Kings II - 2 రాజులు 6 | View All

1. అంతట ప్రవక్తల శిష్యులు ఎలీషాయొద్దకు వచ్చిఇదిగో నీయొద్ద మాకున్న స్థలము ఇరుకుగా నున్నది;

1. One day the group of prophets came to Elisha and told him, 'As you can see, this place where we meet with you is too small.

2. నీ సెలవైతే మేము యొర్దాను నదికి పోయి తలయొక మ్రాను అచ్చటనుండి తెచ్చుకొని మరియొకచోట నివాసము కట్టుకొందుమని మనవి చేయగా అతడువెళ్లుడని ప్రత్యుత్తరమిచ్చెను.

2. Let's go down to the Jordan River, where there are plenty of logs. There we can build a new place for us to meet.' 'All right,' he told them, 'go ahead.'

3. ఒకడుదయచేసి నీ దాసులమైన మాతో కూడ నీవు రావలెనని కోరగా అతడునేను వచ్చెదనని చెప్పి

3. 'Please come with us,' someone suggested.'I will,' he said.

4. వారితోకూడ పోయెను; వారు యొర్దానుకు వచ్చి మ్రానులు నరుకుచుండిరి.

4. So he went with them.When they arrived at the Jordan, they began cutting down trees.

5. ఒకడు దూలము నరుకుచున్నప్పుడు గొడ్డలి ఊడి నీటిలో పడి పోగా వాడు అయ్యో నా యేలినవాడా, అది యెరవుతెచ్చినదని మొఱ్ఱపెట్టెను గనుక

5. But as one of them was cutting a tree, his ax head fell into the river. 'Oh, sir!' he cried. 'It was a borrowed ax!'

6. ఆ దైవజనుడు అదెక్కడపడెనని అడిగెను; వాడు అతనికి ఆ స్థలమును చూపింపగా అతడు కొమ్మయొకటి నరికి నీళ్లలో వేయగా గొడ్డలి తేలెను.

6. 'Where did it fall?' the man of God asked. When he showed him the place, Elisha cut a stick and threw it into the water at that spot. Then the ax head floated to the surface.

7. అతడు దానిని పట్టుకొనుమని వానితో చెప్పగా వాడు తన చెయ్యి చాపి దానిని పట్టుకొనెను.

7. 'Grab it,' Elisha said. And the man reached out and grabbed it.

8. సిరియారాజు ఇశ్రాయేలుతో యుద్ధముచేయవలెనని కోరి తన సేవకులతో ఆలోచనచేసిఫలానిస్థలమందు మన దండు పేట ఉంచుదమని చెప్పెను.

8. When the king of Aram was at war with Israel, he would confer with his officers and say, 'We will mobilize our forces at such and such a place.'

9. అయితే ఆ దైవ జనుడు ఇశ్రాయేలురాజునకు వర్తమానము పంపిఫలాని స్థలమునకు నీవు పోవద్దు, అచ్చటికి సిరియనులు వచ్చి దిగి యున్నారని తెలియజేసెను గనుక

9. But immediately Elisha, the man of God, would warn the king of Israel, 'Do not go near that place, for the Arameans are planning to mobilize their troops there.'

10. ఇశ్రాయేలురాజు దైవజనుడు తనకు తెలిపి హెచ్చరికచేసిన స్థలమునకు పంపి సంగతి తెలిసికొని తనవారిని రక్షించుకొనెను. ఈలాగు మాటిమాటికి జరుగుచు వచ్చినందున

10. So the king of Israel would send word to the place indicated by the man of God. Time and again Elisha warned the king, so that he would be on the alert there.

11. సిరియారాజు కల్లోలపడి తన సేవకులను పిలిచిమనలో ఇశ్రాయేలు రాజు పక్షము వహించిన వారెవరైనది మాకు తెలియజెప్ప రాదా అని వారి నడుగగా

11. The king of Aram became very upset over this. He called his officers together and demanded, 'Which of you is the traitor? Who has been informing the king of Israel of my plans?'

