Daniel - దానియేలు 9 | View All

1. మాదీయుడగు అహష్వేరోషుయొక్క కుమారుడైన దర్యావేషు కల్దీయులపైన రాజాయెను.

2. అతని ఏలుబడిలో మొదటి సంవత్సరమందు దానియేలను నేను యెహోవా తన ప్రవక్తయగు యిర్మీయాకు సెలవిచ్చి తెలియజేసినట్టు, యెరూషలేము పాడుగా ఉండవలసిన డెబ్బది సంవత్సరములు సంపూర్తియౌచున్నవని గ్రంథములవలన గ్రహించి తిని.

3. అంతట నేను గోనెపట్ట కట్టుకొని, ధూళి తలపైన వేసికొని ఉపవాసముండి, ప్రార్థన విజ్ఞాపనలు చేయుటకై ప్రభువగు దేవుని యెదుట నా మనస్సును నిబ్బరము చేసి కొంటిని.

4. నేను నా దేవుడైన యెహోవా యెదుట ప్రార్థనచేసియొప్పుకొన్నదేమనగా ప్రభువా, మాహాత్మ్యము గలిగిన భీకరుడవగు దేవా, నీ ఆజ్ఞలను అనుసరించి నడుచు వారియెడల నీ నిబంధనను నీ కృపను జ్ఞాపకముచేయు వాడా,

5. మేమైతే నీ దాసులగు ప్రవక్తలు నీ నామమును బట్టి మా రాజులకును మా యధిపతులకును మా పితరులకును యూదయదేశజనులకందరికిని చెప్పిన మాటలను ఆలకింపక

6. నీ ఆజ్ఞలను నీ విధులను అనుసరించుట మాని, పాపులమును దుష్టులమునై చెడుతనమందు ప్రవర్తించుచు తిరుగుబాటు చేసినవారము.
ప్రకటన గ్రంథం 10:7, ప్రకటన గ్రంథం 11:18

7. ప్రభువా, నీవే నీతిమంతుడవు; మేమైతే సిగ్గుచేత ముఖవికారమొందినవారము; మేము నీమీద తిరుగుబాటు చేసితివిు; దానినిబట్టి నీవు సకల దేశములకు మమ్మును తరిమితివి, యెరూషలేములోను యూదయ దేశము లోను నివసించుచు స్వదేశవాసులుగా ఉన్నట్టియు, పర దేశవాసులుగా ఉన్నట్టియు ఇశ్రాయేలీయులందరికిని మాకును ఈ దినమున సిగ్గే తగియున్నది.

8. ప్రభువా, నీకు విరోధముగా పాపము చేసినందున మాకును మా రాజులకును మా యధిపతులకును మా పితరులకును ముఖము చిన్న బోవునట్లుగా సిగ్గే తగియున్నది.

9. మేము మా దేవుడైన యెహోవాకు విరోధముగా తిరుగుబాటు చేసితివిు; అయితే ఆయన కృపాక్షమాపణలుగల దేవుడైయున్నాడు.

10. ఆయన తన దాసులగు ప్రవక్తలద్వారా మాకు ఆజ్ఞలు ఇచ్చి, వాటిని అనుసరించి నడుచుకొనవలెనని సెలవిచ్చెను గాని, మేము మా దేవుడైన యెహోవా మాట వినకపోతివిు.
ప్రకటన గ్రంథం 10:7, ప్రకటన గ్రంథం 11:18

11. ఇశ్రాయేలీయులందరు నీ ధర్మశాస్త్రము నతిక్రమించి నీ మాట వినక తిరుగుబాటు చేసిరి. మేము పాపము చేసితివిు గనుక నేను శపించెదనని నీవు నీ దాసుడగు మోషే ధర్మ శాస్త్రమందు ప్రమాణము చేసియున్నట్లు ఆ శాపమును మామీద కుమ్మరించితివి.

12. యెరూషలేములో జరిగిన కీడు మరి ఏ దేశములోను జరుగలేదు; ఆయన మా మీదికిని, మాకు ఏలికలుగా ఉండు మా న్యాయాధిపతులమీదికిని ఇంత గొప్ప కీడు రప్పించి, తాను చెప్పిన మాటలు నెర వేర్చెను.

