Amos - ఆమోసు 5 | View All

1. ఇశ్రాయేలువారలారా, మిమ్మునుగూర్చి నేనెత్తు ఈ అంగలార్పు మాట ఆలకించుడి.

2. కన్యకయైన ఇశ్రాయేలు కూలిపోయెను, ఆమె మరెన్నటికిని లేవదు; లేవనెత్తువాడొకడును లేక ఆమె భూమిమీద పడవేయబడియున్నది.

3. ప్రభువైన యెహోవా సెలవిచ్చునదేమనగా ఇశ్రాయేలు వారిలో వెయ్యిమందియై బయలు వెళ్లిన పట్టణస్థులలో నూరుమంది తప్పించుకొని వత్తురు; నూరుమందియై బయలువెళ్లిన పట్టణస్థులలో పదిమంది తప్పించుకొని వత్తురు.

4. ఇశ్రాయేలీయులతో యెహోవా సెలవిచ్చున దేమనగా నన్నాశ్రయించుడి, నన్నాశ్రయించినయెడల మీరు బ్రదుకుదురు.

5. బేతేలును ఆశ్రయింపకుడి, గిల్గాలులో ప్రవేశింపకుడి, బెయేరషెబాకు వెళ్లకుడి; గిల్గాలు అవశ్యముగా చెరపట్టబడిపోవును, బేతేలు శూన్యమగును.

6. యెహోవాను ఆశ్రయించుడి; అప్పుడు మీరు బ్రదుకుదురు, ఆశ్రయింపనియెడల బేతేలులో ఎవరును ఆర్పివేయలేకుండ అగ్నిపడినట్లు ఆయన యోసేపు సంతతిమీద పడి దాని నాశనముచేయును.

7. న్యాయమును అన్యాయమునకు మార్చి, నీతిని నేలను పడవేయువారలారా,

8. ఆయన సప్తఋషీ నక్షత్రములను మృగశీర్ష నక్షత్రమును సృష్టించినవాడు, కారు చీకటిని ఉదయముగా మార్చువాడు, పగటిని రాత్రి చీకటివలె మార్పుచేయువాడు, సముద్రజలములను పిలిచి వాటిని భూమిమీద పొర్లి పారజేయువాడు.

9. ఆయన పేరు యెహోవా; బలాఢ్యులమీదికి ఆయన నాశము తెప్పింపగా దుర్గములు పాడగును.

10. అయితే గుమ్మములో నిలిచి బుద్ధి చెప్పువారి మీద జనులు పగపట్టుదురు; యథార్థముగా మాటలాడు వారిని అసహ్యించుకొందురు.
గలతియులకు 4:16

11. దోషనివృత్తికి రూకలు పుచ్చుకొని నీతిమంతులను బాధపెట్టుచు, గుమ్మమునకు వచ్చు బీదవారిని అన్యాయము చేయుటవలన

12. మీ అపరాధములు విస్తారములైనవనియు, మీ పాపములు ఘోరమైనవనియు నేనెరుగుదును. దరిద్రులయొద్ద పంట మోపులను పుచ్చుకొనుచు మీరు వారిని అణగద్రొక్కుదురు గనుక మలుపురాళ్లతో మీరు ఇండ్లుకట్టుకొనినను వాటిలో మీరు కాపురముండరు, శృంగారమైన ద్రాక్ష తోటలు మీరు నాటినను ఆ పండ్ల రసము మీరు త్రాగరు.

13. ఇది చెడుకాలము గనుక ఈ కాలమున బుద్ధిమంతుడు ఊరకుండును.
ఎఫెసీయులకు 5:16

14. మీరు బ్రదుకునట్లు కీడు విడిచి మేలు వెదకుడి; ఆలాగు చేసినయెడల మీరనుకొను చొప్పున దేవుడును సైన్యములకధిపతియునగు యెహోవా మీకు తోడుగానుండును.

15. కీడును ద్వేషించి మేలును ప్రేమించుచు, గుమ్మములలో న్యాయము స్థిరపరచుడి; ఒక వేళ దేవుడును సైన్యముల కధిపతియునగు యెహోవా యోసేపు సంతతిలో శేషించినవారియందు కనికరించును.
రోమీయులకు 12:9

16. దేవుడును సైన్యములకధిపతియునైన ప్రభువగు యెహోవా సెలవిచ్చునదేమనగా నేను మీ మధ్య సంచరింపబోవు చున్నాను గనుక రాజమార్గములన్నిటిలో అంగలార్పు వినబడును, వీధులన్నిటిలో జనులు కూడి అయ్యో శ్రమ అందురు; అంగలార్చుటకు వారు సేద్యగాండ్రను పిలుతురు; రోదనముచేయ నేర్పుగలవారిని అంగలార్చుటకు పిలిపింతురు.

