Isaiah - యెషయా 52 | View All

1. సీయోనూ, లెమ్ము లెమ్ము, నీ బలము ధరించుకొనుము పరిశుద్ధ పట్టణమైన యెరూషలేమా, నీ సుందర వస్త్రములను ధరించుకొనుము ఇకమీదట సున్నతిపొందని వాడొకడైనను అపవిత్రుడొకడైనను నీ లోపలికి రాడు.
మత్తయి 4:5, ఎఫెసీయులకు 5:14, ప్రకటన గ్రంథం 21:2-10-27

శత్రువుల చేజిక్కి, బానిసత్వంలో మ్రగ్గుతూ, ధూళిలో పడివున్న జెరుసలంకు తిరిగి స్వతంత్రత లభిస్తుంది. అది తిరిగి లేస్తుంది. యెషయా 2:2; యెషయా 49:14, యెషయా 49:22-23 పోల్చి చూడండి. “ధరించుకో”– యెషయా 4:5; యెషయా 49:18; యెషయా 61:10. “సున్నతి”...అశుద్ధులు”– అంటే యెహోవాతో ఉండిపోయేవారు. అక్షరాలా దీని అర్థం పరాయి సైన్యాలేవీ ఆ నగరాన్ని ఇక ఎన్నడూ ముట్టడించవు అని. ఈ మాటల్లో ఆధ్యాత్మికమైన అర్థాన్ని కూడా గ్రహించవచ్చు – యెషయా 35:8; కీర్తనల గ్రంథము 15:1-5; కీర్తనల గ్రంథము 24:3-5; ప్రకటన గ్రంథం 21:27; ప్రకటన గ్రంథం 22:15.

2. ధూళి దులుపుకొనుము యెరూషలేమా, లేచి కూర్చుండుము చెరపట్టబడిన సీయోను కుమారీ, నీ మెడకట్లు విప్పివేసికొనుము.

3. యెహోవా ఈలాగు సెలవిచ్చుచున్నాడు మీరు ఊరకయే అమ్మబడితిరి గదా రూకలియ్యకయే మీరు విమోచింపబడెదరు.
1 పేతురు 1:18

తన నగరాన్ని వశపరచుకొనేందుకు శత్రు సైన్యాలను రప్పించడం ద్వారా దేవునికి ఏమీ లాభం కలగలేదు. పైగా అది దుఃఖాన్నీ, బాధనూ మాత్రమే ఆయనకు కలిగించింది. తన ప్రజలను చెరనుంచి విడిపించి తిరిగి జెరుసలంకు తెచ్చేందుకు ఆయనకేమీ డబ్బు ఖర్చు కాదు. దీనికి ఆధ్యాత్మిక వివరణ ఒకటి – తన ప్రజలను పాపంనుండి విముక్తుల్ని చేసి తన దగ్గరికి తిరిగి రప్పించుకొనేందుకు దేవుడు చెల్లించవలసివచ్చిన వెల ఎలాంటిదో తరువాతి అధ్యాయంలో చూడగలం. 1 పేతురు 1:18-19 కూడా చూడండి.

4. దేవుడైన యెహోవా అనుకొనుచున్న దేమనగా తాత్కాల నివాసము చేయుటకై పూర్వకాలమున నా జనులు ఐగుప్తునకు పోయిరి. మరియఅష్షూరు నిర్నిమిత్తముగా వారిని బాధపరచెను.

“ఈజిప్ట్”– ఆదికాండము 46:6; నిర్గమకాండము 1:1-14. “అష్షూరు”– యెషయా 8:5-8; యెషయా 10:5-6.

