Proverbs - సామెతలు 24 | View All

1. దుర్జనులను చూచి మత్సరపడకుము వారి సహవాసము కోరకుము

1. దుర్మార్గులను చూచి అసూయపడవద్దు. వారితో వుండేందుకు నీ సమయం వ్యర్థం చేసుకోకు.

2. వారి హృదయము బలాత్కారము చేయ యోచించును వారి పెదవులు కీడునుగూర్చి మాటలాడును.

2. కీడు చేయాలని వారు వారి హృదయాల్లో పథకం వేస్తారు. వారు మాట్లాడేది అంతా కష్టం కలిగించాలని మాత్రమే. 20 -

3. జ్ఞానమువలన ఇల్లు కట్టబడును వివేచనవలన అది స్థిరపరచబడును.

3. మంచి గృహాలు జ్ఞానము, వివేకము మీద కట్టబడతాయి.

4. తెలివిచేత దాని గదులు విలువగల రమ్యమైన సర్వ సంపదలతో నింపబడును.

4. జ్ఞానంవల్ల గదులు అన్నీ ప్రశస్తమైన మరియు సంతోషకరమైన సంపదలతో నింప బడతాయి. 21 -

5. జ్ఞానముగలవాడు బలవంతుడుగా నుండును తెలివిగలవాడు శక్తిమంతుడుగా నుండును.

5. జ్ఞానము ఒక మనిషిని శక్తివంతం చేస్తుంది. తెలివి ఒక మనిషికి బలం ఇస్తుంది.

6. వివేకముగల నాయకుడవై యుద్ధముచేయుము. ఆలోచన చెప్పువారు అనేకులుండుట రక్షణకరము

6. నీవు యుద్ధం ప్రారంభించక ముందు జాగ్రత్తగా పథకాలు వేయాలి. నీవు విజయం కావాలి అని అనుకొంటే నీకు మంచి సలహాదారులు చాలా మంది ఉండాలి. 22 -

7. మూర్ఖునికి జ్ఞానము అందదు గుమ్మమునొద్ద అట్టివారు మౌనులై యుందురు.

7. బుద్ధిహీనులు జ్ఞానమును గ్రహించలేరు. మనుష్యులు ముఖ్యమైన విషయాలను చర్చిస్తున్నప్పుడు బుద్దిహీనులు ఏమీ చెప్పలేరు . - 23 -

8. కీడుచేయ పన్నాగములు పన్నువానికి తంటాలమారి అని పేరు పెట్టబడును.

8. నీవు కష్టాలు కలిగించాలని ఎల్లప్పుడూ తలుస్తూంటే, నీవు కష్టాలు పెట్టే మనిషివి అని ప్రజలు తెలుసుకొంటారు. మరియు వారు నీ మాట వినరు.

9. మూర్ఖుని యోచన పాపము అపహాసకులు నరులకు హేయులు.

9. బుద్ధిహీనుడు చేయాలని తలపెట్టే విషయాలు పాపం. ఇతరుల కంటే తానే మంచి వాడిని అనుకోనే మనిషిని ప్రజలు అసహ్యించుకొంటారు. 24 -

10. శ్రమదినమున నీవు క్రుంగినయెడల నీవు చేతకాని వాడవగుదువు.

10. కష్ట సమయాలలో నీవు బలహీనంగా ఉంటే అప్పుడు నీవు నిజంగా బలహీనుడివే. 25 -

11. చావునకై పట్టబడినవారిని నీవు తప్పించుము నాశమునందు పడుటకు జోగుచున్న వారిని నీవు రక్షింపవా?

11. మనుష్యులు ఒక వ్యక్తిని చంపాలని ప్రయత్నిస్తూంటే నీవు వానిని రక్షించుటకు ప్రయత్నించాలి.

