Proverbs - సామెతలు 18 | View All

1. వేరుండగోరువాడు స్వేచ్ఛానుసారముగా నడచువాడు అట్టివాడు లెస్సైన జ్ఞానమునకు విరోధి. బుద్ధిహీనుడు వివేచనయందు సంతోషింపక

1. ಅಭಿಲಾಷೆಯಿಂದ ಮನುಷ್ಯನು ತನ್ನನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸಿಕೊಂಡವನಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಜ್ಞಾನ ಕ್ಕಾಗಿ ಹುಡುಕುತ್ತಾ ಕೈಹಾಕುತ್ತಾನೆ.

2. తన అభిప్రాయములను బయలుపరచుటయందు సంతో షించును.

2. ವಿವೇಕದಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧಿಹೀನನಿಗೆ ಸಂತೋಷವಿಲ್ಲ; ತನ್ನ ಹೃದಯವನ್ನು ಹೊರಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವದೇ ಅವನಿಗೆ ಸಂತೋಷ.

3. భక్తిహీనుడు రాగానే తిరస్కారము వచ్చును అవమానము రాగానే నింద వచ్చును.

3. ದುಷ್ಟನು ಬಂದಾಗ ತಾತ್ಸಾರವೂ ಅವಮಾನದೊಂದಿಗೆ ನಿಂದೆಯೂ ಬರುತ್ತವೆ.

4. మనుష్యుని నోటి మాటలు లోతు నీటివంటివి అవి నదీప్రవాహమువంటివి జ్ఞానపు ఊటవంటివి.
యోహాను 7:38

4. ಮನುಷ್ಯನ ಬಾಯಿಯ ಮಾತುಗಳು ಆಳವಾದ ನೀರಿನಂತೆಯೂ ಜ್ಞಾನದ ಬುಗ್ಗೆಯು ಹರಿಯುವ ತೊರೆಯಂತೆಯೂ ಇವೆ.

5. తీర్పు తీర్చుటలో భక్తిహీనులయెడల పక్షపాతము చూపుటయు నీతిమంతులకు న్యాయము తప్పించుటయు క్రమము కాదు.

5. ನನ್ನ ನ್ಯಾಯತೀರ್ಪಿನಲ್ಲಿ ನೀತಿವಂತರನ್ನು ಕೆಡವುವಂತೆ ದುಷ್ಟ ರನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವದು ಯುಕ್ತವಲ್ಲ.

6. బుద్ధిహీనుని పెదవులు కలహమునకు సిద్ధముగా నున్నవి. దెబ్బలు కావలెనని వాడు కేకలువేయును.

6. ಅವಿವೇಕಿಯ ತುಟಿಗಳು ಕಲಹದಲ್ಲಿ ಸೇರುವದರಿಂದ ಏಟುಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುವದಕ್ಕೆ ಅವನ ಬಾಯಿಯು ಕೂಗಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.

7. బుద్ధిహీనుని నోరు వానికి నాశనము తెచ్చును వాని పెదవులు వాని ప్రాణమునకు ఉరి తెచ్చును.

7. ಬುದ್ಧಿಹೀನನ ಬಾಯಿಯು ಅವನ ನಾಶನ ಮತ್ತು ಅವನ ತುಟಿಗಳು ಪ್ರಾಣಕ್ಕೆ ಪಾಶ.

8. కొండెగాని మాటలు రుచిగల భోజ్యములు అవి లోకడుపులోనికి దిగిపోవును.

8. ಚಾಡಿಕೋರನ ಮಾತುಗಳು ಗಾಯಗಳಂತೆ ಇದ್ದು ಹೊಟ್ಟೆಯೊಳಗೆ ಇಳಿದುಹೋಗುವವು.

9. పనిలో జాగుచేయువాడు నష్టము చేయువానికి సోదరుడు.

9. ಸೋಮಾರಿಯು ತನ್ನ ಕೆಲಸ ದಲ್ಲಿ ಬಹಳವಾಗಿ ಹಾಳುಮಾಡುವವನಿಗೆ ಸಹೋದ ರನು ಆಗಿದ್ದಾನೆ.

10. యెహోవా నామము బలమైన దుర్గము. నీతిమంతుడు అందులోనికి పరుగెత్తి సురక్షితముగా నుండును.

10. ಕರ್ತನ ನಾಮವು ಬಲವಾದ ಬುರುಜು; ನೀತಿವಂತನು ಅದರೊಳಕ್ಕೆ ಓಡಿಹೋಗಿ ಭದ್ರವಾಗಿರುತ್ತಾನೆ.

