Ezekiel - యెహెఙ్కేలు 11 | View All

1. పిమ్మట ఆత్మ నన్ను ఎత్తి యెహోవా మందిరపు తూర్పు గుమ్మము నొద్దకు చేర్చి నన్నుదింపగా గుమ్మపు వాకిట ఇరువదియైదుగురు మనుష్యులు కనబడిరి; వారిలో జనులకు ప్రధానులైన అజ్జూరు కుమారుడగు యజన్యాయు బెనాయా కుమారుడగు పెలట్యాయు నాకు కనబడిరి.

2. అప్పుడాయన నాకీలాగు సెలవిచ్చెను నరపుత్రుడా యీ పట్టణము పచనపాత్రయనియు, మనము మాంసమనియు, ఇండ్లు కట్టుకొన అవసరములేదనియు చెప్పు కొనుచు

3. ఈ పట్ణణములో పాపము యోచించి దురాలోచన చేయువారు వీరే.

4. కావున వారికి విరోధముగా ప్రవచింపుము; నరపుత్రుడా, ప్రవచింపుము.

5. అంతట యెహోవా ఆత్మ నామీదికి వచ్చి ఆజ్ఞ ఇచ్చిన దేమనగా నీవు నీ మాట వారికి తెలియజేయుము, యెహోవా సెలవిచ్చిన మాట యిదే ఇశ్రాయేలీయులారా, మీరీ లాగున పలుకుచున్నారే, మీ మనస్సున పుట్టిన అభిప్రాయములు నాకు తెలిసేయున్నవి.

6. ఈ పట్టణములో మీరు బహుగా హత్య జరిగించితిరి, మీచేత హతులైన వారితో వీధులు నిండియున్నవి.

7. కాబట్టి ప్రభువైన యెహోవా సెలవిచ్చునదేమనగా మీరు హతముచేసి పట్టణములో పడవేసిన శవములే మాంసము, ఈ పట్టణమే పచన పాత్ర, యీ పట్టణములోనుండి మిమ్మును వెళ్ల గొట్టుదును.

8. మీరు ఖడ్గమునకు భయపడుచున్నారే, నేనే మీమీదికి ఖడ్గము రప్పించెదను; ఇదే ప్రభువైన యెహోవా వాక్కు.

9. మరియు మీకు శిక్ష విధించి పట్టణములోనుండి మిమ్మును వెళ్లగొట్టి అన్యులచేతికి మిమ్మునప్పగించుదును.

10. ఇశ్రాయేలు సరిహద్దులలోగానే మీరు ఖడ్గముచేత కూలునట్లు నేను మీకు శిక్ష విధింపగా నేనే యెహోవానని మీరు తెలిసికొందురు.

11. మీరు దాని మధ్య మాంసముగా ఉండునట్లు ఈ పట్టణము మీకు పచనపాత్రగా ఉండదు; నేను ఇశ్రాయేలు సరిహద్దుల యొద్దనే మీకు శిక్ష విధింతును.

12. అప్పుడు మీ చుట్టు నున్న అన్యజనుల విధుల నాచరించుటకై మీరు ఎవని కట్టడల ననుసరింపక మానితిరో యెవని విధులను ఆచరింపకపోతిరో, ఆ యెహోవానగు నేనే ఆయననని మీరు తెలిసికొందురు.

13. నేను ఆ ప్రకారము ప్రవచింపు చుండగా బెనాయా కుమారుడైన పెలట్యా చచ్చెను గనుక నేను సాష్టాంగపడి యెలుగెత్తి–అయ్యో, ప్రభువా, యెహోవా, ఇశ్రాయేలీయుల శేషమును నీవు నిర్మూలము చేయుదువా? అని మొఱ్ఱపెట్టితిని.

14. అప్పుడు యెహోవా వాక్కు నాకు ప్రత్యక్షమై యీలాగు సెలవిచ్చెను.

15. నరపుత్రుడా, యెరూషలేము పట్టణపువారు ఈ దేశము మాకు స్వాస్థ్యముగా ఇయ్య బడెను, మీరు యెహోవాకు దూరస్థులుగా నుండుడి, అని యెవరితో చెప్పుచున్నారో వారందరు ఇశ్రాయేలీయులై నీకు సాక్షాద్బంధువులును నీచేత బంధుత్వధర్మము నొందవలసినవారునై యున్నారు.

