Jeremiah - యిర్మియా 31 | View All

1. యెహోవా వాక్కు ఇదే ఆ కాలమున నేను ఇశ్రాయేలు వంశస్థులకందరికి దేవుడనై యుందును, వారు నాకు ప్రజలై యుందురు.

2. యెహోవా ఈలాగు సెలవిచ్చుచున్నాడు ఖడ్గమును తప్పించుకొనినవారై జనులు అరణ్యములో దయనొందిరి గనుక ఇశ్రాయేలు విశ్రాంతి నొందునట్లు నేను వెళ్లుదుననుచున్నాడు.

3. చాలకాలము క్రిందట యెహోవా నాకు ప్రత్యక్షమై యిట్లనెను శాశ్వతమైన ప్రేమతో నేను నిన్ను ప్రేమించుచున్నాను గనుక విడువక నీయెడల కృప చూపుచున్నాను.

4. ఇశ్రాయేలు కన్యకా, నీవు కట్టబడునట్లు నేనికమీదట నిన్ను కట్టింతును; నీవు మరల తంబురలను వాయింతువు, సంభ్రమ పడువారి నాట్యములలో కలిసెదవు.

5. నీవు షోమ్రోను కొండలమీద ద్రాక్షావల్లులను మరల నాటెదవు, నాటు వారు వాటి ఫలములను అనుభవించెదరు.

6. ఎఫ్రాయిము పర్వతములమీద కావలివారు కేకవేసి సీయోనునకు మన దేవుడైన యెహోవాయొద్దకు పోవుదము రండని చెప్పు దినము నిర్ణయమాయెను.

7. యెహోవా ఈలాగు సెలవిచ్చుచున్నాడు యాకోబునుబట్టి సంతోషముగా పాడుడి, రాజ్యములకు శిరస్సగు జనమునుబట్టి ఉత్సాహధ్వని చేయుడి, ప్రకటించుడి స్తుతిచేయుడి యెహోవా, ఇశ్రాయేలులో శేషించిన నీ ప్రజను రక్షింపుమీ అని బతిమాలుడి.

8. ఉత్తరదేశములోనుండియు నేను వారిని రప్పించు చున్నాను, గ్రుడ్డివారినేమి కుంటివారినేమి గర్భిణుల నేమి ప్రసవించు స్త్రీలనేమి భూదిగంతములనుండి అందరిని సమకూర్చుచున్నాను, మహాసంఘమై వారిక్కడికి తిరిగి వచ్చెదరు

9. వారు ఏడ్చుచు వచ్చెదరు, వారు నన్ను ప్రార్థించుచుండగా నేను వారిని నడిపించుదును, వారు తొట్రిల్లకుండ చక్కగా పోవు బాటను నీళ్ల కాలువల యొద్ద వారిని నడిపింతును. ఇశ్రాయేలునకు నేను తండ్రిని కానా? ఎఫ్రాయిము నా జ్యేష్ఠ కుమారుడు కాడా?
1 కోరింథీయులకు 6:18

10. జనులారా, యెహోవా మాట వినుడి; దూరమైన ద్వీపములలోనివారికి దాని ప్రకటింపుడి ఇశ్రాయేలును చెదరగొట్టినవాడు వాని సమకూర్చి, గొఱ్ఱెలకాపరి తన మందను కాపాడునట్లు కాపాడునని తెలియజేయుడి.

11. యెహోవా యాకోబు వంశస్థులను విమోచించు చున్నాడు, వారికంటె బలవంతుడైన వాని చేతిలోనుండి వారిని విడిపించుచున్నాడు

12. వారు వచ్చి సీయోను కొండ మీద ఉత్సాహధ్వని చేతురు; యెహోవా చేయు ఉపకారమునుబట్టియు గోధుమలనుబట్టియు ద్రాక్షారసమును బట్టియు తైలమునుబట్టియు, గొఱ్ఱెలకును పశువులకును పుట్టు పిల్లలనుబట్టియు సమూహములుగా వచ్చెదరు; వారిక నెన్నటికిని కృశింపక నీళ్లుపారు తోటవలె నుందురు.