13. మోషే ధర్మశాస్త్రమందు వ్రాసిన కీడంతయు మాకు సంభవించినను మేము మా చెడునడవడి మానక పోతివిు; నీ సత్యమును అనుసరించి బుద్ధి తెచ్చుకొనునట్లు మా దేవుడైన యెహోవాను సమాధానపరచుకొనక పోతివిు.

14. మేము మా దేవుడైన యెహోవా మాట వినలేదు గనుక ఆయన తన సమస్త కార్యముల విషయమై న్యాయస్థుడైయుండి, సమయము కనిపెట్టి, ఈ కీడు మా మీదికి రాజేసెను.

15. ప్రభువా మా దేవా, నీవు నీ బాహు బలమువలన నీ జనమును ఐగుప్తులోనుండి రప్పించుటవలన ఇప్పటివరకు నీ నామమునకు ఘనత తెచ్చుకొంటివి. మేమైతే పాపముచేసి చెడునడతలు నడిచినవారము.

16. ప్రభువా, మా పాపములనుబట్టియు మా పితరుల దోషమునుబట్టియు, యెరూషలేము నీ జనులచుట్టునున్న సకల ప్రజలయెదుట నిందాస్పదమైనది. యెరూషలేము నీకు ప్రతిష్ఠితమైన పర్వతము; ఆ పట్టణముమీదికి వచ్చిన నీ కోపమును నీ రౌద్రమును తొలగనిమ్మని నీ నీతికార్యము లన్నిటినిబట్టి విజ్ఞాపనము చేసికొనుచున్నాను.

17. ఇప్పుడైతే మా దేవా, దీనినిబట్టి నీ దాసుడు చేయు ప్రార్థనలను విజ్ఞాపనలను ఆలకించి, ప్రభువు చిత్తానుసారముగా శిథిలమై పోయిన నీ పరిశుద్ధ స్థలముమీదికి నీ ముఖప్రకాశము రానిమ్ము.

18. నీ గొప్ప కనికరములనుబట్టియే మేము నిన్ను ప్రార్థించుచున్నాము గాని మా స్వనీతికార్యములనుబట్టి నీ సన్నిధిని నిలువబడి ప్రార్థించుటలేదు. మా దేవా, చెవి యొగ్గి ఆలకింపుము; నీ కన్నులు తెరచి, నీ పేరుపెట్టబడిన యీ పట్టణముమీదికి వచ్చిన నాశనమును, నీ పేరు పెట్టబడిన యీ పట్టణమును దృష్టించి చూడుము.

19. ప్రభువా ఆలకింపుము, ప్రభువా క్షమింపుము, ప్రభువా ఆలస్యము చేయక చెవియొగ్గి నా మనవి చిత్తగించుము. నా దేవా, యీ పట్టణమును ఈ జనమును నీ పేరు పెట్టబడినవే; నీ ఘనతనుబట్టియే నా ప్రార్థన వినుమని వేడుకొంటిని.

20. నేను ఇంక పలుకుచు ప్రార్థనచేయుచు, పవిత్ర పర్వతముకొరకు నా దేవుడైన యెహోవా యెదుట నా పాపమును నా జనముయొక్క పాపమును ఒప్పుకొనుచు నా దేవుని విజ్ఞాపన చేయుచునుంటిని.

21. నేను ఈలాగున మాటలాడుచు ప్రార్థన చేయుచునుండగా, మొదట నేను దర్శనమందు చూచిన అతి ప్రకాశమానుడైన గబ్రియేలను ఆ మనుష్యుడు సాయంత్రపు బలి అర్పించు సమయమున నాకు కనబడి నన్ను ముట్టెను.
లూకా 1:19

22. అతడు నాతో మాటలాడి ఆ సంగతి నాకు తెలియజేసి ఇట్లనెను దానియేలూ, నీకు గ్రహింప శక్తి ఇచ్చుటకు నేను వచ్చితిని.

23. నీవు బహు ప్రియుడవు గనుక నీవు విజ్ఞాపనము చేయ నారంభించి నప్పుడు, ఈ సంగతిని నీకు చెప్పుటకు వెళ్లవలెనని ఆజ్ఞ బయలుదేరెను; కావున ఈ సంగతిని తెలిసికొని నీకు కలిగిన దర్శనభావమును గ్రహించుము.

