Isaiah - యెషయా 26 | View All

1. ఆ దినమున యూదాదేశములో జనులు ఈ కీర్తన పాడుదురు బలమైన పట్టణమొకటి మనకున్నది రక్షణను దానికి ప్రాకారములుగాను బురుజులుగాను ఆయన నియమించియున్నాడు.

1. In that day shall this song be sung in the land of Judah; We have a strong city; salvation will [God] appoint [for] walls and bulwarks.

2. సత్యము నాచరించు నీతిగల జనము ప్రవేశించునట్లు ద్వారములను తీయుడి.

2. Open ye the gates, that the righteous nation which keepeth the truth may enter in.

3. ఎవనిమనస్సు నీమీద ఆనుకొనునో వానిని నీవు పూర్ణశాంతిగలవానిగా కాపాడుదువు. ఏలయనగా అతడు నీయందు విశ్వాసముంచి యున్నాడు.
ఫిలిప్పీయులకు 4:7

3. Thou wilt keep [him] in perfect peace, [whose] mind [is] stayed [on thee]: because he trusteth in thee.

4. యెహోవా యెహోవాయే నిత్యాశ్రయదుర్గము యుగయుగములు యెహోవాను నమ్ముకొనుడి.

4. Trust ye in the LORD for ever: for in the LORD JEHOVAH [is] everlasting strength:

5. ఆయన ఉన్నతస్థల నివాసులను ఎత్తయిన దుర్గమును దిగగొట్టువాడు ఆయన వాని పడగొట్టెను నేలకు దాని పడగొట్టెను ఆయన ధూళిలో దాని కలిపి యున్నాడు

5. For he bringeth down them that dwell on high; the lofty city, he layeth it low; he layeth it low, [even] to the ground; he bringeth it [even] to the dust.

6. కాళ్లు, బీదలకాళ్లు, దీనులకాళ్లు, దాని త్రొక్కు చున్నవి.

6. The foot shall tread it down, [even] the feet of the poor, [and] the steps of the needy.

7. నీతిమంతులు పోవుమార్గము సమముగా ఉండును నీతిమంతుల త్రోవను నీవు సరాళము చేయుచున్నావు. యెహోవా, నీ తీర్పుల మార్గమున నీవు వచ్చుచున్నావని

7. The way of the just [is] uprightness: thou, most upright, dost weigh the path of the just.

8. మేము నీకొరకు కనిపెట్టుకొనుచున్నాము మా ప్రాణము నీ నామమును నీ స్మరణను ఆశించు చున్నది.

8. Yea, in the way of thy judgments, O LORD, have we waited for thee; the desire of [our] soul [is] to thy name, and to the remembrance of thee.

9. రాత్రివేళ నా ప్రాణము నిన్ను ఆశించుచున్నది నాలోనున్న ఆత్మ ఆసక్తితో నిన్ను ఆశ్రయించు చున్నది. నీ తీర్పులు లోకమునకు రాగా లోకనివాసులు నీతిని నేర్చుకొందురు.

9. With my soul have I desired thee in the night; yea, with my spirit within me will I seek thee early: for when thy judgments [are] in the earth, the inhabitants of the world will learn righteousness.

10. దుష్టులకు దయచూపినను వారు నీతిని నేర్చుకొనరు వారు ధర్మక్షేత్రములో నివసించినను యెహోవా మాహాత్మ్యము ఆలోచింపక అన్యాయము చేయుదురు.

10. Let favour be shown to the wicked, [yet] he will not learn righteousness: in the land of uprightness he will deal unjustly, and will not behold the majesty of the LORD.

11. యెహోవా, నీ హస్తమెత్తబడి యున్నదిగాని జనులు దాని చూడనొల్లరు జనులకొరకైన నీ ఆసక్తిని చూచి వారు సిగ్గుపడు దురు నిశ్చయముగా అగ్ని నీ శత్రువులను మింగివేయును.
హెబ్రీయులకు 10:27

11. LORD, [when] thy hand is lifted up, they will not see: [but] they shall see, and be ashamed for [their] envy at the people; yea, the fire of thy enemies shall devour them.

12. యెహోవా, నీవు మాకు సమాధానము స్థిరపరచుదువు నిజముగా నీవు మా పక్షముననుండి మా పనులన్నిటిని సఫలపరచుదువు.

12. LORD, thou wilt ordain peace for us: for thou also hast wrought all our works in us.

13. యెహోవా, మా దేవా, నీవు గాక వేరు ప్రభువులు మమ్ము నేలిరి ఇప్పుడు నిన్ను బట్టియే నీ నామమును స్మరింతుము
2 తిమోతికి 2:19

13. O LORD our God, [other] lords beside thee have had dominion over us: [but] by thee only will we make mention of thy name.

