Kings II - 2 రాజులు 2 | View All

1. యెహోవా సుడిగాలిచేత ఏలీయాను ఆకాశమునకు ఆరోహణము చేయింపబోవు కాలమున ఏలీయాయు ఎలీ షాయు కూడి గిల్గాలునుండి వెళ్లుచుండగా

2. ఏలీయాయెహోవా నన్ను బేతేలునకు పొమ్మని సెలవిచ్చి యున్నాడు గనుక నీవు దయచేసి యిక్కడ నుండుమని ఎలీషాతో అనెను. ఎలీషాయెహోవా జీవముతోడు, నీ జీవముతోడు, నేను నిన్ను విడువనని చెప్పగా వారిద్దరును బేతేలునకు ప్రయాణము చేసిరి.

3. బేతేలులో ఉన్న ప్రవక్తల శిష్యులు ఎలీషాయొద్దకు వచ్చినేడు యెహోవా నీయొద్దనుండి నీ గురువును పరమునకు తీసికొని పోవునని నీవెరుగుదువా అని ఎలీషాను అడుగగా అతడునేనెరుగు దును, మీరు ఊరకుండుడనెను.

4. పిమ్మట ఏలీయాఎలీషా, యెహోవా నన్ను యెరికోకు పొమ్మని సెలవిచ్చియున్నాడు గనుక నీవు దయచేసి యిక్కడ ఉండుమని ఎలీషాతో అనగా అతడు యెహోవా జీవముతోడు నీ జీవముతోడు, నేను నిన్ను విడువననెను గనుక వారిద్దరు యెరికోకు ప్రయాణము చేసిరి.

5. యెరికోలో ఉన్న ప్రవక్తల శిష్యులు ఎలీషాయొద్దకు వచ్చినేడు యెహోవా నీయొద్ద నుండి నీ గురువును పరమునకు తీసికొని పోవునని నీ వెరుగు దువా అని ఎలీషాను అడుగగా అతడునేనెరుగుదును మీరు ఊరకుండుడనెను.

6. అంతట ఏలీయాయెహోవా నన్ను యొర్దానునకు పొమ్మని సెలవిచ్చియున్నాడు గనుక నీవు దయచేసి యిక్కడ ఉండుమని ఎలీషాతో అనగా అతడుయెహోవా జీవముతోడు నీ జీవముతోడు, నేను నిన్ను విడువనని చెప్పెను గనుక వారిద్దరును ప్రయాణమై సాగి వెళ్లిరి.

7. ప్రవక్తల శిష్యులలో ఏబదిమంది దూరమున నిలిచి చూచుచుండగా వారిద్దరు యొర్దానునదిదగ్గర నిలిచిరి.

8. అంతట ఏలీయా తన దుప్పటి తీసికొని మడత పెట్టి నీటిమీద కొట్టగా అది ఇవతలకును అవతలకును విడి పోయెను గనుక వారిద్దరు పొడినేలమీద దాటిపోయిరి.

9. వారు దాటిపోయిన తరువాత ఏలీయా ఎలీషాను చూచినేను నీయొద్దనుండి తీయబడకమునుపు నీకొరకు నేనేమి చేయకోరుదువో దాని నడుగుమని చెప్పగా ఎలీషానీకు కలిగిన ఆత్మలో రెండుపాళ్లు నా మీదికి వచ్చు నట్లు దయచేయుమనెను.

10. అందుకతడునీవు అడిగినది కష్టతరముగా నున్నది; అయితే నీయొద్దనుండి తీయబడి నప్పుడు నేను నీకు కనబడినయెడల ఆ ప్రకారము నీకు లభించును, కనబడనియెడల అది కాకపోవునని చెప్పెను.

11. వారు ఇంక వెళ్లుచు మాటలాడుచుండగా ఇదిగో అగ్ని రథమును అగ్ని గుఱ్ఱములును కనబడి వీరిద్దరిని వేరు చేసెను; అప్పుడు ఏలీయా సుడిగాలిచేత ఆకాశమునకు ఆరోహణమాయెను

మార్కు 16:19 ఈలాగు ప్రభువైన యేసు వారితో మాటలాడిన తరువాత పరలోకమునకు చేర్చుకొనబడి, దేవుని కుడి పార్శ్వమున ఆసీనుడయ్యెను.

