Samuel II - 2 సమూయేలు 24 | View All

1. ఇంకొకమారు యెహోవా కోపము ఇశ్రాయేలీ యులమీద రగులుకొనగా ఆయన దావీదును వారి మీదికి ప్రేరేపణచేసినీవు పోయి ఇశ్రాయేలువారిని యూదా వారిని లెక్కించుమని అతనికి ఆజ్ఞ ఇచ్చెను.

1 దినవృత్తాంతములు 21:1-27. “కోపం”– సంఖ్యాకాండము 25:3; కీర్తనల గ్రంథము 90:7-11 నోట్స్. దేవుని కోపం రావడానికి గల కారణం ఖచ్చితంగా ఏమిటో ఇక్కడ రాసి లేదు. అయితే సరైన కారణమేమిటో ఉందన్న విషయంలో మనకు ఏ సందేహమూ అక్కరలేదు. కారణం లేకుండా దేవునికి కోపం రాదు. “పురిగొలిపాడు”– 1 దినవృత్తాంతములు 21:1 లో ఇస్రాయేల్ జనసంఖ్య చూడాలని సైతాను దావీదును రేపాడు అని రాసి ఉంది. దీనికి మూల కారణం దేవుని సంకల్పమైతే, దావీదు మనస్సులో సైతాను చేసినది సమీప కారణం. సైతాను పురిగొల్పడం వెనుక తీర్పుకు సంబంధించిన దేవుని ఉద్దేశం ఉంది. ఎవరినైనా దేవుడు పరీక్షకు గానీ శిక్షకు గానీ గురి చెయ్యదలచినప్పుడు, తనకిష్టం వచ్చినట్టు ఏ సాధనాన్నైనా ఆయన వాడుకుంటాడు. 1 రాజులు 22:19-23; యోబు 1:6-12; యోబు 2:6; యెషయా 10:5-6; యిర్మియా 51:20-23; హబక్కూకు 1:6; అపో. కార్యములు 2:23; అపో. కార్యములు 4:28; ప్రకటన గ్రంథం 17:17 చూడండి. దేవుడు సకల విశ్వానికీ సర్వాధిపతి. అన్ని జనాలనూ ఆయన నీతిన్యాయాలతో పరిపాలిస్తాడు (కీర్తనల గ్రంథము 22:28; కీర్తనల గ్రంథము 47:2; కీర్తనల గ్రంథము 93:1; కీర్తనల గ్రంథము 97:1). దుష్టత్వం చేసేలా దేవుడెవరినీ ప్రేరేపించడు (యాకోబు 1:13-14). జనాభా లెక్కలు సేకరించడం దోషం కాదు (సంఖ్యాకాండము 1:1-3 లో జనసంఖ్యను లెక్కించుమని దేవుడే ఆజ్ఞాపించాడు). అయితే దేవుడు తన జ్ఞానయుక్తమైన సంకల్పం ప్రకారం మనుషులకు దుష్‌ప్రేరేపణ కలిగించేందుకు సైతానుకు అనుమతి ఇస్తాడు. దుష్ట తలంపుతో జనసంఖ్యను చూడడం దోషం. తరువాతి వచనాలను బట్టి జనసంఖ్య చూడడంలో దావీదు ఉద్దేశం మంచిది కాదని అర్థం అవుతున్నది.

2. అందుకు రాజు తన యొద్దనున్న సైన్యాధిపతియైన యోవాబును పిలిచిజనసంఖ్య యెంతైనది నాకు తెలియగలందులకై దాను మొదలుకొని బెయేరషెబావరకు ఇశ్రాయేలు గోత్ర ములలో నీవు సంచారముచేసి వారిని లెక్కించుమని ఆజ్ఞ ఇయ్యగా

