Psalms - కీర్తనల గ్రంథము 49 | View All

1. సర్వజనులారా ఆలకించుడి.

1. ಎಲ್ಲಾ ಜನರೇ, ಇದನ್ನು ಕೇಳಿರಿ; ಭೂಲೋಕದ ನಿವಾಸಿಗಳಿರಾ, ಕೇಳಿರಿ;

2. సామాన్యులేమి సామంతులేమి ధనికులేమి దరిద్రులేమి లోకనివాసులారా, మీరందరు ఏకముగా కూడి చెవి యొగ్గుడి. నా నోరు విజ్ఞానవిషయములను పలుకును

2. ಭೂಲೋಕದ ಜನರೇ, ಉಚ್ಚ ನೀಚ ಬಡವ ಬಲ್ಲಿದರೇ, ಕೇಳಿರಿ.

3. నా హృదయధ్యానము పూర్ణవివేకమును గూర్చినదై యుండును.

3. ನನ್ನ ಬಾಯಿ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ನುಡಿಯುವದು, ನನ್ನ ಹೃದಯದ ಧ್ಯಾನವು ವಿವೇಕವುಳ್ಳದ್ದಾಗಿರುವದು.

4. గూఢార్థముగలదానికి నేను చెవియొగ్గెదను సితారా తీసికొని నా మరుగు మాట బయలుపరచెదను.

4. ನಾನು ಸಾಮ್ಯವನ್ನು ಕಿವಿಗೊಟ್ಟು ಕೇಳಿ ಕಿನ್ನರಿಯನ್ನು ಬಾರಿಸುತ್ತಾ ಅದರ ಗೂಢಾರ್ಥವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುವೆನು.

5. నాకొరకు పొంచువారి దోషకృత్యములు నన్ను చుట్టుకొనినప్పుడు ఆపత్కాలములలో నేనేల భయపడవలెను?

5. ನನ್ನ ದ್ರೋಹವು ನನ್ನನ್ನು ಸುತ್ತಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಕೇಡಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಯಾಕೆ ಭಯಪಡಬೇಕು?

6. తమ ఆస్తియే ప్రాపకమని నమ్మి తమ ధన విస్తారతనుబట్టి పొగడుకొనువారికి నేనేల భయపడవలెను?

6. ಅವರು ತಮ್ಮ ಸಂಪತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಭರವಸವಿಟ್ಟು ಅಧಿಕ ಐಶ್ವರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳಪಡುವರು.

7. ఎవడును ఏ విధముచేతనైనను తన సహోదరుని విమోచింపలేడు

7. ಆದರೆ ಸದಾ ಕಾಲಕ್ಕೂ ಬದುಕಿರುವಂತೆ ಮಾಡಿ ಕೊಳೆಯುವಿಕೆಯನ್ನು ನೋಡದ ಹಾಗೆ ತನ್ನ ಸಹೋದರನನ್ನು ಯಾವ ಮನುಷ್ಯನೂ

8. వాడు కుళ్లు చూడక నిత్యము బ్రతుకునట్లు వాని నిమిత్తము దేవుని సన్నిధిని ప్రాయశ్చిత్తము చేయగలవాడు ఎవడును లేడు

8. ಅವನು ದೇವರಿಗೆ ಹಣವನ್ನು (ಈಡು) ಕೊಟ್ಟು ಅದರಿಂದ ವಿಮೋಚಿಸಲಾರನು.

9. వారి ప్రాణవిమోచన ధనము బహు గొప్పది అది ఎన్నటికిని తీరక అట్లుండవలసినదే.

9. ಅವರ ಪ್ರಾಣದ ವಿಮೋಚನೆಯು ಅಮೂಲ್ಯ ವಾಗಿದೆ; ಅದು ಯುಗಯುಗಕ್ಕೂ ನಿಲ್ಲುವದು.

10. జ్ఞానులు చనిపోదురను సంగతి అతనికి కనబడకుండ పోదు మూర్ఖులును పశుప్రాయులును ఏకముగా నశింతురు.

10. ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಸಾಯುವರು; ಹುಚ್ಚನು ಪಶುಪ್ರಾಯನು ಕೂಡ ನಾಶವಾಗಿ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಬಿಡುವದನ್ನು ಅವನು ನೋಡುತ್ತಾನೆ.

