Amos - ఆమోసు 9 | View All

1. యెహోవా బలిపీఠమునకు పైగా నిలిచియుండుట నేను చూచితిని. అప్పుడు ఆయన నా కాజ్ఞ ఇచ్చిన దేమనగా గడపలు కదలిపోవునట్లుగా పై కమ్ములనుకొట్టి వారందరి తలలమీద వాటిని పడవేసి పగులగొట్టుము; తరువాత వారిలో ఒకడును తప్పించుకొనకుండను, తప్పించు కొనువారిలో ఎవడును బ్రదుకకుండను నేను వారినందరిని ఖడ్గముచేత వధింతును.
ప్రకటన గ్రంథం 8:3

2. వారు పాతాళములో చొచ్చి పోయినను అచ్చటనుండి నా హస్తము వారిని బయటికి లాగును; ఆకాశమునకెక్కి పోయినను అచ్చటనుండి వారిని దింపి తెచ్చెదను.

3. వారు కర్మెలు పర్వతశిఖరమున దాగినను నేను వారిని వెదకిపట్టి అచ్చటనుండి తీసికొని వచ్చెదను; నా కన్నులకు కనబడకుండ వారు సముద్రములో మునిగినను అచ్చటి సర్పమునకు నేనాజ్ఞ ఇత్తును, అది వారిని కరచును.

4. తమ శత్రువులచేత వారు చెరపట్టబడినను అచ్చట నేను ఖడ్గమున కాజ్ఞ ఇత్తును, అది వారిని హతము చేయును; మేలుచేయుటకు కాదు కీడు చేయుటకే నా దృష్టి వారిమీద నిలుపుదును.

5. ఆయన సైన్యములకధిపతియగు యెహోవా; ఆయన భూమిని మొత్తగా అది కరిగి పోవును, అందులోని నివాసులందరును ప్రలాపింతురు, నైలునదివలెనే అదియంతయు ఉబుకుచుండును, ఐగుప్తు దేశపు నైలునదివలెనే అది అణగిపోవును.

6. ఆకాశమందు తనకొరకై మేడగదులు కట్టుకొనువాడును, ఆకాశమండల మునకు భూమియందు పునాదులు వేయువాడును ఆయనే, సముద్రజలములను పిలిచి వాటిని భూమిమీద ప్రవహింపజేయువాడును ఆయనే; ఆయన పేరు యెహోవా.

7. ఇశ్రాయేలీయులారా, మీరును కూషీయులును నా దృష్టికి సమానులు కారా? నేను ఐగుప్తు దేశములోనుండి ఇశ్రాయేలీయులను, కఫ్తోరు దేశములో నుండి ఫిలిష్తీయులను, కీరుదేశములోనుండి సిరియనులను రప్పించితిని.

8. ప్రభువైన యెహోవా కన్ను ఈ పాపిష్ఠి రాజ్యముమీదనున్నది, దానిని భూమిమీద ఉండకుండ నాశనము చేతును. అయితే యాకోబు సంతతివారిని సర్వనాశముచేయక విడిచి పెట్టుదును; ఇదే యెహోవా వాక్కు.

9. నేనాజ్ఞ ఇయ్యగా ఒకడు ధాన్యము జల్లెడతో జల్లించినట్లు ఇశ్రాయేలీయులను అన్యజనులందరిలో జల్లింతును గాని యొక చిన్న గింజైన నేల రాలదు.
లూకా 22:31, అపో. కార్యములు 15:16-18

10. ఆ కీడు మనలను తరిమి పట్టదు, మనయొద్దకు రాదు అని నా జనులలో అనుకొను పాపాత్ములందరును ఖడ్గముచేత చత్తురు.

11. పడిపోయిన దావీదు గుడారమును ఆ దినమున నేను లేవనెత్తి దాని గోడను బాగుచేసి దాని పోయిన చోట్లను బాగుచేసి, ఎదోము శేషమును నా నామము ధరించిన అన్యజనులనందరిని నా జనులు స్వతంత్రించుకొనునట్లు

12. పూర్వపురీతిగా దానిని మరల కట్టుదును; ఈలాగు జరిగించు యెహోవా వాక్కు ఇదే.

13. రాబోవు దినములలో కోయువారు దున్నువారి వెంటనే వత్తురు; విత్తనము చల్లు వారి వెంటనే ద్రాక్షపండ్లు త్రొక్కువారు వత్తురు; పర్వత ములనుండి మధురమైన ద్రాక్షారసము స్రవించును, కొండలన్ని రసధారలగును; ఇదే యెహోవా వాక్కు.

14. మరియు శ్రమనొందుచున్న నా జనులగు ఇశ్రాయేలీయులను నేను చెరలోనుండి రప్పింతును, పాడైన పట్టణములను మరల కట్టుకొని వారు కాపురముందురు, ద్రాక్షతోటలు నాటి వాటి రసమును త్రాగుదురు, వనములువేసి వాటి పండ్లను తిందురు.