“తెలుసుకోవాలి”– తనకు ఉన్న యుద్ధ సైనికుల సంఖ్యను బట్టి గర్వించాలని దావీదు అభిప్రాయం అయినట్టు సూచిస్తున్నది. లేక తన విజయాల కోసం దేవునిపై గాక సైనిక బలంపై అతడు ఆధారపడడం ఆరంభించి ఉండవచ్చు. ఇస్రాయేల్‌వారి శక్తి, భద్రత ఆయుధాలు, సైనికుల పై గాక దేవునిలోనే ఉన్నదన్న సత్యాన్ని అతడు తాత్కాలికంగా మరచినట్టుంది. ఇంతకుముందు ఒకటికంటే ఎక్కువ సార్లు అతడే భావించినదానికే ఇది వ్యతిరేకంగా ఉంది – 2 సమూయేలు 22:2-4 2 సమూయేలు 22:47-51; 1 సమూయేలు 17:26 1 సమూయేలు 17:37 1 సమూయేలు 17:45-47; కీర్తనల గ్రంథము 33:16-20. “దానునుంచి బేర్‌షెబా వరకు”– దేశం ఒక సరిహద్దునుంచి మరో సరిహద్దు వరకు అని తెలియజేసే మాటలు. “కాశ్మీరు నుండి కన్యాకుమారి వరకు” అన్నట్టుగా అన్నమాట.

3. యోవాబుజనుల సంఖ్య యెంత యున్నను నా యేలినవాడవును రాజవునగు నీవు బ్రదికి యుండగానే దేవుడైన యెహోవా దానిని నూరంతలు ఎక్కువ చేయునుగాక; నా యేలిన వాడవును రాజవునగు నీకు ఈ కోరిక ఏలపుట్టెననెను.

యోవాబు ఆధ్యాత్మికమైన వ్యక్తి కానప్పటికీ దావీదు ఉద్దేశించినది బుద్ధితక్కువ పని అని గుర్తించాడు.

4. అయినను రాజు యోవా బునకును సైన్యాధిపతులకును గట్టి ఆజ్ఞ ఇచ్చియుండుటచేత యోవాబును సైన్యాధిపతులును ఇశ్రాయేలీయుల సంఖ్య చూచుటకై రాజుసముఖమునుండి బయలు వెళ్లి

జనసంఖ్యను కోరడానికి దావీదు ఏ కారణమూ చెప్పలేదు. తన ఉద్దేశాలు మంచివి కావని అసలు తాను గుర్తించాడా? ఏది ఏమైనా అతడు యోవాబు హెచ్చరికను తిరస్కరించాడు. తన పంతమే నెగ్గాలని పట్టుబట్టాడు. దేవుని సేవకులు తమ చర్యల గురించి వచ్చే విమర్శలను వినయంగా జాగ్రత్తగా పరిశీలించడం నేర్చుకోవాలి. అందువల్ల చాలా ఇబ్బంది నుంచి తప్పించుకోవచ్చు.

5. యొర్దాను నది దాటి యాజేరుతట్టున గాదు లోయ మధ్య నుండు పట్టణపు కుడిపార్శ్వముననున్న అరోయేరులో దిగి

6. అక్కడనుండి గిలాదునకును తహ్తింహోద్షీ దేశమునకును వచ్చిరి; తరువాత దానాయానుకును పోయి తిరిగి సీదోనునకు వచ్చిరి.

7. అక్కడనుండి బురుజులుగల తూరు పట్టణ మునకును హివ్వీయులయొక్కయు కనానీయుల యొక్కయు పట్టణములన్నిటికిని వచ్చి యూదాదేశపు దక్షిణదిక్కుననున్న బెయేరషెబావరకు సంచరించిరి.

8. ఈ ప్రకారము వారు దేశమంతయు సంచరించి తొమ్మిదినెలల ఇరువది దినములకు తిరిగి యెరూషలేమునకు వచ్చిరి.

9. అప్పుడు యోవాబు జనసంఖ్య వెరసి రాజునకు అప్ప గించెను; ఇశ్రాయేలువారిలో కత్తి దూయగల యెనిమిది లక్షలమంది యోధులుండిరి; యూదా వారిలో అయిదు లక్షలమంది యుండిరి.

