Chronicles I - 1 దినవృత్తాంతములు 4 | View All

1. యూదా కుమారులెవరనగా పెరెసు హెష్రోను కర్మీ హూరు శోబాలు.

1. যিহূদার সন্তান—পেরস, হিষ্রোণ, কর্মী, হূর ও শোবল।

2. శోబాలు కుమారుడైన రెవాయా యహతును కనెను, యహతు అహూమైని లహదును కనెను, ఇవి సొరాతీయుల వంశములు.

2. আর শোবলের সন্তান রায়া, রায়ার সন্তান যহৎ ও যহতের সন্তান অহূময় ও লহদ; এই সকল সরাথীয় গোষ্ঠী।

3. అబీయేతాము సంతతివా రెవరనగా యెజ్రెయేలు ఇష్మా ఇద్బాషు వీరి సహోదరి పేరు హజ్జెలెల్పోని.

3. আর এই সকল ঐটমের পিতার সন্তান—যিষ্রিয়েল, যিশ্মা, যিদ্‌বশ; তাঁহাদের ভগিনীর নাম হৎসলিল-পোনী।

4. మరియు గెదోరీయులకు పితరుడగు పెనూయేలును హూషాయీయులకు పితరుడగు ఏజెరును, వీరు బేత్లెహేమునకు తండ్రియైన ఎఫ్రాతాకు జ్యేష్ఠుడగు హూరునకు కుమారులు.

4. আর গাদোরের পিতা পনূয়েল, হূশের পিতা এসর। ইহারা বৈৎলেহমের পিতা ইফ্রাথার জ্যেষ্ঠ পুত্র হূরের সন্তান।

5. తెకోవ తండ్రియైన అష్షూరు నకు హెలా నయరా అను ఇద్దరు భార్యలుండిరి.

5. তকোয়ের পিতা অস্‌হূরের দুই স্ত্রী ছিল, হিলা ও নারা।

6. నయరా అతనికి అహుజామును హెపెరును తేమనీని హాయ హష్తారీని కనెను. వీరు నయరాకు పుట్టిన కుమా రులు.

6. নারা তাহার ঔরসে অহুষমকে, হেফরকে, তৈমিনিকে ও অহষ্টরিকে প্রসব করিল। এই সকল নারার সন্তান।

7. హెలా కుమారు లెవరనగా జెరెతు సోహరు ఎత్నాను.

7. আর হিলার সন্তান—সেরৎ, যিৎসোহর ও ইৎনন।

8. కోజు ఆనూబును జోబేబాను హారుము కుమారుడైన అహర్హేలుయొక్క వంశములను కనెను.

8. আর হক্কোষের সন্তান—আনূব ও সোবেবা, এবং হারুমের পুত্র অহর্হলের গোষ্ঠী সকল।

9. యబ్బేజు తన సహోదరులకంటె ఘనము పొందినవాడై యుండెను వేదనపడి యితని కంటినని అతని తల్లి అతనికి యబ్బేజు అని పేరుపెట్టెను.

9. আর যাবেষ আপন ভ্রাতৃগণের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা সম্ভ্রান্ত ছিলেন; তাঁহার মাতা তাঁহার নাম যাবেষ রাখিয়া বলিয়াছিলেন, আমি ত দুঃখেতে প্রসব করিলাম।

10. యబ్బేజు ఇశ్రాయేలీ యుల దేవునిగూర్చి మొఱ్ఱపెట్టినీవు నన్ను నిశ్చయముగా ఆశీర్వదించి నా సరిహద్దును విశాల పరచి నీ చెయ్యి నాకు తోడుగా ఉండ దయచేసి నాకు కీడురాకుండ దానిలోనుండి నన్ను తప్పించుము అని ప్రార్థింపగా దేవుడు అతడు మనవిచేసిన దానిని అతనికి దయచేసెను.

10. আর যাবেষ ইস্রায়েলের ঈশ্বরকে ডাকিলেন, বলিলেন, আহা, তুমি সত্যই আমাকে আশীর্ব্বাদ কর, আমার অধিকার বৃদ্ধি কর, ও তোমার হস্ত আমার সঙ্গে সঙ্গে থাকুক; আর আমি যেন দুঃখ প্রাপ্ত না হই, এই জন্য মন্দ হইতে আমাকে রক্ষা কর। তাহাতে ঈশ্বর তাঁহার যাচিত বিষয় দান করিলেন।

11. షూవహు సహోదరుడైన కెలూబు ఎష్తోనునకు తండ్రియైన మెహీరును కనెను.