11. ధనవంతునికి వాని ఆస్తి ఆశ్రయపట్టణము వాని దృష్టికి అది యెత్తయిన ప్రాకారము.

11. ಧನವಂತನ ಐಶ್ವರ್ಯವು ಅವನಿಗೆ ಬಲವಾದ ಪಟ್ಟಣವೂ ತನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ದಲ್ಲಿ ಎತ್ತರವಾದ ಗೋಡೆಯೂ ಆಗಿದೆ.

12. ఆపత్తు రాకమునుపు నరుని హృదయము అతిశయ పడును ఘనతకు ముందు వినయముండును.

12. ನಾಶನಕ್ಕೆ ಮುಂದೆ ಮನುಷ್ಯನ ಹೃದಯವು ಗರ್ವವಾಗಿದೆ; ಸನ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ವಿನಯವಾಗಿದೆ.

13. సంగతి వినకముందు ప్రత్యుత్తరమిచ్చువాడు తన మూఢతను బయలుపరచి సిగ్గునొందును.

13. ಸಂಗತಿಯನ್ನು ಕೇಳುವದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡುವವರಿಗೆ ಅದು ಅವನಿಗೆ ಮೂರ್ಖತನವೂ ಅವಮಾನವೂ ಆಗಿದೆ.

14. నరుని ఆత్మ వాని వ్యాధి నోర్చును నలిగిన హృదయమును ఎవడు సహింపగలడు?

14. ತನ್ನ ಬಲಹೀನತೆಯನ್ನು ಮನುಷ್ಯನ ಆತ್ಮವು ಸಹಿಸುವದು; ಗಾಯಪಟ್ಟ ಆತ್ಮವನ್ನು ಸಹಿಸುವವರು ಯಾರು?

15. జ్ఞానుల చెవి తెలివిని వెదకును వివేకముగల మనస్సు తెలివిని సంపాదించును.

15. ವಿವೇಕಿಯ ಹೃದಯವು ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸುತ್ತದೆ; ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನಿಯ ಕಿವಿಯು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಯನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತದೆ.

16. ఒకడు ఇచ్చు కానుక వానికి వీలు కలుగజేయును అది గొప్పవారియెదుటికి వానిని రప్పించును

16. ಮನುಷ್ಯನ ದಾನವು ತನಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಿದ್ದು ದೊಡ್ಡವರ ಸನ್ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಅವನನ್ನು ಕರಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತದೆ.

17. వ్యాజ్యెమందు వాది పక్షము న్యాయముగా కనబడును అయితే ఎదుటివాడు వచ్చినమీదట వాని సంగతి తేటపడును.

17. ತನ್ನ ಸಮರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೆಯವನು ನ್ಯಾಯವಾಗಿದ್ದಾನೆಂದು ತೋರು ತ್ತಾನೆ; ತನ್ನ ನೆರೆಯವನು ಬಂದು ಅವನನ್ನು ಶೋಧಿಸು ತ್ತಾನೆ.

18. చీట్లు వేయుటచేత వివాదములు మానును అది పరాక్రమశాలులను సమాధానపరచును.

18. ಚೀಟು ಕಲಹಗಳನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಬಲಿಷ್ಠರನ್ನು ಅಗಲಿಸುತ್ತದೆ;

19. బలమైన పట్టణమును వశపరచుకొనుటకంటె ఒకనిచేత అన్యాయమునొందిన సహోదరుని వశపరచు కొనుట కష్టతరము. వివాదములు నగరు తలుపుల అడ్డగడియలంత స్థిరములు.

19. ಬಲವಾದ ಪಟ್ಟಣಕ್ಕಿಂತ ಅನ್ಯಾಯ ಹೊಂದಿದ ಸಹೋದರನನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸುವದು ಕಷ್ಟ ಕರ. ಅವರ ಕಲಹಗಳು ಅರಮನೆಯ ಸಲಾಕಿಗಳಂತೆ ಇವೆ.

20. ఒకని నోటి ఫలముచేత వాని కడుపు నిండును తన పెదవుల ఆదాయముచేత వాడు తృప్తిపొందును.

20. ತನ್ನ ಬಾಯಿಯ ಫಲದಿಂದ ಮನುಷ್ಯನ ಹೊಟ್ಟೆಯು ತೃಪ್ತಿಹೊಂದುವದು; ತನ್ನ ತುಟಿಗಳ ಆದಾ ಯದಿಂದ ಅವನು ತೃಪ್ತಿಹೊಂದುವನು.

