Isaiah - యెషయా 42 | View All

1. ఇదిగో నేను ఆదుకొను నా సేవకుడు నేను ఏర్పరచుకొనినవాడు నా ప్రాణమునకు ప్రియుడు అతనియందు నా ఆత్మను ఉంచియున్నాను అతడు అన్యజనులకు న్యాయము కనుపరచును.

మత్తయి 3:17 మరియు ఇదిగో ఈయనే నా ప్రియ కుమారుడు, ఈయన యందు నేనానందించు చున్నానని యొక శబ్దము ఆకాశమునుండి వచ్చెను.

మత్తయి 17:5 అతడు ఇంకను మాటలాడుచుండగా ఇదిగో ప్రకాశమానమైన యొక మేఘము వారిని కమ్ముకొనెను; ఇదిగో ఈయన నా ప్రియకుమారుడు, ఈయనయందు నేనానందించుచున్నాను, ఈయన మాట వినుడని యొక శబ్దము ఆ మేఘములోనుండి పుట్టెను.

మార్కు 1:11 మరియు నీవు నా ప్రియకుమారుడవు, నీయందు నేనానందించుచున్నానని యొక శబ్దము ఆకాశమునుండి వచ్చెను.

లూకా 3:22 పరిశుద్ధాత్మ శరీరాకారముతో పావురమువలె ఆయనమీదికి దిగి వచ్చెను. అప్పుడు నీవు నా ప్రియ కుమారుడవు, నీయందు నేనానందించుచున్నానని యొక శబ్దము ఆకాశమునుండి వచ్చెను.

లూకా 9:35 మరియు ఈయన నే నేర్పరచుకొనిన నా కుమారుడు, ఈయన మాట వినుడని యొక శబ్దము ఆ మేఘములోనుండి పుట్టెను.

2 పేతురు 1:17 ఆయన మహాత్మ్యమును మేము కన్నులార చూచినవారమై తెలిపితివిు. ఈయన నా ప్రియకుమారుడు ఈయనయందు నేను ఆనందించుచున్నాను అను శబ్దము మహాదివ్యమహిమనుండి ఆయనయొద్దకు వచ్చి నప్పుడు, తండ్రియైన దేవునివలన ఘనతయు మహిమయు ఆయన పొందగా

మత్తయి 12:18-21 ఇదిగో ఈయన నా సేవకుడు ఈయనను నేను ఏర్పరచుకొంటిని ఈయన నా ప్రాణమున కిష్టుడైన నా ప్రియుడు ఈయనమీద నా ఆత్మ నుంచెదను ఈయన అన్యజనులకు న్యాయవిధిని ప్రచురము చేయును.ఈయన జగడమాడడు, కేకలువేయడు వీధులలో ఈయన శబ్దమెవనికిని వినబడదువిజయమొందుటకు న్యాయవిధిని ప్రబలము చేయువరకు ఈయన నలిగిన రెల్లును విరువడు మకమకలాడుచున్న అవిసెనారను ఆర్పడుఈయన నామమందు అన్యజనులు నిరీక్షించెదరు అనునదియే

2. అతడు కేకలు వేయడు అరువడు తన కంఠస్వరము వీధిలో వినబడనియ్యడు

3. నలిగిన రెల్లును అతడు విరువడు మకమకలాడుచున్న జనుపనార వత్తిని ఆర్పడు అతడు సత్యము ననుసరించి న్యాయము కనుపరచును.

4. భూలోకమున న్యాయము స్థాపించువరకు అతడు మందగిలడు నలుగుడుపడడు ద్వీపములు అతని బోధకొరకు కనిపెట్టును.

5. ఆకాశములను సృజించి వాటిని విశాలపరచి భూమిని అందులో పుట్టిన సమస్తమును పరచి దానిమీదనున్న జనులకు ప్రాణమును దానిలో నడచు వారికి జీవాత్మను ఇచ్చుచున్న దేవుడైన యెహోవా ఈలాగు సెలవిచ్చుచున్నాడు.

అపో 17:24-25 జగత్తును అందలి సమస్తమును నిర్మించిన దేవుడు తానే ఆకాశమునకును భూమికిని ప్రభువైయున్నందున హస్తకృతములైన ఆలయములలో నివసింపడు.ఆయన అందరికిని జీవమును ఊపిరిని సమస్తమును దయచేయువాడు గనుక తనకు ఏదైనను కొదువ యున్నట్టు మనుష్యుల చేతులతో సేవింప బడువాడు కాడు.