12. అతని సేవకులలో ఒకడురాజవైన నా యేలినవాడా, ఇశ్రాయేలురాజు పక్షమున ఎవరును లేరుగాని ఇశ్రాయేలులో నున్న ప్రవక్తయగు ఎలీషా మీ అంతఃపురమందు మీరు అనుకొనిన మాటలు ఇశ్రాయేలురాజునకు తెలియజేయుననెను.

12. 'It's not us, my lord the king,' one of the officers replied. 'Elisha, the prophet in Israel, tells the king of Israel even the words you speak in the privacy of your bedroom!'

13. అందుకు రాజుమేము మనుష్యులను పంపి అతని తెప్పించునట్లు నీవు వెళ్లి అతడుండు చోటు చూచి రమ్ము అని సెలవియ్యగా అతడు దోతానులో ఉన్నాడని వర్తమానము వచ్చెను.

13. 'Go and find out where he is,' the king commanded, 'so I can send troops to seize him.' And the report came back: 'Elisha is at Dothan.'

14. కాబట్టి రాజు అచ్చటికి గుఱ్ఱములను రథము లను గొప్పసైన్యమును పంపెను. వారు రాత్రివేళ వచ్చి నలుదిశలను పట్టణమును చుట్టుకొనగా

14. So one night the king of Aram sent a great army with many chariots and horses to surround the city.

15. దైవజనుడైన అతని పనివాడు పెందలకడ లేచి బయటికి వచ్చి నప్పుడు గుఱ్ఱములును రథములును గల సైన్యము పట్టణ మును చుట్టుకొని యుండుట కనబడెను. అంతట అతని పనివాడు అయ్యో నా యేలినవాడా, మనము ఏమి చేయుదమని ఆ దైవజనునితో అనగా

15. When the servant of the man of God got up early the next morning and went outside, there were troops, horses, and chariots everywhere. 'Oh, sir, what will we do now?' the young man cried to Elisha.

16. అతడుభయ పడవద్దు, మన పక్షమున నున్నవారు వారికంటె అధికులై యున్నారని చెప్పి

16. 'Don't be afraid!' Elisha told him. 'For there are more on our side than on theirs!'

17. యెహోవా, వీడు చూచునట్లు దయచేసి వీని కండ్లను తెరువుమని ఎలీషా ప్రార్థనచేయగా యెహోవా ఆ పనివాని కండ్లను తెరవచేసెను గనుక వాడు ఎలీషాచుట్టును పర్వతము అగ్ని గుఱ్ఱములచేత రథములచేతను నిండియుండుట చూచెను.

17. Then Elisha prayed, 'O LORD, open his eyes and let him see!' The LORD opened the young man's eyes, and when he looked up, he saw that the hillside around Elisha was filled with horses and chariots of fire.

18. ఆ దండువారు అతని సమీపించినప్పుడు ఎలీషాఈ జనులను అంధత్వ ముతో మొత్తుమని యెహోవాను వేడుకొనగా ఆయన ఎలీషాచేసిన ప్రార్థనచొప్పున వారిని అంధత్వముతో మొత్తెను.

18. As the Aramean army advanced toward him, Elisha prayed, 'O LORD, please make them blind.' So the LORD struck them with blindness as Elisha had asked.

19. అప్పుడు ఎలీషాఇది మార్గముకాదు, ఇది పట్టణము కాదు, మీరు నా వెంట వచ్చినయెడల మీరు వెదకువానియొద్దకు మిమ్మును తీసికొని పోదునని వారితో చెప్పి షోమ్రోను పట్టణమునకు వారిని నడిపించెను.

19. Then Elisha went out and told them, 'You have come the wrong way! This isn't the right city! Follow me, and I will take you to the man you are looking for.' And he led them to the city of Samaria.