ప్రకటన 11:12 అప్పుడు ఇక్కడికి ఎక్కిరండని పరలోకమునుండి గొప్ప స్వరము తమతో చెప్పుట వారు విని, మేఘారూఢులై పరలోకమునకు ఆరోహణమైరి; వారు పోవుచుండగా వారి శత్రువులు వారిని చూచిరి

12. ఎలీషా అది చూచినా తండ్రీ నా తండ్రీ, ఇశ్రాయేలువారికి రథమును రౌతులును నీవే అని కేకలువేసెను; అంతలో ఏలీయా అతనికి మరల కన బడకపోయెను. అప్పుడు ఎలీషా తన వస్త్రమును పట్టుకొని రెండు తునకలుగా చేసెను.

13. మరియఏలీయా దుప్పటి క్రింద పడగా అతడు దాని తీసికొని యొర్దాను ఒడ్డునకు వచ్చి నిలిచి

14. ఒంటిమీదినుండి క్రిందపడిన ఆ దుప్పటిని పట్టుకొని నీటిమీద కొట్టిఏలీయాయొక్క దేవుడైన యెహోవా ఎక్కడ ఉన్నాడనెను. అతడు ఆ దుప్పటితో నీటిని కొట్టగా అది ఇటు అటు విడిపోయి నందున ఎలీషా అవతలి యొడ్డునకు నడిచిపోయెను.

15. యెరికోదగ్గరనుండి కనిపెట్టుచుండిన ప్రవక్తల శిష్యులు అతని చూచిఏలీయా ఆత్మ ఎలీషామీద నిలిచియున్నదని చెప్పుకొని, అతనిని ఎదుర్కొనబోయి అతనికి సాష్టాంగ నమస్కారము చేసి

16. అతనితో ఇట్లనిరిఇదిగో నీ దాసులమైన మా యొద్ద ఏబదిమంది బలముగలవారున్నారు;మా మీద దయయుంచి నీ గురువును వెదకుటకు వారిని పోనిమ్ము; యెహోవా ఆత్మ అతనిని ఎత్తి యొక పర్వతము మీదనైనను లోయయందైనను వేసి యుండునేమో అని మనవి చేయగా అతడుఎవరిని పంపవద్దనెను.

17. అతడు ఒప్పవలసినంత బలవంతము చేసి వారతని బతిమాలగా అతడు పంపుడని సెలవిచ్చెను గనుక వారు ఏబదిమందిని పంపిరి. వీరు వెళ్లి మూడు దినములు అతనిని వెదకినను అతడు వారికి కనబడకపోయెను.

18. వారు యెరికో పట్టణమందు ఆగియున్న ఎలీషాయొద్దకు తిరిగి రాగా అతడువెళ్లవద్దని నేను మీతో చెప్పలేదా అని వారితో అనెను.

19. అంతట ఆ పట్టణపువారుఈ పట్టణమున్న చోటు రమ్యమైనదని మా యేలినవాడవైన నీకు కనబడుచున్నది గాని నీళ్లు మంచివి కావు. అందుచేత భూమియు నిస్సారమై యున్నదని ఎలీషాతో అనగా

20. అతడుక్రొత్త పాత్రలో ఉప్పువేసి నాయొద్దకు తీసికొని రండని వారితో చెప్పెను. వారు దాని తీసికొని రాగా

21. అతడు ఆ నీటి ఊటయొద్దకు పోయి అందులో ఉప్పువేసి, యెహోవా సెలవిచ్చునదేమనగాఈ నీటిని నేను బాగు చేసి యున్నాను గనుక ఇక దీనివలన మరణము కలుగక పోవును. భూమియు నిస్సారముగా ఉండదు అనెను.

22. కాబట్టి నేటివరకు ఎలీషా చెప్పిన మాటచొప్పున ఆ నీరు మంచిదైయున్నది.

23. అక్కడనుండి అతడు బేతేలునకు ఎక్కి వెళ్లెను అతడు త్రోవను పోవుచుండగా బాలురు పట్టణములోనుండి వచ్చిబోడివాడా ఎక్కిపొమ్ము, బోడివాడా ఎక్కిపొమ్మని అతని అపహాస్యము చేయగా

24. అతడు వెనుకకు తిరిగి వారిని చూచి యెహోవా నామమును బట్టి వారిని శపించెను. అప్పుడు రెండు ఆడు ఎలుగు బంట్లు అడవిలోనుండి వచ్చి వారిలో నలువది యిద్దరు బాలురను చీల్చి వేసెను.