24. తిరుగుబాటును మాన్పుటకును, పాపమును నివారణ చేయుటకును, దోషము నిమిత్తము ప్రాయశ్చిత్తము చేయుటకును, యుగాంతము వరకుండునట్టి నీతిని బయలు పరచుటకును, దర్శనమును ప్రవచనమును ముద్రించుటకును, అతి పరిశుద్ధ స్థలమును అభిషేకించుటకును, నీ జనమునకును పరిశుద్ధ పట్టణము నకును డెబ్బదివారములు విధింపబడెను.
అపో. కార్యములు 10:43

25. యెరూషలేమును మరల కట్టించవచ్చునని ఆజ్ఞ బయలుదేరిన సమయము మొదలుకొని అభిషిక్తుడగు అధిపతి వచ్చువరకు ఏడు వారములు పట్టునని స్పష్టముగా గ్రహించుము. అరువది రెండు వారములు తొందరగల సమయములందు పట్టణపు రాచవీధులును కందకములును మరల కట్టబడును.
మత్తయి 16:16, యోహాను 1:41

26. ఈ అరువది రెండు వారములు జరిగిన పిమ్మట ఏమియు లేకుండ అభిషిక్తుడు నిర్మూలము చేయబడును. వచ్చునట్టి రాజు యొక్క ప్రజలు పవిత్ర పట్టణమును పరిశుద్ధ ఆలయమును నశింపజేయుదురు, వాని అంతము హఠాత్తుగా వచ్చును. మరియు యుద్ధకాలాంతమువరకు నాశనము జరుగునని నిర్ణయింపబడెను.
లూకా 21:24

27. అతడు ఒక వారమువరకు అనేకులకు నిబంధనను స్థిరపరచును; అర్ధవారమునకు బలిని నైవేద్యమును నిలిపివేయును హేయమైనది నిలుచువరకు నాశనము చేయువాడు వచ్చును నాశనము చేయువానికి రావలెనని నిర్ణయించిన నాశనము ముగించువరకు ఈలాగున జరుగును.
మత్తయి 24:15, మార్కు 13:14Powered by Sajeeva Vahini Study Bible (Beta). Copyright© Sajeeva Vahini. All Rights Reserved.
Daniel - దానియేలు 9 - బైబిల్ అధ్యయనం - Telugu Study Bible - Adhyayana Bible

దానియేలు బందిఖానాలో ఉన్న సమయాన్ని పరిగణనలోకి తీసుకుంటాడు. (1-3) 
యిర్మీయా బోధలపై ప్రత్యేక దృష్టి సారించి, ప్రవక్తల రచనల నుండి దానియేలు జ్ఞానాన్ని సేకరించాడు. యెరూషలేములో డెబ్బై సంవత్సరాల పాటు సాగిన నిర్జన కాలం ముగింపు దశకు చేరుకుందని అతను అర్థం చేసుకున్నాడు. ఈ జ్ఞానం దేవుని వాగ్దానాలు మన ప్రార్థనలను ప్రేరేపించడానికి ఉద్దేశించినవి మరియు వాటిని అనవసరంగా చేయకూడదనే ఆలోచనను బలపరిచింది. ఈ వాగ్దానాల నెరవేర్పు సమీపిస్తున్నందున, దేవునికి మన విన్నపములు మరింత ఉత్సాహంగా మరియు హృదయపూర్వకంగా ఉండాలి.

