Isaiah - యెషయా 33 | View All

1. దోచుకొనబడకపోయినను దోచుకొనుచుండు నీకు శ్రమ నిన్నెవరు వంచింపకపోయినను వంచించుచుండు నీకు శ్రమ నీవు దోచుకొనుట మానిన తరువాత నీవు దోచుకొన బడెదవు నీవు వంచించుట ముగించిన తరువాత జనులు నిన్ను వంచించెదరు.

1. Woe, spoiler! and thou not spoiled, And treacherous! and they dealt not treacherously with thee, When thou dost finish, O spoiler, thou art spoiled, When thou dost finish dealing treacherously, They deal treacherously with thee.

2. యెహోవా, నీకొరకు కనిపెట్టుచున్నాము మాయందు కరుణించుము ఉదయకాలమున వారికి బాహువుగానుఆపత్కాలమున మాకు రక్షణాధారముగానుఉండుము.

2. O Jehovah, favour us, for thee we have waited, Be their arm, in the mornings, Yea, our salvation in time of adversity.

3. మహాఘోషణ విని జనములు పారిపోవును నీవు లేచుటతోనే అన్యజనులు చెదరిపోవుదురు.

3. From the voice of a multitude fled have peoples, From thine exaltation scattered have been nations.

4. చీడపురుగులు కొట్టివేయునట్లు మీ సొమ్ము దోచబడును మిడతలు ఎగిరిపడునట్లు శత్రువులు దానిమీద పడు దురు

4. And gathered hath been your spoil, A gathering of the caterpillar, As a running to and fro of locusts is he running on it.

5. యెహోవా మహా ఘనత నొందియున్నాడు ఆయన ఉన్నతస్థలమున నివసించుచు న్యాయముతోను నీతితోను సీయోనును నింపెను.

5. Set on high is Jehovah, for He is dwelling on high, He filled Zion [with] judgment and righteousness,

6. నీకాలములో నియమింపబడినది స్థిరముగా నుండును రక్షణ బాహుళ్యమును బుద్ధిజ్ఞానముల సమృద్ధియు కలుగును యెహోవా భయము వారికి ఐశ్వర్యము.

6. And hath been the stedfastness of thy times, The strength of salvation, wisdom, and knowledge, Fear of Jehovah -- it [is] His treasure.

7. వారి శూరులు బయట రోదనము చేయుచున్నారు సమాధాన రాయబారులు ఘోరముగా ఏడ్చు చున్నారు.

7. Lo, 'Their Ariel,' they have cried without, Messengers of peace do weep bitterly.

8. రాజమార్గములు పాడైపోయెను త్రోవను నడచువారు లేకపోయిరి అష్షూరు నిబంధన మీరెను పట్టణములను అవమానపరచెను నరులను తృణీకరించెను.

8. Desolated have been highways, Ceased hath he who passeth along the path, He hath broken covenant, He hath despised enemies, He hath not esteemed a man.

9. దేశము దుఃఖించి క్షీణించుచున్నది లెబానోను సిగ్గుపడి వాడిపోవుచున్నది షారోను ఎడారి ఆయెను బాషానును కర్మెలును తమ చెట్ల ఆకులను రాల్చుకొను చున్నవి.

9. Mourned, languished hath the land, Confounded hath been Lebanon, Withered hath been Sharon as a wilderness, And shaking are Bashan and Carmel.

10. యెహోవా ఇట్లనుకొనుచున్నాడు ఇప్పుడే లేచెదను ఇప్పుడే నన్ను గొప్పచేసికొనెదను. ఇప్పుడే నాకు ఘనత తెచ్చుకొనెదను.

10. Now, do I arise, saith Jehovah, Now I am exalted, now I am lifted up.

11. మీరు పొట్టును గర్భము ధరించి కొయ్యకాలును కందురు. మీ ఊపిరియే అగ్నియైనట్టు మిమ్మును దహించి వేయు చున్నది.

