Psalms - కీర్తనల గ్రంథము 78 | View All

1. నా జనులారా, నా బోధకు చెవియొగ్గుడి నా నోటిమాటలకు చెవియొగ్గుడి

2. నేను నోరు తెరచి ఉపమానము చెప్పెదను పూర్వకాలపు గూఢవాక్యములను నేను తెలియ జెప్పెదను.
మత్తయి 13:35

3. మాకు తెలిసిన సంగతులను మా పితరులు మాకు వివరించిన సంగతులను చెప్పెదను.

4. యెహోవా స్తోత్రార్హక్రియలను ఆయన బలమును ఆయన చేసిన ఆశ్చర్యకార్యములను దాచకుండ వాటిని వారి పిల్లలకు మేము చెప్పెదము.
ఎఫెసీయులకు 6:4

5. రాగల తరములలో పుట్టబోవు పిల్లలు దాని నెరుగు నట్లును వారు లేచి తమ పిల్లలకు దానిని వివరించునట్లును వీరును దేవునియందు నిరీక్షణగలవారై దేవుని క్రియలను మరువకయుండి

6. యథార్థహృదయులు కాక దేవుని విషయమై స్థిరమనస్సులేనివారై తమ పితరులవలె తిరుగబడకయు

7. మూర్ఖతయు తిరుగుబాటునుగల ఆ తరమును పోలియుండకయు వారు ఆయన ఆజ్ఞలను గైకొనునట్లును

8. ఆయన యాకోబు సంతతికి శాసనములను నియమించెను ఇశ్రాయేలు సంతతికి ధర్మశాస్త్రము ననుగ్రహించెను మన పితరులు తమ పుత్రులకు దానిని తెలుపవలెనని వారికాజ్ఞాపించెను
అపో. కార్యములు 2:40

9. విండ్లను పట్టుకొని యుద్దసన్నద్ధులైన ఎఫ్రాయిము సంతతివారు యుద్ధకాలమున వెనుకకు తిరిగిరి

10. వారు దేవుని నిబంధనను గైకొనకపోయిరి ఆయన ధర్మశాస్త్రము ననుసరింపనొల్లకపోయిరి

11. ఆయన క్రియలను, ఆయన వారికి చూపిన తన ఆశ్చర్య క్రియలను వారు మరచిపోయిరి.

12. ఐగుప్తుదేశములోని సోయను క్షేత్రమందు వారి పితరులు చూచుచుండగా ఆయన ఆశ్చర్యకార్యములను చేసెను.

13. ఆయన సముద్రమును పాయలుగా చేసి వారిని అద్దరికి నడిపించెను ఆయన నీటిని రాశిగా నిలిపెను

14. పగటివేళ మేఘములోనుండియు రాత్రి అంతయు అగ్నిప్రకాశములోనుండియు ఆయన వారికి త్రోవ చూపెను

15. అరణ్యములో ఆయన బండలు చీల్చి సముద్రమంత సమృద్ధిగా వారికి నీరు త్రాగనిచ్చెను.
1 కోరింథీయులకు 10:4

16. బండలోనుండి ఆయన నీటికాలువలు రప్పించెను నదులవలె నీళ్లు ప్రవహింపజేసెను.

17. అయినను వారు ఆయనకు విరోధముగా ఇంకను పాపముచేయుచునే వచ్చిరి అడవిలో మహోన్నతుని మీద తిరుగబడిరి.

18. వారు తమ ఆశకొలది ఆహారము నడుగుచు తమ హృదయములలో దేవుని శోధించిరి.

19. ఈ అరణ్యములో దేవుడు భోజనము సిద్ధపరచగలడా యనుచు వారు దేవునికి విరోధముగా మాటలాడిరి.

20. ఆయన బండను కొట్టగా నీరు ఉబికెను నీళ్లు కాలువలై పారెను. ఆయన ఆహారము ఇయ్యగలడా? ఆయన తన ప్రజలకు మాంసము సిద్ధపరచగలడా? అని వారు చెప్పుకొనిరి.

21. యెహోవా ఈ మాట విని కోపగించెను యాకోబు సంతతిని దహించివేయుటకు అగ్నిరాజెను ఇశ్రాయేలు సంతతిని హరించివేయుటకు కోపము పుట్టెను.

