Chronicles I - 1 దినవృత్తాంతములు 24 | View All

1. అహరోను సంతతివారికి కలిగిన వంతులేవనగా, అహరోను కుమారులు నాదాబు అబీహు ఎలియాజరు ఈతామారు.

1. aharonu santhathivaariki kaligina vanthulevanagaa, aharonu kumaarulu naadaabu abeehu eliyaajaru eethaamaaru.

2. నాదాబును అబీహుయును సంతతిలేకుండ తమ తండ్రికంటె ముందుగా చనిపోయిరి గనుక ఎలియా జరును ఈతామారును యాజకత్వము జరుపుచువచ్చిరి.

2. naadaabunu abeehuyunu santhathilekunda thama thandrikante mundhugaa chanipoyiri ganuka eliyaa jarunu eethaamaarunu yaajakatvamu jarupuchuvachiri.

3. దావీదు ఎలియాజరు సంతతివారిలో సాదోకును ఈతామారు సంతతివారిలో అహీమెలెకును ఏర్పరచి, వారి వారి జనముయొక్క లెక్కనుబట్టి పని నియమించెను.

3. daaveedu eliyaajaru santhathivaarilo saadokunu eethaamaaru santhathivaarilo aheemelekunu erparachi, vaari vaari janamuyokka lekkanubatti pani niyaminchenu.

4. వారిని ఏర్పరచుటలో ఈతామారు సంతతివారిలోని పెద్దలకంటె ఎలియాజరు సంతతివారిలోని పెద్దలు అధికులుగా కనబడిరి గనుక ఎలియాజరు సంతతివారిలో పదునారుగురు తమ పితరుల యింటివారికి పెద్దలుగాను, ఈతామారు సంతతి వారిలో ఎనిమిదిమంది తమ తమ పితరుల యింటివారికి పెద్దలుగాను నియమింపబడిరి.

4. vaarini erparachutalo eethaamaaru santhathivaariloni peddalakante eliyaajaru santhathivaariloni peddalu adhikulugaa kanabadiri ganuka eliyaajaru santhathivaarilo padunaaruguru thama pitharula yintivaariki peddalugaanu, eethaamaaru santhathi vaarilo enimidimandi thama thama pitharula yintivaariki peddalugaanu niyamimpabadiri.

5. ఎలియాజరు సంతతిలోని వారును, ఈతామారు సంతతివారిలో కొందరును దేవునికి ప్రతిష్ఠితులగు అధికారులై యుండిరి గనుక తాము పరిశుద్ధ స్థలమునకు అధికారులుగా ఉండుటకై చీట్లువేసి వంతులు పంచుకొనిరి.

5. eliyaajaru santhathiloni vaarunu, eethaamaaru santhathivaarilo kondarunu dhevuniki prathishthithulagu adhikaarulai yundiri ganuka thaamu parishuddha sthalamunaku adhikaarulugaa undutakai chitluvesi vanthulu panchukoniri.

6. లేవీయులలో శాస్త్రిగానున్న నెతనేలు కుమారుడగు షెమయా రాజు ఎదుటను, అధిపతుల యెదు టను, యాజకుడైన సాదోకు ఎదుటను, అబ్యాతారు కుమారుడైన అహీమెలెకు ఎదుటను, యాజకులయెదుటను, లేవీయుల యెదుటను, పితరుల యిండ్లపెద్దలైన వారి యెదుటను వారి పేళ్లు దాఖలు చేసెను; ఒక్కొక్క పాత్రలోనుండి యొక పితరుని యింటి చీటి ఎలియాజరు పేరటను ఇంకొకటి ఈతా మారు పేరటను తీయబడెను.

6. leveeyulalo shaastrigaanunna nethanelu kumaarudagu shemayaa raaju edutanu, adhipathula yedu tanu, yaajakudaina saadoku edutanu, abyaathaaru kumaarudaina aheemeleku edutanu, yaajakulayedutanu, leveeyula yedutanu, pitharula yindlapeddalaina vaari yedutanu vaari pellu daakhalu chesenu; okkokka paatralonundi yoka pitharuni yinti chiti eliyaajaru peratanu inkokati eethaa maaru peratanu theeyabadenu.