12. ఈ సంగతి మాకు తెలియదని నీవనుకొనినయెడల హృదయములను శోధించువాడు నీ మాటను గ్రహించును గదా. నిన్ను కనిపెట్టువాడు దాని నెరుగును గదా నరులకు వారి వారి పనులనుబట్టి ఆయన ప్రతికారము చేయును గదా.
మత్తయి 16:27, రోమీయులకు 2:6, 2 తిమోతికి 4:14, 1 పేతురు 1:17, ప్రకటన గ్రంథం 2:23, ప్రకటన గ్రంథం 20:12-13, ప్రకటన గ్రంథం 22:12

12. “ఇది నా పని కాదు” అని నీవు చెప్పకూడదు. యెహోవాకు అంతా తెలుసు. నీవు వాటిని ఎందుకు చేస్తావో ఆయనకు తెలుసు. యెహోవా నిన్ను గమనిస్తూ ఉంటాడు. ఆయనకు తెలుసు. నీవు చేసే పనులకు యెహోవా నీకు బహుమానం ఇస్తాడు. 26 -

13. నా కుమారుడా, తేనె త్రాగుము అది రుచిగలది గదా తేనెపట్టు తినుము అది నీ నాలుకకు తీపియే గదా.

13. నా కుమారుడా, తేనె తాగు. అది మంచిది. తేనెపట్టులోని తేనె తియ్యగా ఉంటుంది.

14. నీ ఆత్మకు జ్ఞానము అట్టిదని తెలిసికొనుము అది నీకు దొరికినయెడల ముందుకు నీకు మంచిగతి కలుగును నీ ఆశ భంగము కానేరదు.

14. అదే విధంగా జ్ఞానము నీ ఆత్మకు మంచిది. నీకు జ్ఞానము ఉంటే, అప్పుడు నీకు ఆశ ఉంటుంది. నీ ఆశకు అంతం ఉండదు. 27 -

15. భక్తిహీనుడా, నీతిమంతుని నివాసమునొద్ద పొంచి యుండకుము వాని విశ్రమస్థలమును పాడుచేయకుము.

15. మంచిమనిషి దగ్గర దొంగతనం చేయాలని లేకవాని ఇల్లు తీసివేసుకోవాలని కోరుకొనే దొంగలా ఉండవద్దు.

16. నీతిమంతుడు ఏడుమారులు పడినను తిరిగి లేచును ఆపత్కాలమునందు భక్తిహీనులు కూలుదురు.

16. ఒక మంచి వాడు ఏడుసార్లు పడిపోయినా సరే, అతడు ఎల్లప్పుడూ మరల నిలబడతాడు. కానీ దుర్మార్గులు ఎల్లప్పుడూ కష్టంచేత ఓడించబడతారు. 28 -

17. నీ శత్రువు పడినప్పుడు సంతోషింపకుము వాడు తొట్రిల్లినప్పుడు నీవు మనస్సున నుల్లసింపకుము.

17. నీ శత్రువుకు కష్టాలు వచ్చినప్పుడు సంతోషపడకు. అతడు పడిపోయినప్పుడు సంతోషపడకు.

18. యెహోవా అది చూచి అసహ్యించుకొని వానిమీదనుండి తన కోపము త్రిప్పుకొనునేమో.

18. నీవు అలా చేస్తే, అది యెహోవా చూస్తాడు. నీ విషయంలో యెహోవా సంతోషించడు. అప్పుడు యెహోవా ఒకవేళ నీ శత్రువుకు సహాయం చేయవచ్చు. 29 -

19. దుర్మార్గులను చూచి నీవు వ్యసనపడకుము భక్తిహీనులయెడల మత్సరపడకుము.

19. దుర్మార్గులను నీకు చింత కలిగించనీయకు.దుర్మార్గుల విషయమై అసూయపడకు.

20. దుర్జనునికి ముందు గతి లేదు భక్తిహీనుల దీపము ఆరిపోవును

20. ఆ దుర్మార్గులకు ఆశ లేదు. వారి వెలుగు చీకటి అవుతుంది. 30 -

21. నా కుమారుడా, యెహోవాను ఘనపరచుము రాజును ఘనపరచుము ఆలాగు చేయనివారి జోలికి పోకుము.
1 పేతురు 2:17

21. నా కుమారుడా, యెహోవాను మరియు రాజును గౌరవించు. వారికి విరోధంగా ఉండేవారితో చేరవద్దు.

