Zechariah - జెకర్యా 9 | View All

1. హద్రాకు దేశమునుగూర్చియు దమస్కు పట్టణ మునుగూర్చియు వచ్చిన దేవోకి ్త

2. ఏలయనగా యెహోవా సర్వ నరులను ఇశ్రాయేలీయుల గోత్రపువారినందరిని లక్ష్యపెట్టువాడు గనుక, దాని సరిహద్దును ఆనుకొనియున్న హమాతునుగూర్చియు, జ్ఞాన సమృద్ధిగల తూరు సీదోనులనుగూర్చియు అది వచ్చెను.

మత్తయి 11:21-22 అయ్యో కొరాజీనా, అయ్యో బేత్సయిదా, మీ మధ్యను చేయబడిన అద్భుతములు తూరు సీదోనుపట్టణములలో చేయబడిన యెడల ఆ పట్టణములవారు పూర్వమే గోనె పట్ట కట్టుకొని బూడిదె వేసికొని మారుమనస్సు పొంది యుందురు.విమర్శదినమందు మీ గతికంటె తూరు సీదోను పట్టణములవారి గతి ఓర్వతగినదై యుండునని మీతో చెప్పుచున్నాను.

లూకా 10:13-14 అయ్యో కొరాజీనా, అయ్యో బేత్సయిదా, మీ మధ్య చేయబడిన అద్భుతములు తూరు సీదోను పట్టణ ములలో చేయబడినయెడల ఆ పట్టణములవారు పూర్వమే గోనెపట్ట కట్టుకొని బూడిదె వేసికొని కూర్చుండి మారుమనస్సు పొందియుందురు.అయినను విమర్శకాలము నందు మీ గతికంటె తూరు సీదోను పట్టణములవారి గతి ఓర్వదగినదై యుండును.

3. తూరు పట్టణపువారు ప్రాకారముగల కోటను కట్టుకొని, యిసుక రేణువులంత విస్తారముగా వెండిని, వీధులలోని కసువంత విస్తారముగా సువర్ణమును సమకూర్చుకొనిరి.

4. యెహోవా సముద్ర మందుండు దాని బలమును నాశనముచేసి దాని ఆస్తిని పరులచేతి కప్పగించును, అది అగ్నిచేత కాల్చబడును.

5. అష్కెలోను దానిని చూచి జడియును, గాజా దానిని చూచి బహుగా వణకును, ఎక్రోనుపట్టణము తాను నమ్ము కొనినది అవమానము నొందగా చూచి భీతినొందును, గాజారాజు లేకుండపోవును, అష్కెలోను నిర్జనముగా ఉండును.

6. అష్డోదులో సంకరజనము కాపురముండును, ఫిలిష్తీయుల అతిశయాస్పదమును నేను నాశనము చేసెదను.

7. వారి నోటనుండి రక్తమును వారికను తినకుండ వారి పండ్లనుండి హేయమైన మాంసమును నేను తీసివేసెదను. వారును శేషముగా నుందురు, మన దేవునికి వారు యూదా వారిలో పెద్దలవలె నుందురు, ఎక్రోనువారును యెబూసీయులవలె నుందురు.

8. నేను కన్నులారా చూచితిని గనుక బాధించువారు ఇకను సంచరింపకుండను, తిరుగులాడు సైన్యములు నా మందిరముమీదికి రాకుండను దానిని కాపాడుకొనుటకై నేనొక దండు పేటను ఏర్పరచెదను.

9. సీయోను నివాసులారా, బహుగా సంతోషించుడి; యెరూషలేము నివాసులారా, ఉల్లాసముగా ఉండుడి; నీ రాజు నీతిపరుడును రక్షణగలవాడును దీనుడునై, గాడిదను గాడిద పిల్లను ఎక్కి నీయొద్దకు వచ్చుచున్నాడు.

మత్తయి 21:5 ఇదిగో నీ రాజు సాత్వికుడై, గాడిదను భారవాహక పశువుపిల్లయైన చిన్న గాడిదను ఎక్కినీయొద్దకు వచ్చుచున్నాడని సీయోను కుమారితో చెప్పుడి అనునది.

యోహా 12:15 అని వ్రాయబడిన ప్రకారము యేసు ఒక చిన్న గాడిదను కనుగొని దానిమీద కూర్చుండెను.

10. ఎఫ్రాయిములో రథములుండకుండ నేను చేసెదను, యెరూషలేములో గుఱ్ఱములు లేకుండ చేసెదను, యుద్ధపు విల్లు లేకుండ పోవును, నీ రాజు సమాధానవార్త అన్యజనులకు తెలియజేయును, సముద్రమునుండి సముద్రమువరకు యూఫ్రటీసు నది మొదలుకొని భూదిగంతమువరకు అతడు ఏలును.

ఎఫెసీ 2:17 మరియు ఆయన వచ్చి దూరస్థులైన మీకును సమీపస్థులైన వారికిని సమాధాన సువార్తను ప్రకటించెను.

11. మరియు నీవు చేసిన నిబంధన రక్తమునుబట్టి తాము పడిన నీరులేని గోతిలోనుండి చెరపట్టబడిన నీవారిని నేను విడిపించెదను.

మత్తయి 26:28 ఇది నా రక్తము, అనగా పాపక్షమాపణ నిమిత్తము అనేకుల కొరకు చిందింపబడుచున్న నిబంధన రక్తము.

మార్కు 14:24 అప్పుడాయన ఇది నిబంధనవిషయమై అనేకుల కొరకు చిందింపబడు చున్న నా రక్తము.