11. Ye conceive chaff, ye bear stubble, Your spirit! -- fire devoureth you.

12. జనములు కాలుచున్న సున్నపుబట్టీలవలెను నరకబడి అగ్నిలో కాల్చబడిన ముళ్లవలెను అగును.

12. And peoples have been [as] burnings of lime, Thorns, as sweepings, with fire they burn.

13. దూరస్థులారా, ఆలకించుడి నేను చేసినదాని చూడుడి సమీపస్థులారా, నా పరాక్రమమును తెలిసికొనుడి.

13. Hear, ye far off, that which I have done, And know, ye near ones, My might.

14. సీయోనులోనున్న పాపులు దిగులుపడుచున్నారు వణకు భక్తిహీనులను పట్టెను. మనలో ఎవడు నిత్యము దహించు అగ్నితో నివసింపగలడు? మనలో ఎవడు నిత్యము కాల్చుచున్నవాటితో నివసించును?
హెబ్రీయులకు 12:29

14. Afraid in Zion have been sinners, Seized hath trembling the profane: Who doth dwell for us -- consuming fire, Who doth dwell for us -- burnings of the age?

15. నీతిని అనుసరించి నడచుచు యథార్థముగా మాట లాడుచు నిర్బంధనవలన వచ్చు లాభమును ఉపేక్షించుచు లంచము పుచ్చుకొనకుండ తన చేతులను మలుపుకొని హత్య యను మాట వినకుండ చెవులు మూసికొని చెడుతనము చూడకుండ కన్నులు మూసికొనువాడు ఉన్నతస్థలమున నివసించును.

15. Whoso is walking righteously, And is speaking uprightly, Kicking against gain of oppressions, Shaking his hands from taking hold on a bribe, Stopping his ear from hearing of blood, And shutting his eyes from looking on evil,

16. పర్వతములలోని శిలలు అతనికి కోటయగును తప్పక అతనికి ఆహారము దొరకును అతని నీళ్లు అతనికి శాశ్వతముగా ఉండును.

16. He high places doth inhabit, Strongholds of rock [are] his high tower, His bread hath been given, his waters stedfast.

17. అలంకరింపబడిన రాజును నీవు కన్నులార చూచె దవు బహు దూరమునకు వ్యాపించుచున్న దేశము నీకు కన బడును.
మత్తయి 17:2, యోహాను 1:14

17. A king in his beauty, see do thine eyes, They see a land afar off.

18. నీ హృదయము భయంకరమైనవాటినిబట్టి ధ్యానించును. జనసంఖ్య వ్రాయువాడెక్కడ ఉన్నాడు? తూచువాడెక్కడ ఉన్నాడు? బురుజులను లెక్కించువాడెక్కడ ఉన్నాడు?
1 కోరింథీయులకు 1:20

18. Thy heart doth meditate terror, Where [is] he who is counting? Where [is] he who is weighing? Where [is] he who is counting the towers?

19. నాగరికములేని ఆ జనమును గ్రహింపలేని గంభీరభాషయు నీకు తెలియని అన్య భాషయు పలుకు ఆ జనమును నీవికను చూడవు.

19. The strong people thou seest not, A people deeper of lip than to be understood, Of a scorned tongue, there is no understanding.

20. ఉత్సవకాలములలో మనము కూడుకొనుచున్న సీయోను పట్టణమును చూడుము నిమ్మళమైన కాపురముగాను తియ్యబడని గుడారముగాను నీ కన్నులు యెరూష లేమును చూచును దాని మేకులెన్నడును ఊడదీయబడవు దాని త్రాళ్లలో ఒక్కటియైనను తెగదు.

20. See Zion, the city of our meetings, Thine eyes see Jerusalem a quiet habitation, A tent not taken down, Not removed are its pins for ever, And none of its cords are broken.

21. అచ్చట యెహోవా ప్రభావముగలవాడై మన పక్షముననుండును, అది విశాలమైన నదులును కాలువలును ఉన్న స్థలముగా ఉండును అందులో తెడ్ల ఓడ యేదియు నడువదు గొప్ప ఓడ అక్కడికి రాదు.