13. వారి దుఃఖమునకు ప్రతిగా సంతోషమిచ్చి వారిని ఆదరించెదను, విచారము కొట్టివేసి నేను వారికి ఆనందము కలుగజేతును గనుక కన్యకలును ¸యౌవనులును వృద్ధులును కూడి నాట్యమందు సంతోషించెదరు.

14. క్రొవ్వుతో యాజకులను సంతోషపరచెదను, నా జనులు నా ఉపకారములను తెలిసికొని తృప్తినొందుదురు; ఇదే యెహోవా వాక్కు.

15. యెహోవా ఈలాగు సెలవిచ్చుచున్నాడు ఆలకించుడి, రామాలో అంగలార్పును మహారోదనధ్వనియు వినబడుచున్నవి; రాహేలు తన పిల్లలను గూర్చి యేడ్చు చున్నది; ఆమె పిల్లలు లేకపోయినందున ఆమె వారిని గూర్చి ఓదార్పు పొందనొల్లకున్నది.
మత్తయి 2:18

16. యెహోవా ఈ ఆజ్ఞ ఇచ్చుచున్నాడు ఏడువక ఊరకొనుము, కన్నీళ్లు విడుచుట మానుము; నీ క్రియసఫలమై, జనులు శత్రువుని దేశములోనుండి తిరిగి వచ్చెదరు; ఇదే యెహోవా వాక్కు.
ప్రకటన గ్రంథం 21:4

17. రాబోవు కాలమునందు నీకు మేలు కలుగునను నమ్మిక యున్నది, నీ పిల్లలు తిరిగి తమ స్వదేశమునకు వచ్చెదరు; ఇదే యెహోవా వాక్కు.

18. నీవు నన్ను శిక్షించితివి, కాడికి అలవాటుకాని కోడె దెబ్బలకు లోబడునట్లుగా నేను శిక్షకు లోబడుచున్నాను, నీవు నా దేవుడవైన యెహోవావు, నీవు నా మనస్సును త్రిప్పిన యెడల నేను తిరుగుదును అని ఎఫ్రాయిము అంగలార్చుచుండగా నేను ఇప్పుడే వినుచున్నాను.

19. నేను తిరిగిన తరువాత పశ్చాత్తాపపడితిని, నేను సంగతి తెలిసికొని తొడచరుచుకొంటిని, నా బాల్య కాలమందు కలిగిన నిందను భరించుచు నేను అవమానము నొంది సిగ్గుపడితిని.

20. ఎఫ్రాయిము నా కిష్టమైన కుమారుడా? నాకు ముద్దు బిడ్డా? నేనతనికి విరోధముగ మాటలాడునప్పుడెల్ల అతని జ్ఞాపకము నన్ను విడువకున్నది, అతనిగూర్చి నా కడుపులో చాలా వేదనగా నున్నది, తప్పక నేనతని కరుణింతును; ఇదే యెహోవా వాక్కు.

21. ఇశ్రాయేలు కుమారీ, సరిహద్దురాళ్లను పాతించుము, దోవచూపు స్తంభములను నిలువబెట్టుము, నీవు వెళ్లిన రాజమార్గముతట్టు నీ మనస్సు నిలుపుకొనుము, తిరుగుము; ఈ నీ పట్టణములకు తిరిగి రమ్ము.

22. నీవు ఎన్నాళ్లు ఇటు అటు తిరుగులాడుదువు? విశ్వాసఘాతకురాలా, యెహోవా నీ దేశములో నూతనమైన కార్యము జరిగించుచున్నాడు, స్త్రీ పురుషుని ఆవరించును.