22. అట్టివారికి ఆపద హఠాత్తుగా తటస్థించును వారి కాలము ఎప్పుడు ముగియునో యెవరికి తెలియును?

22. ఎందుకంటే, అలాంటి వాళ్లు త్వరగా నాశనం చేయబడవచ్చు. దేవుడు, రాజుకూడ వారి శత్రువులకు ఎంత కష్టం కలిగించగలరో నీకు తెలియదు.

23. ఇవియు జ్ఞానులు చెప్పిన సామెతలే న్యాయము తీర్చుటలో పక్షపాతము చూపుట ధర్మము కాదు

23. ఇవి జ్ఞానుల మాటలు: ఒక న్యాయమూర్తి న్యాయంగా ఉండాలి. ఒకడు తనకు తెలిసినవాడైనంత మాత్రాన ఆయన అతనిని బలపరచకూడదు.

24. నీయందు దోషములేదని దుష్టునితో చెప్పువానిని ప్రజలు శపించుదురు జనులు అట్టివానియందు అసహ్యపడుదురు.

24. ఒక నేరస్థుడు స్వేచ్చగా వెళ్లిపోవచ్చని గనుక న్యాయమూర్తి చెబితే, అప్పుడు ప్రజలు అతనికి విరోధంగా ఉంటారు. అతని గూర్చి దేశాలే చెడుగా చెప్పుకుంటాయి.

25. న్యాయముగా తీర్పు తీర్చువారికి మేలు కలుగును క్షేమకరమైన దీవెన అట్టివారిమీదికి వచ్చును.

25. అయితే ఒక న్యాయమూర్తి ఒక నేరస్తుని శిక్షిస్తే, అప్పుడు ప్రజలంతా అతనితో కలిసి ఆనందిస్తారు.

26. సరియైన మాటలతో ప్రత్యుత్తరమిచ్చుట పెదవులతో ముద్దుపెట్టుకొనినట్లుండును.

26. నిజాయితీగల జవాబు ప్రజలందరికీ సంతోషం కలిగిస్తుంది అది పెదాలమీద ముద్దు పెట్టుకున్నట్టు ఉంటుంది.

27. బయట నీ పని చక్క పెట్టుకొనుము ముందుగా పొల ములో దాని సిద్ధపరచుము తరువాత ఇల్లు కట్టుకొనవచ్చును.

27. నీ పొలంలో నాట్లు వేయక ముందు నీ ఇల్లు కట్టుకోవద్దు. నీవు నివసించేందుకు ఒక గృహం కట్టు కొనకముందే, నీవు ఆహారం పండించటానికి సిద్ధంగా ఉన్నట్టు గట్టిగా తెలుసుకో.

28. నిర్నిమిత్తముగా నీ పొరుగువానిమీద సాక్ష్యము పలుక కుము నీ పెదవులతో మోసపు మాటలు చెప్పవచ్చునా?

28. గట్టి కారణం లేకుండా ఎవరికీ విరోధంగా మాట్లాడవద్దు. మరియు అబద్దాలు మాట్లాడకు,

29. వాడు నాకు చేసినట్లు వానికి చేసెదను వాని క్రియచొప్పున వానికి ప్రతిఫలమిచ్చెదననుకొనకుము.

29. “అతడు నాకు హాని చేశాడు, గనుక నేను అతనికి అలానే చేస్తాను. అతడు నాకు చేసిన వాటిని బట్టి నేను అతణ్ణి శిక్షిస్తాను” అని చెప్పవద్దు.

30. సోమరివాని చేను నేను దాటి రాగా తెలివిలేనివాని ద్రాక్షతోట నేను దాటి రాగా

30. ఒక సోమరివాని పొలం పక్కగానే నేను నడిచాను. జ్ఞానములేని ఒక మనిషి ద్రాక్షాతోట పక్కగా నేను నడిచాను.

31. ఇదిగో దానియందంతట ముండ్ల తుప్పలు బలిసి యుండెను. దూలగొండ్లు దాని కప్పియుండెను దాని రాతి గోడ పడియుండెను.