14. చచ్చినవారు మరల బ్రదుకరు ప్రేతలు మరలలేవరు అందుచేతను నీవు వారిని దండించి నశింపజేసితివి వారికను స్మరణకు రాకుండ నీవు వారిని తుడిచి వేసితివి.

14. [They are] dead, they shall not live; [they are] deceased, they shall not rise: therefore hast thou visited and destroyed them, and made all their memory to perish.

15. యెహోవా, నీవు జనమును వృద్ధిచేసితివి జనమును వృద్ధిచేసితివి. దేశముయొక్క సరిహద్దులను విశాలపరచి నిన్ను నీవు మహిమపరచుకొంటివి.

15. Thou hast increased the nation, O LORD, thou hast increased the nation: thou art glorified: thou hadst removed [it] far [to] all the ends of the earth.

16. యెహోవా, శ్రమలో వారు నిన్ను తలంచుకొనిరి నీ శిక్ష వారిమీద పడినందున వారు విశేషముగా దీన ప్రార్థనలు చేసిరి

16. LORD, in trouble have they visited thee, they poured out a prayer [when] thy chastening [was] upon them.

17. యెహోవా, ప్రసూతికాలము సమీపింపగా గర్భవతి వేదనపడి కలిగిన వేదనలచేత మొఱ్ఱపెట్టునట్లు మేము నీ సన్నిధిలో నున్నాము.
యోహాను 16:21

17. As a woman with child, [that] draweth near the time of her delivery, is in pain, [and] crieth out in her pangs; so have we been in thy sight, O LORD.

18. మేము గర్భము ధరించి వేదనపడితివిు గాలిని కన్నట్టు ఉంటిమి మేము లోకములో రక్షణ కలుగజేయకపోతివిు లోకములో నివాసులు పుట్టలేదు.

18. We have been with child, we have been in pain, we have as it were brought forth wind; we have not wrought any deliverance on the earth; neither have the inhabitants of the world fallen.

19. మృతులైన నీవారు బ్రదుకుదురు నావారి శవములు సజీవములగును మంటిలో పడియున్నవారలారా, మేల్కొని ఉత్స హించుడి. నీ మంచు ప్రకాశమానమైన మంచు భూమి తనలోని ప్రేతలను సజీవులనుగా చేయును.

19. Thy dead [men] shall live, [together with] my dead body shall they arise. Awake and sing, ye that dwell in dust: for thy dew [is as] the dew of herbs, and the earth shall cast out the dead.

20. నా జనమా, ఇదిగో వారి దోషమునుబట్టి భూనివాసు లను శిక్షించుటకు యెహోవా తన నివాసములోనుండి వెడలి వచ్చు చున్నాడు భూమి తనమీద చంపబడినవారిని ఇకను కప్పకుండ తాను త్రాగిన రక్తమును బయలుపరచును.
మత్తయి 6:6

20. Come, my people, enter thou into thy chambers, and shut thy doors about thee: hide thyself as it were for a little moment, until the indignation shall be past.

21. నీవు వెళ్లి నీ అంతఃపురములలో ప్రవేశించుము నీవు వెళ్లి నీ తలుపులు వేసికొనుము ఉగ్రత తీరిపోవువరకు కొంచెముసేపు దాగియుండుము.

21. For, behold, the LORD cometh out of his place to punish the inhabitants of the earth for their iniquity: the earth also shall disclose her blood, and shall no more cover her slain.Powered by Sajeeva Vahini Study Bible (Beta). Copyright© Sajeeva Vahini. All Rights Reserved.
Isaiah - యెషయా 26 - బైబిల్ అధ్యయనం - Telugu Study Bible - Adhyayana Bible