22. వారు దేవునియందు విశ్వాసముంచకపోయిరి. ఆయన దయచేసిన రక్షణయందు నమ్మిక యుంచలేదు.

23. అయినను ఆయన పైనున్న ఆకాశములకు ఆజ్ఞాపించెను. అంతరిక్షద్వారములను తెరచెను

24. ఆహారమునకై ఆయన వారిమీద మన్నాను కురిపించెను ఆకాశధాన్యము వారి కనుగ్రహించెను.
యోహాను 6:31, ప్రకటన గ్రంథం 2:17, 1 కోరింథీయులకు 10:3

25. దేవదూతల ఆహారము నరులు భుజించిరి భోజనపదార్థములను ఆయన వారికి సమృద్ధిగా పంపెను.

26. ఆకాశమందు తూర్పు గాలి ఆయన విసరజేసెను తన బలముచేత దక్షిణపు గాలి రప్పించెను.

27. ధూళి అంత విస్తారముగా మాంసమును సముద్రపు ఇసుక రేణువులంత విస్తారముగా రెక్కలు గల పిట్టలను ఆయన వారిమీద కురిపించెను.

28. వారి దండు మధ్యను వారి నివాసస్థలములచుట్టును ఆయన వాటిని వ్రాలజేసెను.

29. వారు కడుపార తిని తనిసిరి వారు ఆశించిన దానిని ఆయన అనుగ్రహించెను.

30. వారి ఆశ తీరకమునుపే ఆహారము ఇంక వారి నోళ్లలో నుండగానే

31. దేవుని కోపము వారిమీదికి దిగెను వారిలో బలిసినవారిని ఆయన సంహరించెను ఇశ్రాయేలులో ¸యౌవనులను కూల్చెను.
1 కోరింథీయులకు 10:5

32. ఇంత జరిగినను వారు ఇంకను పాపముచేయుచు ఆయన ఆశ్చర్యకార్యములనుబట్టి ఆయనను నమ్ముకొనక పోయిరి.

33. కాబట్టి ఆయన, వారి దినములు ఊపిరివలె గడచిపోజేసెను వారి సంవత్సరములు అకస్మాత్తుగా గడచిపోజేసెను.

34. వారిని ఆయన సంహరించినప్పుడు వారు ఆయనను వెదకిరి వారు తిరిగి హృదయపూర్వకముగా దేవుని బతిమాలుకొనిరి.

35. దేవుడు తమకు ఆశ్రయదుర్గమనియు మహోన్నతుడైన దేవుడు తమకు విమోచకుడనియు వారు జ్ఞాపకము చేసికొనిరి.

36. అయినను వారి హృదయము ఆయనయెడల స్థిరముగా నుండలేదు ఆయన నిబంధనను వారు నమ్మకముగా గైకొనలేదు

37. నోటి మాటతో వారు ఆయనను ముఖస్తుతిచేసిరి తమ నాలుకలతో ఆయనయొద్ద బొంకిరి.
అపో. కార్యములు 8:21

38. అయితే ఆయన వాత్సల్యసంపూర్ణుడై వారిని నశింపజేయక వారి దోషము పరిహరించు వాడు. తన ఉగ్రతను ఏమాత్రమును రేపుకొనక పలుమారు కోపము అణచుకొనువాడు.

39. కాగావారు కేవలము శరీరులై యున్నారనియు విసరి, వెళ్లి మరలి రాని గాలివలె నున్నారనియు ఆయన జ్ఞాపకము చేసికొనెను.

40. అరణ్యమున వారు ఆయనమీద ఎన్నిమారులో తిరుగబడిరి ఎడారియందు ఆయనను ఎన్నిమారులో దుఃఖపెట్టిరి.

41. మాటిమాటికి వారు దేవుని శోధించిరి మాటిమాటికి ఇశ్రాయేలు పరిశుద్ధదేవునికి సంతాపము కలిగించిరి.

42. ఆయన బాహుబలమునైనను విరోధులచేతిలోనుండి ఆయన తమ్మును విమోచించిన దినమునైనను వారు స్మరణకు తెచ్చుకొనలేదు.

