Isaiah - యెషయా 14 | View All

1. ఏలయనగా యెహోవా యాకోబునందు జాలిపడును ఇంకను ఇశ్రాయేలును ఏర్పరచుకొనును వారిని స్వదేశములో నివసింపజేయును పరదేశులు వారిని కలిసికొందురు వారు యాకోబు కుటుంబమును హత్తుకొనియుందురు

2. జనములు వారిని తీసికొనివచ్చి వారి స్వదేశమున వారిని ప్రవేశపెట్టుదురు ఇశ్రాయేలు వంశస్థులు యెహోవా దేశములోవారిని దాసులనుగాను పనికత్తెలనుగాను స్వాధీనపరచు కొందురు వారు తమ్మును చెరలో పెట్టినవారిని చెరలో పెట్టి

3. తమ్మును బాధించినవారిని ఏలుదురు.

4. నీ బాధను నీ ప్రయాసమును నీచేత చేయింపబడిన కఠినదాస్యమును కొట్టివేసి యెహోవా నిన్ను విశ్రమింపజేయు దినమున నీవు బబులోనురాజును గూర్చి అపహాస్యపు గీతము ఎత్తి యీలాగున పాడుదువు బాధించినవారు ఎట్లు నశించిపోయిరి? రేగుచుండిన పట్టణము ఎట్లు నాశనమాయెను?

5. దుష్టుల దుడ్డుకఱ్ఱను మానని హత్యచేత జనములను క్రూరముగా కొట్టిన ఏలికల రాజదండమును యెహోవా విరుగగొట్టియున్నాడు.

6. వారు ఆగ్రహపడి మానని బలాత్కారముచేత జనములను లోపరచిరి.

7. భూలోకమంతయు నిమ్మళించి విశ్రమించుచున్నది జనములు పాడసాగుదురు. నీవు పండుకొనినప్పటినుండి నరుకువాడెవడును మా మీదికి రాలేదని

8. నిన్నుగూర్చి తమాలవృక్షములు లెబానోను దేవదారువృక్షములు హర్షించును

9. నీవు ప్రవేశించుచుండగానే నిన్ను ఎదుర్కొనుటకై క్రింద పాతాళము నీ విషయమై కలవరపడుచున్నది. అది నిన్ను చూచి ప్రేతలను రేపుచున్నది భూమిలో పుట్టిన సమస్త శూరులను జనముల రాజుల నందరినివారి వారి సింహాసనములమీదనుండి లేపుచున్నది

10. వారందరు నిన్ను చూచినీవును మావలె బలహీనుడ వైతివా? నీవును మాబోటివాడవైతివా? అందురు.

11. నీ మహాత్మ్యమును నీ స్వరమండలముల స్వరమును పాతాళమున పడవేయబడెను. నీ క్రింద పురుగులు వ్యాపించును కీటకములు నిన్ను కప్పును.

12. తేజోనక్షత్రమా, వేకువచుక్కా, నీవెట్లు ఆకాశమునుండి పడితివి? జనములను పడగొట్టిన నీవు నేలమట్టమువరకు ఎట్లు నరకబడితివి?
లూకా 10:18, ప్రకటన గ్రంథం 8:10

13. నేను ఆకాశమున కెక్కిపోయెదను దేవుని నక్షత్రములకు పైగా నా సింహాసనమును హెచ్చింతును ఉత్తరదిక్కుననున్న సభాపర్వతముమీద కూర్చుందును
మత్తయి 11:23, లూకా 10:15

14. మేఘమండలముమీది కెక్కుదును మహోన్నతునితో నన్ను సమానునిగా చేసికొందును అని నీవు మనస్సులో అనుకొంటివిగదా?