17. ద్రాక్షతోటలన్నిటిలో రోదనము వినబడును.

18. యెహోవా దినము రావలెనని ఆశపెట్టు కొనియున్న వారలారా, మీకు శ్రమ; యెహోవా దినము వచ్చుటవలన మీకు ప్రయోజనమేమి? అది వెలుగుకాదు, అంధకారము.

19. ఒకడు సింహము నొద్దనుండి తప్పించు కొనగా ఎలుగు బంటి యెదురైనట్టు, వాడు ఇంటిలోనికి పోయి గోడమీద చెయ్యివేయగా పాము వాని కరచి నట్టు ఆ దినముండును.

20. యెహోవా దినము నిజముగా వెలుగైయుండదు కాదా? వెలుగు ఏమాత్రమును లేక అది కారుచీకటిగా ఉండదా?

21. మీ పండుగ దినములను నేను అసహ్యించుకొనుచున్నాను; వాటిని నీచముగా ఎంచు చున్నాను; మీ వ్రత దినములలో కలుగు వాసనను నేను ఆఘ్రాణింపనొల్లను.

22. నాకు దహనబలులను నైవేద్యములను మీరర్పించినను నేను వాటిని అంగీకరింపను; సమాధాన బలులుగా మీరర్పించు క్రొవ్విన పశువులను నేను చూడను.

23. మీ పాటల ధ్వని నాయొద్దనుండి తొలగనియ్యుడి, మీ స్వరమండలముల నాదము వినుట నాకు మనస్సులేదు.

24. నీళ్లు పారినట్లుగా న్యాయము జరుగనియ్యుడి, గొప్ప ప్రవాహమువలె నీతిని ప్రవహింప నియ్యుడి.

25. ఇశ్రాయేలీయులారా, అరణ్యమందు నలువది సంవత్సరములు మీరు బలులను నైవేద్యములను నాకు అర్పించితిరా?
అపో. కార్యములు 7:42-43

26. మీరు మీ దేవతయైన మోలెకు గుడారమును, మీరు పెట్టుకొనిన విగ్రహముల పీఠమును మీరు మోసికొని వచ్చితిరి గదా.

27. కాబట్టి నేను దమస్కు పట్టణము అవతలికి మిమ్మును చెరగొని పోవుదును అని యెహోవా సెలవిచ్చుచున్నాడు; ఆయన పేరు సైన్యముల కధిపతియగు దేవుడు.Powered by Sajeeva Vahini Study Bible (Beta). Copyright© Sajeeva Vahini. All Rights Reserved.
Amos - ఆమోసు 5 - బైబిల్ అధ్యయనం - Telugu Study Bible - Adhyayana Bible

ఇశ్రాయేలు ప్రభువును వెదకడానికి పిలువబడింది. (1-6) 
బలవంతపు మరియు మేల్కొలుపు పదాన్ని తప్పనిసరిగా అంగీకరించాలి మరియు ఓదార్పు మరియు శాంతి పదాల వలె అనుసరించాలి. మనం వినడానికి లేదా విస్మరించడానికి ఎంచుకున్నా, దేవుని వాక్యం చివరికి ప్రభావం చూపుతుంది. ప్రభువు మానవాళికి దయను అందిస్తూనే ఉంటాడు, కానీ చాలా మంది తమ స్వంత ఖండనను మూసివేస్తూ, వారి స్వంత వ్యవస్థల ద్వారా విముక్తిని కోరుకుంటారు. ప్రజలు క్రీస్తు వద్దకు రావడాన్ని తిరస్కరించినప్పుడు మరియు వారి రక్షణ కోసం ఆయన ద్వారా దయను కోరినప్పుడు, వారు తమపై దైవిక కోపాన్ని వదులుకుంటారు. కొందరు ప్రపంచాన్ని ఆరాధించినప్పటికీ, అది రక్షణను అందించలేదని వారు కనుగొంటారు.