43. ఐగుప్తులో తన సూచక క్రియలను సోయను క్షేత్రమందు తన అద్భుతములను ఆయన చూపిన దినమును వారు జ్ఞప్తికి తెచ్చుకొనలేదు.

44. ఐగుప్తీయులు త్రాగలేకుండ నైలునది కాలువలను వారి ప్రవాహజలములను ఆయన రక్తముగా మార్చెను
ప్రకటన గ్రంథం 16:4

45. ఆయన వారిమీదికి జోరీగలను గుంపుగా విడిచెను అవి వారిని తినివేసెను కప్పలను విడిచెను అవి వారిని నాశనము చేసెను.

46. ఆయన వారి పంటను చీడపురుగులకిచ్చెను వారి కష్టఫలములను మిడతలకప్పగించెను.

47. వడగండ్లచేత వారి ద్రాక్షతీగెలను హిమముచేత వారి మేడిచెట్లను ఆయన పాడుచేసెను.

48. వారి పశువులను వడగండ్ల పాలుచేసెను. వారి మందలను పిడుగుల పాలుచేసెను.

49. ఆయన ఉపద్రవము కలుగజేయు దూతల సేనగా తన కోపాగ్నిని ఉగ్రతను మహోగ్రతను శ్రమను వారిమీద విడిచెను.

50. తన కోపమునకు ఆయన త్రోవ చదునుచేసెను మరణమునుండి వారి ప్రాణమును తప్పింపక వారి జీవమును తెగులునకు అప్పగించెను.

51. ఐగుప్తులోని జ్యేష్ఠులనందరిని హాము గుడారములలోనున్న బలప్రారంభమైన ప్రథమసంతానమును ఆయన సంహరించెను.

52. అయితే గొఱ్ఱెలవలె ఆయన తన ప్రజలను తోడు కొనిపోయెను ఒకడు మందను నడిపించునట్లు అరణ్యములో ఆయన వారిని నడిపించెను

53. వారు భయపడకుండ ఆయన వారిని సురక్షితముగా నడిపించెను. వారి శత్రువులను సముద్రములో ముంచివేసెను.

54. తాను ప్రతిష్ఠించిన సరిహద్దునొద్దకు తన దక్షిణహస్తము సంపాదించిన యీ పర్వతము నొద్దకు ఆయన వారిని రప్పించెను.

55. వారియెదుటనుండి అన్యజనులను వెళ్లగొట్టెను. కొలనూలుచేత వారి స్వాస్థ్యమును వారికి పంచి యిచ్చెను. ఇశ్రాయేలు గోత్రములను వారి గుడారములలో నివసింపజేసెను.

56. అయినను వారు మహోన్నతుడైన దేవుని శోధించి తిరుగుబాటు చేసిరి ఆయన శాసనముల ననుసరింపకపోయిరి.

57. తమ పితరులవలె వారు వెనుకకు తిరిగి ద్రోహులైరి జౌకిచ్చు విల్లు పనికిరాకపోయినట్లు వారు తొలగిపోయిరి.

58. వారు ఉన్నతస్థలములను కట్టి ఆయనకు కోపము పుట్టించిరి విగ్రహములను పెట్టుకొని ఆయనకు రోషము కలుగ జేసిరి.

59. దేవుడు దీని చూచి ఆగ్రహించి ఇశ్రాయేలు నందు బహుగా అసహ్యించుకొనెను.

60. షిలోహు మందిరమును తాను మనుష్యులలో సంస్థాపన చేసిన గుడారమును ఆయన విడిచిపెట్టెను.

61. ఆయన తన బలమును చెరకును, తన భూషణమైనదానిని విరోధులచేతికిని అప్పగించెను.

62. తన ప్రజలను ఖడ్గమునకు అప్పగించెను. ఆయన తన స్వాస్థ్యముమీద ఆగ్రహించెను

63. అగ్ని వారి ¸యౌవనస్థులను భక్షించెను వారి కన్యకలకు పెండ్లిపాటలు లేకపోయెను.

64. వారి యాజకులు కత్తిపాలుకాగా వారి విధవరాండ్రు రోదనము చేయకుండిరి.