11. వారు తమ ఆస్తిని ఇతరులకు విడిచిపెట్టుదురు తమ యిండ్లు నిరంతరము నిలుచుననియు తమ నివాసములు తరతరములకు ఉండుననియు వారనుకొందురు తమ భూములకు తమ పేళ్లు పెట్టుదురు.

11. ತಮ್ಮ ಮನೆಗಳು ಯುಗಯುಗಕ್ಕೂ ತಮ್ಮ ನಿವಾಸಗಳು ತಲತಲಾಂತರಕ್ಕೂ ಇರಬೇಕೆಂದು ಅಂತರ್ಯದಲ್ಲಿ ಯೋಚಿಸಿ ಭೂಮಿಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಇಡು ತ್ತಾರೆ.

12. ఘనతవహించినవాడైనను మనుష్యుడు నిలువజాలడు వాడు నశించుమృగములను పోలినవాడు.

12. ಮನುಷ್ಯನು ಘನವುಳ್ಳವನಾದರೂ ಸ್ಥಿರವಿಲ್ಲ; ಅವನು ನಾಶವಾಗುವ ಪಶುಗಳ ಹಾಗೆ ಇದ್ದಾನೆ.

13. స్వాతిశయ పూర్ణులకును వారి నోటిమాటనుబట్టి వారి ననుసరించువారికిని ఇదే గతి.

13. ಅವರ ಈ ಮಾರ್ಗವು ಅವರ ಹುಚ್ಚುತನ ವಾಗಿದೆ; ಆದರೆ ಅವರ ಸಂತಾನದವರು ಅವರ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮೆಚ್ಚುತ್ತಾರೆ. ಸೆಲಾ.

14. వారు పాతాళములో మందగా కూర్చబడుదురు మరణము వారికి కాపరియై యుండును ఉదయమున యథార్థవంతులు వారి నేలుదురు వారి స్వరూపములు నివాసములేనివై పాతాళములో క్షయమైపోవును.

14. ಅವರು ಕುರಿ ಗಳಂತೆ ಸಮಾಧಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಲ್ಪಡುತ್ತಾರೆ; ಮರಣವು ಅವರನ್ನು ತಿನ್ನುತ್ತದೆ; ಯಥಾರ್ಥರು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಅವರ ಮೇಲೆ ಆಳುವರು; ಅವರಿಗೆ ನಿವಾಸವಿರದ ಹಾಗೆ ಸಮಾಧಿಯಲ್ಲಿ ಅವರ ರೂಪವು ಕ್ಷಯಿಸುವದು.

15. దేవుడు నన్ను చేర్చుకొనును పాతాళ బలములోనుండి ఆయన నా ప్రాణమును విమోచించును. (సెలా. )

15. ಆದರೆ ದೇವರು ನನ್ನ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಸಮಾಧಿಯ ಬಲದಿಂದ ವಿಮೋಚನೆ ಮಾಡುವನು, ಆತನು ನನ್ನನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸುವನು. ಸೆಲಾ.

16. ఒకడు ధనసంపన్నుడైనప్పుడు వాని యింటి ఘనత విస్తరించునప్పుడు భయపడకుము.

16. ಒಬ್ಬನು ಐಶ್ವರ್ಯವಂತ ನಾದರೆ ಮತ್ತು ಅವನ ಮನೆಯ ಘನವು ದೊಡ್ಡದಾ ದರೆ ಭಯಪಡಬೇಡ.

17. వాడు చనిపోవునప్పుడు ఏమియు కొనిపోడు వాని ఘనత వానివెంట దిగదు.

17. ಅವನು ಸಾಯುವಾಗ ಏನೂ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗನು; ಅವನ ಘನವು ಅವನ ಹಿಂದೆ ಇಳಿದು ಹೋಗದು.

18. నీకు నీవే మేలు చేసికొంటివని మనుష్యులు నిన్ను స్తుతించినను తన జీవితకాలమున నొకడు తన్ను పొగడుకొనినను

18. ಅವನು ಬದುಕಿದ್ದಾಗ ತನ್ನ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಸ್ತುತಿಸಿಕೊಂಡಾಗ್ಯೂ ನೀನು ನಿನಗೆ ಒಳ್ಳೇದನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡರೆ ಜನರು ನಿನ್ನನ್ನು ಕೊಂಡಾ ಡುವರು.

19. అతడు తన పితరుల తరమునకు చేరవలెను వారు మరి ఎన్నడును వెలుగు చూడరు.