16. కాబట్టి వారికి ఈ మాట ప్రకటింపుము ప్రభువైన యెహోవా సెలవిచ్చునదేమనగా దూరముననున్న అన్యజనులలోనికి నేను వారిని తోలివేసినను, ఆ యా దేశములలో వారిని చెదరగొట్టినను, వారు వెళ్ళిన ఆ యా దేశములలో కొంతకాలము నేను వారికి పరిశుద్ధాలయముగా ఉందును.

17. కాగా నీవు ఈ మాట ప్రకటింపుము ప్రభువైన యెహోవా సెలవిచ్చున దేమనగా ఆ యా జనముల మధ్యనుండి నేను మిమ్మును సమకూర్చి, మీరు చెదరగొట్టబడిన దేశములలో నుండి మిమ్మును రప్పించి, ఇశ్రాయేలుదేశమును మీ వశము చేసెదను.

18. వారు అక్కడికి వచ్చి అక్కడ తాముంచియున్న విగ్రహములను తీసివేసి, తాము చేసియున్న హేయక్రియలు చేయుట మానుదురు.

19. వారు నా కట్ట డలను నా విధులను అనుసరించి గైకొను నట్లు నేను వారి శరీరములలోనుండి రాతిగుండెను తీసివేసి వారికి మాంసపు గుండెను ఇచ్చి, వారికి ఏకమనస్సు కలుగజేసి వారియందు నూతన ఆత్మ పుట్టింతును.
2 కోరింథీయులకు 3:3

20. అప్పుడు వారు నాకు జనులై యుందురు నేను వారికి దేవుడనై యుందును.

21. అయితే తమ విగ్రహములను అనుసరించుచు, తాము చేయుచు వచ్చిన హేయక్రియలను జరిగింప బూనువారి మీదికి తమ ప్రవర్తన ఫలము రప్పింతును; ఇదే ప్రభువైన యెహోవా వాక్కు.

22. కెరూబులు తమ రెక్కలు చాచెను, చక్రములును వాటి ప్రక్కనుండెను అంతలో ఇశ్రాయేలీయుల దేవుని మహిమ వాటికి పైన నుండెను.

23. మరియయెహోవా మహిమ పట్టణములో నుండి పైకెక్కి పట్టణపు తూర్పుదిశనున్న కొండకుపైగా నిలిచెను.

24. తరువాత ఆత్మ నన్ను ఎత్తి, నేను దైవాత్మవశుడను కాగా, దర్శనములో నైనట్టు కల్దీయులదేశమునందు చెరలో ఉన్నవారియొద్దకు నన్ను దింపెను. అంతలో నాకు కనబడిన దర్శనము కనబడకుండ పైకెక్కెను.

25. అప్పుడు యెహోవా నాకు ప్రత్యక్షపరచిన వాటినన్నిటిని చెరలో ఉన్నవారికి నేను తెలియజేసితిని.Powered by Sajeeva Vahini Study Bible (Beta). Copyright© Sajeeva Vahini. All Rights Reserved.
Ezekiel - యెహెఙ్కేలు 11 - బైబిల్ అధ్యయనం - Telugu Study Bible - Adhyayana Bible

జెరూసలేంలో దుష్టులకు వ్యతిరేకంగా దైవిక తీర్పులు. (1-13) 
రాబోయే తీర్పు అనిశ్చితమని ప్రజలను ఒప్పించడంలో సాతాను విఫలమైనప్పుడు, అది సుదూరమని వారిని ఒప్పించడం ద్వారా అతను తన లక్ష్యాన్ని సాధించుకుంటాడు. ఈ దారితప్పిన నాయకులు, "మేము ఈ నగరంలో ఉడుకుతున్న కుండలో మాంసం వలె సురక్షితంగా ఉన్నాము; నగర గోడలు ఇత్తడి గోడల వలె మనలను రక్షిస్తాయి, మరియు ముట్టడిదారులు మాకు అగ్ని ప్రమాదకరం కంటే ఎక్కువ హాని చేయరు" అని ప్రకటించడానికి ధైర్యం చేస్తారు. పాపులు తమ స్వంత నష్టానికి తమను తాము మోసగించుకున్నప్పుడు, వారు ఆ మార్గంలో కొనసాగితే వారికి శాంతి లభించదని వారికి తెలియజేయడం చాలా ముఖ్యం. నగరం లోపల ఖననం చేయబడిన వారు మాత్రమే దాని స్వాధీనంలో ఉంటారు. హాస్యాస్పదంగా, అత్యంత సురక్షితమైనదిగా భావించే వారు చాలా తక్కువ సురక్షితంగా ఉంటారు. ఇతరులను హెచ్చరించడానికి దేవుడు తరచూ కొంతమంది పాపులను ఉదాహరణగా ఎంచుకుంటాడు. పెలాట్యా యెరూషలేములో ఆ క్షణంలో మరణించాడా లేక ప్రవచన నెరవేర్పు ఎప్పుడు సమీపించాడా అనేది అనిశ్చితంగానే ఉంది. యెహెజ్కేలు మాదిరిగానే, ఇతరుల ఆకస్మిక మరణాల వల్ల మనం తీవ్రంగా ప్రభావితమవుతాము మరియు మిగిలి ఉన్న వారిపై దయ కోసం ప్రభువును వేడుకోవడం కొనసాగించాలి.