6. గ్రుడ్డివారి కన్నులు తెరచుటకును బంధింపబడినవారిని చెరసాలలోనుండి వెలుపలికి తెచ్చుటకును చీకటిలో నివసించువారిని బందీగృహములోనుండి వెలుపలికి తెచ్చుటకును

లూకా 2:32 నీ రక్షణ నేనుకన్నులార చూచితిని.

అపో 26:23 ప్రవక్తలును మోషేయు ముందుగా చెప్పినవి కాక మరి ఏమియు చెప్పక, అల్పు లకును ఘనులకును సాక్ష్యమిచ్చుచుంటిని.

7. యెహోవానగు నేనే నీతివిషయములలో నిన్ను పిలిచి నీ చేయి పట్టుకొనియున్నాను నిన్ను కాపాడి ప్రజలకొరకు నిబంధనగాను అన్య జనులకు వెలుగుగాను నిన్ను నియమించి యున్నాను.

అపో 26:18 వారు చీకటిలోనుండి వెలుగులోనికిని సాతాను అధికారమునుండి దేవుని వైపుకును తిరిగి, నా యందలి విశ్వాసముచేత పాపక్షమాపణను, పరిశుద్ధపరచ బడినవారిలో స్వాస్థ్యమును పొందునట్లు వారి కన్నులు తెరచుటకై నేను నిన్ను వారియొద్దకు పంపెదనని చెప్పెను.

8. యెహోవాను నేనే; ఇదే నా నామము మరి ఎవనికిని నా మహిమను నేనిచ్చువాడను కాను నాకు రావలసిన స్తోత్రమును విగ్రహములకు చెంద నియ్యను.

9. మునుపటి సంగతులు సంభవించెను గదా క్రొత్త సంగతులు తెలియజేయుచున్నాను పుట్టకమునుపే వాటిని మీకు తెలుపుచున్నాను.

10. సముద్రప్రయాణము చేయువారలారా, సముద్రము లోని సమస్తమా, ద్వీపములారా, ద్వీప నివాసులారా, యెహోవాకు క్రొత్త గీతము పాడుడి భూదిగంతములనుండి ఆయనను స్తుతించుడి.

ప్రకటన 5:9 ఆ పెద్దలు నీవు ఆ గ్రంథమును తీసికొని దాని ముద్రలను విప్పుటకు యోగ్యుడవు, నీవు వధింపబడినవాడవై నీ రక్తమిచ్చి, ప్రతి వంశములోను, ఆయా భాషలు మాటలాడువారిలోను, ప్రతి ప్రజలోను, ప్రతి జనములోను, దేవునికొరకు మనుష్యులను కొని,

ప్రకటన 14:3 వారు సింహాసనము ఎదుటను, ఆ నాలుగు జీవుల యెదుటను, పెద్దలయెదుటను ఒక క్రొత్త కీర్తన పాడుచున్నారు; భూలోకములోనుండి కొనబడిన ఆ నూట నలువది నాలుగువేలమంది తప్ప మరి ఎవరును ఆ కీర్తన నేర్చుకొనజాలరు.

11. అరణ్యమును దాని పురములును కేదారు నివాస గ్రామములును బిగ్గరగా పాడవలెను సెల నివాసులు సంతోషించుదురు గాక పర్వతముల శిఖరములనుండి వారు కేకలు వేయుదురు గాక.

12. ప్రభావముగలవాడని మనుష్యులు యెహోవాను కొని యాడుదురు గాక ద్వీపములలో ఆయన స్తోత్రము ప్రచురము చేయు దురు గాక

1 పేతురు 2:9 అయితే మీరు చీకటిలోనుండి ఆశ్చర్యకరమైన తన వెలుగులోనికి మిమ్మును పిలిచిన వాని గుణాతిశయములను ప్రచురముచేయు నిమిత్తము, ఏర్పరచబడిన వంశమును, రాజులైన యాజకసమూహమును, పరిశుద్ధ జనమును, దేవుని సొత్తయిన ప్రజలునై యున్నారు.

13. యెహోవా శూరునివలె బయలుదేరును యోధునివలె ఆయన తన ఆసక్తి రేపుకొనును ఆయన హుంకరించుచు తన శత్రువులను ఎదిరించును వారియెదుట తన పరాక్రమము కనుపరచుకొనును.

14. చిరకాలమునుండి నేను మౌనముగా ఉంటిని ఊరకొని నన్ను అణచుకొంటిని ప్రసవవేదనపడు స్త్రీవలె విడువకుండ నేను బలవంత ముగా ఊపిరితీయుచు ఒగర్చుచు రోజుచు నున్నాను.