20. వారు షోమ్రోనులోనికి వచ్చినప్పుడు అతడుయెహోవా, వీరు చూచునట్లు వీరి కండ్లను తెరువుమని ప్రార్థనచేయగా యెహోవా వారి కండ్లను తెరవచేసెను గనుక వారు తాము షోమ్రోను మధ్య ఉన్నామని తెలిసికొనిరి.

20. As soon as they had entered Samaria, Elisha prayed, 'O LORD, now open their eyes and let them see.' So the LORD opened their eyes, and they discovered that they were in the middle of Samaria.

21. అంతట ఇశ్రాయేలురాజు వారిని పారజూచినాయనా వీరిని కొట్టుదునా, కొట్టుదునా? అని ఎలీషాను అడుగగా

21. When the king of Israel saw them, he shouted to Elisha, 'My father, should I kill them? Should I kill them?'

22. అతడునీవు వీరిని కొట్టవద్దు; నీ కత్తిచేతను నీ వింటిచేతను నీవు చెరపట్టిన వారినైనను కొట్టుదువా? వారికి భోజనము పెట్టించి వారు తిని త్రాగిన తరువాత వారు తమ యజమానుని యొద్దకు వెళ్లుదురని చెప్పెను.

22. 'Of course not!' Elisha replied. 'Do we kill prisoners of war? Give them food and drink and send them home again to their master.'

23. అతడు వారి కొరకు విస్తారమైన భోజన పదార్థములను సిద్ధపరచగా వారు అన్నపానములు పుచ్చుకొని రాజు సెలవుపొంది తమ యజమానుని యొద్దకు పోయిరి. అప్పటినుండి సిరి యనుల దండువారు ఇశ్రాయేలు దేశములోనికి వచ్చుట మానిపోయెను.

23. So the king made a great feast for them and then sent them home to their master. After that, the Aramean raiders stayed away from the land of Israel.

24. అటుతరువాత సిరియా రాజైన బెన్హదదు తన సైన్య మంతటిని సమకూర్చుకొని వచ్చి షోమ్రోనునకు ముట్టడి వేసెను.

24. Some time later, however, King Ben-hadad of Aram mustered his entire army and besieged Samaria.

25. అప్పుడు షోమ్రోనులో గొప్ప క్షామము కలిగి యుండగా గాడిదయొక్క తల ఎనుబది రూపాయలకును, అరపావు పావురపు రెట్ట అయిదు రూపాయలకును అమ్మ బడెను; వారు అంత కఠినముగా ముట్టడి వేసియుండిరి.

25. As a result, there was a great famine in the city. The siege lasted so long that a donkey's head sold for eighty pieces of silver, and a cup of dove's dung sold for five pieces of silver.

26. అంతట ఇశ్రాయేలురాజు పట్టణపు ప్రాకారముమీద సంచారముచేయగా ఒక స్త్రీ రాజును చూచిరాజవైన నా యేలినవాడా, సహాయము చేయుమని కేకలు వేయుట విని

26. One day as the king of Israel was walking along the wall of the city, a woman called to him, 'Please help me, my lord the king!'

27. యెహోవా నీకు సహాయము చేయనిది నేనెక్కడ నుండి నీకు సహాయము చేయుదును? కళ్లములోనుండి యైనను ద్రాక్షగానుగలోనుండియైనను దేనినైనను ఇచ్చి సహాయముచేయ వల్లపడదని చెప్పి

27. He answered, 'If the LORD doesn't help you, what can I do? I have neither food from the threshing floor nor wine from the press to give you.'

28. నీ విచారమునకు కారణమేమని యడుగగా అదిఈ స్త్రీ నన్ను చూచినేటి ఆహారమునకు నీ బిడ్డను ఇమ్ము రేపు మనము నా బిడ్డను భక్షించుదుము, అని చెప్పినప్పుడు

28. But then the king asked, 'What is the matter?' She replied, 'This woman said to me: 'Come on, let's eat your son today, then we will eat my son tomorrow.'