11. শূহের ভ্রাতা কলূবের পুত্র মহীর, সে ইষ্টোনের পিতা।

12. ఎష్తోను బేత్రాఫాను పాసెయను ఈర్నాహాషునకు తండ్రియైన తెహిన్నాను కనెను, వీరు రేకావారు.

12. ইষ্টোনের পুত্র বৈৎরাফা ও পাসেহ, এবং ঈরনাহসের পিতা তহিন্ন; এই সকল রেকার লোক।

13. కనజు కుమారులు ఒత్నీయేలు శెరాయా; ఒత్నీయేలు కుమారులలో హతతు అను ఒక డుండెను.

13. আর কনসের পুত্র অৎনীয়েল ও সরায়, এবং অৎনীয়েলের পুত্র হথৎ।

14. మెయానొతై ఒఫ్రాను కనెను, శెరాయా పనివారి లోయలో నివసించువారికి తండ్రియైన యోవా బును కనెను, ఆ లోయలోనివారు పనివారై యుండిరి.

14. আর মিয়োনোথয়ের পুত্র অফ্রা সরায়ের পুত্র শিল্পকারদের উপত্যকা নিবাসিগণের পিতা যোয়াব, কেননা তাহারা শিল্পকার ছিল।

15. యెఫున్నె కుమారుడైన కాలేబు కుమారులు ఈరూ ఏలా నయము; ఏలా కుమారులలో కనజు అను ఒకడుండెను.

15. আর যিফুন্নির পুত্র কালেবের সন্তান—ঈরূ, এলা ও নয়ম, এবং এলার সন্তানগণ, ও কনস।

16. యెహల్లెలేలు కుమారులు జీఫు జీఫా తీర్యా అశర్యేలు.

16. আর যিহলিলেলের সন্তান—সীফ, সীফা, তীরিয় ও অসারেল।

17. ఎజ్రా కుమారులు యెతెరు మెరెదు ఏఫెరు యాలోను; మెరెదు భార్య మిర్యామును షమ్మయిని ఎష్టెమోను వారికి పెద్దయయిన ఇష్బాహును కనెను.

17. আর ইষ্রার সন্তান—যেথর, মেরদ, এফর ও যালোন, এবং [মেরদের মিস্রীয়া স্ত্রীর] গর্ভে মরিয়ম, শম্ময় ও ইষ্টিমোয়ের পিতা যিশ্‌বহ জন্মিল।

18. అతని భార్యయైన యెహూదీయా గెదోరునకు ప్రధానియైన యెరె దును శోకోకు ప్రధానియైన హెబెరును జానోహకు ప్రధానియైన యెకూతీయేలును కనెను. మెరెదు వివాహము చేసికొనిన ఫరో కుమార్తెయైన బిత్యాకు పుట్టిన కుమారులు వీరే.

18. আর তাহার যিহূদীয়া স্ত্রী গদোরের পিতা যেরদকে, সোখোর পিতা হেবরকে, ও সানোহের পিতা যিকুথীয়েলকে প্রসব করিল। উহারা ফরৌণের কন্যা বিথিয়ার সন্তান, যাহাকে মেরদ বিবাহ করিয়াছিল।

19. మరియనహము సహోదరియైన హూదీయా భార్యయొక్క కుమారులెవరనగా గర్మీయు డైన కెయీలా మాయకాతీయుడైన ఎష్టెమో.

19. নহমের ভগিনী হোদিয়ের স্ত্রীর সন্তান গর্ম্মীয় কিয়ীলার পিতা ও মাখাথীয় ইষ্টিমোয়।

20. আর শীমোনের সন্তান—অম্নোন, রিণ্ণ, বিন্‌-হানন, তীলোন। আর যিশীর সন্তান সোহেৎ ও বিন্‌-সোহেৎ।

21. యూదా కుమారుడైన షేలహు కుమారులెవరనగా లేకాకు ప్రధానియైన ఏరు మారేషాకు ప్రధానియైన లద్దాయు; సన్నపు వస్త్రములు నేయు అష్బేయ యింటి వంశకులకును

21. যিহূদার পুত্র শেলার সন্তান—লেকার পিতা এর, ও মারেশার পিতা লাদা, এবং অসবেয়ের কুলজাত যে লোকেরা মসীনাবস্ত্র বুনিত, তাহাদের সকল গোষ্ঠী,

22. యోకీ మీయులకును కోజే బాయీయులకును యోవాషువారికిని మోయాబులో ప్రభుత్వము నొందిన శారాపీయులకును యాషూ బిలెహెమువారికిని అతడు పితరుడు; ఇవి పూర్వ కాలపు సంగతులే.