15. నీవు పాతాళమునకు నరకములో ఒక మూలకు త్రోయబడితివే.
మత్తయి 11:23, లూకా 10:15

16. నిన్ను చూచువారు నిన్ను నిదానించి చూచుచు ఇట్లు తలపోయుదురు

17. భూమిని కంపింపజేసి రాజ్యములను వణకించినవాడు ఇతడేనా? లోకమును అడవిగాచేసి దాని పట్టణములను పాడు చేసినవాడు ఇతడేనా? తాను చెరపట్టినవారిని తమ నివాసస్థలమునకు పో నియ్యనివాడు ఇతడేనా?

18. జనముల రాజులందరు ఘనత వహించినవారై తమ తమ నగరులయందు నిద్రించుచున్నారు.

19. నీవు సమాధి పొందక పారవేయబడిన కొమ్మవలె నున్నావు. ఖడ్గముచేత పొడువబడి చచ్చినవారి శవములతో కప్పబడినవాడవైతివి త్రొక్కబడిన పీనుగువలెనైతివి బిలముయొక్క రాళ్లయొద్దకు దిగుచున్నవానివలెనున్నావు

20. నీవు నీ దేశమును పాడుచేసి నీ ప్రజలను హతమార్చితివి నీవు సమాధిలో వారితోకూడ కలిసియుండవు దుష్టుల సంతానము ఎన్నడును జ్ఞాపకమునకు తేబడదు.

21. వారు పెరిగి భూమిని స్వతంత్రించుకొని పట్టణము లతో లోకమును నింపకుండునట్లు తమ పితరుల దోషమునుబట్టి అతని కుమారులను వధిం చుటకు దొడ్డి సిద్ధపరచుడి.

22. సైన్యములకధిపతియగు యెహోవా వాక్కు ఇదే నేను వారిమీదికి లేచి బబులోనునుండి నామమును శేషమును కుమారుని మనుమని కొట్టి వేసెదనని యెహోవా సెలవిచ్చుచున్నాడు.

23. నేను దానిని తుంబోడికి స్వాధీనముగాను నీటి మడుగులగాను చేయుదును. నాశనమను చీపురుకట్టతో దాని తుడిచివేసెదను అని సైన్యములకధిపతియగు యెహోవా సెలవిచ్చు చున్నాడు.

24. సైన్యములకధిపతియగు యెహోవా ప్రమాణ పూర్వ కముగా ఈలాగు సెలవిచ్చుచున్నాడు నేను ఉద్దేశించినట్లు నిశ్చయముగా జరుగును నేను యోచించినట్లు స్థిరపడును.

25. నా దేశములో అష్షూరును సంహరించెదను నా పర్వతములమీద వాని నలుగద్రొక్కెదను వాని కాడి నా జనులమీదనుండి తొలగిపోవును వాని భారము వారి భుజముమీదనుండి తొలగింప బడును.

26. సర్వలోకమునుగూర్చి నేను చేసిన ఆలోచన ఇదే జనములందరిమీద చాపబడిన బాహువు ఇదే.

27. సైన్యములకధిపతియగు యెహోవా దాని నియమించి యున్నాడు రద్దుపరచగలవాడెవడు? బాహువు చాచినవాడు ఆయనే దాని త్రిప్పగలవాడెవడు?

28. రాజైన ఆహాజు మరణమైన సంవత్సరమున వచ్చిన దేవోక్తి

29. ఫిలిష్తియా, నిన్ను కొట్టిన దండము తుత్తునియలుగా విరువబడెనని అంతగా సంతోషింపకుము సర్పబీజమునుండి మిడునాగు పుట్టును దాని ఫలము ఎగురు సర్పము.

30. అప్పుడు అతిబీదలైనవారు భోజనము చేయుదురు దరిద్రులు సురక్షితముగా పండుకొందురు కరవుచేత నీ బీజమును చంపెదను అది నీ శేషమును హతము చేయును.

31. గుమ్మమా, ప్రలాపింపుమీ, పట్టణమా, అంగలార్పుమీ. ఫిలిష్తియా, నీవు బొత్తిగా కరిగిపోయియున్నావు ఉత్తరదిక్కునుండి పొగ లేచుచున్నది వచ్చువారి పటాలములలో వెనుకతీయువాడు ఒకడును లేడు.

