Exodus - నిర్గమకాండము 28 | View All

1. మరియు నాకు యాజకత్వము చేయుటకై నీ సహోదరుడైన అహరోనును అతని కుమారులను, అనగా అహరోనును, అహరోను కుమారులైన నాదాబును, అబీహును, ఎలియాజరును ఈతామారును ఇశ్రాయేలీయులలో నుండి నీ యొద్దకు పిలిపింపుము.
హెబ్రీయులకు 5:4

2. అతనికి అలంకారమును ఘనతయు కలుగునట్లు నీ సహోదరుడైన అహరోనుకు ప్రతిష్ఠిత వస్త్రములను కుట్టవలెను.

3. అహరోను నాకు యాజకుడగునట్లు నీవు అతని ప్రతిష్ఠించుదువు. అతని వస్త్రములను కుట్టుటకై నేను జ్ఞానాత్మతో నింపిన వివేకహృదయులందరికి ఆజ్ఞ ఇమ్ము.

4. పతకము ఏఫోదు నిలువు టంగీ విచిత్ర మైన చొక్కాయి పాగా దట్టియు వారు కుట్టవలసిన వస్త్రములు. అతడు నాకు యాజకుడై యుండునట్లు వారు నీ సహోదరుడైన అహరోనుకును అతని కుమారులకును ప్రతిష్ఠిత వస్త్రములను కుట్టింపవలెను.

5. వారు బంగారును నీల ధూమ్ర రక్తవర్ణములుగల నూలును సన్ననారను తీసికొని

6. బంగారుతోను నీల ధూమ్ర రక్త వర్ణములుగల ఏఫోదును పేనిన సన్న నారతోను చిత్ర కారునిపనిగా చేయవలెను.

7. రెండు అంచులయందు కూర్చబడు రెండు భుజఖండములు దానికుండవలెను; అట్లు అది సమకూర్పబడియుండును.

8. మరియఏఫోదు మీదనుండు విచిత్రమైన దట్టి దాని పనిరీతిగా ఏకాండమైనదై బంగారుతోను నీలధూమ్ర రక్తవర్ణములుగల నూలుతోను పేనిన సన్ననారతోను కుట్టవలెను.

9. మరియు నీవు రెండు లేత పచ్చలను తీసికొని వాటిమీద ఇశ్రాయేలీయుల పేరులను, అనగా వారి జనన క్రమముచొప్పున

10. ఒక రత్నముమీద వారి పేళ్లలో ఆరును, రెండవ రత్నము మీద తక్కిన ఆరుగురి పేళ్లను చెక్కింపవలెను.

11. ముద్ర మీద చెక్కబడిన వాటివలె చెక్కెడివాని పనిగా ఆ రెండు రత్నములమీద ఇశ్రాయేలీయుల పేళ్లను చెక్కి బంగారు జవలలో వాటిని పొదగవలెను.

12. అప్పుడు ఇశ్రాయేలీయులకు జ్ఞాపకార్థమైన రత్నములనుగా ఆ రెండు రత్నములను ఏఫోదు భుజములమీద ఉంచవలెను అట్లు జ్ఞాపకముకొరకు అహరోను తన రెండు భుజములమీద యెహోవా సన్నిధిని వారి పేరులను భరించును.

13. మరియు బంగారు జవలను మేలిమి బంగారుతో రెండు గొలుసులను చేయవలెను;

14. సూత్రములవలె అల్లికపనిగా వాటిని చేసి అల్లిన గొలుసులను ఆ జవలకు తగిలింపవలెను.

15. మరియు చిత్రకారుని పనిగా న్యాయవిధాన పతకము చేయవలెను. ఏఫోదుపనివలె దాని చేయవలెను; బంగారు తోను నీల ధూమ్ర రక్తవర్ణములుగల నూలు తోను పేనిన సన్ననారతోను దాని చేయవలెను.

16. అది మడవబడి చచ్చౌకముగా నుండవలెను; అది జేనెడు పొడుగు జేనెడు వెడల్పుగలదై యుండవలెను.