5. నా జనులు ఊరకయే కొనిపోబడియున్నారు వారిని బాధపరచువారు వారిని చూచి గర్జించు చున్నారు ఇదే యెహోవా వాక్కు దినమెల్ల నా నామము దూషింపబడుచున్నది
రోమీయులకు 2:24, 2 పేతురు 2:2

దేవుడు బబులోను చెర గురించో లేక అటు తరువాత చాలా కాలానికి రాబోయే చెర గురించో మాట్లాడుతూ ఉండి ఉండవచ్చు. “అనుమానించడం”– రోమీయులకు 2:24. ఇస్రాయేల్‌వారి శత్రువులు ఇస్రాయేల్‌ను ఓడించి అణగద్రొక్కగలిగారు గనుక ఇస్రాయేల్‌వారి దేవుడు దుర్బలుడని, తన ప్రజలను ఆదుకోలేని వాడనీ వారు భావించవచ్చు. యెషయా 37:23-24 పోల్చి చూడండి. యెహెఙ్కేలు 36:20-23 కూడా చూడండి. నిజ దేవుని ఆరాధకులం అని చెప్పుకుంటూ పాపిష్టి జీవితం గడిపేవారు దేవుని పేరుకు అవమానం తెస్తున్నారని మనం నేర్చుకోవాలి.

6. కావున ఇచ్చట నేనేమి చేయవలెను? ఇదే యెహోవా వాక్కు. నా జనులు నా నామము తెలిసికొందురు నేనున్నానని చెప్పువాడను నేనే అని వారు ఆ దినమున తెలిసికొందురు.

“తెలుసుకొంటారు”– దేవుని పేరును తెలుసుకోవడమంటే ఆయన స్వభావాన్నీ, లక్షణాలనూ అంటే దేవుణ్ణే తెలుసుకోవడం. ఇస్రాయేల్ ఒకనాటికి తెలుసుకుంటారు.

7. సువార్త ప్రకటించుచు సమాధానము చాటించుచు సువర్తమానము ప్రకటించుచు రక్షణ సమాచారము ప్రచురించువాని పాదములు, నీ దేవుడు ఏలుచున్నాడని సీయోనుతో చెప్పుచున్న వాని పాదములు పర్వతములమీద ఎంతో సుందరములై యున్నవి.
అపో. కార్యములు 10:36, రోమీయులకు 10:15, ఎఫెసీయులకు 2:13-17, 2 కోరింథీయులకు 5:20, ఎఫెసీయులకు 6:15

“శుభవార్త”– యెషయా 40:9. ఈ వచనంలో దేవుడు సీయోనును దాని శత్రువుల చేతిలో నుండి చెర విడిపించి వారిమధ్య పరిపాలన చెయ్యడం ద్వారా తన సర్వాధిపత్యాన్నీ, బలప్రభావాలనూ వెల్లడి చేస్తాడన్నదే శుభవార్త (యెషయా 9:7; యెషయా 32:1; యెషయా 33:17). దీనికి ఆధ్యాత్మిక వివరణ – రోమీయులకు 10:5; ఎఫెసీయులకు 6:15. శుభవార్త అంటే మూడు సంగతులను ప్రకటించడం: దేవునితో సమాధానం, రక్షణ, మనుషుల మధ్య దేవుని రాజ్యం.

8. ఆలకించుము నీ కావలివారు పలుకుచున్నారు కూడుకొని బిగ్గరగా పాడుచున్నారు యెహోవా సీయోనును మరల రప్పించగా వారు కన్నులార చూచుచున్నారు.

“తిరిగి వచ్చే...”– యెహెఙ్కేలు 10:18-19; యెహెఙ్కేలు 11:22-23లో యెహోవా మహిమా ప్రకాశం వెళ్ళిపోవడం చూడగలం. యెహెఙ్కేలు 39:25-29 లో ఆయన తిరిగి రావడం గురించి ఉంది. మరొక సారి వెళ్ళిపోవడం, తిరిగి రావడం గురించి మత్తయి 23:37-39; జెకర్యా 14:4 లో చూడండి.