29. మేము నా బిడ్డను వంటచేసికొని తింటివిు. అయితే మరునాటియందు నేను దాని చూచినేటి ఆహారమునకు నీ బిడ్డను ఇమ్మని అడిగితిని గాని అది తన బిడ్డను దాచిపెట్టెనని చెప్పెను.

29. So we cooked my son and ate him. Then the next day I said to her, 'Kill your son so we can eat him,' but she has hidden her son.'

30. రాజు ఆ స్త్రీ మాటలు విని తన వస్త్రములను చింపుకొని యింక ప్రాకారముమీద నడిచి పోవుచుండగా జనులు అతనిని తేరి చూచినప్పుడు లోపల అతని ఒంటి మీద గోనెపట్ట కనబడెను.

30. When the king heard this, he tore his clothes in despair. And as the king walked along the wall, the people could see that he was wearing burlap under his robe next to his skin.

31. తరువాత రాజుషాపాతు కుమారుడైన ఎలీషాయొక్క తల యీ దినమున అతనిపైన నిలిచియున్నయెడల దేవుడు నాకు గొప్ప అపాయము కలుగజేయునుగాక అనెను.

31. May God strike me and even kill me if I don't separate Elisha's head from his shoulders this very day,' the king vowed.

32. అయితే ఎలీషా తన యింట కూర్చునియుండగా పెద్దలును అతనితోకూడ కూర్చుండి యున్నప్పుడు రాజు ఒక మనిషిని పంపెను. ఆ పంప బడినవాడు ఎలీషాదగ్గరకు రాకమునుపే అతడు ఆ పెద్ద లను చూచిఈ నరహంతకుని కుమారుడు నా తలను కొట్టి వేయుటకు ఒకని పంపియున్నాడని మీకు తెలిసినదా? మీరు కనిపెట్టి యుండి, ఆ దూత రాగా వాడు లోపలికి రాకుండ తలుపుతో వానిని వెలుపలికి తోసి తలుపు మూసి వేయుడి;వాని యజమానుని కాళ్లచప్పుడు వానివెనుక వినబడును గదా అని వారితో చెప్పుచుండగా

32. Elisha was sitting in his house with the elders of Israel when the king sent a messenger to summon him. But before the messenger arrived, Elisha said to the elders, 'A murderer has sent a man to cut off my head. When he arrives, shut the door and keep him out. We will soon hear his master's steps following him.'

33. ఆ దూత అతనియొద్దకు వచ్చెను. అంతట రాజుఈ కీడు యెహోవా వలననైనది, నేను ఇక ఎందుకు యెహోవాకొరకు కనిపెట్టి యుండవలెననెను.

33. While Elisha was still saying this, the messenger arrived. And the king said, 'All this misery is from the LORD! Why should I wait for the LORD any longer?'Powered by Sajeeva Vahini Study Bible (Beta). Copyright© Sajeeva Vahini. All Rights Reserved.
Kings II - 2 రాజులు 6 - బైబిల్ అధ్యయనం - Telugu Study Bible - Adhyayana Bible