22. আর যোকীম ও কোষেবার লোক এবং যোয়াশ ও সারফ নামে মোয়াবের দুই শাসনকর্ত্তা, ও যাশূবিলেহম।

23. వారు కుమ్మరివాండ్లయి నెతాయీము నందును గెదేరానందును కాపురముండిరి; రాజు నియమము చేత అతనిపని విచారించుటకై అచ్చట కాపురముండిరి.

23. এ অতি পুরাতন কথা। ইহারা কুম্ভকার ছিল, এবং নতায়ীমে ও গদেরায় বাস করিত; তাহারা রাজার কার্য্য করণার্থে তথায় তাঁহার নিকটে বাস করিত।

24. শিমিয়োনের সন্তান—নমূয়েল, যামীন, যারীব, সেরহ, শৌল।

25. షావూలునకు షల్లూము కుమారుడు, షల్లూమునకు మిబ్శాము కుమారుడు, మిబ్శా మునకు మిష్మా కుమారుడు.

25. তাহার পুত্র শল্লুম, তাহার পুত্র মিব্‌সম, তাহার পুত্র মিশ্‌ম।

26. మిష్మా కుమారులలో ఒకడు హమ్మూయేలు; హమ్మూయేలునకు జక్కూరు కుమారుడు, జక్కూరునకు షిమీ కుమారుడు.

26. মিশ্‌মের সন্তান—তাহার পুত্র হম্মুয়েল, তাহার পুত্র শক্কূর, তাহার পুত্র শিময়ি।

27. షిమీకి పదునారుగురు కుమారులును ఆరుగురు కుమార్తెలును కలిగిరి; అయితే అతని సహోదరులకు ఎంతో మంది కుమారులు కలుగలేదు; యూదావారు వృద్ధియైనట్లు వారి వంశములన్నియు వృద్ధికాలేదు.

27. শিময়ির ষোল পুত্র ও ছয় কন্যা ছিল, কিন্তু তাহার ভ্রাতাদের অনেক সন্তান ছিল না, এবং তাহাদের সমস্ত গোষ্ঠী যিহূদা-সন্তানদের ন্যায় বৃদ্ধি পাইল না।

28. వారు బెయేరషెబాలోను మోలాదాలోను హజర్షువలులోను

28. তাহারা বের-শেবাতে, মোলাদাতে,

29. బిల్హాలోను ఎజెములోను తోలాదులోను బెతూయేలులోను

29. হৎসর-শূয়ালে, বিল্‌হাতে, এৎসমে, তোলদে,

30. హోర్మాలోను సిక్లగులోను బేత్మర్కాబోతులోను హాజర్సూసాలోను బేత్బీరీలోను షరాయిములోను కాపురముండిరి.

30. বথূয়েলে, হর্ম্মাতে, সিক্লগে, বৈৎ-মর্কাবোতে, হৎসর-সূষীমে,

31. దావీదు ఏలుబడి వరకు వారు ఆ పట్టణములలో కాపురముండిరి.

31. বৈৎ-বিরীতে ও শারয়িমে বাস করিত; দায়ূদের রাজত্ব পর্য্যন্ত তাহাদের এই সকল নগর ছিল।

32. ఏతాము అయీను రిమ్మోను తోకెను ఆషాను అనువారి ఊళ్లు అయిదు.

32. আর তাহাদের গ্রাম ঐটম, ঐন, রিম্মোণ, তোখেন ও আশন, পাঁচ নগর;

33. బయలువరకు ఆ పట్టణముల పొలములు వారి వశమున ఉండెను; ఇవి వారి నివాసస్థలములు, వంశావళి పట్టీలు వారికుండెను.

33. আর বাল পর্য্যন্ত এই সকল নগরের চতুর্দ্দিক্‌স্থিত সমস্ত গ্রাম তাহাদের ছিল। এই সকল তাহাদের নিবাসস্থান, আর তাহাদের নিজ বংশাবলি আছে।

34. వారు మెషోబాబు యమ్లేకు అమజ్యా కుమారుడైన యోషా,

34. আর মশোবব, যম্লেক, অমৎসিয়ের পুত্র যোশঃ,

35. యోవేలు అశీయేలు కుమారుడైన శెరాయాకు పుట్టిన యోషిబ్యా కుమారుడైన యెహూ.

35. আর যোয়েল, এবং অসীয়েলের সন্তান সরায়ের সন্তান যোশিবিয়ের সন্তান যেহূ;

36. আর ইলিয়ৈনয়, যাকোবা, যিশোহায়, অসায়, অদীয়েল, যিশীমীয়েল ও বনায়;

37. షెమయాకు పుట్టిన షిమీ కుమారుడైన యెదాయాకు పుట్టిన అల్లోను కుమారుడైన షిపి కుమారుడైన జీజా అనువారు.