23. ఇశ్రాయేలు దేవుడును సైన్యములకధిపతియునగు యెహోవా ఈలాగు సెలవిచ్చుచున్నాడు - చెరలో నుండి నేను వారిని తిరిగి రప్పించిన తరువాత యూదాదేశము లోను దాని పట్టణములలోను జనులు నీతిక్షేత్రమా, ప్రతిష్ఠిత పర్వతమా, యెహోవా నిన్ను ఆశీర్వదించును గాక అను మాట ఇకను వాడుకొందురు.

24. అలసియున్న వారి ఆశను తృప్తిపరచుదును, కృశించిన వారినందరిని నింపుదును.

25. కావున సేద్యము చేయువారేమి, మందలతో తిరుగులాడువారేమి, యూదా వారందరును పట్టణస్థులందరును వారి దేశములో కాపురముందురు.
మత్తయి 11:28, లూకా 6:21

26. అంతలో నేను మేలుకొని ఆలోచింపగా నా నిద్ర బహు వినోద మాయెను.

27. యెహోవా వాక్కు ఇదేఇశ్రాయేలు క్షేత్రములోను యూదా క్షేత్రములోను నరబీజమును మృగబీజమును నేను చల్లు దినములు వచ్చుచున్నవి.

28. వారిని పెల్లగించుటకును విరుగగొట్టుటకును పడద్రోయుటకును నాశనము చేయుటకును హింసించుటకును నేనేలాగు కనిపెట్టి యుంటినో ఆలాగే వారిని స్థాపించుటకును నాటుటకును కనిపెట్టియుందును; ఇదే యెహోవా వాక్కు.

29. ఆ దినములలో తండ్రులు ద్రాక్షకాయలు తినగా పిల్లల పళ్లు పులిసెనను మాట వాడుకొనరు.

30. ప్రతి వాడు తన దోషముచేతనే మృతినొందును; ఎవడు ద్రాక్షకాయలు తినునో వాని పళ్లే పులియును.

31. ఇదిగో నేను ఇశ్రాయేలువారితోను యూదావారి తోను క్రొత్త నిబంధన చేయు దినములు వచ్చుచున్నవి; ఇదే యెహోవా వాక్కు.
మత్తయి 26:28, లూకా 22:20, 1 కోరింథీయులకు 11:25, 2 కోరింథీయులకు 3:6, హెబ్రీయులకు 8:8-13

32. అది ఐగుప్తులోనుండి వారిని రప్పించుటకై నేను వారిని చెయ్యి పట్టుకొనిన దినమున, వారి పితరులతో నేను చేసిన నిబంధనవంటిది కాదు; నేను వారి పెనిమిటినైనను వారు ఆ నిబంధనను భంగము చేసికొనిరి; యిదే యెహోవా వాక్కు.

33. ఈ దినములైన తరువాత నేను ఇశ్రాయేలువారితోను యూదావారితోను చేయబోవు నిబంధన యిదే, వారి మనస్సులలో నా ధర్మవిధి ఉంచెదను, వారి హృదయముమీద దాని వ్రాసెదను; యెహోవా వాక్కు ఇదే.
2 కోరింథీయులకు 3:3, రోమీయులకు 11:26-27, 1 థెస్సలొనీకయులకు 4:9, హెబ్రీయులకు 8:8-13

34. నేను వారికి దేవుడనై యుందును వారు నాకు జనులగుదురు; వారు మరి ఎన్న డునుయెహోవానుగూర్చి బోధనొందుదము అని తమ పొరుగువారికిగాని తమ సహోదరులకుగాని ఉపదేశము చేయరు; నేను వారి దోషములను క్షమించి వారి పాపములను ఇక నెన్నడును జ్ఞాపకము చేసికొనను గనుక అల్పు లేమి ఘనులేమి అందరును నన్నెరుగుదురు; ఇదేయెహోవా వాక్కు.
అపో. కార్యములు 10:43, హెబ్రీయులకు 10:17, 1 Joh 2:27, రోమీయులకు 11:26-27, 1 థెస్సలొనీకయులకు 4:9

35. పగటి వెలుగుకై సూర్యుని, రాత్రి వెలుగుకై చంద్ర నక్షత్రములను నియమించువాడును, దాని తరంగములు ఘోషించునట్లు సముద్రమును రేపువాడునగు యెహోవా ఆ మాట సెలవిచ్చుచున్నాడు, సైన్యముల కధిపతియగు యెహోవా అని ఆయనకు పేరు.