పశ్చాత్తాపానికి తీవ్రమైన ప్రబోధం. (7-17) 
అదే దైవిక శక్తి అప్రయత్నంగా బాధలను మరియు దుఃఖాన్ని శ్రేయస్సుగా మరియు పశ్చాత్తాపపడే పాపులకు ఆనందంగా మార్చగలదు, అదే విధంగా ధైర్యంగా పాపుల శ్రేయస్సును పూర్తిగా చీకటిలో ముంచుతుంది. సవాళ్లతో కూడిన సమయాల్లో, నిజాయితీకి తరచుగా మంచి ఆదరణ లభించదు, ప్రత్యేకించి దుష్టత్వంలో మునిగిపోయిన వారు. ఈ వ్యక్తులు నిజంగా దుర్మార్గులు, జ్ఞానులు మరియు సద్గురువులు కూడా వారిని పరిష్కరించడం వ్యర్థమని భావించారు. నిజంగా మంచిని కోరుకునే మరియు ప్రేమించే వారు దేశం నాశనానికి గురికాకుండా నిరోధించడంలో పాత్ర పోషిస్తారు. దేవుని ఆధ్యాత్మిక వాగ్దానాలను ప్రార్థించడం, మనలో స్వచ్ఛమైన హృదయాన్ని సృష్టించమని మరియు నీతివంతమైన ఆత్మను పునరుద్ధరించమని ఆయనను వేడుకోవడం మనపై బాధ్యత. దేవుడు ఎల్లవేళలా తనను వెదకువారికి తన కృపను అందించడానికి సిద్ధంగా ఉంటాడు మరియు అలా చేయడం ద్వారా, వారు తమ ధర్మబద్ధమైన బాధ్యతలను మరియు ప్రతి ఇతర కర్తవ్యాన్ని నెరవేరుస్తారు. అయితే, పాపభరితమైన ఇజ్రాయెల్ విషయానికి వస్తే, గతంలో దేవుని తీర్పులు తరచుగా వారి ద్వారా గడిచిపోయాయి, కానీ ఇప్పుడు అవి వాటి గుండా వెళతాయి.

విగ్రహారాధనలను గౌరవించమని బెదిరించడం. (18-27)
ప్రభువు తీర్పుల రోజు కోసం ఆత్రంగా ఎదురుచూసే వారికి, యుద్ధం మరియు గందరగోళ సమయాల కోసం ఆరాటపడేవారికి, మార్పు కోసం ఆశపడే మరియు తమ దేశం యొక్క శిథిలాల మధ్య తాము అధిరోహించగలమని నమ్మేవారికి అయ్యో. అయినప్పటికీ, ఈ వినాశనం చాలా తీవ్రంగా ఉంటుంది, దాని నుండి ఎవరూ పొందలేరు. పశ్చాత్తాపపడని పాపులందరికీ ప్రభువు దినం నీడనిస్తుంది, చీకటి మరియు దుర్భరమైన రోజు. దేవుడు ఒక రోజును చీకటిలో కప్పివేసినప్పుడు, ప్రపంచం మొత్తం దాని వెలుగును తీసుకురాదు. దేవుని తీర్పుల ద్వారా సరిదిద్దబడని వారు తమను తాము అనుసరించినట్లు కనుగొంటారు; వారు ఒకరిని తప్పించుకోగలిగితే, మరొకరు వారిని అధిగమించడానికి సిద్ధంగా ఉంటారు. అధర్మాన్ని ఆశ్రయిస్తూ భక్తిహీనులుగా నటించడం రెట్టింపు నేరం, ఈ సత్యం స్పష్టమవుతుంది. ఇశ్రాయేలు ప్రజలు తమ పూర్వీకుల పాపాలను పునరావృతం చేశారు. మన దేవుడైన యెహోవాను ఆరాధించాలనే నియమం మనం ఆయనను మాత్రమే సేవించాలని నొక్కి చెబుతోంది. విశ్వాసం యొక్క ఆచార్యులు వారి భక్తిలో దేవునితో కనిష్టంగా లేదా ఎటువంటి సహవాసాన్ని కలిగి ఉండరు కాబట్టి వారు తక్కువ పురోగతిని సాధిస్తారు. వారు సాతానుచే విగ్రహారాధనలో చిక్కుకున్నారు, తత్ఫలితంగా, దేవుడు వారిని విగ్రహారాధన చేసేవారి మధ్య బందీలుగా తీసుకెళ్లడానికి అనుమతించాడు.Shortcut Links
ఆమోసు - Amos : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary | Telugu Reference Bible |