32. జనముల దూత కియ్యవలసిన ప్రత్యుత్తరమేది? యెహోవా సీయోనును స్థాపించియున్నాడు ఆయన జనులలో శ్రమనొందినవారు దాని ఆశ్రయింతురు అని చెప్పవలెను.Powered by Sajeeva Vahini Study Bible (Beta). Copyright© Sajeeva Vahini. All Rights Reserved.
Isaiah - యెషయా 14 - బైబిల్ అధ్యయనం - Telugu Study Bible - Adhyayana Bible

బాబిలోన్ నాశనం, మరియు దాని గర్వించదగిన చక్రవర్తి మరణం. (1-23) 
డివైన్ ప్రొవిడెన్స్ యొక్క మొత్తం రూపకల్పన దేవుని ప్రజల శ్రేయస్సు కోసం ఖచ్చితంగా నిర్దేశించబడింది. వాగ్దానం చేసిన భూమిలో స్థిరనివాసం ఏర్పాటు చేయడం దేవుని దయకు నిదర్శనం. దేవుడు ఎన్నుకున్న వారిని ఆలింగనం చేసుకోవడం చర్చికి అత్యవసరం, మరియు దేవుని ప్రజలు తమను తాము ఎక్కడ చూసినా, వారి ధర్మబద్ధమైన మరియు స్నేహపూర్వక ప్రవర్తన ద్వారా మతాన్ని ఉదాహరణగా చూపడానికి ప్రయత్నించాలి. తమ వ్యతిరేకతలో మొండిగా ఉన్నవారు దేవుని అనుచరుల నిజమైన భక్తితో వినయం పొందాలి. ఈ సూత్రాన్ని సువార్త వ్యాప్తికి కూడా అన్వయించవచ్చు, ఒకప్పుడు దాని బద్ధ విరోధులుగా ఉన్న వ్యక్తులు చివరికి దాని అధికారానికి లొంగిపోతారు. ఈ లోతైన పరివర్తనను ప్రభావితం చేసే బాధ్యతను దేవుడే స్వీకరిస్తాడు. తత్ఫలితంగా, వారు తమ వేదన మరియు భయాందోళనల నుండి ఉపశమనాన్ని పొందుతారు, వారి ప్రస్తుత కష్టాల భారాన్ని మరియు అంతకంటే గొప్ప వాటి గురించి భయాన్ని తొలగిస్తారు.
బాబిలోన్, దాని అపారమైన సంపదతో, ఐశ్వర్యంతో వర్ణించబడింది. బాబిలోనియన్ చక్రవర్తి, అటువంటి విస్తారమైన సంపదపై పూర్తి నియంత్రణను కలిగి ఉన్నాడు, ఇతర దేశాలపై ఆధిపత్యం చెలాయించడానికి వారిని నియమించాడు. ఇది ప్రత్యేకంగా యూదు ప్రజలకు సంబంధించినది మరియు బాబిలోనియన్ రాజు యొక్క పాపాలను మరింత తీవ్రతరం చేసింది. నిరంకుశులు తమ తృప్తి చెందని కోరికలు మరియు కోరికల కోసం తరచుగా వారి నిజమైన సంక్షేమాన్ని త్యాగం చేస్తారు. "నేను పరిశుద్ధుడను కాబట్టి పవిత్రముగా ఉండుము" అని ఆయన ఉద్బోధించినట్లు పరమపవిత్రుడిని అనుకరించాలని కోరుకోవడం ధర్మం. అయితే, సర్వోన్నతునిలా మారాలని కోరుకోవడం పాపం, ఎందుకంటే "తనను తాను హెచ్చించుకునేవాడు తగ్గించబడతాడు" అని ఆయన ప్రకటించాడు. దెయ్యం మన మొదటి పూర్వీకులను పాపంలోకి నడిపించింది. అతనికి పూర్తి వినాశనం ఎదురుచూస్తుంది, మరియు పాపంలో పట్టుదలతో ఉన్నవారు విరమించుకోవలసి వస్తుంది. అతను ఓడిపోయి సమాధిలోకి దిగిపోతాడు, ఇది నిరంకుశులందరికీ సాధారణ విధి. నిజమైన కీర్తి, నిజమైన కృపకు పర్యాయపదంగా, ఆత్మతో స్వర్గానికి చేరుకుంటుంది, అయితే ఖాళీ ఆడంబరం శరీరంతో సమాధికి దిగుతుంది, అక్కడ అది దాని అంతిమ ముగింపును కలుస్తుంది. ప్రకటన గ్రంథం 18:2లో చెప్పబడినట్లుగా, సరియైన సమాధి నిరాకరించబడుట, అది నీతిని అనుసరించుటలో సంభవించినట్లయితే, అది సంతోషించుటకు ఒక కారణం. సంస్కరణల ద్వారా శుద్ధీకరణను ప్రజలు పట్టుదలతో ప్రతిఘటించినప్పుడు, వారు విధ్వంసం యొక్క చీపురు ద్వారా భూమి యొక్క ముఖం నుండి కొట్టుకుపోతారని ఊహించాలి.