9. యెరూషలేమునందు పాడైయున్న స్థలములారా, ఉత్సహించి యేకముగా సంగీతగానము చేయుడి యెహోవా తన జనులను ఆదరించెను యెరూషలేమును విమోచించెను.
లూకా 2:38

యెషయా 40:1; యెషయా 44:23; యెషయా 48:20; యెషయా 49:13.

10. సమస్తజనముల కన్నులయెదుట యెహోవా తన పరిశుద్ధబాహువును బయలుపరచి యున్నాడు. భూదిగంత నివాసులందరు మన దేవుని రక్షణ చూచెదరు.
లూకా 2:30-31

“హస్తం”– యెషయా 51:5. “భూమి”– యెషయా 40:5.

11. పోవుడి పోవుడి అచ్చటనుండి వెళ్లుడి అపవిత్రమైన దేనిని ముట్టకుడి దానియొద్దనుండి తొలగిపోవుడి యెహోవా సేవోపకరణములను మోయువారలారా, మిమ్మును మీరు పవిత్రపరచుకొనుడి
2 కోరింథీయులకు 6:17, ప్రకటన గ్రంథం 18:4

బబులోను చెరలో ఉన్న ఇస్రాయేల్‌వారికి దీని అర్థమేమంటే, ఆలయం పాత్రలను చేతపట్టుకొని బబులోను విడిచిపోవాలి అని (ఎజ్రా 1:7-11). అవి తప్పించి ఆ నగరంలోని దాని విగ్రహాలను గానీ అపవిత్రమైన మరే వస్తువును గానీ తీసుకువెళ్ళకూడదు. ఈ యుగాంతంలో సాదృశ్యరూపమైన “బబులోను”లో ఉన్నవారికి వర్తించే అంతరార్థం ఇక్కడ ఉంది (ప్రకటన గ్రంథం 18:4). అంతేగాక క్రొత్త ఒడంబడిక సంఘానికి ఆధ్యాత్మిక అంతరార్థం ఉండనే ఉంది (2 కోరింథీయులకు 6:14-18).

12. మీరు త్వరపడి బయలుదేరరు, పారిపోవురీతిగా వెళ్లరు. యెహోవా మీ ముందర నడచును ఇశ్రాయేలు దేవుడు మీ సైన్యపు వెనుకటి భాగమును కావలికాయును

వ 7.

13. ఆలకించుడి, నా సేవకుడు వివేకముగా ప్రవర్తించును అతడు హెచ్చింపబడి ప్రసిద్ధుడై మహా ఘనుడుగా ఎంచబడును.
అపో. కార్యములు 3:13

దేవుని సేవకుడు అంటే యేసుప్రభువు మళ్ళీ ఈ వచనంలో కనిపిస్తున్నాడు (యెషయా 42:1-4; యెషయా 49:5-7; యెషయా 50:4-9). ఈ అధ్యాయంలోని అమోఘమైన సంభవాలు నెరవేరేది ఈయన మూలంగానే. మనుషుల చేతిలో ఆయనకు ఏమి జరుగుతుందో దాని గురించి 14వ వచనంలో వివరించబడింది (యెషయా 50:6; కీర్తనల గ్రంథము 22:6-18 పోల్చి చూడండి). 13వ వచనంలో ఆయన ప్రవర్తన, దేవుడాయన్ను ఎలా ఘనపరచాడో రాసి ఉంది (అపో. కార్యములు 2:32-33; అపో. కార్యములు 3:13; ఎఫెసీయులకు 1:20-23; ఫిలిప్పీయులకు 2:9-11). దేవుడాయన్ను హెచ్చించిన తరువాత ఆయనేం చేస్తాడో 15వ వచనంలో ఉంది.