21. జీవమరణములు నాలుక వశము దానియందు ప్రీతిపడువారు దాని ఫలము తిందురు

21. ನಾಲಿಗೆಯ ವಶದಲ್ಲಿ ಮರಣವೂ ಜೀವವೂ ಇವೆ; ಅದನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವವರು ಅದರ ಫಲವನ್ನು ತಿನ್ನುವರು.

22. భార్య దొరికినవానికి మేలు దొరికెను అట్టివాడు యెహోవావలన అనుగ్రహము పొందిన వాడు.

22. ಪತ್ನಿ ಯನ್ನು ದೊರಕಿಸಿಕೊಂಡವನು ಒಳ್ಳೇದನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿ ದವನಾಗಿ ಕರ್ತನ ದಯೆಯನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾನೆ.

23. దరిద్రుడు బతిమాలి మనవి చేసికొనును ధనవంతుడు దురుసుగా ప్రత్యుత్తరమిచ్చును.

23. ಬಡವನು ವಿಜ್ಞಾಪನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾನೆ; ಧನಿಕರು ಕಠಿಣವಾಗಿ ಉತ್ತರಕೊಡು ತ್ತಾರೆ.ಸ್ನೇಹಿತರಿದ್ದವನು ಸ್ನೇಹವಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಸಹೋದರನಿಗಿಂತ ಹತ್ತಿರ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವ ಸ್ನೇಹಿತನಿದ್ದಾನೆ.

24. బహుమంది చెలికాండ్రు గలవాడు నష్టపడును సహోదరునికంటెను ఎక్కువగా హత్తియుండు స్నేహితుడు కలడు.

24. ಸ್ನೇಹಿತರಿದ್ದವನು ಸ್ನೇಹವಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಸಹೋದರನಿಗಿಂತ ಹತ್ತಿರ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವ ಸ್ನೇಹಿತನಿದ್ದಾನೆ.Powered by Sajeeva Vahini Study Bible (Beta). Copyright© Sajeeva Vahini. All Rights Reserved.
Proverbs - సామెతలు 18 - బైబిల్ అధ్యయనం - Telugu Study Bible - Adhyayana Bible

1
జ్ఞానం మరియు అనుగ్రహాన్ని పొందేందుకు, స్వీయ-అభివృద్ధి కోసం ప్రతి మార్గాన్ని అన్వేషించడం చాలా అవసరం.

2
తమను తాము ప్రదర్శించుకోవడం కోసం మాత్రమే నేర్చుకోవడం లేదా మతాన్ని అనుసరించేవారు ఏ ప్రయత్నాల్లోనూ అర్థవంతమైన ఏదీ సాధించలేరు.

3
పాపం ఉద్భవించిన క్షణం, అవమానం త్వరగా వచ్చింది.

4
విశ్వాసి హృదయంలోని జ్ఞానం యొక్క రిజర్వాయర్ వారికి జ్ఞాన పదాలను స్థిరంగా అందిస్తుంది.

5
ఒక కారణం యొక్క మెరిట్‌లను అంచనా వేయాలి, పాల్గొన్న వ్యక్తిపై దృష్టి పెట్టకూడదు.

6-7
చెడ్డ వ్యక్తులు తమ అదుపులేని నాలుకల ద్వారా తమపై తాము తెచ్చుకునే హాని నిజంగా విశేషమైనది.

8
"అసమ్మతిని విత్తే వారు ఎంత మూర్ఖులు, మరియు అసూయ యొక్క చిన్న మెరుపులు కూడా ఎంత ప్రమాదకరమైనవిగా మారతాయి!"

9
ఒకరి కర్తవ్యాన్ని విస్మరించడం, చర్య మరియు బాధ్యత రెండింటిలోనూ, పాపాలు చేయడం వలె ఆధ్యాత్మికంగా హానికరం.

10-11
మన ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు ద్వారా వెల్లడి చేయబడిన దైవిక శక్తి, ప్రభువుపై విశ్వాసం ఉంచే విశ్వాసులకు బలమైన కోటగా పనిచేస్తుంది. సంపదలు మరియు సంపదలు ఈ ప్రపంచంలో మాత్రమే ఉన్న సంపన్న వ్యక్తి యొక్క రక్షణ ఎంత భ్రమ! ఇది వారి స్వంత అవగాహనలో ఎత్తైన గోడలతో అజేయమైన నగరంలా అనిపించవచ్చు, కానీ వారికి చాలా అవసరమైనప్పుడు అది ఖచ్చితంగా కూలిపోతుంది. వారు ఒకప్పుడు విస్మరించిన రక్షకుని న్యాయమైన తీర్పును ఎదుర్కొంటారు.

12
"అహంకారం హృదయాన్ని పెంచినప్పుడు, పతనం అనివార్యంగా అనుసరిస్తుంది. అయితే, వినయం గౌరవంతో తగిన ప్రతిఫలాన్ని పొందుతుంది."