31. ఆ పొలాల నిండా కలుపు మొక్కలు పెరుగుతున్నాయి. నేలమీద పనికిమాలిన మొక్కలు పెరుగుతున్నాయి. పొలాల చుట్టూ గోడ విరిగిపోయి పడి పోతుంది.

32. నేను దాని చూచి యోచన చేసికొంటిని దాని కనిపెట్టి బుద్ధి తెచ్చుకొంటిని.

32. నేను అది చూచి, దాని గూర్చి ఆలోచించాను. అప్పుడు ఈ విషయాల నుండి నేను ఒక పాఠం నేర్చుకున్నాను.

33. ఇంక కొంచెము నిద్ర యింక కొంచెము కునుకుపాటు పరుండుటకై యింక కొంచెము చేతులు ముడుచు కొనుట

33. కొంచెం నిద్ర, కొంచెం విశ్రాంతి, నీ చేతులు ముడుచుకొని, ఒక నిద్ర తియ్యటం.

34. వీటివలన నీకు దరిద్రత పరుగెత్తి వచ్చును ఆయుధస్థుడు వచ్చినట్లు లేమి నీమీదికి వచ్చును.

34. ఈ విషయాలు నిన్ను త్వరగా దరిద్రుని చేస్తాయి. నీకు ఏమీ ఉండదు. ఒక దొంగ అకస్మాత్తుగా వచ్చి అంతా దోచుకొని పోయినట్టుగా అది ఉంటుంది.Powered by Sajeeva Vahini Study Bible (Beta). Copyright© Sajeeva Vahini. All Rights Reserved.
Proverbs - సామెతలు 24 - బైబిల్ అధ్యయనం - Telugu Study Bible - Adhyayana Bible

1-2
పాపులను కోరుకోవద్దు మరియు "నేను పరిమితుల నుండి విముక్తి పొందగలను!"

3-6
ప్రాపంచిక విషయాలలో దైవభక్తి మరియు వివేకం రెండూ కలిసి తెలివైన వ్యక్తిగా రూపొందుతాయి. జ్ఞానం ద్వారా, ఆత్మ యొక్క ఆశీర్వాదాలు మరియు ఓదార్పులతో, ఆ అమూల్యమైన మరియు సంతోషకరమైన సంపదతో ఆత్మ సుసంపన్నం అవుతుంది. నిజమైన జ్ఞానం దాని ఆధ్యాత్మిక ప్రయత్నాల కోసం మరియు అది ఎదుర్కొనే ఆధ్యాత్మిక పోరాటాల కోసం ఆత్మను బలపరుస్తుంది.

7-9
పాత్ర బలం లేని ఎవరైనా జ్ఞానం తమ పరిధికి మించినదని విశ్వసించవచ్చు మరియు దాని ఫలితంగా, వారు దానిని సాధించడానికి ఎటువంటి ప్రయత్నం చేయరు. తప్పు చేయడం ప్రతికూలమైనది, కానీ తప్పు చేయడానికి కుట్ర చేయడం మరింత ఘోరం. ఒకరి హృదయంలో పాపం యొక్క ప్రారంభ ప్రకంపనలు కూడా పాపాత్మకమైనవి మరియు పశ్చాత్తాపం అవసరం. ఇతరులను అసహ్యంగా మార్చడానికి ప్రయత్నించే వారు తమ స్వభావాన్ని కళంకంలోకి నెట్టుకుంటారు.

10
కష్ట సమయాల్లో, ఉపశమనం కోసం ఎటువంటి ఆశ లేదని భావించడం సహజం. అయితే, స్థితిస్థాపకంగా ఉండండి మరియు దేవుడు మీ ఆత్మను బలపరుస్తాడు.

11-12
అన్యాయమైన చర్య కారణంగా తమ పొరుగువారు హానిని ఎదుర్కొంటున్నారని ఒక వ్యక్తికి తెలిస్తే, వారిని రక్షించడానికి అందుబాటులో ఉన్న అన్ని మార్గాలను ఉపయోగించాల్సిన నైతిక బాధ్యత వారికి ఉంటుంది. అదేవిధంగా, వారి ప్రభావం మరియు చర్యలు అటువంటి విషాదాన్ని సమర్థవంతంగా నిరోధించగలిగినప్పుడు, అమర ఆత్మలను కోల్పోయేలా ఒక వ్యక్తి ఎలా నిలబడగలడు?

