Kings II - 2 రాజులు 25 | View All

1. అతని యేలుబడిలో తొమ్మిదవ సంవత్సరమందు పదియవ మాసము పదియవ దినమందు బబులోను రాజైన నెబుకద్నెజరును అతని సైన్యమంతయును యెరూషలేము మీదికి వచ్చి దానికెదురుగా దిగి దాని చుట్టును ముట్టడి దిబ్బలు కట్టిరి.

2. ఈ ప్రకారము రాజైన సిద్కియా యేలు బడియందు పదకొండవ సంవత్సరము వరకు పట్టణము ముట్టడివేయబడియుండగా

3. నాల్గవ నెల తొమ్మిదవ దిన మందు పట్టణములో క్షామము అఘోరమాయెను, దేశపు జనులకు ఆహారము లేకపోయెను.

4. కల్దీయులు పట్టణ ప్రాకారమును పడగొట్టగా సైనికులు రాత్రియందు రాజు తోటదగ్గర రెండు గోడల మధ్యనున్న ద్వారపు మార్గమున పారిపోయిరి.

5. అయితే కల్దీయులు పట్టణముచుట్టు ఉండగా రాజు మైదానమునకు పోవుమార్గమున వెళ్లి పోయెను; కల్దీయుల సైన్యము రాజును తరిమి, అతని సైన్యము అతనికి దూరముగా చెదరిపోయినందున యెరికో మైదానమందు అతని పట్టుకొనిరి.

6. వారు రాజును పట్టుకొని రిబ్లా పట్టణమందున్న బబులోను రాజునొద్దకు తీసి కొనిపోయినప్పుడు రాజు అతనికి శిక్ష విధించెను.

7. సిద్కియా చూచుచుండగా వారు అతని కుమారులను చంపించి సిద్కియా కన్నులు ఊడదీయించి యిత్తడి సంకెళ్లతో అతని బంధించి బబులోను పట్టణమునకు తీసికొనిపోయిరి.

8. మరియబబులోనురాజైన నెబుకద్నెజరు ఏలుబడిలో పందొమ్మిదవ సంవత్సరమందు అయిదవ నెల యేడవ దినమున రాజదేహసంరక్షకులకు అధిపతియు బబులోనురాజు సేవకుడునగు నెబూజరదాను యెరూషలేమునకు వచ్చి

9. యెహోవా మందిరమును రాజనగరును యెరూషలేము నందున్న యిండ్లన్నిటిని గొప్పవారి యిండ్లన్నిటిని అగ్నిచేత కాల్పించెను.

10. మరియు రాజదేహసంరక్షకుల అధి పతియొద్దనున్న కల్దీయుల సైనికులందరును యెరూషలేము చుట్టునున్న ప్రాకారములను పడగొట్టిరి.

11. పట్టణమందు మిగిలి యుండిన వారిని, బబులోనురాజు పక్షము చేరిన వారిని, సామాన్యజనులలో శేషించినవారిని రాజదేహ సంరక్షకుల అధిపతియైన నెబూజరదాను చెరగొని పోయెను గాని

12. వ్యవసాయదారులును ద్రాక్షతోట వారును ఉండవలెనని దేశపు బీదజనములో కొందరిని ఉండనిచ్చెను.

13. మరియయెహోవా మందిరమందున్న యిత్తిడి స్తంభములను మట్లను యెహోవా మందిరమందున్న యిత్తడి సముద్రమును కల్దీయులు తునకలుగా కొట్టి, ఆ యిత్తడిని బబులోను పట్టణమునకు ఎత్తికొనిపోయిరి.

14. సేవకొరకై యుంచబడిన పాత్రలను చేటలను ముండ్లను ధూపార్తులను ఇత్తడి ఉపకరణములన్నిటిని వారు తీసికొని పోయిరి.

15. అగ్నిపాత్రలు గిన్నెలు మొదలైన వెండి వస్తువులను బంగారు వస్తువులను రాజదేహసంరక్షకుల అధిపతి తీసికొనిపోయెను.