36. ఆ నియమములు నా సన్నిధి నుండకుండ పోయినయెడల ఇశ్రాయేలు సంతతివారు నా సన్నిధిని ఎన్నడును జన ముగా ఉండకుండపోవును; ఇదే యెహోవా వాక్కు.

37. యెహోవా సెలవిచ్చునదేమనగా పైనున్న ఆకాశ వైశాల్యమును కొలుచుటయు క్రిందనున్న భూమి పునాదులను పరిశోధించుటయు శక్యమైనయెడల, ఇశ్రాయేలు సంతానము చేసిన సమస్తమునుబట్టి నేను వారినందరిని తోసి వేతును; యెహోవా వాక్కు ఇదే.

38. యెహోవా ఈలాగు సెల విచ్చుచున్నాడు రాబోవు దినములలో హనన్యేలు గోపురము మొదలుకొని మూలగుమ్మమువరకు పట్టణము యెహోవా పేరట కట్టబడును.

39. కొలనూలు దాని కెదురుగా గారేబుకొండవరకు పోవుచు గోయావరకు తిరిగి సాగును.

40. శవములును బూడిదయు వేయబడు లోయ అంతయు కిద్రోను వాగువరకును గుఱ్ఱముల గవినివరకును తూర్పుదిశనున్న పొలములన్నియు యెహోవాకు ప్రతిష్ఠితములగును. అది మరి ఎన్నడును పెల్లగింపబడదు, పడద్రోయబడదు.Powered by Sajeeva Vahini Study Bible (Beta). Copyright© Sajeeva Vahini. All Rights Reserved.
Jeremiah - యిర్మియా 31 - బైబిల్ అధ్యయనం - Telugu Study Bible - Adhyayana Bible

