war-coat as his clothing. And upon it was a girdle with a sword fastened upon his loins, in its sheath. And as he went forth, it fell out.

9. అప్పుడు యోవాబు అమాశాతోనా సహోదరా, నీవు క్షేమముగా ఉన్నావా అనుచు, అమాశాను ముద్దుపెట్టు కొనునట్లుగా కుడిచేత అతని గడ్డము పట్టుకొని

9. And Joab said to Amasa, Are you well, my brother? And Joab took Amasa by the beard with the right hand to kiss him.

10. అమాశా యోవాబు చేతిలోనున్న కత్తిని చూడకను తన్ను కాపాడు కొనకను ఉండగా యోవాబు అతని కడుపులో దాని గుచ్చెను; గుచ్చినతోడనే అతని పేగులు నేలకు జారి ఆ దెబ్బతోనే అతడు చనిపోయెను. యోవాబును అతని సహోదరుడగు అబీషైయును బిక్రి కుమారుడగు షెబను తరుముటకు సాగిపోగా

10. And Amasa was not on guard against the sword that was in Joab's hand. And he struck him with it in the belly, and poured out his bowels to the ground. And he did not strike him again. And he died. And Joab and Abishai his brother pursued after Sheba the son of Bichri.

11. యోవాబు బంటులలో ఒకడు అతనిదగ్గర నిలిచియోవాబును ఇష్టులైన దావీదు పక్ష ముననున్న వారందరు యోవాబును వెంబడించుడని ప్రకటన చేసెను.

11. And one of Joab's men stood by him and said, He who favors Joab, and he who is for David, go after Joab!

12. అమాశా రక్తములో పొర్లుచు మార్గమునపడియుండగా అచ్చోటికి వచ్చిన జనులందరు నిలిచియుండుట ఆ మనుష్యుడు చూచి అమాశాను మార్గమునుండి చేనిలోనికి లాగి, మార్గస్థులందరు నిలిచి తేరిచూడకుండ శవముమీద బట్ట కప్పెను.

12. And Amasa wallowed in blood in the middle of the highway. And the man saw that all the people stood still. And he moved Amasa out of the highway into the field, and threw a garment over him when he saw that everyone who came by him stood still.

13. శవము మార్గమునుండి తీయబడిన తరువాత జనులందరు బిక్రి కుమారుడగు షెబను తరుముటకై యోవాబు వెంబడి వెళ్లిరి.

13. When he was moved out of the highway, all the people went on after Joab, to pursue after Sheba the son of Bichri.

14. అతడు ఇశ్రాయేలు గోత్రపు వారందరియొద్దకును ఆబేలువారియొద్దకును బేత్మయకావారియొద్దకును బెరీయులందరియొద్దకును రాగా వారు కూడుకొని అతని వెంబడించిరి.

14. And he went through all the tribes of Israel to Abel, and to Beth-maachah, and to all the Berites. And they were gathered, and went after him too.

15. ఈ ప్రకారము వారు వచ్చి ఆబేలు బేత్మయకాయందు బిక్రిని ముట్టడివేసి పట్టణపు ప్రాకారము ఎదుట బురుజు కట్టగా యోవాబు వారందరు ప్రాకారమును పడవేయుటకు దానిని కొట్టిరి.

15. And they came and besieged him in Abel of Beth-maachah. And they threw up a siege-mound against the city. And it stood against the wall. And all the people with Joab were undermining the wall to make it fall.

16. అప్పుడు యుక్తిగల యొక స్త్రీ ప్రాకారము ఎక్కిఓహో ఆలకించుడి, ఆలకించుడి, నేను అతనితో మాటలాడునట్లు యోవాబును ఇక్కడికి రమ్మని చెప్పుడని కేకవేయగా యోవాబు ఆమెదగ్గరకు వచ్చెను.

16. Then a wise woman cried out of the city, Hear, hear! Please say to Joab, Come near here so that I may speak with you.

17. అంతట ఆమెయోవాబువు నీవేనా అని అతని నడుగగా అతడునేనే అనెను. అందుకామెనీ దాసురాలనగు నేను నీతో మాటలాడుదునా అని అడుగగా అతడుమాటలాడ వచ్చుననెను.

17. And when he had come near her, the woman said, Are you Joab? And he answered, I am. And she said to him, Hear the words of your handmaid. And he answered, I hear.

18. అంతట ఆమెపూర్వకాల మున జనులుఆబేలునందు సంగతి విచారింపవలెనని చెప్పుట కద్దు; ఆలాగున చేసి కార్యములు ముగించుచు వచ్చిరి.