10. జనసంఖ్య చూచినందుకై దావీదు మనస్సు కొట్టు కొనగా అతడునేను చేసిన పనివలన గొప్ప పాపము కట్టుకొంటిని, నేను ఎంతో అవివేకినై దాని చేసితిని; యెహోవా, కరుణయుంచి నీ దాసుడనైన నా దోషమును పరిహరింపుమని యెహోవాతో మనవి చేయగా

“పాపం”– జనసంఖ్యను కోరడంలో తన ఉద్దేశాలు పాపంతో కూడినవని ఇప్పుడు గ్రహిస్తున్నాడు. పశ్చాత్తాప పడ్డాడు. అతనికి క్షమాపణ దొరికింది అనడంలో సందేహం లేదు. అయితే అతని పాపంవల్ల కలిగిన ఫలితాలు విచారకరంగా ఉన్నాయి.

11. ఉదయమున దావీదు లేచినప్పుడు దావీదునకు దీర్ఘదర్శియగు గాదునకు యెహోవా వాక్కు ప్రత్యక్షమై యీలాగు సెలవిచ్చెను

“దీర్ఘదర్శి”– 1 సమూయేలు 9:9 నోట్. “గాదు”– 1 సమూయేలు 9:9; 1 సమూయేలు 22:5.

12. నీవు పోయి దావీదుతో ఇట్లనుముయెహోవా సెలవిచ్చునదేమనగా మూడు విషయములను నీ యెదుట పెట్టుచున్నాను; వాటిలో ఒక దానిని నీవు కోరుకొనిన యెడల నేనది నీమీదికి రప్పించెదను.

2 సమూయేలు 12:9-14 పోల్చిచూడండి. పాపాన్ని ఒప్పుకుని క్షమాపణ పొందడంవల్ల దేవుని నుంచి కలిగే శిక్ష ఆగిపోతుందని కాదు. కరవు, శత్రువుల చేతిలో ఓటమి, ఘోర వ్యాధి – ఇవి అవిధేయులైన ప్రజల్ని శిక్షించేందుకు దేవుడు ఉపయోగిస్తానన్న సాధనాలలో మూడు (ద్వితీయోపదేశకాండము 28:15-25; యిర్మియా 14:12; యెహెఙ్కేలు 14:21). తననూ ప్రజలనూ కరవు, శత్రువుల మూలంగా కాక దేవుడు తానే నేరుగా శిక్షించడం దావీదు కోరుకున్నాడు.

13. కావున గాదు దావీదునొద్దకు వచ్చి యిట్లని సంగతి తెలియజెప్పెనునీవు నీ దేశమందు ఏడు సంవత్సరములు క్షామము కలుగుటకు ఒప్పుకొందువా? నిన్ను తరుముచున్న నీ శత్రువుల యెదుట నిలువలేక నీవు మూడు నెలలు పారిపోవుటకు ఒప్పుకొందువా? నీ దేశమందు మూడు దినములు తెగులు రేగుటకు ఒప్పుకొందువా? యోచనచేసి నన్ను పంపినవానికి నేనియ్యవలసిన యుత్తరము నిశ్చయించి తెలియజెప్పుమనెను.

14. అందుకు దావీదు నా కేమియు తోచకున్నది, గొప్ప చిక్కులలో ఉన్నాను, యెహోవా బహు వాత్సల్యతగలవాడు గనుక మనుష్యుని చేతిలో పడకుండ యెహోవా చేతిలోనే పడుదుము గాక అని గాదుతో అనెను.

“కరుణాసంపద”– నిర్గమకాండము 34:6; కీర్తనల గ్రంథము 103:8-13. కీర్తనల గ్రంథము 24:15

15. అందుకు యెహోవా ఇశ్రాయేలీయులమీదికి తెగులు రప్పించగా ఆ దినము ఉదయము మొదలుకొని సమాజకూటపు వేళ వరకు అది జరుగుచుండెను; అందుచేత దానునుండి బెయే ర్షెబావరకు డెబ్బది వేలమంది మృతి నొందిరి.