21. But there mighty [is] Jehovah for us, A place of rivers -- streams broad of sides, No ship with oars doth go into it, And a mighty ship doth not pass over it.

22. యెహోవా మనకు న్యాయాధిపతి యెహోవా మన శాసనకర్త యెహోవా మన రాజు ఆయన మనలను రక్షించును.

22. For Jehovah our judge, Jehovah our lawgiver, Jehovah our king -- He doth save us.

23. నీ ఓడత్రాళ్లు వదలిపోయెను ఓడవారు తమ కొయ్య అడుగును దిట్టపరచరు చాపను విప్పి పట్టరు కాగా విస్తారమైన దోపుడు సొమ్ము విభాగింపబడును కుంటివారే దోపుడుసొమ్ము పంచుకొందురు.

23. Left have been thy ropes, They strengthen not rightly their mast, They have not spread out a sail, Then apportioned hath been a prey of much spoil, The lame have taken spoil.

24. నాకు దేహములో బాగులేదని అందులో నివసించు వాడెవడును అనడు దానిలో నివసించు జనుల దోషము పరిహరింపబడును.
అపో. కార్యములు 10:43

24. Nor doth an inhabitant say, 'I was sick,' The people that is dwelling in it, is forgiven of iniquity!Powered by Sajeeva Vahini Study Bible (Beta). Copyright© Sajeeva Vahini. All Rights Reserved.
Isaiah - యెషయా 33 - బైబిల్ అధ్యయనం - Telugu Study Bible - Adhyayana Bible

తన చర్చి యొక్క శత్రువులపై దేవుని తీర్పులు. (1-14) 
ఇక్కడ మనం గర్వించదగిన మరియు మోసపూరితమైన విధ్వంసకుడిని పతనానికి సాక్ష్యమిస్తున్నాము, అతని మోసం మరియు హింస యొక్క పరిణామాలను న్యాయంగా పండించాము. నీతిమంతుడైన దేవుడు తరచుగా పాపులకు తగిన శిక్షలు వేస్తాడు. వినయంగా దేవునిపై విశ్వాసం ఉంచే వారికి ఆయన అనుగ్రహం పుష్కలంగా ఉంటుంది. పగలు వెలుగుపై ఆధారపడినట్లే, మనం ఆయన బలంపై ఆధారపడాలి. దేవుడు ఒక్క ఉదయం కూడా మనలను విడిచిపెట్టినట్లయితే, మనం పూర్తిగా నష్టపోతాము. కావున, ప్రతి ఉదయం, మనల్ని మనం ఆయనకు అప్పగించి, ఆయన శక్తితో బలపరచబడి, ఆనాటి కార్యాలను నిర్వర్తించడానికి ముందుకు సాగాలి.
దేవుడు చర్య తీసుకున్నప్పుడు, అతని శత్రువులు చెల్లాచెదురుగా ఉంటారు. నిజమైన జ్ఞానం మరియు జ్ఞానం మోక్షం యొక్క బలానికి దారి తీస్తుంది, దేవుని మార్గాల్లో మనల్ని దృఢంగా ఉంచుతుంది. నిజమైన దైవభక్తి అనేది దోచుకోలేని లేదా అయిపోయిన ఏకైక సంపద. జెరూసలేం యొక్క బాధ స్పష్టంగా వర్ణించబడింది, సహాయం యొక్క అన్ని ఇతర వనరులు విఫలమైనప్పుడు దేవుడు తన ప్రజల కోసం జోక్యం చేసుకుంటాడని వివరిస్తుంది. దేవుని పనుల గురించి విన్న ప్రతి ఒక్కరూ అతని అపరిమితమైన సామర్థ్యాలను గుర్తించనివ్వండి. సీయోనులో అతిక్రమించిన వారు ఇతర పాపులతో పోలిస్తే ఎక్కువ అపరాధ భారాన్ని మోస్తారు. ఆయన వాక్యపు ఆజ్ఞలకు వ్యతిరేకంగా తిరుగుబాటు చేసేవారు తమకు అవసరమైనప్పుడు దానిలో సాంత్వన పొందలేరు. అతని కోపం వారి చర్యలతో ఆజ్యం పోసేవారిని శాశ్వతంగా నాశనం చేస్తుంది. ఇది శాశ్వతమైన దేవుని పరిశీలనలో ఉన్న అమర ఆత్మ యొక్క మనస్సాక్షి ద్వారా ఆజ్యం పోసిన, ఎప్పటికీ మండే, ఎప్పటికీ మండే అగ్ని.