17. దానిలో నాలుగు పంక్తుల రత్నములుండునట్లు రత్నముల జవలను చేయవలెను. మాణిక్య గోమేధిక మరకతములుగల పంక్తి మొదటిది;

18. పద్మరాగ నీల సూర్యకాంతములుగల పంక్తి రెండవది;

19. గారుత్మతము యష్మురాయి ఇంద్రనీలములుగల పంక్తి మూడవది;

20. రక్తవర్ణపురాయి సులిమానిరాయి సూర్యకాంతములు గల పంక్తి నాలుగవది. వాటిని బంగారు జవలలో పొదగవలెను.

21. ఆ రత్నములు ఇశ్రాయేలీయుల పేరులుగలవై వారి పేరులచొప్పున పండ్రెండుండవలెను. ముద్రమీద చెక్కినవాటివలె వారిలో ప్రతివాని పేరు చొప్పున పండ్రెండు గోత్రముల పేరులు ఉండవలెను.
ప్రకటన గ్రంథం 21:12-13

22. మరియు ఆ పతకము అల్లిక పనిగా పేనిన గొలుసులను మేలిమి బంగారుతో చేయవలెను.

23. పతకమునకు రెండు బంగారు ఉంగరములు చేసి

24. ఆ రెండు ఉంగరములను పతకపు రెండు కొసలయందు తగిలించి, పతకపు కొసలనున్న రెండు ఉంగరములలో అల్లబడిన ఆ రెండు బంగారు గొలుసులను తగిలింపవలెను.

25. అల్లిన ఆ రెండు గొలుసుల కొసలను రెండు రెండు జవలకు తగిలించి ఏఫోదు నెదుట దాని భుజములమీద కట్టవలెను.

26. మరియు నీవు బంగారుతో రెండు ఉంగరములను చేసి ఏఫోదు నెదుటనున్న పతకములోపలి అంచున దాని రెండు కొసలకు వాటిని తగిలింపవలెను.

27. మరియు నీవు రెండు బంగారు ఉంగర ములుచేసి ఏఫోదు విచిత్రమైన దట్టిపైగా దాని కూర్పు నొద్ద, దాని యెదుటి ప్రక్కకు దిగువను, ఏఫోదు రెండు భుజభాగములకు వాటిని తగిలింపవలెను.

28. అప్పుడు పతకము ఏఫోదు విచిత్రమైన దట్టికిపైగా నుండునట్లును అది ఏఫోదునుండి వదలక యుండునట్లును వారు దాని ఉంగరములకు ఏఫోదు ఉంగరములకు నీలి సూత్రముతో పతకము కట్టవలెను.

29. అట్లు అహరోను పరిశుద్ధస్థలములోనికి వెళ్లునప్పుడు అతడు తన రొమ్ముమీద న్యాయవిధాన పతకములోని ఇశ్రాయేలీయుల పేళ్లను నిత్యము యెహోవా సన్నిధిని జ్ఞాపకార్థముగా భరింపవలెను.

30. మరియు నీవు న్యాయవిధాన పతకములో ఊరీము తుమీ్మము అనువాటిని ఉంచవలెను; అహరోను యెహోవా సన్నిధికి వెళ్లునప్పుడు అవి అతని రొమ్మున ఉండునట్లు అహరోను యెహోవా సన్నిధిని తన రొమ్మున ఇశ్రాయేలీయుల న్యాయవిధానమును నిత్యము భరించును.

31. మరియఏఫోదు నిలువుటంగీని కేవలము నీలిదారముతో కుట్టవలెను.

32. దానినడుమ తల దూరుటకు రంధ్రము ఉండవలెను. అది చినగకుండునట్లు కంఠ కవచ రంధ్రమువలె దాని రంధ్రముచుట్టు నేతపనియైన గోటు ఉండవలెను.

33. దాని అంచున దాని అంచులచుట్టు నీల ధూమ్ర రక్తవర్ణములుగల దానిమ్మ పండ్లను వాటి నడుమను బంగారు గంటలను నిలువు టంగీ చుట్టు తగిలింపవలెను.