బందిఖానాలో ఉన్నవారి పట్ల దైవానుగ్రహం. (14-21) 
బాబిలోన్‌లోని భక్తులైన బందీలు యెరూషలేములో ఉండిపోయిన యూదుల నుండి అపహాస్యం ఎదుర్కొన్నారు. అయితే, దేవుడు వారికి దయగల హామీలను ఇచ్చాడు. దేవుడు వారి నిబద్ధతలో అచంచలమైన, ఆయనకు అంకితమైన, దృఢమైన హృదయాన్ని ప్రసాదిస్తాడని వాగ్దానం చేయబడింది. పరిశుద్ధపరచబడిన వారందరూ ఒక కొత్త ఆత్మను, రూపాంతరం చెందిన స్వభావాన్ని మరియు స్వభావాన్ని అనుభవిస్తారు. వారు తాజా సూత్రాల నుండి పనిచేస్తారు, కొత్త ప్రమాణాలకు కట్టుబడి ఉంటారు మరియు కొత్త లక్ష్యాలను అనుసరిస్తారు. ఒక నవల పేరు లేదా బాహ్య రూపం పునరుద్ధరించబడిన స్ఫూర్తి లేకుండా సరిపోదు. క్రీస్తులో, ఎవరైనా కొత్త సృష్టి అవుతారు. శరీరానికి సంబంధించిన హృదయం యొక్క రాతి, అనుభూతి లేని స్వభావం బాహ్య కారకాలచే మార్చబడదు. చాలా మంది ఆధ్యాత్మిక క్షీణత మరియు విస్మరణ మధ్య ఆందోళన లేదా వినయం లేకుండా జీవిస్తారు. దేవుడు వారి హృదయాలను మృదువుగా చేసి, వారిని దైవిక ప్రభావాలకు అంగీకరించేలా చేస్తాడు. ఇది దేవుని పని, ఆయన వాగ్దానం చేసిన బహుమతి, మరియు ఇది ఆధ్యాత్మిక మరణం నుండి జీవితానికి అద్భుతమైన మరియు సంతోషకరమైన పరివర్తనను తెస్తుంది. వారి చర్యలు కొత్తగా ఏర్పడిన ఈ సూత్రాలకు అనుగుణంగా ఉంటాయి. ఈ రెండు అంశాలు విడదీయరానివి మరియు సహజంగా సహజీవనం చేస్తాయి. ఈ ఆశీర్వాదాల అవసరాన్ని ఒక పాపి గుర్తించినప్పుడు, వారు ఈ వాగ్దానాలను క్రీస్తు నామంలో ప్రార్థనలుగా సమర్పించనివ్వండి, ఎందుకంటే అవి నెరవేరుతాయి.

దైవిక ఉనికి నగరాన్ని విడిచిపెట్టింది. (22-25)
ఇది నగరం మరియు దేవాలయం నుండి దేవుని ఉనికిని నిష్క్రమించడాన్ని సూచిస్తుంది. దర్శనం ఆలివ్ పర్వతం నుండి ఆరోహణమైంది, ఆ పర్వతం నుండి క్రీస్తు స్వర్గానికి వెళ్లడాన్ని సూచిస్తుంది. ప్రభువు తన ప్రజలను పూర్తిగా విడిచిపెట్టనప్పటికీ, వారి పాపాలు ఆయన కనిపించే చర్చిలోని ఏ విభాగం నుండి అయినా అతని ఉనికిని దూరం చేయగలవు. అతను తన ఉనికిని, మహిమను మరియు రక్షణను ఉపసంహరించుకున్నప్పుడు వారిపై దుఃఖం వస్తుంది.Shortcut Links
యెహెఙ్కేలు - Ezekiel : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary | Telugu Reference Bible |