13
"ఆత్రుతతో కూడిన ఉత్సాహం మరియు స్వీయ-ప్రాముఖ్యత ఇబ్బందికి దారి తీస్తుంది."

14
"ఆత్మ యొక్క స్థిరత్వం అనేక కష్టాలు మరియు పరీక్షల సమయంలో స్థితిస్థాపకతను అందిస్తుంది. అయితే, పశ్చాత్తాపం మనస్సాక్షిని వేధించినప్పుడు, ఏ మానవ శక్తి అటువంటి దుస్థితిని భరించదు. అప్పుడు నరకం ఎలా ఉంటుంది?"

15
"మనం కేవలం మన మనస్సులోనే కాదు, మన హృదయాలలో కూడా జ్ఞానాన్ని పొందాలి."

16
"ఎటువంటి ఖర్చు లేదా ఛార్జీలు లేకుండా, తన సింహాసనాన్ని సమీపించమని దయతో మనలను ఆహ్వానించిన ప్రభువును స్తుతించండి. ఆయన ఆశీర్వాదాలు అతని ఉనికి కోసం మన ఆత్మలలో ఖాళీని సృష్టిస్తాయి."

17
"మన ప్రత్యర్థుల పట్ల శ్రద్ధ చూపడం తెలివైన పని, అలా చేయడం వల్ల మన గురించి మరింత ఖచ్చితమైన అంచనాను పొందడంలో సహాయపడుతుంది."

18
"గతంలో, గంభీరమైన ప్రార్థనతో పాటుగా చీటీలు వేయడం ద్వారా దేవుని మార్గదర్శకత్వం కోసం వెతకడం సాధారణ ఆచారం. అయితే, ఈ పద్ధతిని పనికిమాలిన ప్రయోజనాల కోసం లేదా ఇతరుల ఖర్చుతో వ్యక్తిగత లాభం కోసం దుర్వినియోగం చేయడం నేడు దాని ఉపయోగంపై అభ్యంతరాలను లేవనెత్తుతుంది."

19
"కుటుంబ సభ్యుల మధ్య మరియు ఒకరికొకరు బాధ్యతలకు కట్టుబడి ఉన్నవారి మధ్య విభేదాలను చురుకుగా నిరోధించడం చాలా ముఖ్యమైనది. జ్ఞానం మరియు దయ అప్రయత్నంగా క్షమాపణను సులభతరం చేస్తాయి, అయితే అవినీతి దానిని సవాలు చేసే పనిగా చేస్తుంది."

20
ఈ సందర్భంలో "బొడ్డు" అనే పదం ఇతర చోట్ల మాదిరిగానే హృదయాన్ని సూచిస్తుంది. మన హృదయంలోని కంటెంట్ మన సంతృప్తి స్థాయిని మరియు అంతర్గత శాంతిని నిర్ణయిస్తుంది.

21
మోసపూరితమైన లేదా హానికరమైన నాలుకను ఉపయోగించడం ద్వారా లెక్కలేనన్ని వ్యక్తులు తమ స్వంత మరణాన్ని లేదా ఇతరుల మరణాన్ని తెచ్చుకున్నారు.

22
మద్దతునిచ్చే భార్య ఒక వ్యక్తికి ఒక ముఖ్యమైన వరం, మరియు అది దైవిక అనుగ్రహానికి చిహ్నంగా పనిచేస్తుంది.

23
వ్యక్తులు ఆదేశాలు జారీ చేయడం లేదా డిమాండ్లు చేయడం మానుకోవాలని పేదరికం నిర్దేశిస్తుంది. దేవుని కృప సమక్షంలో, మనమందరం నిరుపేద స్థితిలో ఉన్నాము, కాబట్టి మనం వినయపూర్వకమైన ప్రార్థనలను ఉపయోగించాలి.

24
క్రీస్తుయేసు తనపై నమ్మకం ఉంచి ప్రేమను కలిగి ఉండేవారిని ఎన్నడూ విడిచిపెట్టడు. మన గురువు పట్ల భక్తితో ఇతరులకు అలాంటి తోడుగా ఉండాలని ఆకాంక్షిద్దాం. john 15:14లో చెప్పబడినట్లుగా, అతను ప్రపంచంలోని తన స్వంతదానిని పూర్తి స్థాయిలో ప్రేమించినట్లు, మరియు మనం అతని ప్రతి ఆజ్ఞను పాటించినప్పుడు మనం అతని సహచరులమవుతాము.Shortcut Links
సామెతలు - Proverbs : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary | Telugu Reference Bible |