15. పర్వతములను కొండలను పాడుచేయుదును వాటిమీది చెట్టుచేమలన్నిటిని ఎండిపోచేయుదును నదులను ద్వీపములుగా చేయుదును మడుగులను ఆరిపోచేయుదును.

16. వారెరుగనిమార్గమున గ్రుడ్డివారిని తీసికొని వచ్చెదను వారెరుగని త్రోవలలో వారిని నడిపింతును వారి యెదుట చీకటిని వెలుగుగాను వంకర త్రోవలను చక్కగాను చేయుదును నేను వారిని విడువక యీ కార్యములు చేయుదును

అపో 26:18 వారు చీకటిలోనుండి వెలుగులోనికిని సాతాను అధికారమునుండి దేవుని వైపుకును తిరిగి, నా యందలి విశ్వాసముచేత పాపక్షమాపణను, పరిశుద్ధపరచ బడినవారిలో స్వాస్థ్యమును పొందునట్లు వారి కన్నులు తెరచుటకై నేను నిన్ను వారియొద్దకు పంపెదనని చెప్పెను.

17. చెక్కినవిగ్రహములను ఆశ్రయించి పోతవిగ్రహ ములను చూచి మీరే మాకు దేవతలని చెప్పువారు వెనుకకు తొలగి కేవలము సిగ్గుపడుచున్నారు.

18. చెవిటివారలారా, వినుడి గ్రుడ్డివారలారా, మీరు గ్రహించునట్లు ఆలోచించుడి.

మత్తయి 11:5 గ్రుడ్డివారు చూపుపొందుచున్నారు, కుంటివారు నడుచుచున్నారు, కుష్ఠరోగులు శుద్ధులగుచున్నారు, చెవిటి వారు వినుచున్నారు, చనిపోయినవారు లేపబడుచున్నారు, బీదలకు సువార్త ప్రకటింపబడుచున్నది.

19. నా సేవకుడు తప్ప మరి ఎవడు గ్రుడ్డివాడు? నేను పంపు నా దూత తప్ప మరి ఎవడు చెవిటివాడు? నా భక్తుడు తప్ప మరి ఎవడు గ్రుడ్డివాడు? యెహోవా సేవకుడు తప్ప మరి ఎవడు గ్రుడ్డివాడు?

20. నీవు అనేక సంగతులను చూచుచున్నావు గాని గ్రహింపకున్నావు వారు చెవి యొగ్గిరిగాని వినకున్నారు.

21. యెహోవా తన నీతినిబట్టి సంతోషముగలవాడై ఉపదేశక్రమమొకటి ఘనపరచి గొప్పచేసెను.

మత్తయి 5:17-18 ధర్మశాస్త్రమునైనను ప్రవక్తల వచనములనైనను కొట్టి వేయవచ్చితినని తలంచవద్దు; నెరవేర్చుటకే గాని కొట్టి వేయుటకు నేను రాలేదు.ఆకాశమును భూమియు గతించిపోయిననే గాని ధర్మశాస్త్రమంతయు నెరవేరువరకు దానినుండి యొక పొల్లయినను ఒక సున్నయైనను తప్పి పోదని నిశ్చయముగా మీతో చెప్పుచున్నాను.

రోమా 13:9-10 ఏలాగనగా వ్యభిచరింపవద్దు, నరహత్య చేయవద్దు, దొంగిలవద్దు, ఆశింపవద్దు, అనునవియు, మరి ఏ ఆజ్ఞయైన ఉన్న యెడల అదియు నిన్నువలె నీ పొరుగువాని ప్రేమింప వలెనను వాక్యములో సంక్షేపముగా ఇమిడియున్నవి.ప్రేమ పొరుగువానికి కీడు చేయదు గనుక ప్రేమకలిగి యుండుట ధర్మశాస్త్రమును నెరవేర్చుటయే.

22. అయినను ఈ జనము అపహరింపబడి దోపుడు సొమ్మాయెను. ఎవరును తప్పించుకొనకుండ వారందరు గుహలలో చిక్కుపడియున్నారు వారు బందీగృహములలో దాచబడియున్నారు దోపుడుపాలైరి విడిపించువాడెవడును లేడు అపహరింపబడిరి తిరిగి రప్పించుమని చెప్పువాడెవడును లేడు.

23. మీలో ఎవడు దానికి చెవి యొగ్గును? రాబోవుకాలమునకై ఎవడు ఆలకించి వినును?