7. మొదటి చీటి యెహోయారీబునకు, రెండవది యెదా యాకు,

7. modati chiti yehoyaareebunaku, rendavadhi yedaa yaaku,

8. మూడవది హారీమునకు, నాలుగవది శెయొరీము నకు,

8. moodavadhi haareemunaku, naalugavadhi sheyoreemu naku,

9. అయిదవది మల్కీయాకు, ఆరవది మీయామినుకు,

9. ayidavadhi malkeeyaaku, aaravadhi meeyaaminuku,

10. ఏడవది హక్కోజునకు, ఎనిమిదవది అబీయాకు,
లూకా 1:5

10. edavadhi hakkojunaku, enimidavadhi abeeyaaku,

11. తొమ్మిదవది యేషూవకు పదియవది షెకన్యాకు పదకొండవది ఎల్యాషీబునకు,

11. tommidavadhi yeshoovaku padhiyavadhi shekanyaaku padakondavadhi elyaasheebunaku,

12. పండ్రెండవది యాకీమునకు,

12. pandrendavadhi yaakeemunaku,

13. పదుమూడవది హుప్పాకు, పదునాలుగవది యెషెబాబునకు,

13. padumoodavadhi huppaaku, padunaalugavadhi yeshebaabunaku,

14. పదునయిదవది బిల్గాకు, పదునారవది ఇమ్మేరునకు,

14. padunayidavadhi bilgaaku, padunaaravadhi immerunaku,

15. పదునేడవది హెజీరునకు, పదునెనిమిదవది హప్పి స్సేసునకు,

15. padunedavadhi hejeerunaku, padunenimidavadhi happi ssesunaku,

16. పందొమ్మిదవది పెతహయాకు ఇరువదియవది యెహెజ్కేలునకు,

16. pandommidavadhi pethahayaaku iruvadhiyavadhi yehejkelunaku,

17. ఇరువదియొకటవది యాకీనునకు, ఇరువది రెండవది గామూలునకు,

17. iruvadhiyokatavadhi yaakeenunaku, iruvadhi rendavadhi gaamoolunaku,

18. ఇరువది మూడవది దెలాయ్యాకు, ఇరువదినాలుగవది మయజ్యాకు పడెను.

18. iruvadhi moodavadhi delaayyaaku, iruvadhinaalugavadhi mayajyaaku padenu.

19. ఇశ్రాయేలీయుల దేవుడైన యెహోవా వారి పితరుడగు అహరోనునకు ఆజ్ఞాపించిన కట్టడ ప్రకారముగా వారు తమ పద్ధతిచొప్పున యెహోవా మందిరములో ప్రవేశించి చేయవలసిన సేవాధర్మము ఈలాగున ఏర్పాటు ఆయెను.

19. ishraayeleeyula dhevudaina yehovaa vaari pitharudagu aharonunaku aagnaapinchina kattada prakaaramugaa vaaru thama paddhathichoppuna yehovaa mandiramulo praveshinchi cheyavalasina sevaadharmamu eelaaguna erpaatu aayenu.

20. శేషించిన లేవీ సంతతివారెవరనగా అమ్రాము సంతతిలో షూబాయేలును, షూబాయేలు సంతతిలో యెహెద్యాహును,

20. sheshinchina levee santhathivaarevaranagaa amraamu santhathilo shoobaayelunu, shoobaayelu santhathilo yehedyaahunu,

21. రెహబ్యా యింటిలో అనగా రెహబ్యా సంతతిలో పెద్దవాడైన ఇష్షీయాయును,

21. rehabyaa yintilo anagaa rehabyaa santhathilo peddavaadaina ishsheeyaayunu,

22. ఇస్హారీ యులలో షెలోమోతును, షెలోమోతు సంతతిలో యహతును,

22. is'haaree yulalo shelomothunu, shelomothu santhathilo yahathunu,

23. హెబ్రోను సంతతిలో పెద్దవాడైన యెరీయా, రెండవవాడైన అమర్యా, మూడవవాడైన యహజీయేలు, నాలుగవవాడైన యెక్మెయాములును,

23. hebronu santhathilo peddavaadaina yereeyaa, rendavavaadaina amaryaa, moodavavaadaina yahajeeyelu, naalugavavaadaina yekmeyaamulunu,

24. ఉజ్జీయేలు సంతతిలో మీకాయును మీకా సంతతిలో షామీరును,

24. ujjeeyelu santhathilo meekaayunu meekaa santhathilo shaameerunu,

25. ఇష్షీయా సంతతిలో జెకర్యాయును,

25. ishsheeyaa santhathilo jekaryaayunu,

26. మెరారీ సంతతిలో మహలి, మూషి అనువారును యహజీ యాహు సంతతిలో బెనోయును.

