Leviticus - లేవీయకాండము 26 | View All

1. మీరు విగ్రహములను చేసికొనకూడదు. చెక్కిన ప్రతిమనుగాని బొమ్మనుగాని నిలువపెట్టకూడదు. మీరు సాగిలపడుటకు ఏదొక రూపముగా చెక్కబడిన రాతిని మీ దేశములో నిలుపకూడదు. నేను మీ దేవుడనైన యెహోవాను.

2. నేను నియమించిన విశ్రాంతి దినములను మీరు ఆచరింపవలెను, నా పరిశుద్ధమందిరమును సన్మానింపవలెను, నేను యెహోవాను.

3. మీరు నా కట్టడలనుబట్టి నడుచుకొని నా ఆజ్ఞలను ఆచరించి వాటిని అనుసరించి ప్రవర్తించినయెడల

4. మీ వర్షకాలములలో మీకు వర్షమిచ్చెదను, మీ భూమి పంటలనిచ్చును, మీ పొలములచెట్లు ఫలించును,

5. మీ ద్రాక్ష పండ్ల కాలమువరకు మీ నూర్పు సాగుచుండును, మీరు తృప్తిగా భుజించి మీ దేశములో నిర్భయముగా నివసించెదరు.

6. ఆ దేశములో నేను మీకు క్షేమము కలుగజేసెదను. మీరు పండుకొనునప్పుడు ఎవడును మిమ్మును భయపెట్టడు, ఆ దేశములో దుష్టమృగములు లేకుండ చేసెదను, మీ దేశములోనికి ఖడ్గమురాదు;

7. మీరు మీ శత్రువులను తరిమెదరు; వారు మీ యెదుట ఖడ్గముచేత పడెదరు.

8. మీలో అయిదుగురు నూరుమందిని తరుముదురు; నూరుమంది పదివేలమందిని తరుముదురు, మీ శత్రువులు మీయెదుట ఖడ్గముచేత కూలుదురు.

9. ఏలయనగా నేను మిమ్మును కటాక్షించి మీకు సంతానమిచ్చి మిమ్మును విస్తరింపచేసి మీతో నేను చేసిన నిబంధనను స్థాపించెదను.

10. మీరు చాలాకాలము నిలువైయున్న పాతగిలిన ధాన్యమును తినెదరు; క్రొత్తది వచ్చినను పాతది మిగిలి యుండును.

11. నా మందిరమును మీ మధ్య ఉంచెదను; మీ యందు నా మనస్సు అసహ్యపడదు.
2 కోరింథీయులకు 6:16, ప్రకటన గ్రంథం 21:3

12. నేను మీ మధ్య నడిచెదను మీకు దేవుడనైయుందును; మీరు నాకు ప్రజలైయుందురు.
2 కోరింథీయులకు 6:16, ప్రకటన గ్రంథం 21:3

13. మీరు ఐగుప్తీయులకు దాసులు కాకుండ వారి దేశములోనుండి మిమ్మును రప్పించితిని; నేను మీ దేవుడనైన యెహోవాను. నేను మీ కాడి పలుపులను తెంపి మిమ్మును నిలువుగా నడవచేసితిని.

14. మీరు నా మాట వినక నా ఆజ్ఞలన్నిటిని అనుసరింపక

15. నా కట్టడలను నిరాకరించినయెడలను, నా ఆజ్ఞలన్నిటిని అనుసరింపక నా నిబంధనను మీరునట్లు మీరు నా తీర్పుల విషయమై అసహ్యించుకొనినయెడలను,

16. నేను మీకు చేయునదేమనగా, మీ కన్నులను క్షీణింపచేయునట్టియు ప్రాణమును ఆయాసపరచునట్టియు తాపజ్వరమును క్షయ రోగమును మీ మీదికి రప్పించెదను. మీరు విత్తిన విత్తనములు మీకు వ్యర్థములగును, మీ శత్రువులు వాటిపంటను తినెదరు;

17. నేను మీకు పగవాడనవుదును; మీ శత్రువుల యెదుట మీరు చంపబడెదరు; మీ విరోధులు మిమ్మును ఏలెదరు; మిమ్మును ఎవరును తరుమకపోయినను మీరు పారిపోయెదరు.

18. ఇవన్నియు సంభవించినను మీరింక నా మాటలు విననియెడల నేను మీ పాపములను బట్టి మరి ఏడంతలుగా మిమ్మును దండించెదను.

19. మీ బల గర్వమును భంగపరచి, ఆకాశము ఇనుమువలెను భూమి ఇత్తడివలెను ఉండచేసెదను.

20. మీ బలము ఉడిగిపోవును; మీ భూమి ఫలింపకుండును; మీ దేశవృక్షములు ఫలమియ్యకుండును.