24. యెహోవాకు విరోధముగా మనము పాపము చేసితివిు వారు ఆయన మార్గములలో నడవనొల్లకపోయిరి ఆయన ఉపదేశమును వారంగీకరింపకపోయిరి యాకోబును దోపుసొమ్ముగా అప్పగించినవాడు, దోచుకొనువారికి ఇశ్రాయేలును అప్పగించినవాడు యెహోవాయే గదా?

25. కావున ఆయన వానిమీద తన కోపాగ్నియు యుద్ధ బలమును కుమ్మరించెను అది వానిచుట్టు అగ్ని రాజచేసెను అయినను వాడు దాని గ్రహింపలేదు అది వానికి అంటుకొనెను గాని వాడు మనస్సున పెట్టలేదు.Powered by Sajeeva Vahini Study Bible (Beta). Copyright© Sajeeva Vahini. All Rights Reserved.
Isaiah - యెషయా 42 - బైబిల్ అధ్యయనం - Telugu Study Bible - Adhyayana Bible

క్రీస్తు పాత్ర మరియు రాకడ. (1-4) 
మత్తయి 12:17లో వివరించిన విధంగా ఈ ప్రవచనం క్రీస్తులో నెరవేరింది. మనం ఆయనపై నమ్మకం ఉంచి ఆయన సన్నిధిలో ఆనందాన్ని పొందుదాం. మనం అలా చేసినప్పుడు, తండ్రి తన కోసం మనతో సంతోషిస్తాడు. పరిశుద్ధాత్మ ఆయనపైకి దిగి రావడమే కాకుండా అపరిమితమైన సమృద్ధితో ఆయనపై ఆశ్రయించాడు. పాపుల వైరుధ్యాలను యేసు ఓపికగా సహించాడు. అతని రాజ్యం ఆధ్యాత్మికం, మరియు అతను భూసంబంధమైన గౌరవాలతో రావాలని ఉద్దేశించలేదు. అతను పెళుసుగా ఉండే రెల్లు లేదా ఆరిపోయే అంచున ఉన్న మినుకుమినుకుమనే దీపం వత్తి వంటి సందేహాలు మరియు భయాలతో భారంగా ఉన్నవారి పట్ల గొప్ప సున్నితత్వాన్ని ప్రదర్శిస్తాడు. అతను వారిని చిన్నచూపు చూడడు లేదా వారు భరించగలిగే దానికంటే ఎక్కువ భారం వేయడు.
సుదీర్ఘమైన అద్భుతాలు మరియు అతని పునరుత్థానం ద్వారా, అతను తన పవిత్ర విశ్వాసం యొక్క సత్యాన్ని ఒప్పించేలా ప్రదర్శించాడు. తన సువార్త మరియు కృప ప్రభావంతో, ఆయన ప్రజల హృదయాలలో వారిని జ్ఞానం మరియు న్యాయం వైపు నడిపించే సూత్రాలను స్థాపించాడు. ప్రపంచంలోని సుదూర ప్రాంతాలు కూడా ఆయన బోధనలు మరియు ఆయన సువార్త కోసం ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నాయి, దానిని స్వీకరించడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాయి. మన పిలుపును మరియు ఎన్నికను ధృవీకరించాలని మరియు మనపై తండ్రి అనుగ్రహాన్ని కలిగి ఉండాలని మనం కోరుకుంటే, మనం తప్పక చూడాలి, వినాలి, విశ్వాసం కలిగి ఉండాలి మరియు క్రీస్తుకు లోబడాలి.

అతని రాజ్యం యొక్క ఆశీర్వాదాలు. (5-12) 
విమోచన చర్య మానవాళిని సృష్టికర్త అయిన దేవునికి విధేయత చూపుతుంది. క్రీస్తు ప్రపంచానికి వెలుతురుగా పనిచేస్తాడు మరియు అతని కృప ద్వారా, సాతాను కప్పుకున్న మనస్సులను ప్రకాశింపజేస్తాడు మరియు పాపపు సంకెళ్ల నుండి వ్యక్తులను విముక్తి చేస్తాడు. ప్రభువు తన చర్చిని నిలకడగా సమర్థించాడు మరియు పురాతన వాగ్దానాల వలెనే ఖచ్చితంగా నెరవేర్చబడే తాజా వాగ్దానాలను ఆయన ఇప్పుడు విస్తరిస్తున్నాడు. అన్యజనులు చర్చిలో ఆలింగనం చేయబడినప్పుడు, దేవుని మహిమ వారి ద్వారా ప్రకాశిస్తుంది మరియు వారి ఉనికి ద్వారా గొప్పది. సృష్టికర్త కంటే మనం సృష్టించిన వాటికి ప్రాధాన్యత ఇవ్వకుండా చూసుకుంటూ, దేవునికి హక్కుగా చెందిన వాటిని అర్పిద్దాం.