34. ఒక్కొక్క బంగారు గంటయు దానిమ్మపండును ఆ నిలువుటంగీ క్రింది అంచున చుట్టు ఉండవలెను.

35. సేవచేయునప్పుడు అహరోను దాని ధరించుకొనవలెను. అతడు యెహోవా సన్నిధిని పరిశుద్ధస్థలములోనికి ప్రవేశించునప్పుడు అతడు చావకయుండునట్లు దాని ధ్వని వినబడవలెను.

36. మరియు నీవు మేలిమి బంగారు రేకుచేసి ముద్ర చెక్కునట్లు దానిమీద యెహోవా పరిశుద్ధుడు అను మాట చెక్కవలెను.

37. అది పాగామీద ఉండునట్లు నీలి సూత్రముతో దాని కట్టవలెను. అది పాగా ముందటి వైపున ఉండవలెను.

38. తమ పరిశుద్ధమైన అర్పణలన్నిటిలో ఇశ్రాయేలీయులు ప్రతిష్ఠించు పరిశుద్ధ మైనవాటికి తగులు దోషములను అహరోను భరించునట్లు అది అహరోను నొసట ఉండవలెను; వారు యెహోవా సన్నిధిని అంగీక రింపబడునట్లు అది నిత్యమును అతని నొసట ఉండవలెను.

39. మరియు సన్న నారతో చొక్కాయిని బుట్టాపనిగా చేయవలెను. సన్న నారతో పాగాను నేయవలెను; దట్టిని బుట్టాపనిగా చేయవలెను.

40. అహరోను కుమారులకు నీవు చొక్కాయిలను కుట్టవలెను; వారికి దట్టీలను చేయవలెను; వారికి అలంకారమును ఘనతయు కలుగునట్లు కుళ్లాయిలను వారికి చేయవలెను.

41. నీవు నీ సహోదరుడైన అహరోనుకును అతని కుమారులకును వాటిని తొడిగింపవలెను; వారు నాకు యాజకులగునట్లు వారికి అభిషేకముచేసి వారిని ప్రతిష్ఠించి వారిని పరిశుద్ధపరచవలెను.

42. మరియు వారి మానమును కప్పుకొనుటకు నీవు వారికి నారలాగులను కుట్టవలెను.

43. వారు ప్రత్యక్షపు గుడారములోనికి ప్రవేశించునప్పుడైనను, పరిశుద్ధస్థలములో సేవచేయుటకు బలిపీఠమును సమీపించునప్పుడైనను, వారు దోషులై చావక యుండునట్లు అది అహరోనుమీదను అతని కుమారులమీదను ఉండవలెను. ఇది అతనికిని అతని తరువాత అతని సంతతికిని నిత్యమైన కట్టడ.Powered by Sajeeva Vahini Study Bible (Beta). Copyright© Sajeeva Vahini. All Rights Reserved.
Exodus - నిర్గమకాండము 28 - బైబిల్ అధ్యయనం - Telugu Study Bible - Adhyayana Bible
అహరోను మరియు అతని కుమారులు యాజకుని కార్యాలయానికి, వారి వస్త్రాలను విడిచిపెట్టారు. (1-5) 
పూర్వం కుటుంబ పెద్దలు కూడా పూజారులే దేవుడికి ప్రత్యేక కానుకలు సమర్పించేవారు. కానీ తరువాత, ఆరోన్ కుటుంబానికి చెందిన ఒక కుటుంబం మాత్రమే యాజకులుగా ఉండటానికి అనుమతించబడింది. వారు పవిత్రంగా మరియు దేవుని కోసం ప్రత్యేకించబడ్డారని చూపించే ప్రత్యేక బట్టలు ధరించారు. మత పెద్దలు పవిత్రమైన మార్గంలో ప్రవర్తించడం ఎంత ముఖ్యమో కూడా ఈ బట్టలు చిహ్నంగా ఉన్నాయి. యేసుక్రీస్తు కూడా గొప్ప ప్రధాన యాజకుడు, అతను పవిత్రుడు మరియు దేవుని కోసం ప్రత్యేకించబడ్డాడు. ఈ రోజుల్లో, దేవుడిని ప్రసన్నం చేసుకోవడానికి మనం అందమైన బట్టలు ధరించాల్సిన అవసరం లేదు. బదులుగా, మనం మంచి దృక్పథాలను కలిగి ఉండటం మరియు ఇతరులతో దయగా ఉండటంపై దృష్టి పెట్టాలి. 