26. meraaree santhathilo mahali, mooshi anuvaarunu yahajee yaahu santhathilo benoyunu.

27. యహజీయాహువలన మెరారికి కలిగిన కుమారులెవరనగా బెనో షోహము జక్కూరు ఇబ్రీ.

27. yahajeeyaahuvalana meraariki kaligina kumaarulevaranagaa beno shohamu jakkooru ibree.

28. మహలికి ఎలియాజరు కలిగెను, వీనికి కుమారులు లేకపోయిరి.

28. mahaliki eliyaajaru kaligenu, veeniki kumaarulu lekapoyiri.

29. కీషు ఇంటివాడు అనగా కీషు కుమారుడు యెరహ్మెయేలు.

29. keeshu intivaadu anagaa keeshu kumaarudu yerahmeyelu.

30. మూషి కుమారులు మహలి ఏదెరు యెరీమోతు, వీరు తమ పితరుల యిండ్లనుబట్టి లేవీ యులు.

30. mooshi kumaarulu mahali ederu yereemothu,veeru thama pitharula yindlanubatti levee yulu.

31. వీరును తమ సహోదరులైన అహరోను సంతతివారు చేసినట్లు రాజైన దావీదు ఎదుటను సాదోకు అహీమెలెకు అను యాజకులలోను లేవీయులలోను పితరుల యిండ్ల పెద్దలయెదుటను తమలోనుండు పితరుల యింటి పెద్దలకును తమ చిన్న సహోదరులకును చీట్లు వేసికొనిరి.

31. veerunu thama sahodarulaina aharonu santhathivaaru chesinatlu raajaina daaveedu edutanu saadoku aheemeleku anu yaajakulalonu leveeyulalonu pitharula yindla peddalayedutanu thamalonundu pitharula yinti peddalakunu thama chinna sahodarulakunu chitlu vesikoniri.Powered by Sajeeva Vahini Study Bible (Beta). Copyright© Sajeeva Vahini. All Rights Reserved.
Chronicles I - 1 దినవృత్తాంతములు 24 - బైబిల్ అధ్యయనం - Telugu Study Bible - Adhyayana Bible

యాజకుల మరియు లేవీయుల విభాగాలు.

ప్రతి వ్యక్తి తమ నియమించబడిన పాత్ర మరియు బాధ్యతలను అర్థం చేసుకున్నప్పుడు, గుర్తించి, నెరవేర్చినప్పుడు, ఎక్కువ సంఖ్యలో వ్యక్తులు సానుకూలంగా సహకరిస్తారు. క్రీస్తు శరీరం యొక్క ఆధ్యాత్మిక ఐక్యతలో, ప్రతి అవయవానికి ఒక ప్రత్యేకమైన ప్రయోజనం ఉంటుంది, అది గొప్ప మంచికి ఉపయోగపడుతుంది. క్రీస్తు దేవుని రాజ్యంలో ప్రధాన యాజకునిగా పనిచేస్తాడు మరియు పూజారులుగా నియమించబడిన విశ్వాసులందరూ ఆయనకు లొంగిపోవాలని ఉద్దేశించబడ్డారు. క్రీస్తులో, సామాజిక స్థితి మరియు వయస్సు మధ్య వ్యత్యాసాలు ప్రాముఖ్యతను కోల్పోతాయి. యౌవనస్థులు, దృఢంగా మరియు యథార్థంగా ఉంటే, పెద్దవారిలాగానే క్రీస్తు పట్ల దయను పొందుతారు. మనమందరం దేవుని పిల్లలుగా గుర్తించబడుదాం, ఆయన స్వర్గపు అభయారణ్యంలో శాశ్వతంగా స్తుతి గీతాలను అందించడానికి సిద్ధంగా ఉండండి.


Shortcut Links
1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary | Telugu Reference Bible |