నిజమైన మతం యొక్క ప్రాబల్యం. (13-17) 
ప్రభువు తన శక్తిని మరియు మహిమను వ్యక్తపరుస్తాడు. అతను తన వాక్యాన్ని ప్రకటించడం ద్వారా, సువార్తలో స్పష్టతతో, హెచ్చరికలు మరియు ఆశీర్వాదాలతో, నిద్రపోతున్న ప్రపంచాన్ని లేపడం ద్వారా తన సందేశాన్ని ప్రకటిస్తాడు. అతను తన ఆత్మ యొక్క శక్తి ద్వారా విజయం సాధిస్తాడు. అతని సువార్తను వ్యతిరేకించే మరియు దూషించే వారు నిశ్శబ్దం చేయబడతారు మరియు సిగ్గుపడతారు మరియు దాని పురోగతికి ఆటంకం కలిగించే అన్ని అడ్డంకులు తొలగించబడతాయి. సహజంగా అంధులుగా ఉన్నవారికి, దేవుడు యేసుక్రీస్తు ద్వారా జీవితానికి మరియు ఆనందానికి మార్గాన్ని వెల్లడి చేస్తాడు. వారికి జ్ఞానము లేకపోయినా, ఆయన వారి చీకటిని ప్రకాశింపజేస్తాడు. వారు తమ విధుల్లో తడబడినప్పటికీ, వారి మార్గం స్పష్టంగా ఉంటుంది. దేవుడు ఎవరిని సరైన మార్గంలో నడిపిస్తాడో, వారిని నడిపిస్తూనే ఉంటాడు. ఈ ప్రకరణం ఒక ప్రవచనం, అయినప్పటికీ ఇది ప్రతి విశ్వాసికి కూడా వర్తిస్తుంది, ఎందుకంటే ప్రభువు వారిని ఎప్పటికీ విడిచిపెట్టడు లేదా విడిచిపెట్టడు.

అవిశ్వాసం మరియు అంధత్వం ఖండించబడ్డాయి. (18-25)
ఈ వ్యక్తులకు జారీ చేయబడిన కాల్ మరియు వారికి అందించిన వివరణను గమనించండి. స్పష్టంగా కనిపించే వాటిపై శ్రద్ధ చూపడంలో విఫలమైనందున చాలా మంది నాశనం చేయబడతారు; వారు వారి మరణాన్ని అజ్ఞానం వల్ల కాదు, నిర్లక్ష్యం కారణంగా ఎదుర్కొంటారు. ప్రభువు తన స్వంత నీతిని బయలుపరచడంలో సంతోషిస్తాడు. వారి అతిక్రమాల కారణంగా, వారి ఆస్తులన్నీ తీసివేయబడ్డాయి. ఈ జోస్యం యూదు దేశం యొక్క పతనంలో పూర్తిగా గ్రహించబడింది. దేవుని కోపాన్ని ఎదిరించడానికి లేదా తప్పించుకోవడానికి మార్గం లేదు. పాపం చేసే వినాశనాన్ని గమనించండి; ఇది దేవుని కోపాన్ని ప్రేరేపిస్తుంది మరియు తక్కువ తీర్పులను అనుభవించిన తర్వాత పశ్చాత్తాపం చెందని వారు మరింత తీవ్రమైన వాటిని ఎదురుచూడాలి. విచారకరంగా, క్రైస్తవులమని చెప్పుకునే అనేకమంది ఆత్మీయంగా అంధులు, సువార్త యొక్క వెలుగును ఎన్నడూ ఎరుగని వారిలా ఉన్నారు.
క్రీస్తు నీతి ద్వారా పాపులను రక్షించడంలో ప్రభువు సంతోషిస్తున్నాడు, అహంకారంతో తనను తిరస్కరించేవారిని శిక్షించడం ద్వారా ఆయన తన న్యాయాన్ని కూడా సమర్థిస్తాడు. వారి పాపాల కారణంగా దేవుడు ఒకప్పుడు తన అభిమానాన్ని పొందిన ప్రజలపై తన కోపాన్ని విప్పాడని భావించి, మనం జాగ్రత్తగా ఉండుము, అతని విశ్రాంతిలోకి ప్రవేశించడానికి మనకు వాగ్దానం మిగిలి ఉన్నప్పటికీ, మనలో ఎవరైనా దానిలో పడిపోకూడదు.Shortcut Links
యెషయా - Isaiah : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary | Telugu Reference Bible |