16. మరియు అతడు యెహోవా మందిరమునకు సొలొమోను చేయించిన రెండు స్తంభములను సముద్రమును మట్లను తీసికొనిపోయెను. ఈ యిత్తడి వస్తువులయెత్తు లెక్కకు మించియుండెను.

17. ఒక్కొక స్తంభపు నిడివి పదునెనిమిది మూరలు. దాని పైపీట యిత్తడిది, పైపీట నిడివి మూడు మూరలు. మరియు ఆ పైపీటచుట్టు ఉన్న అల్లికలును దానిమ్మపండ్లును ఇత్తడివి; రెండవ స్తంభమును వీటివలె అల్లికపని కలిగియుండెను.

18. రాజదేహసంరక్షకుల అధిపతి ప్రధానయాజకుడైన శెరా యాను రెండవ యాజకుడైన జెఫన్యాను ముగ్గురు ద్వార పాలకులను పట్టుకొనెను.

19. మరియు ఆయుధస్థులమీద నియమింపబడియున్న అధిపతిని, పట్టణములోనుండి తీసికొని, రాజుసముఖమును కనిపెట్టుకొని యుండువారిలో పట్టణమందు దొరకిన అయిదుగురిని, దేశపుజనులను సంఖ్య చేయువారి అధిపతియొక్క లేఖికుని, సామాన్యజనులలో పట్టణమందు దొరకిన అరువదిమందిని పట్టుకొనెను.

20. రాజదేహసంరక్షకుల అధిపతియగు నెబూజరదాను వీరిని తీసికొని రిబ్లా పట్టణమందున్న బబులోనురాజునొద్దకు రాగా

21. బబులోనురాజు హమాతు దేశమందున్న రిబ్లా పట్టణమందు వారిని చంపించెను. ఈ రీతిగా యూదా వారు తమ దేశములోనుండి ఎత్తికొని పోబడిరి.

22. బబు లోను రాజైన నెబుకద్నెజరు యూదా దేశమందు ఉండనిచ్చిన వారిమీద అతడు షాఫానునకు పుట్టిన అహీకాము కుమారుడైన గెదల్యాను అధిపతిగా నిర్ణయించెను.

23. యూదావారి సైన్యాధిపతులందరును వారి జనులంద రును బబులోనురాజు గెదల్యాను అధిపతిగా నియమించిన సంగతి విని, మిస్పాపట్టణమందున్న గెదల్యాయొద్దకు నెతన్యా కుమారుడైన ఇష్మాయేలును, కారేహ కుమారుడైన యోహానానును, నెటోపాతీయుడైన తన్హుమెతు కుమారుడగు శెరాయాయును, మాయకాతీయుడైన యొకనికిపుట్టిన యజన్యాను కూడి రాగా

24. గెదల్యావారితోను వారి జనులతోను ప్రమాణముచేసికల్దీయులకు మనము దాసులమైతిమని జడియవద్దు, దేశమందు కాపురముండి బబులోను రాజునకు మీరు సేవచేసినయెడల మీకు మేలు కలుగునని చెప్పెను.

25. అయితే ఏడవ మాసమందు రాజ వంశజుడగు ఎలీషామాకు పుట్టిన నెతన్యా కుమారుడైన ఇష్మాయేలు పదిమంది మనుష్యులను పిలుచుకొని వచ్చి గెదల్యామీద పడగా అతడు మరణమాయెను. మరియు మిస్పాలో అతని యొద్దనున్న యూదులను కల్దీయులను అతడు హతముచేసెను.

26. అప్పుడు కొద్దివారేమి గొప్ప వారేమి జనులందరును, సైన్యాధిపతులును, లేచి కల్దీయుల భయముచేత ఐగుప్తుదేశమునకు పారిపోయిరి.

27. యూదారాజైన యెహోయాకీను చెరలో ఉంచబడిన ముప్పదియేడవ సంవత్సరమున పండ్రెండవ నెల యిరువది యేడవ దినమున బబులోనురాజైన ఎవీల్మెరోదకు తాను ఏలనారంభించిన సంవత్సర మందు బందీగృహములోనుండి యూదారాజైన యెహోయాకీనును తెప్పించి

28. అతనితో దయగా మాటలాడి, అతని పీఠమును బబులోనులో తన యొద్దనున్న రాజుల పీఠములకంటె ఎత్తుచేసెను.