అతని ప్రజల ఆనందం. (15-24)
నిజమైన విశ్వాసి జాగరూకతతో ఉంటాడు, పాపానికి ఎలాంటి అవకాశం రాకుండా కాపాడుకుంటాడు. దైవిక శక్తి వారిని రక్షిస్తుంది మరియు ఆ శక్తిపై వారి అచంచలమైన విశ్వాసం వారికి ప్రశాంతతను తెస్తుంది. వినయం మరియు నమ్మకంతో హృదయపూర్వకంగా ప్రార్థించేవారికి ప్రతి మోక్ష ఆశీర్వాదం ఉదారంగా మంజూరు చేయబడినందున వారికి ముఖ్యమైనది ఏమీ లేదు. విశ్వాసి వర్తమానంలో మరియు శాశ్వతత్వం కోసం సురక్షితంగా ఉంటాడు.
నిటారుగా జీవించేవారు తమ రోజువారీ ఆహారాన్ని మరియు నీటికి హామీ ఇవ్వడమే కాకుండా, విశ్వాసం ద్వారా రాజుల రాజును అతని ప్రకాశవంతమైన పవిత్రతలో చూస్తారు. వారు ఒకసారి అనుభవించిన భీభత్సం జ్ఞాపకం వారి విమోచన ఆనందాన్ని పెంచుతుంది. మన స్వంత ఇళ్ళలో ప్రశాంతంగా ఉండటం శాంతియుతంగా ఉన్నప్పటికీ, దేవుని ఇంట్లో ప్రశాంతతను కనుగొనడం మరింత కోరదగినది. చరిత్ర అంతటా, క్రీస్తు ఎల్లప్పుడూ ఆయనను సేవించడానికి నమ్మకమైన శేషాన్ని కలిగి ఉన్నాడు.
జెరూసలేం ఒక గొప్ప నది పక్కన ఉండకపోవచ్చు, కానీ దేవుని ఉనికి మరియు శక్తి ఏదైనా లోపాలను భర్తీ చేస్తాయి. దేవునిలో, మనకు అవసరమైన లేదా కోరుకునే ప్రతిదీ మనకు ఉంది. విశ్వాసం ద్వారా, మనము క్రీస్తును మన యువరాజుగా మరియు రక్షకునిగా అంగీకరిస్తాము మరియు విమోచించబడిన తన ప్రజలపై ఆయన పరిపాలిస్తున్నాడు. అతని పాలనను తిరస్కరించే వారు తమను తాము నాశనం చేసుకుంటారు.
పాపం తొలగిపోయినప్పుడు దయ ద్వారా అనారోగ్యం తొలగిపోతుంది. అధర్మం తొలగిపోయినట్లయితే, బాహ్య బాధల గురించి ఫిర్యాదు చేయడానికి మనకు చాలా తక్కువ కారణం ఉంటుంది. ఈ చివరి వచనం మన ఆలోచనలను భూమిపై ఉన్న సువార్త చర్చి యొక్క అత్యంత మహిమాన్వితమైన స్థితికి మాత్రమే కాకుండా, అనారోగ్యం మరియు ఇబ్బందులు ప్రవేశించలేని స్వర్గం వైపు కూడా నిర్దేశిస్తుంది. మన అపరాధాలను తుడిచిపెట్టే అదే దేవుడు మన ఆత్మలను స్వస్థపరుస్తాడు.Shortcut Links
యెషయా - Isaiah : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary | Telugu Reference Bible |