ఇజ్రాయెల్ పునరుద్ధరణ. (1-9) 
దేవుడు తన ప్రజలతో మరోసారి ఒడంబడిక సంబంధాన్ని ఏర్పరచుకుంటానని వారికి హామీనిచ్చాడు. వారు తమను తాము చాలా ప్రతికూల స్థితిలో కనుగొన్నప్పుడు మరియు నిరుత్సాహకరమైన సవాళ్లను ఎదుర్కొన్నప్పుడు, చర్చి గతంలో ఇటువంటి కష్టాలను ఎదుర్కొన్న విషయాన్ని గుర్తుంచుకోవడం ముఖ్యం. అయితే, గత ఆశీర్వాదాలను గుర్తుచేసుకున్నప్పుడు ప్రస్తుత కష్టాల మధ్య సుఖం పొందడం కష్టం. ఏది ఏమైనప్పటికీ, దేవుని దయతో ఆశీర్వదించబడినవారు మరియు అతని ప్రేమను పొందినవారు అతని ప్రేమ శాశ్వతమైనదని, అతని దైవిక ప్రణాళికలలో మొదటి నుండి ఉనికిలో ఉన్నందున మరియు శాశ్వతంగా ఉండాలనే ఉద్దేశ్యంతో సాంత్వన పొందవచ్చు.
దేవుడు, తన ప్రేమలో, వారి ఆత్మలపై తన ఆత్మ యొక్క పరివర్తన ప్రభావం ద్వారా తాను ప్రేమించే వారిని ఆకర్షిస్తాడు. ఆయన గత కార్యాల కోసం మనం దేవుణ్ణి స్తుతించినప్పుడు, ఆయన చర్చికి అవసరమైన మరియు ఎదురుచూసే ఆశీర్వాదాల కోసం ఆయనను వేడుకోవడం కూడా చాలా అవసరం. ప్రభువు తన పిలుపును పొడిగించినప్పుడు, మనం అసమర్థతకు సాకులు చెప్పకూడదు, ఎందుకంటే మనల్ని పిలిచేవాడు అవసరమైన బలాన్ని మరియు సహాయాన్ని అందిస్తాడు. దేవుని దయ వ్యక్తులను పశ్చాత్తాపానికి దారి తీస్తుంది మరియు వారు తమ చెర నుండి విడిపించబడినప్పుడు, పాపం పట్ల వారి దుఃఖం వారు భరించినప్పటి కంటే చాలా లోతైనది మరియు హృదయపూర్వకంగా ఉంటుంది.
మనం దేవుణ్ణి మన తండ్రిగా అంగీకరించి, మొదటి సంతానం యొక్క సమావేశంలో భాగమైతే, మనకు ప్రయోజనకరమైనది ఏమీ ఉండదు. ఈ ప్రవచనాలు నిస్సందేహంగా ప్రపంచం నలుమూలల నుండి వచ్చే ఇశ్రాయేలీయుల భవిష్యత్ సమావేశాన్ని కూడా సూచిస్తాయి. వారు పాపులను క్రీస్తుగా మార్చడాన్ని మరియు వారు మార్గనిర్దేశం చేసే స్పష్టమైన మరియు సురక్షితమైన మార్గాన్ని ప్రతీకాత్మకంగా వర్ణిస్తారు.

మార్గదర్శకత్వం మరియు సంతోషం యొక్క వాగ్దానాలు; రాచెల్ విలపిస్తోంది. (10-17) 
ఇశ్రాయేలును చెదరగొట్టిన వ్యక్తికి వారిని ఎక్కడ గుర్తించాలో ఖచ్చితంగా తెలుసు. భవిష్యవాణి నిబంధనలలో దేవుని దయాదాక్షిణ్యాలను గుర్తించడం భరోసానిస్తుంది. ఏది ఏమైనప్పటికీ, మన ఆత్మలు దేవుని ఆత్మ మరియు దయ యొక్క మంచుతో పోషించబడినప్పుడు మాత్రమే నిజమైన విలువైన తోటలను పోలి ఉంటాయి. అమూల్యమైన వాగ్దానం వస్తుంది, అది పరలోక సీయోనులో మాత్రమే దాని సంపూర్ణ నెరవేర్పును పొందుతుంది. వ్యక్తులు దేవుని ప్రేమపూర్వక దయ గురించి తెలుసుకున్నప్పుడు, వారు తమ సంతోషం కోసం ఇంకేమీ కోరుకోకుండా దానితో పూర్తిగా సంతృప్తి చెందుతారు.
ఈ ప్రవచనంలో, రాచెల్ తన సమాధి నుండి బయటపడినట్లుగా చిత్రీకరించబడింది మరియు ఆమె సంతానం నిర్మూలించబడిందని నమ్ముతూ ఓదార్పుని పొందేందుకు నిరాకరించింది. మాథ్యూ 2:16-18లో నమోదు చేయబడినట్లుగా, బేత్లెహెమ్‌లో హేరోదు పిల్లలను ఊచకోత కోసిన విషాద సంఘటన ఈ అంచనాను పాక్షికంగా నెరవేర్చింది కానీ దాని మొత్తం ప్రాముఖ్యతను కలిగి ఉండదు. మనకు మరియు మన ప్రియమైనవారికి శాశ్వతమైన వారసత్వం గురించి మనం చివరికి నిరీక్షణను కలిగి ఉంటే, అన్ని తాత్కాలిక కష్టాలను భరించవచ్చు మరియు చివరికి మన ప్రయోజనం కోసం పని చేస్తుంది.