25. అతడు అచ్చటనుండి పోయి కర్మెలు పర్వతమునకు వచ్చి అచ్చటనుండి పోయి షోమ్రోనునకు తిరిగివచ్చెను.Powered by Sajeeva Vahini Study Bible (Beta). Copyright© Sajeeva Vahini. All Rights Reserved.
Kings II - 2 రాజులు 2 - బైబిల్ అధ్యయనం - Telugu Study Bible - Adhyayana Bible

ఏలీయా యోర్ధానును విభజించాడు. (1-8) 
అతని సమయం వచ్చిందని ప్రభువు ఏలీయాకు తెలియజేసాడు. తత్ఫలితంగా, అతను తన చివరి ప్రోత్సాహకాలు మరియు ఆశీర్వాదాలను అందించడానికి వివిధ ప్రవక్తల పాఠశాలలను సందర్శించాడు. ఏలీయా యొక్క నిష్క్రమణ క్రీస్తు యొక్క ఆరోహణ మరియు విశ్వాసులందరికీ పరలోక రాజ్యాన్ని ఆవిష్కరించడాన్ని సూచిస్తుంది. ఎలీషా చాలా కాలం పాటు ఏలీయాను నమ్మకంగా అనుసరించాడు మరియు విడిపోయే ఆశీర్వాదం కోసం ఎదురుచూస్తూ అతని పక్కనే ఉండాలని నిశ్చయించుకున్నాడు. క్రీస్తుకు అంకితమైన వారు చివరికి అలసట కారణంగా తగ్గకుండా ఉండండి.
పురాతన కాలంలో, యోర్ధాను నది జలాలు ఆర్క్ ఉనికికి లొంగిపోయాయి మరియు ఇప్పుడు వారు దేవుని సాంగత్యానికి చిహ్నంగా ప్రవక్త యొక్క కవచానికి లొంగిపోయారు. దేవుని విశ్వాసులను ఆర్క్ ద్వారా యోర్ధాను నది గుండా తీసుకువెళ్లినట్లు, దేవుడు వారిని స్వర్గానికి తీసుకెళ్లినప్పుడు వారు మరణ జలాల గుండా వెళతారు. క్రీస్తు గతించడం ఆ జలాలను విభజించింది, ప్రభువు విమోచించబడినవారు దాటడానికి వీలు కల్పిస్తుంది. ఓహ్, మరణం, మీ కుట్టడం, మీ హాని, మీ భయం ఎక్కడ ఉంది?

ఏలీయా స్వర్గానికి ఎత్తబడ్డాడు. (9-12) 
గతంలో ప్రవక్తలు మరియు అపొస్తలులను కొనసాగించిన సమృద్ధి వనరులు ఈనాటికీ ఉన్నాయి మరియు దాని నుండి సమృద్ధిగా కేటాయింపులను అభ్యర్థించమని మేము ఆదేశించాము. ఏలీయా యొక్క చివరి క్షణాలలో ఎలీషా యొక్క శ్రద్ధగల ఉనికి ఎలీషా తన ఆత్మను చాలా వరకు వారసత్వంగా పొందేందుకు ఒక విలువైన పద్ధతిగా ఉపయోగపడుతుంది. నిష్క్రమించే సాధువుల ఓదార్పు మరియు వారి జీవితానుభవాలు మన స్వంత ఆనందాలను పెంపొందించడానికి మరియు మన నిర్ణయాలను బలోపేతం చేయడానికి రెండింటికి దోహదపడతాయి.
మండుతున్న రథంపై స్వర్గానికి ఏలీయా చేసిన అనువాదం అనేక సమాధానాలు లేని ప్రశ్నలను లేవనెత్తుతుంది, అయితే ముఖ్యమైనది ఏమిటంటే, అతని రాకపై అతని ప్రభువు ఏమి చేస్తున్నాడో మనకు తెలియజేయబడింది. అతను మానవజాతి మధ్య దైవిక రాజ్యానికి సంబంధించిన విషయాలలో ఎలీషాకు మార్గనిర్దేశం చేయడం మరియు ప్రోత్సహించడం వంటి ప్రసంగంలో శ్రద్ధగా నిమగ్నమై ఉన్నాడు. స్వర్గానికి సిద్ధపడటం ధ్యానం మరియు భక్తి క్రియల ద్వారా మాత్రమే జరుగుతుందని మనం విశ్వసిస్తే మన అవగాహన లోపభూయిష్టంగా ఉంటుంది.
రథం మరియు గుర్రాలు అగ్నివలె ప్రకాశవంతంగా మరియు అద్భుతంగా కనిపించాయి, వినాశనం కోసం కాదు, తేజస్సు కోసం. ఈ భూసంబంధమైన రాజ్యం నుండి ఏలీయా మరియు హనోక్ నిష్క్రమణ ద్వారా, దేవుడు సువార్త ద్వారా ప్రకాశించే నిత్య జీవితం యొక్క సంగ్రహావలోకనాన్ని అందించాడు-పరిశుద్ధుల శరీరాలు మరియు విశ్వసించే వారందరికీ పరలోక రాజ్యం యొక్క ప్రత్యక్షత కోసం ఎదురుచూస్తున్న మహిమ యొక్క సంగ్రహావలోకనం. ఈ సంఘటన క్రీస్తు ఆరోహణాన్ని కూడా సూచిస్తుంది.
ఏలీయా విజయంతో స్వర్గానికి చేరుకున్నప్పటికీ, అతని లేకపోవడం ఈ లోకంలో శూన్యాన్ని మిగిల్చింది. దేవుడు నమ్మకమైన మరియు విలువైన వ్యక్తులను తీసివేసినప్పుడు విలాపం మరియు దుఃఖం కోసం పిలుపుని అనుభూతి చెందని హృదయాలు ఉన్నవారు గుర్తించలేరు. ఏలీయా తన మార్గదర్శకత్వం, మందలింపులు మరియు ప్రార్థనల ద్వారా ఇజ్రాయెల్‌కు సేవ చేశాడు-అతని ప్రభావం శక్తివంతమైన రథాలు మరియు గుర్రాలను అధిగమించింది-అతను దేవుని తీర్పులను తప్పించుకున్నాడు.
ఏలీయా తన అమూల్యమైన సువార్తను తన శిష్యులకు కప్పివేసినట్లుగానే, క్రీస్తు తన సువార్తను మనకు ప్రసాదించాడు. ఈ సువార్త సాతాను ఆధిపత్యాన్ని పారద్రోలడానికి మరియు ప్రపంచంలో దేవుని రాజ్యాన్ని స్థాపించడానికి దైవిక శక్తికి రుజువుగా పనిచేస్తుంది. అద్భుత సామర్థ్యాలు క్షీణించినప్పటికీ, అదే సువార్త మనతో మిగిలిపోయింది, పాపుల మార్పిడి మరియు మోక్షానికి దైవిక శక్తితో నింపబడింది.