65. అప్పుడు నిద్రనుండి మేల్కొను ఒకనివలెను మద్యవశుడై ఆర్భటించు పరాక్రమశాలివలెను ప్రభువు మేల్కొనెను.

66. ఆయన తన విరోధులను వెనుకకు తరిమికొట్టెను నిత్యమైన నింద వారికి కలుగజేసెను.

67. పిమ్మట ఆయన యోసేపు గుడారమును అసహ్యించుకొనెను ఎఫ్రాయిము గోత్రమును కోరుకొనలేదు.

68. యూదా గోత్రమును తాను ప్రేమించిన సీయోను పర్వతమును ఆయన కోరుకొనెను.

69. తాను అంతరిక్షమును కట్టినట్లు తాను భూమిని నిత్యముగా స్థాపించినట్లు ఆయన తన పరిశుద్ధమందిరమును కట్టించెను

70. తన దాసుడైన దావీదును కోరుకొని గొఱ్ఱెల దొడ్లలోనుండి అతని పిలిపించెను.

71. పాడిగొఱ్ఱెలను వెంబడించుట మాన్పించి తన ప్రజలైన యాకోబును, తన స్వాస్థ్యమైన ఇశ్రాయేలును మేపుటకై ఆయన అతనిని రప్పించెను.

72. అతడు యథార్థహృదయుడై వారిని పాలించెను కార్యములయందు నేర్పరియై వారిని నడిపించెను.Powered by Sajeeva Vahini Study Bible (Beta). Copyright© Sajeeva Vahini. All Rights Reserved.
Psalms - కీర్తనల గ్రంథము 78 - బైబిల్ అధ్యయనం - Telugu Study Bible - Adhyayana Bible

శ్రద్ధ వహించాలని పిలుపునిచ్చారు. (1-8) 
వీటిని నిగూఢమైన మరియు లోతైన వ్యక్తీకరణలుగా సూచిస్తారు ఎందుకంటే వాటికి జాగ్రత్తగా ఆలోచించడం అవసరం. దైవిక చట్టం చర్చి యొక్క శాశ్వత ఉనికిని నిర్ధారిస్తూ, భవిష్యత్తు తరాలకు శ్రద్ధగా బోధించడానికి ఒక నిర్దిష్ట నిర్దేశంతో అందించబడింది. ఇది దయ లేదా తీర్పు యొక్క క్షణాలలో దేవుని ప్రావిడెన్స్ నుండి ప్రేరణ పొందేలా ప్రజలను ఎనేబుల్ చేయడానికి ఉద్దేశించబడింది, తద్వారా దేవుని చిత్తానికి అనుగుణంగా ప్రోత్సహించడం. దేవుని కార్యాలను గమనించడం ఆయన ఆజ్ఞలను సమర్థించాలనే మన దృఢ నిశ్చయాన్ని గణనీయంగా బలపరుస్తుంది. కపటత్వం మతభ్రష్టత్వానికి మార్గం సుగమం చేస్తుంది; తమ హృదయాలను నీతితో సరిదిద్దడంలో విఫలమైన వారు దేవుని పట్ల తమ నిబద్ధతలో స్థిరంగా ఉండరు. విషాదకరంగా, చాలా మంది తల్లిదండ్రులు, నిర్లక్ష్యం మరియు దుర్మార్గం కారణంగా, వారి స్వంత పిల్లలకు హాని కలిగించే ఏజెంట్లుగా మారతారు. ఏదేమైనప్పటికీ, యువకులు, అన్ని చట్టబద్ధమైన ఆదేశాలను పాటించాల్సిన బాధ్యత ఉన్నప్పటికీ, పాపాత్మకమైన ఆదేశాలను పాటించకూడదు లేదా పాపాత్మకమైన ప్రవర్తనలను అనుకరించకూడదు.