29. కాగా అతడు తన బందీగృహ వస్త్రములను తీసివేసి వేరు వస్త్ర ములను ధరించుకొని తాను బ్రదికిన దినములన్నియు రాజు సన్నిధిని భోజనముచేయుచు వచ్చెను.

30. మరియు అతని బత్తెము ఏనాటికి ఆనాడు రాజుచేత నిర్ణయింపబడినదై అతడు బ్రదికినన్నాళ్లు ఆ చొప్పున అతని కియ్యబడు చుండెను.Powered by Sajeeva Vahini Study Bible (Beta). Copyright© Sajeeva Vahini. All Rights Reserved.
Kings II - 2 రాజులు 25 - బైబిల్ అధ్యయనం - Telugu Study Bible - Adhyayana Bible

జెరూసలేం ముట్టడి చేయబడింది, సిద్కియా పట్టుకున్నాడు. (1-7) 
జెరూసలేం యొక్క కోటలు చాలా బలీయంగా ఉన్నాయి, ముట్టడి చేయబడినవారు కరువుకు లొంగిపోయే వరకు దానిని స్వాధీనం చేసుకోవడం అస్పష్టంగానే ఉంది, వాటిని ఇక ఎదిరించే శక్తి లేకుండా పోయింది. యిర్మీయా యొక్క ప్రవచనాలు మరియు విలాపములు ఈ సంఘటనను మరింత లోతుగా పరిశోధించాయి. ముట్టడి చేయబడిన నివాసులు గణనీయమైన అపరాధం మరియు కష్టాలను భరించారని ఇక్కడ పేర్కొనడం సరిపోతుంది. చివరికి, నగరం భారీ దాడికి గురైంది. రాజైన సిద్కియా, అతని కుటుంబం మరియు అతని ప్రభువులు దాచిన మార్గాలను ఉపయోగించి రాత్రి ముసుగులో తప్పించుకోగలిగారు. అయితే, తాము దేవుని తీర్పులను తప్పించుకోగలమని విశ్వసించే వారు వాటిని ధీటుగా ఎదుర్కొనేందుకు ధైర్యం చేసినంత మాత్రాన పొరబడతారు. సిద్కియాకు ఎదురైన సంఘటనలు పరస్పర విరుద్ధంగా అనిపించే రెండు ప్రవచనాల నెరవేర్పుకు ఉదాహరణ. యెహెఙ్కేలు 12:13లో సూచించినట్లుగా, బబులోనులో సిద్కియా బందిఖానాలో ఉన్నట్లు యిర్మీయా ప్రవచించాడు. అయినప్పటికీ, సిద్కియా యొక్క కళ్ళు క్రూరమైన అంధత్వంతో ఉన్నాయి, ఈ ఫలితాన్ని చూడకుండా అతన్ని నిరోధించాయి.