దైవిక కరుణలు దేవునిపై విశ్వాసాన్ని ప్రోత్సహిస్తాయి. (1-4) 
"ఆ రోజు" అనేది కొత్త నిబంధన బాబిలోన్ నాశనం చేయబడిన క్షణాన్ని సూచిస్తుంది. ప్రభువు యొక్క విడదీయరాని వాగ్దానం మరియు ఒడంబడిక దేవుని చర్చికి రక్షణ గోడలుగా పనిచేస్తాయి. ఈ నగరం యొక్క ద్వారాలు విశాలంగా తెరిచి ఉంటాయి. కాబట్టి, పాపులు హృదయపూర్వకంగా మరియు ప్రభువుతో ఐక్యంగా ఉండనివ్వండి. అతను వారి శాంతిని కాపాడుతాడు - అంతర్గత ప్రశాంతత, బాహ్య సామరస్యం, దేవునితో శాంతి, నిర్మలమైన మనస్సాక్షి మరియు అన్ని సమయాల్లో మరియు అన్ని పరిస్థితులలో శాంతి స్థితిని కలిగి ఉన్న సంపూర్ణ శాంతి. ఈ శాశ్వతమైన శాంతి కోసం, ఈ శాశ్వతమైన వారసత్వం కోసం ప్రభువుపై మీ నమ్మకాన్ని ఉంచండి. మనం ప్రపంచంపై ఆధారపడే ఏదైనా క్షణికావేశం, ఇక్కడ ఈరోజు, రేపు పోతుంది. ఏది ఏమైనప్పటికీ, దేవునిపై విశ్వాసం ఉంచే వారు ఆయనను కనుగొనడమే కాకుండా ఆ శాశ్వతమైన ఆశీర్వాదం వైపు వారిని తీసుకువెళ్లే శక్తిని కూడా ఆయన నుండి పొందుతారు. కాబట్టి, మన ప్రయత్నాలన్నింటిలో ఆయనను గుర్తించి, ప్రతి పరీక్షలోనూ ఆయనపై ఆధారపడుదాం.

అతని తీర్పులు. (5-11)
నీతిమంతుల మార్గం స్థిరత్వంతో కూడుకున్నది, అచంచలమైన విధేయత మరియు పవిత్రతతో కూడిన జీవితం. దేవుడు వారి ప్రయాణాన్ని సూటిగా మరియు క్లిష్టంగా లేకుండా చేయడం వల్ల వారికి సంతోషం కలుగుతుంది. మన కర్తవ్యం మరియు ఓదార్పునిచ్చే మూలాధారం రెండూ కూడా దేవుని కోసం ఓపికగా ఎదురుచూడడం, ఆయన పట్ల మనకున్న తీవ్రమైన కోరికలను అస్పష్టమైన మరియు అత్యంత నిరుత్సాహపరిచే క్షణాల్లో కూడా కొనసాగించడం. మన పరీక్షలు మనల్ని ఎప్పుడూ దేవుని నుండి దూరం చేయకూడదు. నిజానికి, కష్టాల యొక్క చీకటి మరియు సుదీర్ఘమైన రాత్రులలో, మన ఆత్మలు ఆయన కోసం ఎంతో ఆశగా ఉండాలి మరియు ఈ కోరిక మన ఎదురుచూపు మరియు ప్రార్థన ద్వారా వ్యక్తమవుతుంది. నిజమైన మతం మన బాహ్య వృత్తులతో సంబంధం లేకుండా దానిని హృదయానికి సంబంధించిన విషయంగా మార్చుకోవాలి.
మనం ఎప్పుడు ఆయన దగ్గరికి వచ్చినా, తొందరగా వచ్చినా, దేవుడు మనల్ని ఆలింగనం చేసుకోవడానికి సిద్ధంగా ఉంటాడు. బాధల యొక్క ఉద్దేశ్యం మనకు ధర్మాన్ని బోధించడమే, మరియు దేవుడు ఈ పద్ధతిలో విద్యాభ్యాసం చేసే వ్యక్తి అదృష్టవంతుడు. అయినప్పటికీ, పాపులు ఆయన మార్గాలకు వ్యతిరేకంగా వెళ్ళడానికి పట్టుదలతో ఉంటారు. వారు తమ పాపపు మార్గాలలో కొనసాగుతారు, ఎందుకంటే వారు దేవుని యొక్క అద్భుతమైన స్వభావాన్ని పరిగణనలోకి తీసుకోవడంలో విఫలమవుతారు, ఎవరి చట్టాలను వారు విస్మరిస్తూనే ఉన్నారు. అపహాస్యం చేసేవారు మరియు ఆత్మసంతృప్తి చెందేవారు వారు ప్రస్తుతం విశ్వసించడానికి నిరాకరిస్తున్న వాటిని త్వరలో అనుభవిస్తారు: సజీవుడైన దేవుని చేతిలో పడిపోవడం ఒక భయంకరమైన విధి. వారు తమ పాపాలలోని చెడును ప్రస్తుతం గ్రహించకపోవచ్చు, కానీ వారు కోరుకునే రోజు వస్తుంది. వారు తమ పాపాలను విడిచిపెట్టి, ప్రభువు వారిపై దయ చూపగలరని నా ఆశ.