15. వారి దేశమందు నేను వారిని నాటుదును, నేను వారికిచ్చిన దేశములోనుండి వారు ఇక పెరికివేయబడరని నీ దేవుడైన యెహోవా సెలవిచ్చుచున్నాడు.Powered by Sajeeva Vahini Study Bible (Beta). Copyright© Sajeeva Vahini. All Rights Reserved.
Amos - ఆమోసు 9 - బైబిల్ అధ్యయనం - Telugu Study Bible - Adhyayana Bible

ఇజ్రాయెల్ యొక్క నాశనము. (1-10) 
ఒక దైవిక దర్శనంలో, బేతేలులోని విగ్రహారాధన బలిపీఠం పైన ప్రభువు నిలబడి ఉండడాన్ని ప్రవక్త చూశాడు. పాపులు దేవుని న్యాయం నుండి పారిపోవడానికి ఎక్కడ ప్రయత్నించినా, అది చివరికి వారిని పట్టుకుంటుంది. దేవుడు తన కృప ద్వారా స్వర్గానికి నడిపించే వారిని ఎన్నటికీ తగ్గించరు. అయినప్పటికీ, తప్పుదారి పట్టించే ఆత్మవిశ్వాసం ద్వారా అక్కడికి చేరుకోవడానికి ప్రయత్నించే వారు వినయం మరియు అవమానంతో నిండిపోతారు. తప్పించుకోవడం అసాధ్యం మరియు వినాశనం అనివార్యం చేసేది ఏమిటంటే, దేవుడు తన దృష్టిని వారిపై ఉంచుతాడు, వారి ప్రయోజనం కోసం కాదు, వారి హాని కోసం. మంచి కంటే హాని కలిగించే ఉద్దేశ్యంతో ప్రభువు తన దృష్టిని ఎవరిపైకి మళ్లిస్తాడో వారికి ఇది నిజంగా దయనీయ స్థితి.
జల్లెడలో ధాన్యం వణుకుతున్నట్లుగా యూదులను చెదరగొట్టి, కష్టాలతో బాధపెట్టాలని ప్రభువు ఉద్దేశించాడు. అయినప్పటికీ, అతను వారిలో నుండి ఒక శేషాన్ని విడిచిపెట్టాలని కూడా ప్లాన్ చేశాడు. ఈ ప్రకరణం యూదు ప్రజలు ఒక ప్రత్యేక సమూహంగా గొప్పగా పరిరక్షించబడడాన్ని ముందే తెలియజేస్తుంది. భక్తిపరులమని చెప్పుకునే వ్యక్తులు ప్రపంచ మార్గాలను అవలంబిస్తే, దేవుడు వారిని ప్రపంచం కంటే భిన్నంగా చూడడు. ఈ పద్ధతిలో తమను తాము మోసం చేసుకునే పాపులు తమ విశ్వాసం తమ చర్యల పర్యవసానాల నుండి తమను రక్షించదని త్వరలో కనుగొంటారు.

యూదుల పునరుద్ధరణ మరియు సువార్త ఆశీర్వాదం. (11-15)
చెల్లాచెదురుగా ఉన్న దేవుని పిల్లలను ఏకం చేయడానికి క్రీస్తు త్యాగం ఇవ్వబడింది, ఇక్కడ అతని పేరును కలిగి ఉన్నవారిగా ప్రాతినిధ్యం వహిస్తుంది. ప్రభువు దీనిని ప్రకటిస్తాడు మరియు ఈ దైవిక ఉద్దేశ్యానికి ఆయనే కర్త మరియు ఆర్కెస్ట్రేటర్. ఆయన అనుగ్రహానికి దానిని సాధించే శక్తి ఉంది. 13-15 వచనాలు క్రైస్తవ మతం యొక్క ప్రారంభ రోజులకు సంబంధించినవి కావచ్చు, కానీ ప్రవక్తలందరూ వివిధ స్థాయిలలో ప్రవచించిన సంఘటనలలో వారు మరింత అద్భుతమైన సాక్షాత్కారాన్ని కనుగొంటారు. యూదులు మరియు అన్యులు ఇద్దరూ చర్చిని పూర్తిగా స్వీకరించినప్పుడు వారు ఆశీర్వదించబడిన స్థితిని వివరిస్తున్నట్లు అర్థం చేసుకోవచ్చు.
చర్చి శాంతి, స్వచ్ఛత మరియు అందంతో వర్ధిల్లాలని ఆకాంక్షిస్తూ, ఈ ప్రవచనాల నెరవేర్పు కోసం మనం పట్టుదలతో ప్రార్థిద్దాం. దేవుడు తాను ఎన్నుకున్న వారిని అత్యంత అల్లకల్లోలమైన మరియు బాధాకరమైన సమయాల మధ్య కూడా అద్భుతంగా రక్షిస్తాడు. అందరూ నిరాశలో ఉన్నట్లు కనిపించినప్పుడు, అతను తన చర్చిని అద్భుతంగా పునరుద్ధరించాడు, క్రీస్తు యేసులో ఆమెకు ప్రతి ఆధ్యాత్మిక ఆశీర్వాదం ఇచ్చాడు. వాగ్దానం చేసిన ప్రతి మంచి విషయం నెరవేరిన ఆ యుగం యొక్క వైభవం అపారమైనది.Shortcut Links
ఆమోసు - Amos : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary | Telugu Reference Bible |