18. And she spoke, saying, They spoke often in days gone by, saying, Surely they will ask of Abel, and so they ended the matter.

19. నేను ఇశ్రాయేలునందు నిమ్మళస్థుల లోను యధార్థవంతులలోను చేరికయైనదానను; ఇశ్రాయేలీయుల పట్టణములలో ప్రధానమగు ఒక పట్టణమును లయము చేయవలెనని నీవు ఉద్దేశించుచున్నావు; యెహోవా స్వాస్థ్యమును నీవెందుకు నిర్మూలము చేయుదు వని చెప్పగా

19. I am peaceable and faithful in Israel. You seek to destroy a city and a mother in Israel. Why will you swallow up the inheritance of Jehovah?

20. యోవాబునిర్మూలము చేయను, లయ పరచను, ఆలాగున చేయనే చేయను, సంగతి అది కానే కాదు.

20. And Joab answered and said, Far be it, far be it from me, that I should swallow up or destroy.

21. బిక్రి కుమారుడగు షెబ అను ఎఫ్రాయిము మన్యపువాడు ఒకడు రాజైన దావీదుమీద ద్రోహము చేసియున్నాడు; మీరు వానిని మాత్రము అప్పగించుడి; తోడనే నేను ఈ పట్టణము విడిచిపోవుదునని చెప్పగా ఆమె యోవాబుతోచిత్తము, వాని తల ప్రాకారము పైనుండి పడవేయబడునని చెప్పిపోయి

21. The matter is not so. But a man of Mount Ephraim, Sheba the son of Bichri by name, has lifted up his hand against the king, against David. Only deliver him, and I will depart from the city. And the woman said to Joab, Behold, his head shall be thrown to you over the wall.

22. తాను యోవాబుతో పలికిన యుక్తిగల మాటలను జనులందరికి తెలియ జేయగా, వారు బిక్రి కుమారుడగు షెబయొక్క తలను ఛేదించి యోవాబు దగ్గర దాని పడవేసిరి. కాగా అతడు బాకా ఊదించిన తరువాత జనులందరును ఆ పట్టణమును విడిచి యెవరి గుడారములకు వారు పోయిరి; యోవాబు యెరూషలేమునకు రాజునొద్దకు తిరిగి వచ్చెను.

22. Then the woman went to all the people in her wisdom. And they cut off the head of Sheba the son of Bichri, and threw it out to Joab. And he blew the ram's horn, and they scattered from the city, each man to his tent. And Joab returned to Jerusalem to the king.

23. యోవాబు ఇశ్రాయేలు దండువారందరికి అధిపతియై యుండెను. అయితే కెరేతీయులకును పెలేతీయులకును యెహోయాదా కుమారుడగు బెనాయా అధిపతియై యుండెను.

23. And Joab was over all the army of Israel. And Benaiah the son of Jehoiada was over the Cherethites and over the Pelethites.

24. అదోరాము వెట్టిపనులు చేయువారిమీద అధికారియై యుండెను;

24. And Adoram was over the tribute. And Jehoshaphat the son of Ahilud was recorder.

25. అహీలూదు కుమారుడగు యెహోషాపాతు రాజ్యపు దస్తావేజులమీద ఉండెను; షెవా లేఖికుడు;

25. And Sheva was scribe. And Zadok and Abiathar were the priests.

26. సాదోకును అబ్యాతారును యాజకులు; యాయీరీయుడగు ఈరా దావీదునకు సభాముఖ్యుడు1.

26. And also Ira the Jairite was a chief ruler around David.Powered by Sajeeva Vahini Study Bible (Beta). Copyright© Sajeeva Vahini. All Rights Reserved.
Samuel II - 2 సమూయేలు 20 - బైబిల్ అధ్యయనం - Telugu Study Bible - Adhyayana Bible

షెబా యొక్క తిరుగుబాటు. (1-3) 
వరుస పరీక్షలు మనకు వస్తాయి, పాపం మరియు దుఃఖం శాశ్వతంగా నిలిచిపోయే రాజ్యం వైపు మనల్ని నడిపిస్తాయి. ఈ ప్రయాణంలో, వివాదాస్పద చర్చలలో అపార్థాలు మరియు అపార్థాలు ఉన్నాయి, అయితే గర్విష్టులు తమ నిబంధనలపై మాత్రమే విషయాలను డిమాండ్ చేస్తారు లేదా వారి మద్దతును పూర్తిగా నిలిపివేస్తారు. "దావీదు కుమారునికి హోసన్నా" త్వరగా "అతన్ని సిలువ వేయండి, అతనిని సిలువ వేయండి" అని ఎలా మారిందో మనం చూశాము, ఎందుకంటే సమూహం యొక్క ఆదరణపై ఆధారపడటం అనిశ్చితంగా ఉంది.