ఇజ్రాయెల్ చరిత్ర. (9-39) 
పాపం వ్యక్తుల ఆత్మను క్షీణింపజేస్తుంది, వారిని నిరుత్సాహపరుస్తుంది. దేవుని క్రియలను మరచిపోవడమే ఆయన చట్టాలకు అవిధేయతకు మూలకారణం. ఈ కథనం దేవుని దయ మరియు మానవ అవిధేయత మధ్య పోరాటాన్ని చిత్రీకరిస్తుంది. ప్రభువు మన ఫిర్యాదులు మరియు సందేహాలన్నింటినీ వింటాడు మరియు అతని అసంతృప్తి చాలా తీవ్రంగా ఉంటుంది. దేవుని దయ యొక్క శక్తిని అనుమానించే వారు చివరికి అతని ఆగ్రహాన్ని అనుభవిస్తారు. మోక్షం వైపు ప్రయాణంలో దేవుని ప్రావిడెన్స్‌పై నమ్మకం ఉంచలేని వారు తమ అంతిమ ఆనందం కోసం ఆయన మోక్షంపై ఆధారపడతారని నిజంగా చెప్పలేము. విశ్వాసంతో మరియు ప్రార్థనతో, వెతుకుతూ, తట్టుకుంటూ వచ్చే వారందరికీ, స్వర్గ ద్వారాలు ఎల్లప్పుడూ తెరుచుకుంటాయి. దేవునిపై మనకున్న అపనమ్మకం మన పాపాలను గొప్పగా చేస్తుంది. వారి పాపపు కోరికలను తిరస్కరించడం ద్వారా కాకుండా వాటిని మంజూరు చేయడం ద్వారా వారి రెచ్చగొట్టడం పట్ల అతను తన కోపాన్ని వ్యక్తం చేశాడు. కామం తృప్తి చెందదు. తమ మోహానికి లొంగిపోయేవారు దాని వలలో చిక్కుకుంటారు. ప్రభువు యొక్క దయకు లోనుకాని మరియు అతని తీర్పులకు లోబడని హృదయాలు నిజంగా కఠినంగా ఉంటాయి. పాపంలో పట్టుదలతో ఉన్నవారు కొనసాగుతున్న కష్టాలను ఎదుర్కొంటారని ఆశించాలి. మనం అంత పరిమితమైన సౌకర్యం మరియు ఉద్దేశ్యంతో జీవించడానికి కారణం మనం విశ్వాసంతో జీవించడంలో విఫలమవడమే. ఈ మందలింపుల నేపథ్యంలో, వారు పశ్చాత్తాపాన్ని ప్రకటించారు, కానీ అది అసంబద్ధంగా గుర్తించబడింది. ఇజ్రాయెల్ చరిత్రలో, మన స్వంత హృదయాలు మరియు జీవితాల ప్రతిబింబం మనకు కనిపిస్తుంది. దేవుని ఓర్పు, హెచ్చరికలు మరియు దయ అతని మాటకు వ్యతిరేకంగా వారి హృదయాలను కఠినతరం చేయడానికి వారిని బలపరుస్తాయి. రాజ్యాల చరిత్ర ఈ నమూనాకు అద్దం పడుతుంది. వారి పాపాల కొలత పూర్తి అయ్యే వరకు తీర్పులు మరియు దయలు తరచుగా వినబడవు. గొప్ప ఆశీర్వాదాలు ఉన్నప్పటికీ, చర్చిలు దేవుని ఆజ్ఞలకు దూరంగా ఉన్నాయి. నిజమైన విశ్వాసులు తాము ప్రొవిడెన్స్ దయను దుర్వినియోగం చేసిన సంవత్సరాలను గుర్తుచేసుకుంటారు. వారు చివరకు స్వర్గానికి చేరుకున్నప్పుడు, ప్రభువు సహనానికి మరియు అతని రాజ్యానికి దారితీసే కరుణకు వారు ఆశ్చర్యపోతారు.