ఏఫోద్. (6-14) 
ప్రధాన పూజారి ఎఫోడ్ అని పిలువబడే ఒక ప్రత్యేకమైన ఫాన్సీ కోటు ధరించాడు, ఇతర పూజారులు సరళమైన వాటిని ధరించారు. ఎఫోడ్ పొట్టిగా ఉంది మరియు స్లీవ్‌లు లేవు మరియు బెల్ట్‌తో శరీరానికి దగ్గరగా ఉంచబడింది. భుజాలపై ఇజ్రాయెల్ ప్రజల పేర్లు చెక్కబడిన విలువైన రాళ్లతో చేసిన ప్రత్యేక బటన్లు ఉన్నాయి. మన ప్రధాన యాజకుడైన యేసు మనలను దేవునికి జ్ఞాపికగా ఎలా అందజేస్తాడో అలాగే ఉంది. ఏఫోదుకు అతుకులు లేవు మరియు యేసు కోటు వలె పై నుండి క్రిందికి తయారు చేయబడింది. ఏఫోదుపై ఉన్న బంగారు గంటలు పరిశుద్ధులు చేసే మంచి పనులను సూచిస్తాయి మరియు దానిమ్మపండ్లు వారు ఉత్పత్తి చేసే మంచి వస్తువులను సూచిస్తాయి.

బ్రెస్ట్ ప్లేట్, ది ఉరీమ్ మరియు తుమ్మీమ్. (15-30) 
ప్రధాన యాజకుడు రొమ్ము కవచం అని పిలువబడే ఒక ప్రత్యేకమైన వస్త్రాన్ని ధరించాడు, అది చాలా ఫాన్సీగా ఉంది మరియు దేవుని ప్రజల ప్రతి గోత్రం పేర్లతో విలువైన రాళ్లను కలిగి ఉంది. ఒక తెగ చిన్నది అయినా లేదా చాలా ధనవంతుడు కాకపోయినా, అది దేవునికి ఇప్పటికీ ముఖ్యమైనది. యేసు తన అనుచరులందరినీ ప్రేమిస్తున్నట్లుగా మరియు శ్రద్ధగా చూసుకున్నట్లే, ప్రధాన పూజారి తన భుజాలపై మరియు ఛాతీపై గోత్రాల పేర్లను ధరించాడు. దేవుడు మనలను నిలబెట్టడానికి బలమైన బాహువులను మాత్రమే కలిగి ఉన్నాడు, కానీ అతను మనలను చాలా ప్రేమిస్తాడు మరియు మనలను తన హృదయానికి దగ్గరగా ఉంచుకుంటాడు. మనం దేవునితో మాట్లాడినప్పుడు ఇది చాలా ఓదార్పునిస్తుంది. గతంలో, ప్రజలు ఖచ్చితంగా తెలియనప్పుడు దేవుడు ఏమి చేయాలనుకుంటున్నాడో గుర్తించడానికి ఊరిమ్ మరియు తుమ్మీమ్ అని పిలిచేవారు. వారు ఒక వెలుగులా మరియు ఏది సరైనదో తెలుసుకోవడానికి మార్గంగా ఉన్నారు. కొందరు అవి ప్రధాన పూజారి ధరించిన పన్నెండు ప్రత్యేక రాళ్లని అనుకుంటారు. కానీ ఇప్పుడు, దేవుని నుండి వినడానికి మరియు మనం ఏమి చేయాలనుకుంటున్నాడో అర్థం చేసుకోవడానికి సహాయం చేసే యేసు మనకు ఉన్నాడు. హెబ్రీయులకు 1:1-2 యోహాను 1:18 యేసు ఒక ప్రకాశవంతమైన మరియు నమ్మదగిన కాంతి వంటివాడు. ఎప్పుడూ నిజమే చెబుతాడు. మనం తెలుసుకోవలసిన ప్రతి విషయాన్ని అర్థం చేసుకోవడానికి సహాయపడే సత్య స్ఫూర్తిని కూడా ఆయన మనకు ఇస్తాడు.