21. మీరు నా మాట విననొల్లక నాకు విరోధముగా నడిచిన యెడల నేను మీ పాపములనుబట్టి మరి ఏడంతలుగా మిమ్మును బాధించెదను.
ప్రకటన గ్రంథం 15:1-6-8, ప్రకటన గ్రంథం 21:9

22. మీ మధ్యకు అడవిమృగములను రప్పించెదను; అవి మిమ్మును సంతాన రహితులగా చేసి మీ పశువులను హరించి మిమ్మును కొద్ది మందిగా చేయును. మీ మార్గములు పాడైపోవును.

23. శిక్షలమూలముగా మీరు నాయెదుట గుణపడక నాకు విరోధముగా నడిచినయెడల

24. నేనుకూడ మీకు విరోధముగా నడిచెదను; మీ పాపములను బట్టి ఇక ఏడంతలుగా మిమ్మును దండించెదను.

25. మీమీదికి ఖడ్గమును రప్పించెదను; అది నా నిబంధనవిషయమై ప్రతిదండన చేయును; మీరు మీ పట్టణములలో కూడియుండగా మీ మధ్యకు తెగులును రప్పించెదను; మీరు శత్రువులచేతికి అప్పగింపబడెదరు.

26. నేను మీ ఆహారమును, అనగా మీ ప్రాణాధారమును తీసివేసిన తరువాత పదిమంది స్త్రీలు ఒక్క పొయ్యిలోనే మీకు ఆహారము వండి తూనికెచొప్పున మీ ఆహారమును మీకు మరల ఇచ్చెదరు, మీరు తినెదరు గాని తృప్తి పొందరు.

27. నేను ఈలాగు చేసినతరువాత మీరు నా మాట వినక నాకు విరోధముగా నడిచినయెడల

28. నేను కోపపడి మీకు విరోధముగా నడిచెదను. నేనే మీ పాపములను బట్టి యేడంతలుగా మిమ్మును దండించెదను.

29. మీరు మీ కుమారుల మాంసమును తినెదరు, మీ కుమార్తెల మాంసమును తినెదరు.

30. నేను మీ యున్నతస్థలములను పాడు చేసెదను; మీ విగ్రహములను పడగొట్టెదను; మీ బొమ్మల పీనుగులమీద మీ పీనుగులను పడవేయించెదను.

31. నా మనస్సు మీయందు అసహ్యపడును, నేను మీ పట్టణములను పాడు చేసెదను; మీ పరిశుద్ధస్థలములను పాడు చేసెదను; మీ సువాసనగల వాటి సువాసనను ఆఘ్రాణింపను.

32. నేనే మీ దేశమును పాడుచేసిన తరువాత దానిలో కాపురముండు మీ శత్రువులు దాని చూచి ఆశ్చర్యపడెదరు.

33. జనములలోనికి మిమ్మును చెదరగొట్టి మీవెంట కత్తి దూసెదను, మీ దేశము పాడైపోవును, మీ పట్టములు పాడుపడును.

34. మీరు మీ శత్రువుల దేశములో ఉండగా మీ దేశము పాడైయున్న దినములన్నియు అది తన విశ్రాంతికాలములను అనుభవించును.

35. అది పాడైయుండు దినములన్నియు అది విశ్రమించును. మీరు దానిలో నివసించినప్పుడు అది విశ్రాంతికాలములో పొందకపోయిన విశ్రాంతిని అది పాడైయుండు దినములలో అనుభవించును.

36. మీలో మిగిలినవారు తమ శత్రువుల దేశములలో ఉండగా వారి హృదయములలో అధైర్యము పుట్టించెదను; కొట్టుకొని పోవుచున్న ఆకు చప్పుడు వారిని తరుమును, ఖడ్గము ఎదుటనుండి పారిపోవునట్లు వారు ఆ చప్పుడు విని పారిపోయెదరు; తరుమువాడు లేకయే పడెదరు.

37. తరుమువాడు లేకయే వారు ఖడ్గమును చూచినట్టుగా ఒకనిమీద నొకడు పడెదరు; మీ శత్రువులయెదుట మీరు నిలువలేక పోయెదరు.

38. మీరు జనముగానుండక నశించెదరు. మీ శత్రువుల దేశము మిమ్మును తినివేయును.

39. మీలో మిగిలినవారు మీ శత్రువుల దేశములలో తమ దోషములనుబట్టి క్షీణించిపోయెదరు. మరియు వారు తమమీదికి వచ్చిన తమ తండ్రుల దోషములనుబట్టి క్షీణించిపోయెదరు.