13-14
జ్ఞానం యొక్క అన్వేషణ అది అందించే ఆనందం మరియు ప్రయోజనాన్ని గుర్తించడం ద్వారా ప్రేరేపించబడుతుంది. ప్రజలు తీపి రుచులను ఆస్వాదించినట్లే, ప్రతి ఒక్కరూ శుద్ధి చేయబడిన ఆత్మ యొక్క మాధుర్యాన్ని మెచ్చుకోరు, ఇది జ్ఞానం మరియు మోక్షానికి దారితీస్తుంది.

15-16
ఒక యాత్రికుడిలాగే నిజాయితీగల ఆత్మ, వారి ప్రయాణంలో అప్పుడప్పుడు పొరపాట్లు చేయవచ్చు, బహుశా వారి మార్గంలో ఊహించని అడ్డంకి కారణంగా. అయినప్పటికీ, అవి త్వరగా పెరుగుతాయి, మరింత జాగ్రత్తగా మరియు వేగంగా ముందుకు సాగుతాయి. అసలు తప్పుకు లొంగిపోవడం కంటే కష్టాలను ఎదుర్కోవడానికి ఈ భావన ఎక్కువగా వర్తిస్తుంది.

17-18
విరోధి యొక్క దురదృష్టాల నుండి ఆనందం పొందడం నిషేధించబడింది.

19-20
చెడ్డవారి విజయాన్ని ఆశించవద్దు, దానిలో నిజమైన ఆనందం లేదు.

21-22
భూమిలో నీతిగా జీవించేవారు దానిలో శాంతిని పొందుతారు. అభివృద్ధికి కారణాలు ఉండవచ్చు, గందరగోళం మరియు మార్పుకు అంకితమైన వారితో సహవాసం చేయడం మానుకోండి.

23-26
దేవుడు ప్రసాదించిన జ్ఞానం ఒక వ్యక్తిని జీవితంలో వారి పాత్రకు సన్నద్ధం చేస్తుంది. సరైన మార్గదర్శకత్వం యొక్క విలువను అనుభవించే ఎవరైనా దానిని అందించిన వారితో బలమైన అనుబంధాన్ని అనుభవిస్తారు.

27
మనం విలాసాల కంటే నిత్యావసరాలకు ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలి మరియు అప్పులు పేరుకుపోకుండా ఉండాలి.

28-29
సాక్షిలో మూడు లోపాలను గుర్తించారు.

30-34
భర్తగా ఉండటం వల్ల కలిగే గొప్ప ఆశీర్వాదాన్ని పరిగణించండి మరియు వారి శ్రమ లేకుండా ఈ ప్రపంచం నష్టపోయే నాశనాన్ని ఊహించండి. ప్రాపంచిక విషయాల నిర్వహణలో పూర్తి వైరుధ్యాన్ని గమనించండి. అలసత్వం మరియు అధిక ఆత్మ తృప్తి అన్ని ధర్మాలకు శత్రువులు. ముళ్ళు మరియు కలుపు మొక్కలు మరియు కంచెలు పాడైపోయిన పొలాలను మనం చూసినప్పుడు, చాలా మంది మానవ ఆత్మల మరింత విచారకరమైన స్థితికి చిహ్నంగా మనం ఎదుర్కొంటాము. పురుషుల హృదయాలలో, అన్ని రకాల నీచమైన కోరికలు వర్ధిల్లుతాయి, అయినప్పటికీ వారు నిద్రతో సంతృప్తి చెందుతారు. ప్రతి సద్గుణ సాధనలో మన ప్రయత్నాలను రెట్టింపు చేయడం ద్వారా జ్ఞానాన్ని ప్రదర్శిస్తాము.
Shortcut Links
సామెతలు - Proverbs : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary | Telugu Reference Bible |