ఎలీషా ఏలీయా వారసుడిగా వ్యక్తపరచబడ్డాడు. (13-18) 
ఏలీయా తన మాంటిల్‌ను ఎలీషాకు ఇచ్చాడు, అతనిపై ఆత్మ యొక్క అభిషేకానికి చిహ్నంగా పనిచేశాడు. అతను బంగారం మరియు వెండిలో గొప్ప సంపదను విడిచిపెట్టిన దానికంటే ఈ చర్యకు ఎక్కువ ప్రాముఖ్యత ఉంది. ఎలీషా దానిని పూజల కోసం పవిత్ర అవశేషంగా స్వీకరించలేదు కానీ ధరించడానికి అర్ధవంతమైన వస్త్రంగా స్వీకరించాడు.
ఏలీయా స్వర్గానికి ఆరోహణతో, ఎలీషా రెండు ముఖ్యమైన విచారణలను అనుసరించాడు: 
1. మన భూసంబంధమైన సుఖాలు మాయమైనప్పటికీ, మనకు శాశ్వతమైన దేవుడు ఉన్నాడని గుర్తించి, అతను దేవుని కోసం వెతుకుతున్నాడు. 
2. ఏలీయా నమ్మకంగా సేవించి, గౌరవించి, వేడుకున్న దేవునిని అతడు వెంబడించాడు. పరిశుద్ధ ప్రవక్తల ప్రభువు దేవుడు కాలక్రమేణా మారకుండా ఉంటాడు, అయితే మనకు వారి ఆత్మ మరియు వారి దేవుడు లేని పక్షంలో వారి ఆస్తులు, పదవులు మరియు వ్రాతలను కలిగి ఉండటం వల్ల పెద్దగా ఉపయోగం లేదు.
ఎలీషా అద్భుతంగా నది విడిపోవడాన్ని గమనించండి. ఈ సంఘటన దేవుని ప్రజలు మరణం యొక్క యోర్ధానును దాటడానికి భయపడాల్సిన అవసరం లేదని హామీ ఇస్తుంది; అవి ఎండిన నేల మీద ఉన్నట్లుగా గుండా వెళతాయి. ఏలీయా కోసం ప్రవక్తల కుమారులు చేపట్టిన అన్వేషణ అనవసరమని తేలింది. తెలివైన వ్యక్తులు సామరస్యం మరియు ఇతరుల గౌరవం కోసం అలాంటి చర్యలకు లొంగిపోవచ్చు, వారి తీర్పు అనవసరంగా మరియు ఉత్పాదకత లేనిదిగా భావించినప్పటికీ. కొండలు మరియు లోయలలో సంచరించడం మనల్ని ఏలీయా దగ్గరకు నడిపించదు, కానీ అతని పవిత్ర విశ్వాసాన్ని మరియు ఉత్సాహాన్ని నమ్మకంగా అనుకరించడం చివరికి తగిన సమయంలో అలా చేస్తుంది.