అస్సిరియా నాశనం యొక్క హామీ. (24-27) 
దేవుని ప్రజలపై భారం మోపేవారు మరియు అణచివేసే వారు తమకు ఎదురుచూసే పరిణామాలను జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి. దేవుని ఉద్దేశం ప్రకారం పిలవబడిన వారి విషయానికొస్తే, దేవుడు ఏదైతే నియమించాడో అది నిస్సందేహంగా నెరవేరుతుందనే హామీలో వారు ఓదార్పు పొందవచ్చు. అష్షూరీయులు విధించిన కాడిని బద్దలు కొట్టాలని సేనల ప్రభువు నిశ్చయించుకున్నాడు మరియు ఈ దైవిక ఉద్దేశాన్ని నెరవేర్చడానికి ఆయన చేయి చాచింది. ఆయన సంకల్పాన్ని అడ్డుకునే శక్తి ఎవరికి ఉంది? అటువంటి ప్రావిడెన్షియల్ సంఘటనల ద్వారా, సర్వశక్తిమంతుడు నిస్సందేహంగా తన పాపాన్ని అసహ్యించుకుంటాడు.

ఫిలిష్తీయుల నాశనం. (28-32)
ఫిలిష్తీయులు మరియు వారి పరాక్రమం కరువు మరియు యుద్ధం కారణంగా వారి పతనాన్ని ఎదుర్కొంటుందని మేము హామీ ఇస్తున్నాము. హిజ్కియా వారి హృదయాలలో ఉజ్జియా కంటే ఎక్కువ భయాన్ని కలిగిస్తుంది. వేడుకలకు బదులుగా, దుఃఖం ఉంటుంది, ఎందుకంటే భూమి మొత్తం నాశనం అవుతుంది. ఈ వినాశనము గర్విష్ఠులకు మరియు ధిక్కరించిన వారికి కలుగును. అయినప్పటికీ, రాబోయే ఉగ్రత నుండి ఆశ్రయం పొందే మరియు క్రీస్తు యేసు ద్వారా తన దయపై విశ్వాసం ఉంచే వినయపూర్వకమైన పాపులకు ప్రభువు సీయోనును పవిత్ర స్థలంగా స్థాపించాడు. మన చుట్టూ ఉన్న వారితో మన సౌకర్యాన్ని మరియు భద్రతను పంచుకుందాం మరియు అదే అభయారణ్యం మరియు మోక్షాన్ని కోరుకునేలా వారిని ప్రోత్సహిద్దాం.Shortcut Links
యెషయా - Isaiah : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary | Telugu Reference Bible |