40. వారు నాకు విరోధముగా చేసిన తిరుగుబాటును తమ దోషమును తమ తండ్రుల దోషమును ఒప్పుకొని, తాము నాకు విరోధముగా నడిచితిమనియు

41. నేను తమకు విరోధముగా నడిచితిననియు, తమ శత్రువుల దేశములోనికి తమ్మును రప్పించితిననియు, ఒప్పు కొనినయెడల, అనగా లోబడని తమ హృదయములు లొంగి తాము చేసిన దోషమునకు ప్రతి దండనను అనుభవించితిమని ఒప్పుకొనినయెడల,
అపో. కార్యములు 7:51

42. నేను యాకోబుతో చేసిన నా నిబంధనను జ్ఞాపకము చేసి కొందును; నేను ఇస్సాకుతో చేసిన నా నిబంధనను నేను అబ్రాహాముతో చేసిన నా నిబంధనను జ్ఞాపకము చేసికొందును; ఆ దేశమునుకూడ జ్ఞాపకము చేసికొందును.
లూకా 1:72-73

43. వారిచేత విడువబడి వారు లేనప్పుడు పాడైపోయిన వారి దేశమును తన విశ్రాంతిదినములను అనుభవించును. వారు నా తీర్పులను తిరస్కరించి నా కట్టడలను అసహ్యించుకొనిరి. ఆ హేతువుచేతనే వారు తమ దోషశిక్ష న్యాయమని ఒప్పుకొందురు.

44. అయితే వారు తమ శత్రువుల దేశములో ఉన్నప్పుడు వారిని నిరాకరింపను; నా నిబంధనను భంగపరచి వారిని కేవలము నశింపజేయునట్లు వారి యందు అసహ్యపడను. ఏలయనగా నేను వారి దేవుడనైన యెహోవాను.

45. నేను వారికి దేవుడనైయుండునట్లు వారి పూర్వికులను జనములయెదుట ఐగుప్తులోనుండి రప్పించి వారితో చేసిన నిబంధనను ఆ పూర్వికులనుబట్టి జ్ఞాపకము చేసికొందును. నేను యెహోవాను అని చెప్పుము అనెను.

46. యెహోవా మోషే ద్వారా సీనాయికొండమీద తనకును ఇశ్రాయేలీయులకును మధ్య నియమించిన కట్టడలును తీర్పులును ఆజ్ఞలును ఇవే.Powered by Sajeeva Vahini Study Bible (Beta). Copyright© Sajeeva Vahini. All Rights Reserved.
Leviticus - లేవీయకాండము 26 - బైబిల్ అధ్యయనం - Telugu Study Bible - Adhyayana Bible
ఆజ్ఞలను పాటిస్తూ వాగ్దానాలు. (1-13) 
ఈ భాగం మోషే ఇచ్చిన అన్ని నియమాలను అనుసరించడం గురించి మాట్లాడుతుంది. ప్రజలు నిబంధనలు పాటిస్తే వారికి ప్రతిఫలం లభిస్తుంది. కానీ వారు పాటించకపోతే, వారు శిక్షించబడతారు. ప్రజలు దేవుణ్ణి ఆరాధిస్తూ, విశ్రాంతి దినాలు తీసుకుంటూ, పవిత్ర స్థలాన్ని ఆరాధనకు ఉపయోగిస్తుంటే, దేవుడు వారికి మంచి వస్తువులను ఇస్తాడు మరియు మతపరమైన విషయాలలో వారికి సహాయం చేస్తాడు. ఈ వాగ్దానాలు ప్రాముఖ్యమైనవి, ఎందుకంటే దేవుడు తనను అనుసరించే ప్రజలకు మంచివాటిని ఇస్తాడని అవి చూపిస్తున్నాయి. యేసు తనను విశ్వసించే ప్రజలకు మంచివాటిని ఎలా ఇస్తాడో అలాగే ఇది కూడా. 1. భూమిపై చాలా రుచికరమైన పండ్లు పెరుగుతాయి. మనం వారి పట్ల కృతజ్ఞతతో ఉండాలి మరియు అవి దేవుని నుండి వచ్చినవని గుర్తుంచుకోవాలి. అతను మనల్ని ప్రేమిస్తున్నాడు కాబట్టి అతను మనకు ఈ బహుమతులు ఇస్తాడు. 2. మనం దేవునిచే రక్షించబడినప్పుడు, మనం శాంతి మరియు భద్రతతో జీవించగలము. 3. ప్రజలు యుద్ధాలలో గెలుపొందినప్పుడు, వారికి చాలా మంది సైనికులు ఉన్నా లేదా కొద్దిమంది మాత్రమే ఉన్నా దేవుడు వారికి సహాయం చేశాడు. 4. సువార్తను విశ్వసించే వ్యక్తుల సమూహం పెరుగుతుంది మరియు చాలా మంది పిల్లలను కలిగి ఉంటుంది. 5. దేవుని దయ మనకు అన్ని మంచి వస్తువులను అందించే మాయా ఫౌంటెన్ లాంటిది. 6. దేవుడు తన ప్రత్యేక నియమాలు మరియు సంప్రదాయాల ద్వారా మనతో ఉన్నాడని మనకు చూపిస్తాడు. ఎల్లప్పుడూ అనుసరించడం మరియు వాటిని మనకు దగ్గరగా ఉంచుకోవడం ముఖ్యం. 7. దేవుడు మనతో ఉంటాడని మరియు మనల్ని జాగ్రత్తగా చూసుకుంటానని వాగ్దానం చేసాడు మరియు మేము అతనిని అనుసరిస్తామని వాగ్దానం చేసాము. ఈ వాగ్దానం నిజంగా ప్రత్యేకమైనది మరియు మేము చాలా మంచి విషయాలను పొందుతామని అర్థం. ఇది మీరు మీ స్నేహితుడితో ఒప్పందం చేసుకున్నప్పుడు మరియు మీరిద్దరూ ఒకరికొకరు మంచిగా ఏదైనా చేయడానికి అంగీకరించినప్పుడు. దేవుడు తన ప్రేమతో మనలను కొన్నాడు మరియు మనం అతనితో ఉన్నంత కాలం మనతో ఉంటాడు. 