“డెబ్భైయివేల మంది”– జాతి మొత్తం మీదా దేవుని కోపాగ్ని రగులుకున్న విషయం గుర్తుంచుకోండి (వ 1).

16. అయితే దూత యెరూషలేము పైని హస్తము చాపి నాశనము చేయబోయినప్పుడు, యెహోవా ఆ కీడునుగూర్చి సంతాపమొంది అంతే చాలును, నీ చెయ్యి తీయుమని జనులను నాశనముచేయు దూతకు ఆజ్ఞ ఇచ్చెను. యెహోవా దూత యెబూసీయుడైన అరౌనాయొక్క కళ్లము దగ్గర ఉండగా

“దేవదూత”– నిర్గమకాండము 12:23; నిర్గమకాండము 33:2; 2 రాజులు 19:35; కీర్తనల గ్రంథము 35:5-6; కీర్తనల గ్రంథము 78:49. “పరితపించాడు”– తననూ ప్రజలనూ దేవుని చేతుల్లోనే పెట్టాలన్న దావీదు నిర్ణయం సరైనదే. ఇందుమూలంగా దేవుని జాలి మరో సారి బయలు దేరింది.

17. దావీదు జనులను నాశనము చేసిన దూతను కనుగొని యెహోవాను ఈలాగు ప్రార్థించెనుచిత్తగించుము; పాపము చేసినవాడను నేనే; దుర్మార్గ ముగా ప్రవర్తించినవాడను నేనే; గొఱ్ఱెలవంటి వీరేమి చేసిరి? నన్నును నా తండ్రి యింటివారిని శిక్షించుము.

“గొర్రెల లాంటివాళ్ళు”– జాతి నంతటిపైనా దేవుని కోపం వచ్చిన విషయం దావీదుకు తెలియకపోవచ్చు. ఏది ఏమైనా ప్రజల పైనుంచి గనుక ఆ శిక్ష తొలగిపోతే ఆ విపత్తు అంతటికీ బాధ్యత తనపైనే వేసుకోవడానికి సిద్ధమయ్యాడు. పాపం చేసినప్పటికీ అతడు నిజమైన కాపరి (కీర్తనల గ్రంథము 78:71-72).

18. ఆ దినమున గాదు దావీదునొద్దకు వచ్చినీవు పోయి యెబూసీయుడైన అరౌనాయొక్క కళ్లములో యెహోవా నామమున ఒక బలిపీఠము కట్టించుమని అతనితో చెప్పగా

“గాదు”– యెహోవా దూత అతణ్ణి పంపాడు. 1 దినవృత్తాంతములు 21:18 చూడండి. “యోబూసివాడు”– 2 సమూయేలు 5:6. “బలిపీఠం”– దేవుడు నియమించిన అర్పణలు అర్పించేందుకు అన్నమాట.

19. దావీదు గాదుచేత యెహోవా యిచ్చిన ఆజ్ఞచొప్పున పోయెను.

20. అరౌనా రాజును అతని సేవకులును తన దాపునకు వచ్చుటచూచి బయలుదేరి రాజునకు సాష్టాంగ నమస్కారముచేసినా యేలినవాడవును రాజవునగు నీవు నీ దాసుడనైన నాయొద్దకు వచ్చిన నిమిత్తమేమని అడుగగా

21. దావీదు ఈ తెగులు మనుష్యులకు తగలకుండ నిలిచిపోవు నట్లు యెహోవా నామమున ఒక బలిపీఠము కట్టించుటకై నీయొద్ద ఈ కళ్లమును కొనవలెనని వచ్చితిననెను,

“నిలిపివేయడానికి”– సంఖ్యాకాండము 16:44-50 పోల్చిచూడండి. ధర్మశాస్త్రం కింద అర్పణలకున్న అర్థం గురించి లేవీయకాండము 1:2 చూడండి.

22. అందుకు అరౌనానా యేలినవాడవగు నీవు చూచి యేది నీకు అనుకూలమో దాని తీసికొని బలి అర్పించుము; చిత్త గించుము, దహనబలికి ఎడ్లున్నవి, నూర్చుకఱ్ఱ సామానులు కట్టెలుగా అక్కరకు వచ్చును.