ఎఫ్రాయిమ్ తన తప్పులపై విలపిస్తాడు. (18-20) 
పది గోత్రాలకు ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్న ఎఫ్రాయిమ్ తన పాపాలను చూసి కన్నీళ్లు పెట్టుకుంటున్నాడు. అతను తన అతిక్రమణలు, మూర్ఖత్వం మరియు దారితప్పిన కారణంగా తనను తాను తీవ్రంగా విసుగు చెందుతాడు. అతను దేవునితో సన్నిహితంగా ఉండగల సామర్థ్యాన్ని కలిగి లేడని అతను గ్రహించాడు మరియు అంతకన్నా ఎక్కువగా, అతను దారితప్పినప్పుడు తనను తాను తిరిగి తీసుకురాలేడు. అందుచేత, "నన్ను తిప్పుము, నేను తిరగబడతాను" అని ప్రార్థిస్తాడు. అతని స్వంత సంకల్పం దేవుని దివ్య చిత్తానికి లొంగిపోయింది. దేవుని ఆత్మ యొక్క మార్గదర్శకత్వం అతని ప్రొవిడెన్స్ యొక్క దిద్దుబాట్లతో పాటుగా ఉన్నప్పుడు, పరివర్తన సాధించబడుతుంది.
కష్ట సమయాల్లో, దేవుడు మనల్ని తలుచుకుంటాడనే జ్ఞానంలో మన ఓదార్పు ఉంటుంది. దేవుడు దయ యొక్క నిధిని కలిగి ఉన్నాడు, సమృద్ధిగా మరియు అచంచలంగా ఉన్నాడు, ఆయనను హృదయపూర్వకంగా కోరుకునే వారందరికీ ఖచ్చితంగా సరిపోతుంది.

వాగ్దానం చేయబడిన రక్షకుడు. (21-26) 
పాపం యొక్క బానిసత్వం నుండి దేవుని పిల్లల స్వేచ్ఛకు దారితీసే మార్గం బాగా గుర్తించబడిన రహదారి. ఇది సూటిగా మరియు సురక్షితమైనది, కానీ హృదయపూర్వకంగా దానిపై దృష్టి పెట్టేవారు మాత్రమే దానిపై అడుగు పెట్టే అవకాశం ఉంది. వారు కొత్త మరియు అసాధారణమైన వాటి వాగ్దానం ద్వారా ప్రేరేపించబడ్డారు, విననిది: సృష్టి, సర్వశక్తిమంతమైన శక్తి యొక్క దైవిక పని-క్రీస్తు యొక్క మానవ స్వభావం, పరిశుద్ధాత్మ ప్రభావంతో రూపొందించబడింది మరియు సిద్ధం చేయబడింది. యూదులు తమ స్వదేశానికి తిరిగి వచ్చేలా ప్రోత్సహించడానికి ఇది ఇక్కడ ప్రస్తావించబడింది, సంపన్నమైన భవిష్యత్తు పరిష్కారం గురించి వారికి ఓదార్పుకరమైన దర్శనాన్ని అందిస్తుంది.
దేవుడు దైవభక్తి మరియు నిజాయితీని ఏకం చేసాడు మరియు ఎవరూ వాటిని వేరు చేయడానికి ప్రయత్నించకూడదు లేదా మరొకరు లేకపోవడాన్ని భర్తీ చేయగలరని విశ్వసించకూడదు. దేవుని ప్రేమ మరియు అనుగ్రహంలో, అలసిపోయిన ఆత్మలు విశ్రాంతిని కనుగొంటాయి మరియు దుఃఖంలో ఉన్నవారు ఆనందాన్ని పొందుతారు. మరియు జెరూసలేం యొక్క శ్రేయస్సు మరియు ఇజ్రాయెల్ అంతటా శాంతి కంటే మనకు గొప్ప సంతృప్తిని ఏది తీసుకురాగలదు?