14. నిన్ను చూచి యే మనిషిరూపముకంటె అతని ముఖమును, నరరూపముకంటె అతని రూపమును చాల వికారమని చాలమంది యేలాగు విస్మయమొందిరొ
మత్తయి 13:54, మత్తయి 15:31, మత్తయి 22:22-23, మార్కు 2:12, మార్కు 4:41, మార్కు 7:37, మార్కు 10:24, లూకా 2:48, లూకా 4:22-36, లూకా 8:25

15. ఆలాగే అతడు అనేక జనములను చిలకరించును రాజులు అతని చూచి నోరు మూసికొనెదరు తమకు తెలియజేయబడని సంగతులు వారు చూచెదరు తాము విననిదానిని గ్రహింతురు.
రోమీయులకు 15:21, 1 కోరింథీయులకు 2:9

“చిలకరిస్తాడు”– పాత ఒడంబడికలో మధ్యవర్తి మోషే ప్రజలతో ఆ ఒడంబడికను స్థిర పరిచేందుకు వారిపై రక్తం చిలకరించాడు (నిర్గమకాండము 24:7-8). చిలకరించడం ప్రతిష్ఠించడానికీ పవిత్ర పరచడానికీ గుర్తు (నిర్గమకాండము 29:26; లేవీయకాండము 8:30; సంఖ్యాకాండము 8:5-7). చిలకరించడంలో మూడు వస్తువులు ఉన్నాయి – రక్తం, నూనె, నీరు. అవి ప్రాయశ్చిత్తం, పాప ప్రక్షాళణ, శుద్ధీకరణ, పవిత్రాత్మనూ జీవజలాలనూ ఇవ్వడం గురించి చెప్తున్నాయి. మోషే వ్యక్తులను లేక ఒక జాతిని చిలకరించాడు. ఇది ఇస్రాయేల్ జాతి. యేసు అనేక జాతులను చిలకరిస్తున్నాడు. “నోరు మూసుకుంటారు”– ఆశ్చర్యంతో, లేక యోబు 40:4-5; రోమీయులకు 3:19 లో ఉన్న విధంగా నోరు మూసుకొంటారు. 15వ వచనం చివరి భాగం రోమీయులకు 15:21 లో ఎత్తి రాశారు. ఈ చిలకరింపు ఇప్పుడు కొనసాగుతూ ఉంది. అయితే ఇది ఇంకా పూర్తి కాలేదు.Powered by Sajeeva Vahini Study Bible (Beta). Copyright© Sajeeva Vahini. All Rights Reserved.
Isaiah - యెషయా 52 - బైబిల్ అధ్యయనం - Telugu Study Bible - Adhyayana Bible