23. రాజా, యివన్నియు అరౌనా అను నేను రాజునకు ఇచ్చుచున్నానని చెప్పినీ దేవుడైన యెహోవా నిన్ను అంగీకరించును గాక అని రాజుతో అనగా

24. రాజునేను ఆలాగు తీసికొనను, వెలయిచ్చి నీయొద్ద కొందును, వెల యియ్యక నేను తీసికొనిన దానిని నా దేవుడైన యెహోవాకు దహనబలిగా అర్పించనని అరౌనాతో చెప్పి ఆ కళ్లమును ఎడ్లను ఏబది తులముల వెండికి కొనెను.

అయ్యో! ఎంతమంది దేవుని ప్రజలు తమకున్న హీనమైనవాటిని, తాము తక్కువ ఖర్చుపెట్టినవాటిని దేవునికి ఇవ్వడానికి సిద్ధపడుతున్నారు (మలాకీ 1:13-14)! ఆయన పట్ల తమ ప్రేమ ఎంత అల్పమైనదో అలా కనపరుస్తున్నారు. ఇవ్వడం గురించి 2 కోరింథీయులకు 9:15 దగ్గర నోట్, రిఫరెన్సులు చూడండి. దావీదు 50 తులాల వెండి ఇచ్చి కళ్ళాన్నీ ఎద్దులనూ కొన్నాడు. ఆ కళ్ళం చుట్టూ ఉన్న విశాల స్థలాన్ని ఆరు వందల తులాల బంగారం ఇచ్చి కొన్నాడు (1 దినవృత్తాంతములు 21:25; 1 దినవృత్తాంతములు 22:1).

25. అక్కడ దావీదు యెహోవా నామమున ఒక బలిపీఠము కట్టించి దహన బలులను సమాధాన బలులను అర్పించెను; యెహోవా దేశముకొరకు చేయబడిన విజ్ఞాపనలను ఆలకింపగా ఆ తెగులు ఆగి ఇశ్రాయేలీయులను విడిచి పోయెను.

ఈ అర్పణలు దేవునికి ప్రతిష్ఠ చెయడానికీ, ఆయనకు వ్యతిరేకంగా పాపం చేసి తిరిగి ఆయన అనుగ్రహం పొందడానికీ సూచనలుగా ఉన్నాయి. లేవీ 1,3 అధ్యాయాల నోట్స్. ఈ అధ్యాయంలోని సంభవాల తరువాత ప్రజలు చేయతగిన ప్రార్థన మోషే ప్రార్థన (కీర్తనల గ్రంథము 90:1-17). అది ఈ అధ్యాయానికి సరైన వ్యాఖ్యానం.Powered by Sajeeva Vahini Study Bible (Beta). Copyright© Sajeeva Vahini. All Rights Reserved.
Samuel II - 2 సమూయేలు 24 - బైబిల్ అధ్యయనం - Telugu Study Bible - Adhyayana Bible