19. ಅವನು ತನ್ನ ತಂದೆಗಳ ವಂಶದ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗುವನು; ಅವರು ಬೆಳಕನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ನೋಡು ವದಿಲ್ಲ.ಮನುಷ್ಯನು ಘನತೆಯಲ್ಲಿದ್ದು ವಿವೇಕ ವಿಲ್ಲದವನಾದರೆ ಮಡಿದು ಹೋಗುವ ಪಶುಗಳಿಗೆ ಸಮಾನನಾಗಿದ್ದಾನೆ.

20. ఘనత నొంది యుండియు బుద్ధిహీనులైనవారు నశించు జంతువులను పోలియున్నారు.

20. ಮನುಷ್ಯನು ಘನತೆಯಲ್ಲಿದ್ದು ವಿವೇಕ ವಿಲ್ಲದವನಾದರೆ ಮಡಿದು ಹೋಗುವ ಪಶುಗಳಿಗೆ ಸಮಾನನಾಗಿದ್ದಾನೆ.Powered by Sajeeva Vahini Study Bible (Beta). Copyright© Sajeeva Vahini. All Rights Reserved.
Psalms - కీర్తనల గ్రంథము 49 - బైబిల్ అధ్యయనం - Telugu Study Bible - Adhyayana Bible

శ్రద్ధ కోసం పిలుపు. (1-5) 
అరుదుగా మనం మరింత గంభీరమైన పరిచయాన్ని ఎదుర్కొంటాము; ఎక్కువ ప్రాముఖ్యత కలిగిన సత్యం లేదు. ప్రతి ఒక్కరూ వ్యక్తిగత ఆలోచనతో దీన్ని విననివ్వండి. ధనవంతులు అధిక ఆనందానికి లోనవుతున్నట్లే, పేదలు ప్రాపంచిక సంపదపై అధిక కోరిక కారణంగా ప్రమాదంలో ఉన్నారు. కీర్తనకర్త దీనిని తన స్వంత జీవితానికి అన్వయించడం ద్వారా ప్రారంభిస్తాడు, ఇది దైవిక విషయాలను చర్చించేటప్పుడు సరైన విధానం. అతను ప్రాపంచిక భద్రత యొక్క మూర్ఖత్వాన్ని చర్చించే ముందు, అతను తన స్వంత అనుభవం నుండి, తమ ప్రాపంచిక సంపదల కంటే దేవునిపై నమ్మకం ఉంచే వారు అనుభవించే పవిత్రమైన, దయగల భద్రత యొక్క ప్రయోజనాలు మరియు సౌకర్యాన్ని నొక్కి చెప్పాడు. తీర్పు రోజున, మన పూర్వపు పాపాలు, మన గత చర్యల తప్పులు మన చుట్టూ ఉంటాయి. ఆ సమయాలలో, ప్రాపంచిక మరియు పాపాత్ములైన వ్యక్తులు భయపడతారు. అయితే, దేవుడు తనతో ఉన్నప్పుడు ఒక వ్యక్తి మరణానికి ఎందుకు భయపడాలి?

లోకవాసుల మూర్ఖత్వం. (6-14) 
ప్రాపంచిక వ్యక్తుల మనస్తత్వం మరియు ప్రవర్తన యొక్క వివరణ ఇక్కడ ఉంది. ఒక వ్యక్తి సంపదను కలిగి ఉండగలడు మరియు ప్రేమ, కృతజ్ఞత మరియు విధేయతతో నిండిన హృదయాన్ని కలిగి ఉంటాడు, వారి సంపదను మంచి ప్రయోజనాల కోసం ఉపయోగిస్తాడు. అందువల్ల, సంపదను కలిగి ఉండటమే ఒకరిని ప్రాపంచికమైనదిగా గుర్తించడం కాదు, దానిపై వారి స్థిరత్వం అంతిమ అన్వేషణ. ప్రాపంచిక వ్యక్తులు దేవునికి సంబంధించిన విషయాలను క్లుప్తంగా పరిగణించవచ్చు, కానీ వారి ప్రాథమిక దృష్టి, వారి లోతైన ఆలోచనలు, వారి హృదయాలలో ప్రధాన స్థానాన్ని ఆక్రమించే ప్రాపంచిక విషయాల చుట్టూ తిరుగుతాయి. అయినప్పటికీ, వారి అన్ని సంపదలు ఉన్నప్పటికీ, వారు తమ ప్రియమైన స్నేహితుని జీవితాన్ని రక్షించలేరు. ఈ దృక్పథం మెస్సీయ ద్వారా సాధించబడే శాశ్వతమైన విముక్తికి విస్తరించింది. ఆత్మ యొక్క విముక్తి చాలా ఖర్చుతో కూడుకున్నది, కానీ ఒకసారి సాధించినట్లయితే, దానిని పునరావృతం చేయవలసిన అవసరం లేదు. విమోచకుడు అవినీతిని తాకకముందే మళ్లీ లేస్తాడు మరియు శాశ్వతత్వం కోసం జీవిస్తాడు దానియేలు 12:2లో పేర్కొన్నట్లు). ఆ రోజున అవి ఎలా కనిపిస్తాయనే దాని ఆధారంగా మనం ఇప్పుడు వాటిని మూల్యాంకనం చేద్దాం. పవిత్రత యొక్క అందం మాత్రమే సమాధిచే తాకబడకుండా మరియు క్షీణించబడదు.