కెనాన్‌లో వారి నివాసం. (40-55)
దేవుని దయ పొందిన వారు తమ పాపంలో ధైర్యంగా ఉండకూడదు, ఎందుకంటే వారు పొందిన దయ దాని పరిణామాలను వేగవంతం చేస్తుంది. అదేవిధంగా, తమ అతిక్రమణలకు దైవిక చీవాట్లు ఎదుర్కొనే వారు పశ్చాత్తాపాన్ని వెంబడించడంలో నిరుత్సాహపడకండి. ఇశ్రాయేలు పరిశుద్ధుడు తన మహిమను మరియు వారి అంతిమ మేలును ఉత్తమంగా అందించే విధంగా వ్యవహరిస్తాడు. గత ఆశీర్వాదాలను గుర్తుంచుకోవడంలో వారి వైఫల్యం భవిష్యత్తులో దేవుని చర్యలను పరిమితం చేయడానికి వారిని నడిపించింది. దేవుడు తన సొంత ప్రజలను ఒక గొర్రెల కాపరి తన మందను నడిపిస్తున్నట్లుగా ముందుకు నడిపించాడు, అరణ్యంలో వారిని అత్యంత శ్రద్ధతో మరియు సున్నితత్వంతో నడిపించాడు.
ఇదే పంథాలో, నిజమైన జాషువా, యేసు కూడా తన చర్చిని ఆధ్యాత్మిక అరణ్యం నుండి బయటకు నడిపిస్తాడు. అయితే, ఏ భూసంబంధమైన కెనాన్ లేదా ప్రాపంచిక ప్రయోజనాలు చర్చి ఈ ప్రపంచంలో ఒక రూపకమైన అరణ్యంలో మిగిలిపోయిందని మనం మరచిపోకూడదు. దేవుని ప్రజలకు మరింత మహిమాన్వితమైన విశ్రాంతి ఎదురుచూస్తుందని మనం ఎల్లప్పుడూ గుర్తుంచుకోవాలి.

ఇజ్రాయెల్ పట్ల దేవుని కరుణ వారి కృతజ్ఞతతో విభేదించింది. (56-72)
ఇశ్రాయేలీయులు కనానులో స్థిరపడిన తర్వాత, తరువాతి తరాలు వారి పూర్వీకుల నమూనాను అనుసరించాయి. దేవుడు వారికి తన బోధలను అందించాడు, కానీ వారు మార్గం నుండి తప్పుకున్నారు. అహంకారపూరిత పాపాలు ఇశ్రాయేలీయులను కూడా దేవుని పరిశుద్ధత దృష్టిలో అసహ్యకరమైనవిగా చేశాయి మరియు ఆయన న్యాయానికి వారిని బహిర్గతం చేశాయి. ప్రభువు విడిచిపెట్టిన వారు నాశనానికి గురవుతారు, మరియు త్వరగా లేదా తరువాత, దేవుడు తన శత్రువులపై అవమానాన్ని తెస్తాడు.
అతను తన ప్రజలపై నీతివంతమైన ప్రభుత్వాన్ని స్థాపించాడు, తన స్వంత హృదయానికి అనుగుణంగా ఒక రాజు నేతృత్వంలో. ఇశ్రాయేలు పట్ల దేవుని అనుగ్రహానికి పరాకాష్టగా దీనిని హైలైట్ చేయడానికి కీర్తనకర్తకు తగినంత కారణం ఉంది. దావీదు క్రీస్తు యొక్క నమూనాగా పనిచేస్తాడు, గొప్ప మరియు దయగల గొర్రెల కాపరి మొదట తగ్గించబడ్డాడు మరియు తరువాత ఉన్నతంగా ఉన్నాడు. క్రీస్తు జ్ఞానం మరియు అవగాహన యొక్క ఆత్మతో నింపబడతాడని ముందే చెప్పబడింది. ప్రజలు అతని హృదయ సమగ్రత మరియు అతని చేతుల నైపుణ్యం మీద తమ విశ్వాసాన్ని ఉంచగలరు మరియు అతని ప్రభుత్వానికి మరియు శాంతికి అంతం ఉండదు.
మానవ స్వభావం యొక్క ప్రతి పరీక్ష ఇప్పటివరకు హృదయం అన్నిటికంటే మోసపూరితమైనది మరియు తీరని చెడ్డది అనే లేఖనాల సాక్ష్యాన్ని పునరుద్ఘాటిస్తుంది. పరిశుద్ధాత్మ పరివర్తన కలిగించే పని ద్వారా మాత్రమే ఏ వ్యక్తి యొక్క భక్తిహీనతను నయం చేయవచ్చు.Shortcut Links
కీర్తనల గ్రంథము - Psalms : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary | Telugu Reference Bible |