అమాసా యోవాబు చేత చంపబడ్డాడు. (4-13) 
అమాసా జీవితాన్ని అంతం చేయడం ద్వారా యోవాబ్ దారుణ హత్యకు పాల్పడ్డాడు. ఒక పాపంలో ఎంత సంక్లిష్టత ఉంటుందో, అది అంత హేయమైనదిగా మారుతుంది. యోవాబ్ తన వ్యక్తిగత ప్రతీకారాన్ని నెరవేర్చుకోవడానికి రాజు మరియు రాజ్యం రెండింటి శ్రేయస్సును నిర్లక్ష్యంగా విస్మరించాడు. ఒక హంతకుడు ఒక దేశద్రోహిని ఎలా వెంబడించగలిగాడనేది ఆశ్చర్యంగా ఉంది మరియు ఇంత పెద్ద అపరాధ భారాన్ని మోస్తూ ప్రమాదాన్ని ఎదుర్కొనే ధైర్యం అతనికి ఎలా కలిగిందని ఎవరైనా ప్రశ్నించవచ్చు. అతని మనస్సాక్షి పూర్తిగా మొద్దుబారినట్లు మరియు అతని చెడ్డ పనులకు సున్నితంగా కనిపించలేదు.

షెబా అబెల్‌లో ఆశ్రయం పొందుతుంది. (14-22) 
ద్రోహికి ఆశ్రయం కల్పించడానికి ధైర్యం చేసే ఏ ప్రదేశం అయినా దాడికి అర్హమైనది, అలాగే క్రీస్తు అధికారాన్ని తిరస్కరించే తిరుగుబాటు కోరికలలో హృదయం బాధపడుతుంది. ఒక తెలివైన మరియు వివేకం గల స్త్రీ యోవాబును సంతృప్తిపరచగలిగింది, అదే సమయంలో నగరాన్ని కూడా కాపాడింది. నిజమైన జ్ఞానం అనేది స్థితి లేదా లింగం ద్వారా పరిమితం కాదు, లేదా అది విస్తృతమైన జ్ఞానాన్ని కలిగి ఉండటం గురించి మాత్రమే కాదు. పరిస్థితులు తలెత్తినప్పుడు వాటిని ఎలా నావిగేట్ చేయాలో అర్థం చేసుకోవడం, వైరుధ్యాలను పరిష్కరించడం మరియు ప్రయోజనాలను పొందడంలో ఇది ఉంది. పోరాడుతున్న వర్గాలు ఒకరి దృక్కోణాలను మరొకరు అర్థం చేసుకోవడానికి సమయం తీసుకుంటే చాలా హానిని నివారించవచ్చు. రెండు వైపులా జ్ఞానోదయం పొంది, సత్యాన్ని తెలుసుకుందాం. శాంతికి ఏకైక షరతు దేశద్రోహి లొంగిపోవడమే. ఈ సూత్రం ఆత్మతో దేవుని వ్యవహారాలను ప్రతిబింబిస్తుంది, నమ్మకం మరియు బాధ దానిని ముట్టడి చేసినప్పుడు. పాపం ద్రోహి, మరియు ప్రియమైన కామం తిరుగుబాటుదారుడు. ఈ విధ్వంసక అంశాలతో విడిపోవడం, అతిక్రమణను దూరం చేయడం మరియు ధర్మాన్ని స్వీకరించడం ద్వారా మాత్రమే శాంతిని పొందవచ్చు. నిజమైన శాంతికి మరో మార్గం లేదు.

దావీదు అధికారులు. (23-26)
దావీదు యొక్క పునరుద్ధరణ తరువాత, అతని ఆస్థానం ఈ స్థితిలో ఉంది. సమర్థులైన వ్యక్తులకు ప్రజా బాధ్యతలు అప్పగించడం నిజంగా అభినందనీయం. దావీదు కుమారునికి నమ్మకమైన గృహనిర్వాహకులుగా సేవచేస్తూ ప్రతి ఒక్కరూ తమ విధులను శ్రద్ధగా నెరవేర్చాలని ఆకాంక్షిద్దాం.Shortcut Links
2 సమూయేలు - 2 Samuel : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary |