Isaiah - యెషయా 63 | View All

1. రక్తవర్ణ వస్త్రములు ధరించి ఎదోమునుండి వచ్చుచున్న యితడెవడు? శోభితవస్త్రము ధరించినవాడై గంభీరముగా నడచుచు బొస్రానుండి బలాతిశయముతో వచ్చుచున్న యితడెవడు? నీతినిబట్టి మాటలాడుచున్న నేనే రక్షించుటకు బలాఢ్యుడనైన నేనే.

మత్తయి 16:27 మనుష్యకుమారుడు తన తండ్రి మహిమ గలవాడై తన దూతలతో కూడ రాబోవుచున్నాడు. అప్పు డాయన ఎవని క్రియలచొప్పున వానికి ఫలమిచ్చును.

మత్తయి 9:6 అయినను పాపములు క్షమించుటకు భూమిమీద మనుష్యకుమారునికి అధికారము కలదని మీరు తెలిసికొనవలెను అని చెప్పి, ఆయన పక్షవాయువుగలవాని చూచినీవు లేచి నీ మంచ మెత్తికొని నీ యింటికి పొమ్మని చెప్పగా

మత్తయి 12:6 దేవాలయముకంటె గొప్ప వాడిక్కడ నున్నాడని మీతో చెప్పుచున్నాను.

ప్రకటన 19:13 రక్తములో ముంచబడిన వస్త్రము ఆయన ధరించుకొని యుండెను. మరియు దేవుని వాక్యము అను నామము ఆయనకు పెట్టబడియున్నది.

2. నీ వస్త్రము ఎఱ్ఱగా ఉన్నదేమి? నీ బట్టలు ద్రాక్షగానుగను త్రొక్కుచుండువాని బట్టలవలె ఉన్న వేమి?

3. ఒంటరిగా ద్రాక్షగానుగను త్రొక్కితిని, జనములలో ఎవడును నాతోకూడ ఉండలేదు కోపగించుకొని వారిని త్రొక్కితిని రౌద్రముచేత వారిని అణగద్రొక్కితిని వారి రక్తము నా వస్త్రములమీద చిందినది, నా బట్టలన్నియు డాగులే.

ప్రకటన 14:20 ఆ ద్రాక్షలతొట్టి పట్టణమునకు వెలుపట త్రొక్కబడెను; నూరు కోసుల దూరము గుఱ్ఱముల కళ్ళెముమట్టుకు ద్రాక్షల తొట్టిలోనుండి రక్తము ప్రవహించెను.

ప్రకటన 19:15 జనములను కొట్టుటకై ఆయన నోటనుండి వాడిగల ఖడ్గము బయలు వెడలు చున్నది. ఆయన యినుపదండముతో వారిని ఏలును; ఆయనే సర్వాధికారియగు దేవుని తీక్షణమైన ఉగ్రత అను మద్యపుతొట్టి త్రొక్కును.

4. పగతీర్చుకొను దినము నా మనస్సునకు వచ్చెను విముక్తి చేయదగిన సంవత్సరము వచ్చియుండెను

5. నేను చూచి ఆశ్చర్యపడితిని సహాయము చేయువాడొకడును లేకపోయెను ఆదరించువాడెవడును లేకపోయెను కావున నా బాహువు నాకు సహాయము చేసెను నా ఉగ్రత నాకాధారమాయెను.

6. కోపముగలిగి జనములను త్రొక్కి వేసితిని ఆగ్రహపడి వారిని మత్తిల్లజేసితిని వారి రక్తమును నేల పోసివేసితిని.

7. యెహోవా మనకు చేసినవాటన్నిటినిబట్టి యెహోవా కృపాతిశయమును యెహోవా స్తోత్రము లను గానముచేతును. తన వాత్సల్యమునుబట్టియు కృపాబాహుళ్యమును బట్టియు ఇశ్రాయేలుయొక్క వంశస్థులకు ఆయన చూపిన మహాకనికరమును నేను ప్రకటన చేసెదను.

8. వారు నా జనులనియు అబద్ధములాడనేరని పిల్లలనియు అనుకొని ఆయన వారికి రక్షకుడాయెను.

9. వారి యావద్బాధలో ఆయన బాధనొందెను ఆయన సన్నిధి దూత వారిని రక్షించెను ప్రేమచేతను తాలిమిచేతను వారిని విమోచించెను పూర్వదినములన్నిటను ఆయన వారిని ఎత్తికొనుచు మోసికొనుచు వచ్చెను.

మత్తయి 25:40-45 అందుకు రాజుమిక్కిలి అల్పులైన యీ నా సహోదరులలో ఒకనికి మీరు చేసితిరి గనుక నాకు చేసితిరని నిశ్చ యముగా మీతో చెప్పుచున్నానని వారితో అనును.అప్పుడాయన యెడమవైపున ఉండువారిని చూచిశపింపబడినవారలారా, నన్ను విడిచి అపవాదికిని వాని దూతల కును సిద్ధపరచబడిన నిత్యాగ్నిలోనికి పోవుడి.నేను ఆకలిగొంటిని, మీరు నాకు భోజనము పెట్టలేదు; దప్పి గొంటిని, మీరు నాకు దాహమియ్యలేదు;పరదేశినై యుంటిని, మీరు నన్ను చేర్చుకొనలేదు; దిగంబరినై యుంటిని, మీరు నాకు బట్టలియ్యలేదు; రోగినై చెరసాలలో ఉంటిని, మీరు నన్ను చూడ రాలేదని చెప్పును.అందుకు వారును ప్రభువా, మేమెప్పుడు నీవు ఆకలిగొని యుండుటయైనను, దప్పిగొనియుండుటయైనను, పరదేశివై యుండుటయైనను, దిగంబరివై యుండుటయైనను, రోగివై యుండుట¸ చెరసాలలో ఉండుటయైనను చూచి, నీకు ఉపచారము చేయకపోతిమని ఆయనను అడిగెదరు.అందుకాయన మిక్కిలి అల్పులైన వీరిలో ఒకనికైనను మీరు ఈలాగు చేయలేదు గనుక నాకు చేయలేదని మీతో నిశ్చయముగా చెప్పుచున్నానని వారితో అనును.

10. అయినను వారు తిరుగుబాటు చేసి ఆయన పరిశుద్ధాత్మను దుఃఖింపజేయగా ఆయన వారికి విరోధియాయెను తానే వారితో యుద్ధము చేసెను.

అపో 7:51 ముష్కరులారా, హృదయములను చెవులను దేవుని వాక్యమునకు లోపరచనొల్లనివారలారా, మీ పితరులవలె మీరును ఎల్లప్పుడు పరిశుద్ధాత్మను ఎదిరించుచున్నారు.

ఎఫెసీ 4:30 దేవుని పరిశుద్ధాత్మను దుఃఖపరచకుడి; విమోచనదినమువరకు ఆయనయందు మీరు ముద్రింపబడి యున్నారు.

11. అప్పుడు ఆయన పూర్వదినములను మోషేను తన జను లను జ్ఞాపకము చేసికొనెను. తన మందకాపరులకు సహకారియై సముద్రములో నుండి తమ్మును తోడుకొనివచ్చినవాడేడి?

హెబ్రీ 13:20 గొఱ్ఱెల గొప్ప కాపరియైన యేసు అను మన ప్రభువును నిత్యమైన నిబంధన సంబంధమగు రక్తమునుబట్టి మృతులలోనుండి లేపిన సమాధానకర్తయగు దేవుడు,

12. తమలో తన పరిశుద్ధాత్మను ఉంచినవాడేడి? మోషే కుడిచేతి వైపున మహిమగల తన బాహువును పోనిచ్చినవాడేడి?

13. తనకు శాశ్వతమైన ప్రఖ్యాతి కలుగజేసికొనుటకు వారిముందర నీళ్లను విభజించినవాడేడి? మైదానములో గుఱ్ఱము పడనిరీతిగా వారు పడకుండ అగాధజలములలో నడిపించిన వాడేడి? యనుకొనిరి

14. పల్లమునకు దిగు పశువులు విశ్రాంతినొందునట్లు యెహోవా ఆత్మ వారికి విశ్రాంతి కలుగజేసెను నీకు ఘనమైన పేరు కలుగునట్లు నీవు నీ జనులను నడిపించితివి

15. పరమునుండి చూడుము మహిమోన్నతమైన నీ పరిశుద్ధ నివాసస్థలమునుండి దృష్టించుము నీ ఆసక్తి యేది? నీ శౌర్యకార్యములేవి? నాయెడల నీకున్న జాలియు నీ వాత్సల్యతయు అణగి పోయెనే.

16. మాకు తండ్రివి నీవే, అబ్రాహాము మమ్ము నెరుగక పోయినను ఇశ్రాయేలు మమ్మును అంగీకరింపకపోయినను యెహోవా, నీవే మాతండ్రివి అనాదికాలమునుండి మా విమోచకుడని నీకు పేరే గదా.

యోహా 8:41 మీరు మీ తండ్రి క్రియలే చేయుచున్నారని వారితో చెప్పెను; అందుకు వారుమేము వ్యభిచారమువలన పుట్టినవారము కాము, దేవుడొక్కడే మాకు తండ్రి అని చెప్పగా

17. యెహోవా నీ మార్గములను తప్పి తిరుగునట్లుగా మమ్మును ఎందుకు తొలగజేసితివి? నీ భయము విడుచునట్లు మా హృదయములను నీవెందుకు కఠినపరచితివి? నీ దాసుల నిమిత్తము నీ స్వాస్థ్యగోత్రముల నిమిత్తము తిరిగి రమ్ము.

18. నీ పరిశుద్ధజనులు స్వల్పకాలమే దేశమును అనుభ వించిరి మా శత్రువులు నీ పరిశుద్ధాలయమును త్రొక్కి యున్నారు.

లూకా 21:24 వారు కత్తివాత కూలుదురు; చెరపట్టబడిన వారై సమస్తమైన అన్యజనముల మధ్యకు పోవుదురు; అన్యజనముల కాలములు సంపూర్ణమగువరకు యెరూష లేము అన్యజనములచేత త్రొక్కబడును.

ప్రకటన 11:2 ఆలయమునకు వెలుపటి ఆవరణమును కొలతవేయక విడిచి పెట్టుము; అది అన్యులకియ్యబడెను, వారు నలువది రెండు నెలలు పరిశుద్ధపట్టణమును కాలితో త్రొక్కుదురు.

19. నీ పరిపాలన నెన్నడును ఎరుగనివారివలెనైతివిు నీ పేరెన్నడును పెట్టబడనివారివలెనైతివిు.Powered by Sajeeva Vahini Study Bible (Beta). Copyright© Sajeeva Vahini. All Rights Reserved.
Isaiah - యెషయా 63 - బైబిల్ అధ్యయనం - Telugu Study Bible - Adhyayana Bible

తన శత్రువులపై క్రీస్తు విజయం. (1-6) 
ప్రవచనాత్మక దృష్టిలో, దర్శకుడు తన విరోధులను ఓడించిన తర్వాత మెస్సీయ యొక్క విజయవంతమైన పునరాగమనాన్ని చూస్తాడు, ఎదోము ఈ శత్రువులకు చిహ్నంగా పనిచేస్తుంది. మెస్సీయ యొక్క ప్రయాణం యుద్ధం నుండి అలసిపోవడంతో కాదు, ఎలాంటి వ్యతిరేకతనైనా అధిగమించడానికి సిద్ధంగా ఉన్న అఖండమైన శక్తిని ప్రదర్శించడం ద్వారా గుర్తించబడింది. ప్రకటన గ్రంథం 14:19 ప్రకటన గ్రంథం 19:13లో గమనించినట్లుగా, తాను దేవుని ఉగ్రతతో కూడిన ద్రాక్ష తొట్టిని తొక్కానని, మానవ సహాయం లేకుండా కేవలం తన దైవిక శక్తి ద్వారా తన మొండి శత్రువులపై విజయం సాధించానని అతను ప్రకటించాడు. ఇది అతని చర్చి యొక్క విముక్తి కోసం నియమించబడిన సమయం, పై నుండి నిర్ణయించబడిన ప్రతీకార దినం.
ఒకసారి, అతను భూమిపై స్పష్టంగా దుర్బలత్వంతో కనిపించాడు, మన పాపాలకు ప్రాయశ్చిత్తంగా తన విలువైన రక్తాన్ని చిందించాడు. అయినప్పటికీ, అతను తన గంభీరమైన శక్తితో తనను తాను బహిర్గతం చేసుకునే సమయం వస్తుంది. నీతి కోత త్వరత్వరగా సమీపిస్తోంది, మరియు ప్రతీకార దినం సమీపిస్తోంది. పాపులు తమ బలాన్ని నేలకు అణగదొక్కే ముందు వారి న్యాయమూర్తితో సయోధ్యను కోరుకోవాలని కోరారు. క్రీస్తు అడిగినప్పుడు, "నేను త్వరగా వస్తాను?" "అవును, త్వరగా రండి; విమోచన సంవత్సరం రానివ్వండి" అనే ప్రతిస్పందనతో మన హృదయాలు ప్రతిధ్వనిస్తాయి.