ఎలీషా యెరికో జలాలను స్వస్థపరిచాడు, ఎలీషాను ఎగతాళి చేసిన వారిని నాశనం చేశాడు. (19-25)
నీటి వైద్యం యొక్క గొప్ప అద్భుతానికి సాక్షి. ప్రవక్తలు వారు సందర్శించే ప్రతి ప్రదేశాన్ని మెరుగుపరచడానికి ప్రయత్నించాలి, చేదు స్వభావాలను తీపిగా మార్చడం మరియు ఎలీషా నీటిలో వేసిన ఉప్పుతో పోల్చబడిన దేవుని వాక్యం ద్వారా ఉత్పాదకత లేని ఆత్మలను ఫలవంతం చేయడం లక్ష్యంగా పెట్టుకోవాలి. ఇది మానవాళి యొక్క పాప హృదయంపై దేవుని దయ చూపే ప్రభావానికి తగిన ప్రాతినిధ్యంగా పనిచేస్తుంది. మొత్తం కుటుంబాలు, పట్టణాలు మరియు నగరాలు, కొన్ని సమయాల్లో, సువార్త బోధ ద్వారా పూర్తిగా పరివర్తన చెందాయి. దుష్టత్వం మరియు దుర్మార్గం స్థానంలో నీతి క్రియలు సమృద్ధిగా వచ్చాయి, అన్నీ దేవుని స్తుతి మరియు మహిమ కోసం.
ఈ ఖాతాలో, బెతెల్‌లోని యువకులకు ఒక శాపం వస్తుంది, అది వారి నాశనాన్ని తీసుకురాగల శక్తివంతమైన శాపం. ఈ శాపం నిరాధారమైనది కాదు; అది దేవుని ప్రవక్తగా ఎలీషాను వారు అగౌరవంగా ప్రవర్తించిన పరిణామం. ఏలీయా స్వర్గానికి ఎక్కడాన్ని అపహాస్యం చేస్తూ, "పైకి వెళ్ళు" అని వారు అతనిని ఎగతాళి చేశారు. ఎలీషా యొక్క ప్రతిస్పందన దైవిక ప్రేరణతో మార్గనిర్దేశం చేయబడింది. ఎలీషా యొక్క గంభీరమైన శాపం వెనుక పరిశుద్ధాత్మ నిర్దేశం లేకుండా, దేవుని ప్రొవిడెన్స్ తదుపరి తీర్పును కొనసాగించలేదు. ఈ సంఘటన పాపాన్ని అసహ్యించుకునే మరియు అది శిక్షించబడకుండా ఉండేలా చూసే న్యాయమైన దేవుడిగా ప్రభువు పాత్రను నొక్కి చెబుతుంది.
యౌవనస్థులు చెడ్డ మాటలు మాట్లాడే విషయంలో జాగ్రత్తగా ఉండాలి, ఎందుకంటే దేవుడు వారి మాటలను గమనిస్తాడు. వారు శారీరక లేదా మానసిక లోపాల కోసం ఎవరినీ ఎగతాళి చేయడం మానుకోవాలి మరియు ముఖ్యంగా వారి స్వంత పూచీతో, వారు ధర్మంగా ప్రవర్తించేవారిని ఎగతాళి చేస్తే. తమ పిల్లలలో ఓదార్పును కోరుకునే తల్లిదండ్రులు శ్రద్ధగా వారిని పోషించాలి మరియు వారి హృదయాలలో నివసించే మూర్ఖత్వాన్ని తొలగించడానికి ముందస్తు చర్యలు తీసుకోవాలి. వారి స్వంత పేలవమైన ఉదాహరణ, నిర్లక్ష్యం లేదా దుర్మార్గపు సూచనల కారణంగా వారి సంతానం యొక్క శాశ్వతమైన ఖండనను చూసే తీర్పు రోజున తల్లిదండ్రుల రాబోయే వేదన లెక్కించలేనిది.
Shortcut Links
2 రాజులు - 2 Kings : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary | Telugu Reference Bible |