ఎఫోడ్ యొక్క వస్త్రం, మిట్రే యొక్క ప్లేట్. (31-39) 
పూజారి అయిన ఆరోన్ ధరించవలసిన ప్రత్యేక వస్త్రాల వస్త్రం పొడవుగా ఉంది మరియు అతని మోకాళ్ల వరకు ఉంది, కానీ చేతులు లేవు. దేవుని సేవించేటప్పుడు అతడు ఈ బట్టలు ధరించాలి. మనం కూడా ప్రభువును గౌరవంగా సేవించాలి మరియు మన తప్పులకు మనం శిక్షించబడతామని తెలుసుకోవాలి. అహరోన్ తన నుదిటిపై "ప్రభువుకు పవిత్రత" అని వ్రాసిన ప్రత్యేక బంగారు పళ్ళెం ఉంది. దేవుడు పవిత్రుడని మరియు పూజారులు కూడా పవిత్రంగా మరియు దేవునికి అంకితభావంతో ఉండాలని ఇది గుర్తు చేసింది. ఇది మనపై శాశ్వతమైన గుర్తులా ఉండాలి, మనం దేవునికి చెందినవారమని మరియు ఆయనకు అంకితం చేసుకున్నామని చూపిస్తుంది. యేసు మన ప్రత్యేక పూజారి లాంటివాడు, మన తప్పులను దేవుడు క్షమించేలా సహాయం చేస్తాడు. యేసు మరియు ఆయన మన కోసం చేసిన దాని వల్ల మనం దేవుణ్ణి సంతోషపెట్టవచ్చు.

ఆరోన్ కుమారులకు వస్త్రాలు. (40-43)
పూజారి ధరించే బట్టలు యేసు ఎంత మంచివాడో సూచిస్తాయి. మనం దేవుడిని కలిసినప్పుడు ఆ బట్టలు వేసుకోకపోతే, మనం చేసిన చెడు పనులకు శిక్ష అనుభవించి చనిపోతాము. కాబట్టి, జాగ్రత్తగా ఉండడం మరియు ఎల్లప్పుడూ సరైనది చేయడం మంచిది. ప్రకటన గ్రంథం 16:15 దేవునిచే ఎన్నుకోబడిన మరియు చాలా ప్రత్యేకమైన ప్రధాన పూజారి అని పిలువబడే వ్యక్తిని కలిగి ఉండటం మన అదృష్టం. వారు దేవుని చేత శక్తివంతులుగా మరియు పరిపూర్ణులుగా చేయబడినందున వారు తమ పనిలో నిజంగా మంచివారు. మనం సంతోషంగా ఉండాలి ఎందుకంటే మనకు ప్రధాన యాజకుడు దేవునితో మాట్లాడగలగాలి మరియు ఆయనచే అంగీకరించబడాలి. మంచి ప్రతిదీ ప్రధాన పూజారి నుండి వస్తుంది మరియు వారిలా ఉండటం అందంగా ఉంటుంది. ప్రధాన యాజకుని ప్రేమ మరియు కనికరం కారణంగా మనం దేవునితో మాట్లాడటానికి ధైర్యంగా భావించాలి మరియు మనకు అవసరమైనప్పుడు సహాయం కోసం అడగాలి. Shortcut Links
నిర్గమకాండము - Exodus : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary | Telugu Reference Bible |