దేవాలయం దగ్ధం చేయబడింది, ప్రజలు చెరలోకి తీసుకెళ్లారు. (8-21) 
నగరం మరియు ఆలయం మంటలతో దహించబడ్డాయి మరియు లోపల ఉన్న మందసము కూడా అదే విధిని ఎదుర్కొంటుంది. దీని ద్వారా, దేవుడు ఆరాధనలో కేవలం బాహ్య వైభవం పట్ల తన ఉదాసీనతను ప్రదర్శించాడు, మతపరమైన భక్తి యొక్క అంతర్గత శక్తిని మరియు ప్రాముఖ్యతను పెంపొందించడం యొక్క ప్రాముఖ్యతను నొక్కి చెప్పాడు. జెరూసలేం యొక్క ఒకప్పుడు శక్తివంతమైన గోడలు పడగొట్టబడ్డాయి మరియు దాని జనాభా బలవంతంగా వారి ప్రవాస ప్రదేశమైన బాబిలోన్‌కు రవాణా చేయబడింది. ఆలయంలోని పవిత్ర పాత్రలను ఎత్తుకెళ్లారు. ఈ వస్తువులు సూచించే వాటి యొక్క సారాంశం అతిక్రమణ ద్వారా క్షీణించినప్పుడు, వాటి ఉనికి దాని ప్రయోజనాన్ని కోల్పోయింది. దేవుడు తన ఆరాధన యొక్క ఆధిక్యతను దాని కంటే తప్పుడు పద్ధతులకు ప్రాధాన్యతనిచ్చేందుకు ఎంచుకున్న వారి నుండి నిలిపివేయడం న్యాయమైనది మరియు న్యాయమైనది. అనేక బలిపీఠాలను స్థాపించాలని కోరుకునే వారు ఇప్పుడు తమను తాము ఏ మాత్రమూ కోల్పోరు. అతిక్రమించిన దేవదూతలను దేవుడు ఎలా విడిచిపెట్టలేదు, పతనమైన మానవ జాతిని మరణానికి గురిచేసి, అవిశ్వాసులను శిక్షకు గురిచేసి, మన కోసం తన స్వంత కుమారుడిని కూడా బలితీసుకున్నాడని గుర్తుచేసే విధంగా, అతను సందర్శించే ఏ బాధలను చూసి మనం ఆశ్చర్యపోకూడదు. దోషపూరిత దేశాలు, చర్చిలు లేదా వ్యక్తులు.

మిగిలిన యూదులు ఈజిప్ట్‌లోకి పారిపోతారు, ఈవిల్-మెరోడాక్ జెహోయాచిన్ బందిఖానా నుండి ఉపశమనం పొందాడు. (22-30)
బబులోను పాలకుడు గెదలియాను తమ స్వదేశంలో ఉండిపోయిన యూదుల పర్యవేక్షకునిగా మరియు సంరక్షకునిగా నియమించాడు. అయినప్పటికీ, ప్రశాంతత కోసం వారి అవకాశాలు వారి అవగాహన నుండి చాలా కప్పబడి ఉన్నాయి, వారు తమ అనుకూల పరిస్థితులను గుర్తించడంలో విఫలమయ్యారు. ఇష్మాయేల్ గెదలియా మరియు అతని సహచరులను నిందాపూర్వకంగా హతమార్చాడు మరియు యిర్మీయా సలహాకు విరుద్ధంగా, మిగిలిన వ్యక్తులు ఈజిప్టుకు వలసవెళ్లారు. ఆ విధంగా, వారి స్వంత నిర్లక్ష్యత మరియు ధిక్కరణ వారి పూర్తి పతనానికి దారితీసింది, యిర్మీయా 40 నుండి 45 భాగాలలో వివరించబడింది. జెహోయాచిన్, 37 సంవత్సరాల జైలు శిక్ష తర్వాత, చివరికి అతని చెర నుండి విడుదలయ్యాడు. దీర్ఘకాలం పాటు కష్టాల్లో కూరుకుపోయినంత మాత్రాన భవిష్యత్తులో మంచితనం సాధించలేమని ఎవరూ ప్రకటించవద్దు. అత్యంత బాధకు గురైన ఆత్మలు తమ పరిస్థితులకు ప్రొవిడెన్స్ ఇంకా అందించగల మలుపులను లేదా వారి కష్టాల కాలానికి అనుగుణంగా వారికి ఎదురుచూసే ఓదార్పును ఊహించలేరు. ఈ భూసంబంధమైన రాజ్యంలో కూడా, రక్షకుడు తనను కోరుకునే బాధలో ఉన్న పాపులకు విముక్తిని అందజేస్తాడు, వారికి తన సన్నిధిలో ఎదురుచూసే శాశ్వతమైన ఆనందాల సంగ్రహావలోకనాలను అందజేస్తాడు. మనపై హాని కలిగించేది కేవలం పాపమే; అతిక్రమించిన వారికి మంచితనాన్ని ప్రసాదించే సామర్థ్యం యేసుకు మాత్రమే ఉంది.Shortcut Links
2 రాజులు - 2 Kings : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary | Telugu Reference Bible |