చర్చిపై దేవుని శ్రద్ధ. (27-34) 
దేవుని ప్రజలు అభివృద్ధి మరియు శ్రేయస్సును అనుభవిస్తారు. హెబ్రీయులకు 8:8-9లో, ఈ ప్రకరణము యేసుక్రీస్తులో విశ్వాసులతో స్థాపించబడిన కృప యొక్క ఒడంబడిక యొక్క సారాంశంగా పేర్కొనబడింది. ఇది కొత్త చట్టాలను స్వీకరించడం గురించి కాదు, ఎందుకంటే క్రీస్తు చట్టాన్ని రద్దు చేయడానికి రాలేదు కానీ దానిని నెరవేర్చడానికి వచ్చాడు. బదులుగా, ధర్మశాస్త్రం ఒకప్పుడు రాతి పలకలపై చెక్కబడినట్లుగా, ఆత్మ యొక్క దైవిక స్పర్శ ద్వారా వారి హృదయాలలో లిఖించబడుతుంది.
తన కృపచేత, ప్రభువు తన శక్తి దినాన తన ప్రజలను ఇష్టపూర్వకంగా అనుచరులుగా మారుస్తాడు. ప్రతి ఒక్కరూ దేవుని తెలుసుకుంటారు మరియు అందరికీ అందుబాటులో ఉన్న మార్గాల ద్వారా దేవుని గురించిన జ్ఞానాన్ని పొందే అవకాశం ఉంటుంది. సువార్త వ్యాప్తికి అనుగుణంగా పరిశుద్ధాత్మ ప్రవాహం ఉంటుంది. అంతిమంగా, వారి స్వంత పాపాల వల్ల తప్ప ఎవరూ నశించరు, ఎందుకంటే క్రీస్తు ద్వారా మోక్షం దానిని అంగీకరించడానికి ఇష్టపడే వారందరికీ తెరవబడుతుంది.

సువార్త సమయంలో శాంతి మరియు శ్రేయస్సు. (35-40)
సృష్టికర్త యొక్క సంకల్పం ప్రకారం ఖగోళ వస్తువులు తమ నిర్దేశించిన మార్గాలను అంతిమకాలం వరకు విశ్వసనీయంగా అనుసరిస్తున్నట్లుగా మరియు అల్లకల్లోలమైన సముద్రం అతని ఆజ్ఞను పాటించినట్లుగా, యూదు ప్రజలు నిస్సందేహంగా ఒక ప్రత్యేక జాతిగా మిగిలిపోతారు. ఈ పదాలు ఇజ్రాయెల్ పునరుద్ధరణ వాగ్దానాన్ని మరింత గట్టిగా వ్యక్తపరచలేవు. జెరూసలేం పునర్నిర్మాణం, విస్తరణ మరియు స్థాపన అనేది సువార్త చర్చి కోసం దేవుడు చేయాలనుకున్న విశేషమైన పనులకు ప్రతిజ్ఞగా ఉపయోగపడుతుంది.
ప్రతి నిజమైన విశ్వాసి యొక్క వ్యక్తిగత ఆనందం, అలాగే ఇజ్రాయెల్ యొక్క భవిష్యత్తు పునరుద్ధరణ, వాగ్దానాలు, ఒడంబడికలు మరియు ప్రమాణాల ద్వారా దృఢంగా హామీ ఇవ్వబడుతుంది. ఈ దైవిక ప్రేమ మానవ అవగాహనను అధిగమిస్తుంది మరియు దానిని స్వీకరించే వారికి, ప్రతి ప్రస్తుత ఆశీర్వాదం మోక్షానికి ముందస్తు రుచిగా ఉపయోగపడుతుంది.
Shortcut Links
యిర్మియా - Jeremiah : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary | Telugu Reference Bible |