అతని పాపపు ఒప్పుకోలు మరియు ప్రార్థన. (4-19) 
మన ప్రతి ప్రార్థనలో, మనం ఒప్పుకోలు చేయడం అత్యవసరం. ఈ ఒప్పుకోలు మన పాపాల అంగీకారాన్ని మాత్రమే కాకుండా దేవునిపై మనకున్న అచంచలమైన విశ్వాసాన్ని మరియు ఆయనపై మనకున్న పూర్తి విశ్వాసాన్ని కూడా వ్యక్తపరచాలి. ఇది మన అతిక్రమణలకు మన నిజమైన విచారాన్ని మరియు వాటి నుండి దూరంగా ఉండాలనే మన దృఢ సంకల్పాన్ని తెలియజేయాలి. మన ఒప్పుకోలు మన నమ్మకాలను నిజాయితీగా ప్రతిబింబించేలా ఉండాలి.
దానియేలు ప్రార్థనలో, అతను దేవుణ్ణి సంబోధిస్తున్నప్పుడు అతని వినయం, గంభీరత మరియు భక్తిని మనం చూస్తాము. అతను భయానికి తగిన దేవతగా దేవుణ్ణి హెచ్చిస్తాడు మరియు అతనిపై తన నమ్మకాన్ని ఉంచుతాడు. మనం ప్రార్థించేటప్పుడు, మనం దేవుని గొప్పతనాన్ని మరియు మంచితనం రెండింటినీ పరిగణించాలి, ఆయన మహిమ మరియు అతని దయను అంగీకరిస్తాము.
ప్రజల దీర్ఘకాల బాధలకు మూలకారణమైన పాపాలను దానియేలు బహిరంగంగా ఒప్పుకున్నాడు. దేవుని దయను కోరుకునే వారందరికీ ఇది అవసరమైన దశ. అదనంగా, అతను దేవుని నీతిని వినయంతో అంగీకరిస్తాడు, ఇది పశ్చాత్తాపపడేవారు తరచుగా సమర్థించే లక్షణం.
బాధలు అనేవి దేవుడు ప్రజలను పశ్చాత్తాపపడి తన సత్యాన్ని అర్థం చేసుకోవాలని పిలుపునిచ్చాడు. దానియేలు ప్రార్థన కూడా దేవుని దయ కోసం ఒక విన్నపం. దేవుడు ఎల్లప్పుడూ పాపాలను క్షమించడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాడని తెలుసుకోవడం ఓదార్పునిస్తుంది మరియు అతనిలో నీతి అంతర్లీనంగా ఉందని గుర్తుంచుకోవడం చాలా హుందాగా ఉంటుంది. దేవుని కనికరం సమృద్ధిగా ఉంటుంది, క్షమాపణ మాత్రమే కాదు, క్షమాపణకు అనేక సందర్భాలు ఉన్నాయి.
దానియేలు తన ప్రజలు ఎదుర్కొన్న నిందను మరియు అతని పవిత్ర స్థలం నిర్జనమైపోవడాన్ని దేవుని ముందు ఉంచాడు. పాపం నిందను తెస్తుంది, ప్రత్యేకించి దేవుని ప్రజలపై, మరియు అభయారణ్యం నాశనం విశ్వాసులందరినీ దుఃఖిస్తుంది.
ఈ ప్రార్థనలో పేద బందీలుగా ఉన్న యూదులను వారి పూర్వ స్థితికి పునరుద్ధరించాలని కోరిన అభ్యర్థన ఉంటుంది. దానియేలు కేవలం వినమని దేవుణ్ణి వేడుకుంటున్నాడు కానీ దేవుడు మాత్రమే పరిష్కారాన్ని అందించగలడని గుర్తించి వేగంగా మరియు ప్రభావవంతంగా వ్యవహరించమని వేడుకున్నాడు.
ప్రార్థన అంతటా, ఈ పిటిషన్లను బలపరిచేందుకు వివిధ అభ్యర్ధనలు మరియు వాదనలు సమర్పించబడ్డాయి. క్రీస్తు ప్రభువు కొరకు చేసిన అభ్యర్ధన మొత్తంగా క్రీస్తు ప్రభువును నొక్కి చెబుతుంది. క్రీస్తు కొరకు, పశ్చాత్తాపపడిన పాపులపై దేవుడు తన ముఖాన్ని ఎలా ప్రకాశిస్తాడో ఇది హైలైట్ చేస్తుంది. మన ప్రార్థనలన్నింటిలో, ప్రత్యేకమైన మరియు సాటిలేని ఆయన నీతి గురించి ప్రస్తావించడాన్ని మనం గుర్తుంచుకోవాలి. ఈ ప్రార్థనలో ప్రదర్శించబడిన వినయం, ఉత్సాహం మరియు అచంచలమైన విశ్వాసం మన స్వంత ప్రార్థనలకు ఒక నమూనాగా ఉపయోగపడాలి.