దావీదు ప్రజలను లెక్కించాడు. (1-9) 
ప్రజల పాపం కారణంగా దావీదు శిక్షించబడ్డాడు మరియు తప్పుగా వ్యవహరించాడు. ఈ సంఘటన ప్రపంచంలోని దేవుని పరిపాలనకు ఉదాహరణగా పనిచేస్తుంది మరియు విలువైన పాఠాన్ని అందిస్తుంది. దావీదు‌ను తప్పుదారి పట్టించిన పాపం ఏమిటంటే, ప్రజల గణనను నిర్వహించాలనే అతని గర్వకారణమైన నిర్ణయం, అతని రూపాన్ని బలోపేతం చేయడానికి మరియు మానవ బలంపై ఎక్కువగా ఆధారపడటం కంటే దేవుణ్ణి మాత్రమే విశ్వసించడమే కాకుండా, అటువంటి విశ్వాసం యొక్క ప్రాముఖ్యతను గతంలో నొక్కిచెప్పారు.
పాపం విషయంలో దేవుని దృక్కోణం మన దృక్పథానికి భిన్నంగా ఉంటుంది. హృదయంలోని నిజమైన ఆలోచనలు మరియు ఉద్దేశాలను వివేచించే దేవుని దృష్టిలో మనకు ప్రమాదకరం లేదా చిన్నవిగా అనిపించే చర్యలు ముఖ్యమైన పాపాలు కావచ్చు. అవిశ్వాసులు కూడా విశ్వాసులలో ప్రతికూల వైఖరులు మరియు అనుచితమైన ప్రవర్తనను గుర్తించగలరు, ఇది విశ్వాసులకు తెలియకపోవచ్చు.
అయినప్పటికీ, దేవుడు తాను ఇష్టపడేవారిని వారు కోరుకునే పాపభరితమైన కోరికలలో మునిగిపోవడానికి చాలా అరుదుగా అనుమతిస్తాడు. ఇది అతని ప్రేమపూర్వక క్రమశిక్షణ మరియు అతని పిల్లలు నీతిమంతమైన జీవితాలను గడపాలనే కోరికను ప్రదర్శిస్తుంది.

అతను తెగులును ఎంచుకుంటాడు. (10-15) 
ఒక వ్యక్తి తన పాపాన్ని గుర్తించి, దాని గురించి నిజంగా పశ్చాత్తాపపడినప్పుడు అది అభినందనీయం. మనం మన పాపాలను ఒప్పుకున్నప్పుడు, దేవుని క్షమాపణ కోసం నమ్మకంగా ప్రార్థించవచ్చు మరియు ఆయన దయగల క్షమాపణ మనం నిజంగా పశ్చాత్తాపపడిన పాపాలను తొలగిస్తుందని నమ్ముతాము. మనం ఏదైనా విషయంలో గర్వపడితే, దాన్ని తీసివేయడం లేదా శిక్ష రూపంలో చేదు చేయడం దేవుడి కోసం మాత్రమే.
పాపం యొక్క పరిణామాలు పాపిని మాత్రమే కాకుండా వారి చుట్టూ ఉన్న వ్యక్తులను కూడా ప్రభావితం చేస్తాయి. దావీదు పాపం విషయంలో, అతను కష్టాలకు తలుపులు తెరిచినప్పటికీ, దాని ఫలితంగా సంభవించే విపత్తులో ప్రజల పాపాలు కూడా పాత్ర పోషించాయి. శిక్షను నిర్ణయించడంలో దావీదు చాలా కష్టమైన ఎంపికను ఎదుర్కొన్నాడు మరియు అతను నేరుగా దేవుని నుండి వచ్చిన తీర్పును ఎంచుకున్నాడు. మానవ తీర్పు యొక్క సంభావ్య క్రూరత్వంతో పోలిస్తే దేవుని దయ చాలా గొప్పదని అతనికి తెలుసు, ఇది ప్రజల విగ్రహారాధనను మరింత తీవ్రతరం చేసింది.
దావీదు తెగులును ఎంచుకున్నాడు, అది తనతో పాటు తన కుటుంబంతో సహా అందరినీ సమానంగా ప్రభావితం చేస్తుందని మరియు అది ఎంత తీవ్రంగా ఉన్నా దైవిక మందలింపు యొక్క తక్కువ వ్యవధి అని గుర్తించాడు. మహమ్మారి యొక్క వేగవంతమైన మరియు వినాశకరమైన ప్రభావాలు గర్వించదగిన పాపులను కూడా దేవుడు ఎంత సులభంగా దించగలడు మరియు అతని రోజువారీ సహనం మరియు దయపై మనం ఎంతగా ఆధారపడతామో గుర్తుచేస్తుంది.