మరణ భయానికి వ్యతిరేకంగా. (15-20)
విశ్వాసులు మరణానికి భయపడాల్సిన అవసరం లేదు. ప్రజల బాహ్య పరిస్థితులలో పూర్తి వైరుధ్యం, జీవితంలో ఎంత ముఖ్యమైనది అయినప్పటికీ, మరణంలో ఎటువంటి బరువు ఉండదు. ఏది ఏమైనప్పటికీ, ప్రజల ఆధ్యాత్మిక పరిస్థితులలో అసమానత, ఈ జీవితంలో చాలా తక్కువగా అనిపించినప్పటికీ, మరణం మరియు మరణం తర్వాత చాలా ముఖ్యమైనది. తరచుగా, ఆత్మ జీవితంతో పరస్పరం మార్చుకోబడుతుంది. జీవాన్ని మొదట సృష్టించిన దేవుడు చివరికి దాని విమోచకునిగా ఉండగలడు మరియు ఆత్మను శాశ్వతమైన వినాశనం నుండి రక్షించగలడు.

విశ్వాసులు పాపుల విజయాన్ని చూసి అసూయపడే బలమైన ప్రలోభాలను ఎదుర్కొంటారు. ప్రజలు మిమ్మల్ని మెచ్చుకుంటారు మరియు సంపదను కూడగట్టడంలో మరియు కుటుంబాన్ని స్థాపించడంలో మీరు సాధించిన విజయాలను ప్రశంసిస్తారు. అయితే దేవుడు మనల్ని ఖండిస్తే మానవుల ఆమోదం పొందడం ఏమిటి? ఆధ్యాత్మిక కృప మరియు సౌకర్యాలలో ధనవంతులు మరణం తీసివేయలేని దానిని కలిగి ఉంటారు; నిజానికి, మరణం దానిని మెరుగుపరుస్తుంది. అయితే, ప్రాపంచిక ఆస్తుల విషయానికొస్తే, మనం ప్రపంచంలోకి ఏమీ తీసుకురాలేదు, మనం నిస్సందేహంగా ఏమీ లేకుండా వదిలివేస్తాము, అన్నింటినీ ఇతరులకు అప్పగిస్తాము.
సారాంశంలో, జీవితంలో మరియు మరణం రెండింటిలోనూ, మృగాల నుండి మానవాళిని వేరుచేసే పవిత్ర మరియు స్వర్గపు జ్ఞానం లేకపోవడం వల్ల ఎవరైనా తమ స్వంత ఆత్మను కోల్పోయి, పక్కన పెడితే, మొత్తం ప్రపంచాన్ని దాని సంపద మరియు శక్తితో పొందడం పూర్తిగా విలువలేనిది. . జీవితం, మరణం మరియు శాశ్వతత్వంలో పేద లాజరస్ కంటే ధనవంతుడైన పాపి యొక్క విధిని ఇష్టపడే వ్యక్తులు నిజంగా ఉన్నారా? నిస్సందేహంగా, ఉన్నాయి. ఇది పరిశుద్ధాత్మ యొక్క మార్గదర్శకత్వం యొక్క ప్రాముఖ్యమైన అవసరాన్ని నొక్కి చెబుతుంది, ప్రత్యేకించి మనం జ్ఞానాన్ని ప్రకటించుకున్నప్పటికీ, అన్నింటికంటే అత్యంత కీలకమైన విషయాలలో మనం అలాంటి మూర్ఖత్వానికి గురవుతాము.
Shortcut Links
కీర్తనల గ్రంథము - Psalms : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary | Telugu Reference Bible |