అతని ప్రజలు ఆయన కోసం వేచి ఉండమని ఉద్బోధించారు. (12-19) 
ప్రతి జీవిని మరియు జీవితంలోని ప్రతి అంశాన్ని మన శ్రేయస్సుకు ఉపయోగపడే విధంగా మార్చగల అద్భుతమైన సామర్థ్యం దేవునికి ఉంది. అతను మనకు వ్యతిరేకంగా పని చేస్తున్నట్లు కనిపించే వాటిని మద్దతు మూలంగా మార్చగలడు. గతంలో, మనం పాపం మరియు సాతానుకు బానిసలుగా ఉన్నాము, కానీ దైవిక దయ ద్వారా, మన పూర్వపు యజమానుల నుండి స్వేచ్ఛను ఆశించడం నేర్చుకున్నాము. అంతిమంగా, దేవునికి మరియు ఆయన రాజ్యానికి వ్యతిరేకమైన ఏ శక్తి అయినా చివరికి ఓడిపోతుంది.
బాధలు మన జీవితంలో కీలక పాత్ర పోషిస్తాయి. ప్రార్థన కోసం మన అవసరాన్ని మరింత లోతుగా చేయగల సామర్థ్యం వారికి ఉంది. గతంలో, మన ప్రార్థనలు చెదురుమదురుగా ఉండవచ్చు, కానీ ఇప్పుడు అవి నిరంతర ప్రవాహంలా ప్రవహిస్తాయి, ఫౌంటెన్ నుండి నీటిలా ప్రవహిస్తాయి. కష్టాలు మనల్ని రహస్య ప్రార్థనలో ఓదార్పుని పొందేలా చేస్తాయి.
క్రీస్తు తన చర్చిని ప్రసంగిస్తూ స్పీకర్‌గా ఊహించుకోండి. మృతులలో నుండి ఆయన పునరుత్థానం వాగ్దానం చేయబడిన అన్ని విమోచనకు హామీగా పనిచేసింది. ప్రాణం లేని మొక్కలను పునరుజ్జీవింపజేసే మంచు లేదా వర్షం వంటి ఆయన దయ యొక్క శక్తి, అతని చర్చిని దాని అత్యల్ప స్థాయి నుండి పైకి లేపగల శక్తిని కలిగి ఉంది. ఇంకా, చనిపోయినవారి పునరుత్థానం గురించి, ముఖ్యంగా క్రీస్తుతో ఐక్యమైన వారి గురించి కూడా మనం ఆలోచించవచ్చు.

విమోచన వాగ్దానం చేయబడింది. (20,21)
ప్రమాదం ముంచుకొస్తున్నప్పుడు, వెనక్కి తగ్గడం మరియు తలదాచుకోవడం తెలివైన పని. దేవుని రక్షణకు మనల్ని మనం అప్పగించుకున్నప్పుడు, ఆయన మనకు స్వర్గం క్రింద లేదా స్వర్గంలోనే ఆశ్రయం ఇస్తాడు. ఈ విధంగా, మేము పరీక్షల మధ్య కూడా భద్రత మరియు ఆనందాన్ని పొందుతాము, అవి తాత్కాలికమైనవి మరియు చివరికి చాలా తక్కువగా కనిపిస్తాయి. దేవుని నివాస స్థలం కరుణాసనం వద్ద ఉంది, అక్కడ అతను ఆనందాన్ని పొందుతాడు. అతను శిక్షించినప్పుడు, అతను తన సాధారణ స్థలం నుండి బయలుదేరినట్లుగా ఉంటుంది, ఎందుకంటే అతను పాపుల మరణంలో సంతోషించడు. ఏది ఏమైనప్పటికీ, స్క్రిప్చర్ అంతటా ఒక సత్యం పునరుద్ఘాటించబడింది: దుష్టత్వంలో నిమగ్నమైన వారిని శిక్షించాలనే ఉద్దేశంలో దేవుడు దృఢంగా ఉన్నాడు.
ప్రభువుకు దగ్గరగా ఉండడం, ప్రపంచం నుండి మనల్ని మనం వేరు చేయడం మరియు వ్యక్తిగత ప్రార్థనలో ఓదార్పుని కనుగొనడం మన చర్య. గణన యొక్క ఒక రోజు ప్రపంచం కోసం వేచి ఉంది మరియు అది రాకముందే, ప్రతిక్రియ మరియు బాధలను మనం ఎదురుచూడాలి. అయితే ఈ పరీక్షలను ఎదురుచూసే క్రైస్తవుడు అశాంతిగా, నిరుత్సాహంగా ఉండాలా? లేదు, బదులుగా, వారు దేవునిలో తమ విశ్రాంతిని కనుగొననివ్వండి. ఆయనలో నిలిచి ఉండడం ద్వారా, విశ్వాసి సురక్షితంగా ఉంటాడు. కాబట్టి, దేవుని వాగ్దానాల నెరవేర్పు కోసం మనం ఓపికగా ఎదురుచూద్దాం.Shortcut Links
యెషయా - Isaiah : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary | Telugu Reference Bible |