అవిధేయతకు వ్యతిరేకంగా బెదిరింపులు. (14-39) 
దేవుడు ప్రజలకు ఎంపిక ఇచ్చాడు. అతను కోరినది చేస్తే, వారు సంతోషంగా ఉంటారు. కానీ వారు వినకపోతే, చెడు విషయాలు జరుగుతాయి మరియు వారు సంతోషంగా ఉంటారు. ఈ చెడు విషయానికి కారణమయ్యే రెండు అంశాలు ఉన్నాయి. 1. ఎవరైనా దేవుని నియమాలను వినకపోతే, వారు దేవుణ్ణి విశ్వసించడం పూర్తిగా మానేయవచ్చు. 2. ఎవరైనా దేవుని దిద్దుబాట్లను వినకపోతే మరియు ఆయనకు అవిధేయత చూపుతూ ఉంటే, అది దేవునికి సంతోషాన్ని కలిగించదు. ప్రజల జీవితాల్లో సమస్యలు రావడానికి ఇదే కారణం. ప్రపంచం మొత్తం కూడా వారికి వ్యతిరేకంగా తిరగవచ్చు. వారు వినకపోతే చెడు విషయాలు జరుగుతాయని దేవుడు వారిని హెచ్చరించాడు మరియు ఈ అంచనాలు నిజమయ్యాయి. ప్రజలు తప్పుడు పనులు చేయడం మానుకోకపోతే పరిణామాలు ఎదుర్కోవాల్సి వస్తుంది. వారు ఇష్టపడే వస్తువులను కోల్పోవచ్చు మరియు వారు ఇకపై దేవునితో మంచి సంబంధాన్ని కలిగి ఉండరు. ఎవరైనా ఏదైనా తప్పు చేస్తే మరియు అది తప్పు అని తెలిస్తే, వారు ఎల్లప్పుడూ భయపడి మరియు నేరాన్ని అనుభవిస్తారు. చెడ్డపనులు చేస్తే ఫర్వాలేదు అనుకునేవారు క్షమించబడడం పట్ల నిస్సహాయంగా భావించడం దేవుడికి న్యాయం. కానీ మనం పుట్టిన లేదా చేసిన చెడు పనుల వల్ల మనం బాధపడకుండా ఉంటే, అది దేవుని దయ వల్లనే. 

పశ్చాత్తాపపడే వారిని గుర్తుంచుకుంటానని దేవుడు వాగ్దానం చేశాడు. (40-46)
గతంలో, ఇశ్రాయేలీయులు కొన్నిసార్లు బాగా చేసారు మరియు కొన్నిసార్లు చేయలేదు, కానీ మొత్తం సమూహం మంచిగా ఉన్నప్పుడు, వారికి మంచి జరిగింది, మరియు వారు చెడ్డగా ఉన్నప్పుడు, వారికి చెడు జరిగింది. ఇశ్రాయేలు దేవునితో ఒక ప్రత్యేక ఒప్పందాన్ని కలిగి ఉంది. దేశం మొత్తం చెడ్డది అయినప్పుడు, అది దేశం పతనానికి దారి తీస్తుంది. పాపం మంచిది కాదు మరియు దేశాన్ని నాశనం చేస్తుంది. మన తప్పులకు చింతిస్తూ చెడు పరిణామాలను నివారించడానికి ప్రయత్నించాలి. మనల్ని ఎప్పటికీ సంతోషంగా ఉంచే విషయాలపై మనం దృష్టి పెట్టాలి. Shortcut Links
లేవీయకాండము - Leviticus : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary | Telugu Reference Bible |