ప్రవక్తల కుమారులు తమ నివాసాలను విస్తరిస్తారు, ఈత కొట్టడానికి ఇనుము తయారు చేయబడింది. (1-7) 
దేవుని సేవకుల సంభాషణలలో, శ్రోతలు తమ శ్రమ యొక్క శ్రమను మరియు అలసటను క్షణక్షణానికి మరచిపోయేలా చేసే ఒక నిర్దిష్ట ఆకర్షణ ఉంది. ప్రవక్తల శిష్యులు కూడా శ్రమను ఇష్టపూర్వకంగా స్వీకరించాలి. గౌరవప్రదమైన వృత్తిని ఎవ్వరూ భారంగా లేదా అవమానకరమైనదిగా భావించకూడదు. మాన్యువల్ శ్రమ కంటే మేధోపరమైన శ్రమ డిమాండ్‌గా ఉంటుంది. అరువు తెచ్చుకున్న వస్తువులను మన స్వంత ఆస్తుల మాదిరిగానే జాగ్రత్తగా నిర్వహించాలి, ఇతరులతో మనం ఎలా వ్యవహరించాలనుకుంటున్నామో అలాగే వ్యవహరించాలనే సూత్రం ద్వారా మార్గనిర్దేశం చేయాలి. ఈ సూత్రం అరువు తెచ్చుకున్న గొడ్డలి తలపై మనిషి యొక్క ఆందోళన ద్వారా ఉదహరించబడింది. చిత్తశుద్ధి ఉన్నవారికి, పేదరికం యొక్క అత్యంత బాధాకరమైన అంశం కేవలం వారి స్వంత లేకపోవడం మరియు కీర్తిని కోల్పోవడం కాదు, కానీ సరైన అప్పులను తీర్చలేకపోవడం. అయినప్పటికీ, ప్రభువు తన ప్రజల జీవితాల్లోని అతిచిన్న అంశాలకు కూడా తన జాగరూకతతో కూడిన శ్రద్ధను విస్తరింపజేస్తాడు. దైవిక దయ ద్వారా, రాయితో పోల్చదగిన మరియు ప్రాపంచిక బురదలో మునిగిపోయిన గట్టి హృదయాన్ని ఉన్నతీకరించవచ్చు మరియు భూసంబంధమైన కోరికలను మార్చవచ్చు.

ఎలీషా సిరియన్ల సలహాలను వెల్లడించాడు. (8-12) 
ఇశ్రాయేలీయుల రాజు సిరియన్ ముప్పు గురించి ఎలీషా యొక్క హెచ్చరికలకు శ్రద్ధ చూపాడు, అయినప్పటికీ అతను తన స్వంత అతిక్రమణల ప్రమాదాల గురించి హెచ్చరికలను విస్మరించాడు. ఇటువంటి హెచ్చరికలు తరచుగా గుర్తించబడవు; చాలా మంది ప్రాణాపాయం నుండి తప్పించుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తారు, కానీ హాని కలిగించే ప్రమాదాన్ని విస్మరిస్తారు. స్థలం లేదా సమయంతో సంబంధం లేకుండా ఏ వ్యక్తి యొక్క ప్రతి చర్య, ఉచ్చారణ లేదా ఆలోచన దేవుని సర్వజ్ఞత పరిధిలోకి వస్తుంది.

ఎలీషాను పట్టుకోవడానికి సిరియన్లు పంపబడ్డారు. (13-23) 
ఎలీషా తన సేవకుడికి ఇచ్చిన సలహా, దేవునికి అంకితభావంతో ఉన్న సేవకులందరినీ తాము బాహ్యంగా వివాదాలతో చుట్టుముట్టినప్పుడు మరియు లోపల ఆందోళనలతో వెంటాడుతున్నప్పుడు ప్రతిధ్వనిస్తుంది. మన పక్షాన నిలబడి, మనకు రక్షణ కల్పిస్తూ, మనల్ని ఎదిరించే వారి కంటే ఎక్కువగా, మన వినాశనాన్ని కోరుకునే వారి కోసం, హింస మరియు దిగ్భ్రాంతిని కలిగించే భయంతో పట్టుకోకండి. అతని భౌతిక కళ్ళు తెరిచి ఉన్నాయి, అతను ప్రమాదాన్ని గ్రహించగలిగాడు. ప్రభూ, మా విశ్వాసం యొక్క కన్నులను తెరవండి, తద్వారా మేము మీ కవచమైన పట్టును చూడగలము. దైవిక రాజ్యం యొక్క సార్వభౌమత్వాన్ని మరియు శక్తిని మనం ఎంత స్పష్టంగా అర్థం చేసుకున్నామో, భూగోళం యొక్క కష్టాల గురించి మనం అంతగా భయపడతాము. ఈ లోకానికి అధిపతియైన సాతాను మానవ దృష్టిని మరుగుపరుస్తాడు, వారిని వారి స్వంత పతనానికి గురిచేస్తాడు. అయినప్పటికీ, దేవుడు వారి దృష్టిని ప్రకాశింపజేసినప్పుడు, వారు తమ స్థితిని అనుకూలంగా భావించినప్పటికీ, వారు తమను తాము శత్రువుల మధ్య, సాతాను ఉచ్చులో మరియు అపాయకరమైన ఆపదలో గుర్తిస్తారు. ఎలీషా సిరియన్లపై అధికారాన్ని కలిగి ఉన్నప్పుడు, అతని చర్యలు దైవిక శక్తితో పాటు దైవిక దయతో మార్గనిర్దేశం చేయబడిందని వెల్లడించాడు. చెడుకు లొంగకుండా, ధర్మంతో చెడును జయిద్దాం. సిరియన్లు చాలా గొప్ప మరియు సద్గురువుపై దాడి చేయడానికి ప్రయత్నించడం వ్యర్థమని గుర్తించారు.