మెస్సీయ రాకడకు సంబంధించిన ద్యోతకం. (20-27)
డానియెల్ ప్రార్థనకు సత్వర ప్రతిస్పందన వేగంగా అందించబడింది మరియు ఇది చాలా చిరస్మరణీయమైనది. ఈరోజు దేవదూతల ద్వారా దేవుడు మన ప్రార్థనలకు సమాధానాలు పంపుతాడని మనం ఊహించలేకపోయినా, దేవుడు వాగ్దానం చేసిన దాని కోసం మనం హృదయపూర్వకంగా ప్రార్థిస్తే, విశ్వాసంతో, మన ప్రార్థనకు తక్షణ సమాధానంగా వాగ్దానాన్ని మనం పరిగణించవచ్చు. ఎందుకంటే దేవుడు తన వాగ్దానాలకు నమ్మకంగా ఉన్నాడు.
దానియేలు కోసం, విమోచనం యొక్క మరింత ముఖ్యమైన మరియు మహిమాన్వితమైన ద్యోతకం ఆవిష్కృతమైంది-దేవుడు చివరి రోజులలో తన చర్చి కోసం సాధించే విమోచన. క్రీస్తును మరియు ఆయన కృపను తెలుసుకోవాలని కోరుకునే వారు తప్పనిసరిగా ప్రార్థన జీవితానికి ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలి.
సాయంత్రం అర్పణ ప్రపంచ చరిత్ర యొక్క ముగింపులో క్రీస్తు అందించే గొప్ప త్యాగానికి చిహ్నంగా పనిచేసింది. ఈ త్యాగం కారణంగానే దానియేలు ప్రార్థనకు అంగీకారం లభించింది మరియు ఈ త్యాగం ద్వారానే ప్రేమను విమోచించే అద్భుతమైన ద్యోతకం అతనికి అందించబడింది.
24-27 వచనాలు క్రీస్తు, ఆయన రాకడ మరియు అతని మోక్షం గురించి అత్యంత అద్భుతమైన ప్రవచనాలలో ఒకటి. ఈ ప్రవచనం అతని రాక కోసం నిర్దిష్ట సమయం గడిచిన చాలా కాలం తర్వాత మరొక మెస్సీయ కోసం ఎదురుచూడడంలో యూదుల నిరంతర అవిశ్వాసాన్ని నొక్కి చెబుతుంది. "డెబ్బై వారాలు" సంవత్సరానికి ఒక రోజును సూచిస్తాయి, ఇది 490 సంవత్సరాలకు సమానం. ఈ కాలం ముగిసే సమయానికి, పాపానికి పూర్తి ప్రాయశ్చిత్తాన్ని అందించడానికి ఒక త్యాగం చేయబడుతుంది, ఇది ప్రతి విశ్వాసిని పూర్తిగా సమర్థించే శాశ్వతమైన నీతిని ప్రవేశపెడుతుంది.
యూదులు, యేసును శిలువ వేయడంలో, అంతిమ నేరానికి పాల్పడతారు, వారి అపరాధం యొక్క కొలతను పూరించడం మరియు వారి దేశంపై ఇబ్బందులను తీసుకురావడం. పాపభరితమైన మానవాళికి అందజేయబడిన ప్రతి ఆశీర్వాదం క్రీస్తు యొక్క ప్రాయశ్చిత్త త్యాగం యొక్క ఫలితం. ఆయన పాపాల కోసం ఒకసారి బాధపడ్డాడు, అనీతిమంతుల కోసం నీతిమంతుడు, మనల్ని దేవునికి దగ్గరగా తీసుకురావడానికి. ఈ ద్యోతకం దయ యొక్క సింహాసనం మరియు స్వర్గంలోకి మన ప్రవేశానికి మన మార్గాన్ని ప్రకాశవంతం చేస్తుంది.
ఈ ప్రవచనాలు ముందుగా చెప్పబడిన అన్నింటికీ పరాకాష్టగా పనిచేస్తాయి మరియు అనేకమందితో ఒడంబడికను ధృవీకరిస్తాయి. మోక్షం యొక్క ఆశీర్వాదాలలో మనం సంతోషిస్తున్నప్పుడు, విమోచకుడు భరించే అపారమైన ఖర్చును మనం ఎన్నటికీ మరచిపోకూడదు. అటువంటి విపరీతమైన మోక్షాన్ని నిర్లక్ష్యం చేసేవారు దాని పర్యవసానాల నుండి తప్పించుకోవడం అసాధ్యం.Shortcut Links
దానియేలు - Daniel : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary | Telugu Reference Bible |