ది స్టేయింగ్ ది పెస్టిలెన్స్. (16,17) 
బహుశా, జెరూసలేం దుష్టత్వం యొక్క అధిక స్థాయిని కలిగి ఉండవచ్చు, ప్రత్యేకించి అధిక గర్వం, ఇది పాపం యొక్క ప్రస్తుత శిక్షకు దారితీసింది. పర్యవసానంగా, నగరం డిస్ట్రాయర్ చేతి యొక్క పరిణామాలను ఎదుర్కొంది. అయినప్పటికీ, ప్రభువు దయగలవాడు, ఉద్దేశించిన చెడును నిర్వహించకూడదని ఎంచుకున్నాడు, తన మొత్తం ప్రణాళికను మార్చకుండా తన చర్యను సవరించాడు. అబ్రాహాము తన కుమారుడిని ఆ స్థలంలోనే బలి ఇవ్వకుండా ఆపబడినట్లే, ఈ దేవదూత కూడా అదే విధమైన దైవిక ఆజ్ఞ ద్వారా యెరూషలేమును నాశనం చేయకుండా ఆపబడ్డాడు.
మన పాపాలు చేసినప్పటికీ, మన జీవితాలను కాపాడుకోవడం గొప్ప త్యాగం యొక్క ప్రాముఖ్యతకు కారణమని చెప్పవచ్చు (యేసు క్రీస్తును సూచిస్తూ). అతని త్యాగం ద్వారా, నాశనం చేసే దేవదూత యొక్క కోపం నుండి మన జీవితాలు రక్షించబడతాయి. అ౦తేకాక, తన ప్రజలపట్ల శ్రద్ధ చూపే నిజమైన కాపరి స్ఫూర్తిని దావీదు ఉదహరి౦చాడు. అతను తన ప్రజల మోక్షం కోసం ఇష్టపూర్వకంగా తనను తాను దేవునికి బలిగా సమర్పించుకున్నాడు.

దావీదు త్యాగం, ప్లేగు తొలగించబడింది. (18-25)
ఆధ్యాత్మిక త్యాగాలను సమర్పించమని దేవుడు మనకు ఇచ్చిన ప్రోత్సాహం మనతో ఆయన సయోధ్యకు సంకేతం. దావీదు ఉదాహరణలో, అతను దేవుని కోసం ఒక బలిపీఠం నిర్మించడానికి భూమిని కొనుగోలు చేశాడు, అక్రమంగా సంపాదించిన లేదా నిజాయితీ లేని మార్గాల నుండి వచ్చే బలులు అర్పించడాన్ని దేవుడు ఇష్టపడడు.
మతాన్ని నిజంగా అర్థం చేసుకున్న వారు దానిని చౌకగా లేదా తమకు అనుకూలంగా మార్చుకోవడానికి ప్రయత్నించరు, కనీసం ప్రయత్నం లేదా ఖర్చుతో కూడిన మార్గాన్ని కోరుకుంటారు. బదులుగా, తమ వనరులతో దేవుణ్ణి గౌరవించడం తమ ఆస్తులను విలువైనదిగా మరియు అర్థవంతంగా ఉపయోగించడమేనని వారు గుర్తిస్తారు.
బలిపీఠం నిర్మాణం మరియు దానిపై తగిన బలులు అర్పించడాన్ని మేము చూస్తాము, దేవుని న్యాయాన్ని ప్రదర్శించడానికి దహనబలులను మరియు ఆయన దయను ప్రదర్శించడానికి శాంతి బలిలను సూచిస్తుంది. క్రీస్తులో, మన బలిపీఠం మరియు త్యాగం, దేవుని ఉగ్రత నుండి తప్పించుకోవడానికి మరియు ఆయన అనుగ్రహాన్ని పొందేందుకు మనకు మార్గంగా ఉంది.
మృత్యువు అనేది ఎప్పటికీ వర్తమానం, వివిధ రూపాలు తీసుకుంటూ హఠాత్తుగా కొట్టుకుంటుంది. జీవితాంతం ఆశించకపోవడం లేదా సిద్ధపడకపోవడం తెలివితక్కువ పని.Shortcut Links
2 సమూయేలు - 2 Samuel : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary | Telugu Reference Bible |