క్రీస్తు రాజ్యం యొక్క స్వాగత వార్త. (1-12) 
వారి ఆందోళనల ద్వారా చిక్కుకున్న వారికి సువార్త స్వేచ్ఛను తెలియజేస్తుంది. తమ పాపాల బరువుతో అలసిపోయి, భారంగా ఉన్నవారు క్రీస్తులో ఓదార్పుని పొందనివ్వండి. వారు తమ సందేహాలు మరియు భయాల ధూళిని తొలగించి, ఈ గొలుసుల నుండి విముక్తి పొందాలి. మన రక్షణ కొరకు విమోచకుడు చెల్లించిన వెల వెండి లేదా బంగారం వంటి భౌతిక సంపద కాదు, కానీ అతని స్వంత విలువైన రక్తం. ఈ మోక్షం యొక్క ఔదార్యాన్ని పరిగణలోకి తీసుకుంటూ మరియు పాపాలు మన తాత్కాలిక ఆనందానికి ఎంత హాని కలిగిస్తాయో గుర్తించి, క్రీస్తు అందించిన విమోచనను మనం అత్యున్నతంగా పరిగణించాలి.
మనం ప్రతి పాపంపై విజయం సాధించాలని కోరుకుంటే, క్రీస్తును అనుసరించే ప్రతి ఒక్కరిలో దేవుని మహిమ పవిత్రతను కోరుతుందని గుర్తుంచుకోవాలి. ప్రభువైన యేసు పరిపాలిస్తున్నాడని గొప్ప వార్త. ఈ సందేశాన్ని అందించిన మొదటి వ్యక్తి క్రీస్తు, మరియు అతని పరిచారకులు ఈ శుభవార్తను ప్రకటిస్తూనే ఉన్నారు. ప్రపంచంలోని కలుషితాల నుండి స్వచ్ఛంగా ఉండటం ద్వారా, వారు పంపబడిన వారికి ఆశాజ్యోతిగా మారతారు.
కష్ట సమయాల్లో, చీకటి మేఘాల ద్వారా దేవుని అనుగ్రహానికి సంబంధించిన ఏదైనా సంకేతాన్ని గ్రహించడానికి జియోన్ యొక్క కాపలాదారులు చాలా కష్టపడ్డారు, కానీ ఇప్పుడు ఆ మేఘాలు చెదిరిపోయాయి మరియు వారు అతని వాగ్దానాల నెరవేర్పును స్పష్టంగా చూస్తారు. సీయోనులోని నిర్జన ప్రదేశములు సంతోషించును, లోకమంతయు దాని ప్రయోజనాలను పొందును. ఇది క్రీస్తు ద్వారా మన రక్షణకు వర్తిస్తుంది. బాబిలోన్ దేవునికి చెందిన వారికి స్థలం కాదు మరియు పాపం మరియు సాతాను బానిసత్వంలో చిక్కుకున్న వారందరికీ క్రీస్తు ప్రకటించిన స్వేచ్ఛను స్వీకరించడానికి ఇది పిలుపు.
వారు సమయాన్ని వృధా చేయకుండా లేదా సంకోచించకుండా శ్రద్ధతో ముందుకు సాగాలి, కానీ వారు భయంతో తొందరపడాల్సిన అవసరం లేదు. విధి మార్గాన్ని అనుసరించే వారు దేవుని ప్రత్యేక రక్షణలో ఉన్నారు మరియు దీనిని విశ్వసించే ఎవరైనా భయంతో తొందరపడరు.

మెస్సీయ యొక్క అవమానం. (13-15)
ఇక్కడ మెస్సీయ పాత్ర, పాత్ర మరియు గొప్పతనం గురించి చెప్పుకోదగిన, వివరణాత్మకమైన మరియు నమ్మదగిన వృత్తాంతం ప్రారంభమవుతుంది. ఈ వివరణ అత్యంత దృఢమైన అవిశ్వాసులను కూడా తీవ్రంగా ప్రభావితం చేసింది. క్రీస్తు జ్ఞానాన్ని కలిగి ఉన్నాడు; మన విమోచన ప్రక్రియలో, దేవుని జ్ఞానం ఒక రహస్య మార్గంలో వెల్లడి చేయబడింది. ఆయనను చూసిన వారు, "నిశ్చయంగా, ఇంత నీచంగా ఎవరూ కనిపించలేదు, అతని దుఃఖం అసమానమైనది" అని వ్యాఖ్యానించారు. అయితే, దేవుడు ఆయనను అత్యున్నత స్థాయికి పెంచాడు. క్రీస్తు సువార్త మరే ఇతర పద్ధతిలో ఎన్నటికీ తెలియజేయబడదు. మరియు ఒకసారి క్రీస్తు పాపుల కోసం తన రక్తాన్ని చిందిస్తే, దాని ప్రభావం శాశ్వతంగా ఉంటుంది. ఆయనను వ్యతిరేకించే వారందరూ తమ వ్యతిరేకతను విడనాడడంలోని జ్ఞానాన్ని గుర్తించి, ఆయన రక్తం యొక్క శుద్ధీకరణ శక్తిని మరియు పవిత్రాత్మ యొక్క బాప్టిజం పొందేవారిగా మారాలి. వారు విధేయతతో ఆయనను అనుసరిస్తారు మరియు అతని మోక్షానికి ప్రశంసలు అందిస్తారు.Shortcut Links
యెషయా - Isaiah : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary | Telugu Reference Bible |