అతని చర్చి పట్ల అతని దయ. (7-14) 
ఈ అధ్యాయం యొక్క చివరి భాగం, తదుపరి మొత్తంతో పాటు, యూదు ప్రజలు వారి ప్రతిబింబం మరియు పశ్చాత్తాపం సమయంలో వారి ప్రార్థనలను ప్రతిబింబించేలా కనిపిస్తుంది. వారు తమ దేశానికి దేవుడు ప్రసాదించిన అపారమైన దయ మరియు ఆశీర్వాదాలను బహిరంగంగా అంగీకరిస్తారు. వారు తమ స్వంత దుష్టత్వాన్ని మరియు వారి హృదయాల కాఠిన్యాన్ని వినయంగా ఒప్పుకుంటారు. వారి విన్నపాలు దేవుని క్షమాపణను కోరుతూ మరియు వారు దీర్ఘకాలంగా అనుభవించిన బాధల గురించి విలపిస్తూ తీవ్రంగా ఉంటాయి.
ఈ కథనంలో, తండ్రి యొక్క ఏకైక కుమారుడు దైవిక ప్రేమ యొక్క దేవదూత లేదా దూత పాత్రను పోషించాడని, వాటిని విమోచించి, గొప్ప సున్నితత్వంతో మోసుకెళ్ళాడని వెల్లడైంది. ఈ దయాదాక్షిణ్యాలు ఉన్నప్పటికీ, వారి చరిత్ర గొణుగుడు, పవిత్ర ఆత్మకు ప్రతిఘటన, ప్రవక్తలను అసహ్యించుకోవడం మరియు హింసించడం మరియు దీర్ఘకాలంగా ఎదురుచూస్తున్న మెస్సీయ యొక్క అంతిమ తిరస్కరణ మరియు సిలువ వేయడం ద్వారా గుర్తించబడింది.
మన సంతోషాలు మరియు ఆశలన్నీ ప్రభువు యొక్క అపరిమితమైన ప్రేమపూర్వక దయలో పాతుకుపోయాయి, అయితే మన బాధలు మరియు ఆందోళనలు మన స్వంత అతిక్రమణల నుండి ఉత్పన్నమవుతాయి. అయినప్పటికీ, మోక్షం కనుగొనబడుతుంది మరియు పాపులు ఆయనను తీవ్రంగా వెదకినప్పుడు-గత యుగాలలో, తాను ఎంచుకున్న మందను రక్షించడం మరియు పోషించడం, ఆపదల నుండి వారిని సురక్షితంగా నడిపించడం మరియు అతని పరిచారకుల ప్రయత్నాలను పవిత్రంగా ఆశీర్వదించడం ద్వారా తనను తాను మహిమపరచుకున్నాడు. ఆత్మ - వారు నిజమైన శాంతిని కనుగొనే మార్గంలో ఉన్నారని నమ్మడానికి బలమైన కారణం ఉంది.

చర్చి యొక్క ప్రార్థన. (15-19)
ఒకప్పుడు తమకు అనుకూలంగా ఉన్న తమ దేశం యొక్క దయనీయ స్థితిని చూడమని వారు ఆయనను హృదయపూర్వకంగా వేడుకుంటున్నారు. వారి హృదయాలను వెలికితీసి, గిరిజనులకు ఆయన వారసత్వాన్ని పునరుద్ధరించడం ఆయన పేరుకు గొప్ప గౌరవాన్ని తీసుకురాలేదా? బాబిలోనియన్ ప్రవాసం మరియు యూదుల తదుపరి విముక్తి ఇక్కడ ప్రవచించబడిన సంఘటనలను ముందే సూచిస్తున్నాయి. ప్రభువు మనల్ని కరుణతో, దయతో చూస్తాడు. మనం ఏ ఇతర విపత్తుల కంటే ఆధ్యాత్మిక తీర్పుల గురించి ఎక్కువగా భయపడాలి మరియు ప్రజలను వారి స్వంత విధానాలకు మరియు మోసగాళ్లకు వదిలివేయడానికి ప్రభువును సరిగ్గా ప్రేరేపించే పాపాలను నివారించడానికి శ్రద్ధగా ప్రయత్నించాలి. "మీరు శాశ్వతత్వం నుండి మా విమోచకుడివి," ఇది మీ పేరు; మీ ప్రజలు మిమ్మల్ని ఎప్పుడూ తమ వైపు తిప్పుకోగలిగే దేవుడిగానే చూస్తున్నారు. ప్రభువు తనకు చెందిన వారి ప్రార్థనలను వింటాడు మరియు తన పేరు లేని వారి నుండి వారిని రక్షించును.Shortcut Links
యెషయా - Isaiah : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary | Telugu Reference Bible |