సమరయ ముట్టడి చేయబడింది, కరువు, రాజు ఎలీషాను చంపడానికి పంపాడు. (24-33)
సమృద్ధిని అభినందించడం నేర్చుకోండి మరియు దాని కోసం కృతజ్ఞతను పెంపొందించుకోండి. కరువు సమయంలో, అందుబాటులో ఉన్న ఏదైనా జీవనోపాధి కోసం డబ్బును సులభంగా మార్చుకున్నప్పుడు డబ్బు ఎంత అమూల్యమైనదో గమనించండి. స్త్రీకి జెహోరామ్ చెప్పిన మాటలు నిస్సహాయ భావాన్ని ప్రతిబింబించవచ్చు. దేవుని వాక్యం యొక్క నెరవేర్పుకు సాక్ష్యమివ్వండి-ఇజ్రాయెల్ వారి అతిక్రమణల కోసం ఉచ్ఛరించిన వివిధ తీర్పులలో, అది వారి స్వంత సంతానం యొక్క మాంసాన్ని తినే భయంకరమైన ప్రవచనాన్ని కలిగి ఉంది ద్వితీయోపదేశకాండము 28:53-57. ఈ భయంకరమైన సంఘటన దేవుని సత్యాన్ని మరియు గంభీరమైన న్యాయాన్ని స్పష్టంగా ప్రదర్శించింది. పాపం ప్రపంచంపై ఇంత అపారమైన బాధను ఎలా తెచ్చిపెట్టిందో విచారకరం. అయినప్పటికీ, మానవ మూర్ఖత్వం ఒకరి మార్గాన్ని వక్రీకరిస్తుంది, ఇది ప్రభువు వైపు కూడా నిరాశకు దారి తీస్తుంది.
ఎలీషా మరణానికి రాజు ప్రమాణం చేస్తాడు. దుష్ట వ్యక్తులు తమ కష్టాలకు మూలం అని తప్ప ఎవరినైనా తక్షణమే సూచిస్తారు, నిరంతరం తమ పాపాలను అంటిపెట్టుకుని ఉంటారు. నిజమైన పశ్చాత్తాప హృదయం లేకుండా వస్త్రాలను చింపివేయడం సరిపోతుంది, అంతర్గత పునరుద్ధరణను అనుభవించకుండా గోనెపట్టను ధరించడం సంతృప్తిని కలిగించగలిగితే, వారు ప్రభువుకు వ్యతిరేకంగా తిరుగుబాటులో కొనసాగరు. దేవుని వాక్యం మొత్తం మనలో ప్రగాఢమైన భక్తిని మరియు పవిత్రమైన నిరీక్షణను పెంపొందించనివ్వండి, మనం స్థిరంగా మరియు అచంచలంగా నిలబడటానికి వీలు కల్పిస్తుంది, ప్రభువు పనిలో ఎల్లప్పుడూ శ్రేష్ఠంగా ఉంటుంది, మన ప్రయత్నాలు ఆయన దృష్టిలో వ్యర్థం కావు.


Shortcut Links
2 రాజులు - 2 Kings : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary | Telugu Reference Bible |