37. এবং শময়িয়ের সন্তান শিম্রির সন্তান যিদয়িয়ের সন্তান অলোনের সন্তান শিফির সন্তান সীষঃ;

38. పేళ్లవరుసను వ్రాయబడిన వీరు తమతమ వంశములలో పెద్దలైయుండిరి; వీరి పితరుల యిండ్లు బహుగా వర్ధిల్లెను.

38. স্ব স্ব নামে উল্লিখিত এই লোকেরা আপন আপন গোষ্ঠীর মধ্যে অধ্যক্ষ ছিল, এবং ইহাদের সকল পিতৃকুল অতিশয় বৃদ্ধি পাইল।

39. వీరు తమ మందలకొరకు మేత వెదకుటకై గెదోరునకు తూర్పుననున్న పల్లపుస్థలమునకు పోయి

39. তাহারা আপনাদের পশুপালের জন্য চরাণির অন্বেষণে গদোরের প্রবেশস্থানে উপত্যকার পূর্ব্বপার্শ্ব পর্য্যন্ত গেল।

40. మంచి బలకరమైన మేతయు నెమ్మదియు సుఖమునుగల విశాలదేశమును కనుగొనిరి; పూర్వ మందు హాముయొక్క వంశపువారు అక్కడ కాపుర ముండిరి.

40. তাহারা বহুতৃণযুক্ত উত্তম চরাণি পাইল, আর সে দেশ প্রশস্ত, প্রশান্ত ও নির্ব্বিরোধ ছিল; কারণ হাম বংশীয়েরা পূর্ব্বে সেই স্থানে বাস করিত।

41. పేళ్లవరుసను వ్రాయబడియుండు వీరు యూదా రాజైన హిజ్కియా దినములలో అచ్చటికి వచ్చి అచ్చట కనబడినవారి గుడారములను నివాసస్థలములను పడగొట్టి వారిని హతముచేసి, అచ్చట తమ గొఱ్ఱెలకు తగిన మేత కలిగియుండుటచేత నేటివరకు వారి స్థానములను ఆక్రమించుకొని యున్నారు.

41. যিহূদার হিষ্কিয় রাজার সময়ে স্ব স্ব নামে লিখিত ঐ লোকেরা গিয়া সেই লোকদের তাম্বু ও তথায় প্রাপ্ত মিয়ূনীয়দিগকে আঘাত করিয়া নিঃশেষে বিনষ্ট করিল; অদ্যাপি সেইরূপ আছে; পরে আপনারা উহাদের পরিবর্ত্তে বসতি করিল, কেননা সে স্থানে তাহাদের পালের জন্য চরাণি ছিল।

42. షిమ్యోను కుమారులైన వీరిలో ఐదువందలమంది తమపైని ఇషీ కుమారులైన పెలట్యాను నెయర్యాను రెఫాయాను ఉజ్జీయేలును అధి పతులగా నిర్ణయించుకొని శేయీరు మన్నెమునకు పోయి

42. আর তাহাদের কতকগুলি লোক, অর্থাৎ শিমিয়োন-সন্তানদের মধ্যে পাঁচ শত লোক যিশীর সন্তান পলটিয়, নিয়রিয়, রফায়িয় ও উষীয়েলকে সেনাপতি করিয়া সেয়ীর পর্ব্বতে গেল।

43. అమాలేకీయులలో తప్పించుకొనిన శేషమును హతముచేసి నేటివరకు అచ్చట కాపురమున్నారు.

43. আর অমালেকীয়দের যে লোকেরা পলায়ন দ্বারা রক্ষা পাইয়াছিল, তাহাদিগকে আঘাত করিয়া সেই স্থানে বসতি করিল; অদ্যাপি করিতেছে।Powered by Sajeeva Vahini Study Bible (Beta). Copyright© Sajeeva Vahini. All Rights Reserved.
Chronicles I - 1 దినవృత్తాంతములు 4 - బైబిల్ అధ్యయనం - Telugu Study Bible - Adhyayana Bible

వంశావళి.

ఈ అధ్యాయంలో, మేము యూదా గురించి అదనపు సమాచారం అందించాము, ఇది అన్ని తెగలలో అతిపెద్దది మరియు అత్యంత ప్రసిద్ధమైనది. అదేవిధంగా, సిమియోన్ యొక్క వృత్తాంతం కూడా అందించబడింది. ఈ అధ్యాయంలో ప్రాముఖ్యత కలిగిన ప్రధాన వ్యక్తి జబేజ్. అతని సోదరులలో జాబెజ్ యొక్క ఉన్నత స్థితికి నిర్దిష్ట కారణం బహిర్గతం చేయనప్పటికీ, అతని ప్రత్యేకత ప్రార్థన యొక్క భక్తిపూర్వక అభ్యాసంలో ఉందని స్పష్టమవుతుంది. నిజమైన గొప్పతనానికి మార్గం దేవుని ఉద్దేశాలకు అనుగుణంగా మరియు తీవ్రమైన ప్రార్థనలో నిమగ్నమవ్వడానికి నిబద్ధతతో ప్రకాశిస్తుంది.
జబెజ్ ప్రార్థన ఈ క్రింది విధంగా వివరించబడింది: అతను సజీవుడు మరియు నిజమైన దేవుణ్ణి వేడుకున్నాడు, ప్రార్థనలను వినగల మరియు ప్రతిస్పందించగల ఏకైక వ్యక్తి. తన ప్రార్థన అంతటా, అతను తన ప్రజలతో దేవుని ఒడంబడికను అంగీకరిస్తాడు, ఈ సందర్భంలో తన అభ్యర్థనలను రూపొందించాడు. ముఖ్యంగా, అతను తన కోరికలను స్పష్టంగా చెప్పడం మానుకున్నాడు, బదులుగా అవ్యక్త అవగాహనను ఎంచుకున్నాడు. ఈ విధానం అతని వినయాన్ని నొక్కి చెబుతుంది, ఎందుకంటే అతను తన స్వంత సామర్థ్యాల ఆధారంగా వాగ్దానాలు చేయడం మానుకున్నాడు, బదులుగా తనను తాను పూర్తిగా దేవునికి అప్పగించాలని ఎంచుకున్నాడు. జాబెజ్ యొక్క విన్నపాన్ని ఈ క్రింది విధంగా క్లుప్తీకరించవచ్చు: "ప్రభూ, నన్ను ఆశీర్వదించడం మరియు రక్షించడం నీ చిత్తమైతే, నేను మీ శాశ్వతమైన సేవ మరియు ఆజ్ఞ కోసం పూర్తిగా నన్ను అర్పించుకుంటాను."
టెక్స్ట్‌లో చిత్రీకరించినట్లుగా, ఈ డైలాగ్ తీవ్రమైన మరియు నిజమైన కోరికను ప్రతిబింబిస్తుంది. నిజమైన దీవెనలు, ప్రత్యేకించి ఆధ్యాత్మిక స్వభావం కలిగినవి – నిజమైన పదార్థాన్ని కలిగి ఉండే మరియు ప్రత్యక్షమైన ఫలితాలకు దారితీసే ఆశీర్వాదాలు జబేజ్ యొక్క ప్రధానమైన అభ్యర్ధన. రెండవ అభ్యర్థన అతని క్షితిజాల విస్తరణకు సంబంధించినది, దేవునితో అతని ఆధ్యాత్మిక సంబంధం మరియు స్వర్గపు రాజ్యంలో అతని వారసత్వం పరంగా. మూడవదిగా, తన ప్రయత్నాలను నడిపించడంలో, రక్షించడంలో, బలోపేతం చేయడంలో మరియు ఆర్కెస్ట్రేట్ చేయడంలో దేవుని హస్తం సమృద్ధిగా ఉందని గుర్తించి, దేవుని స్థిరమైన మార్గదర్శకత్వం మరియు ఉనికి కోసం జాబెజ్ వేడుకుంటున్నాడు. చివరగా, జబెజ్ అన్ని రకాల చెడుల నుండి దైవిక రక్షణను వేడుకున్నాడు - పాపం యొక్క దుష్ప్రవర్తన మాత్రమే కాకుండా, అతని ప్రత్యర్థుల ప్రతికూలతలు మరియు పథకాలు కూడా, దుఃఖం యొక్క నిజమైన స్వరూపులుగా, అక్షరార్థంలో జబేజ్‌గా మారకుండా నిరోధించాలనే లక్ష్యంతో.
విశేషమేమిటంటే, దేవుడు జబేజ్ విన్నపాన్ని మన్నిస్తాడు, హృదయపూర్వక ప్రార్థనకు దేవుని ప్రతిస్పందనను హైలైట్ చేస్తుంది. ప్రార్థన పట్ల దేవుడు శ్రద్ధ వహిస్తాడనే భావన అస్థిరంగా ఉంటుంది. వినడానికి అతని సుముఖత ఎటువంటి అవరోధాల వల్ల ప్రభావితం కాలేదు.Shortcut Links
1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary | Telugu Reference Bible |