లూకా 22:20 ఆ ప్రకారమే భోజనమైన తరువాత ఆయన గిన్నెయు పట్టు కొనిఈ గిన్నె మీకొరకు చిందింపబడుచున్న నా రక్తము వలన నైన క్రొత్త నిబంధన.

1 కోరింథీ 11:25 ఆ ప్రకారమే భోజనమైన పిమ్మట ఆయన పాత్రను ఎత్తికొనియీ పాత్ర నా రక్తమువలననైన క్రొత్తనిబంధన; మీరు దీనిలోనిది త్రాగునప్పుడెల్లనన్ను జ్ఞాపకము చేసికొనుటకై దీనిని చేయుడని చెప్పెను.

హెబ్రీ 13:20 గొఱ్ఱెల గొప్ప కాపరియైన యేసు అను మన ప్రభువును నిత్యమైన నిబంధన సంబంధమగు రక్తమునుబట్టి మృతులలోనుండి లేపిన సమాధానకర్తయగు దేవుడు,

12. బంధకములలో పడియుండియు నిరీక్షణగలవారలారా, మీ కోటను మరల ప్రవేశించుడి, రెండంతలుగా మీకు మేలు చేసెదనని నేడు నేను మీకు తెలియజేయుచున్నాను.

13. యూదావారిని నాకు విల్లుగా వంచుచున్నాను, ఎఫ్రాయిము వారిని బాణములుగా చేయుచున్నాను. సీయోనూ, నీ కుమారులను రేపుచున్నాను, శూరుడు ఖడ్గము ప్రయోగించునట్లు నేను నిన్ను ప్రయోగింతును. గ్రేకీయులారా, సీయోను కుమారు లను మీమీదికి రేపుచున్నాను.

14. యెహోవా వారికి పైగా ప్రత్యక్షమగును, ఆయన బాణములు మెరుపువలె విడువ బడును, ప్రభువగు యెహోవా బాకానాదము చేయుచు దక్షిణ దిక్కునుండి వచ్చు గొప్ప సుడిగాలితో బయలు దేరును.

15. సైన్యములకు అధిపతియగు యెహోవా వారిని కాపాడును గనుక వారు భక్షించుచు, వడిసెలరాళ్లను అణగద్రొక్కుచు త్రాగుచు, ద్రాక్షారసము త్రాగువారి వలె బొబ్బలిడుచు, బలిపశు రక్త పాత్రలును బలిపీఠపు మూలలును నిండునట్లు రక్తముతో నిండియుందురు.

16. నా జనులు యెహోవా దేశములో కిరీటమందలి రత్నములవలె నున్నారు గనుక కాపరి తన మందను రక్షించునట్లు వారి దేవుడైన యెహోవా ఆ దినమున వారిని రక్షించును.

17. వారు ఎంతో క్షేమముగా ఉన్నారు, ఎంతో సొగసుగా ఉన్నారు; ధాన్యముచేత ¸యౌవనులును క్రొత్త ద్రాక్షా రసముచేత ¸యౌవన స్త్రీలును వృద్ధి నొందుదురు.

యోహా 1:14 ఆ వాక్యము శరీరధారియై, కృపాసత్యసంపూర్ణు డుగా మనమధ్య నివసించెను; తండ్రివలన కలిగిన అద్వి తీయకుమారుని మహిమవలె మనము ఆయన మహిమను కనుగొంటిమిPowered by Sajeeva Vahini Study Bible (Beta). Copyright© Sajeeva Vahini. All Rights Reserved.
Zechariah - జెకర్యా 9 - బైబిల్ అధ్యయనం - Telugu Study Bible - Adhyayana Bible

తన చర్చికి దేవుని రక్షణ. (1-8) 
ముందే చెప్పబడిన తీర్పులు అనేక దేశాలు వేచి ఉన్నాయి. మాసిడోనియన్లు మరియు అలెగ్జాండర్ వారసులు ఈ దేశాల్లో యుద్ధం చేయడంతో, ప్రభువు తన ప్రజలను కాపాడతానని ప్రమాణం చేశాడు. ముళ్ళ మధ్య కలువపూవులా శత్రుదేశాల మధ్య దేవుని పవిత్ర స్థలం ఉంది. చర్చి మనుగడలో అతని అసాధారణ రక్షణ స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది. ప్రభువు తన చర్చిని చుట్టుముట్టాడు, మరియు బలీయమైన విరోధుల సైన్యాలు వచ్చి వెళ్ళవచ్చు, అతని శ్రద్ధగల కళ్ళు వారు విజయం సాధించలేవని నిర్ధారిస్తాయి. నిర్ణీత సమయంలో, ఏ అణచివేతదారుడు మళ్ళీ ఆమె ద్వారాలను దాటకూడదు.

క్రీస్తు రాకడ మరియు అతని రాజ్యం. (9-11) , చర్చికి వాగ్దానాలు. (12-17)
ప్రవక్త మెస్సీయ రాకను ఆనందంగా వర్ణించాడు, ఈ ప్రవచనానికి సంబంధించి ప్రాచీన యూదుల వివరణ. అతను జనసమూహం హోసన్నాల మధ్య యెరూషలేములో ప్రవేశించినప్పుడు, అతను వారి రాజు పాత్రను ధరించాడు. అయినప్పటికీ, అతని రాజ్యం ఆధ్యాత్మికమైనది, బాహ్య శక్తి లేదా భూసంబంధమైన ఆయుధాల ద్వారా అభివృద్ధి చెందలేదు. బదులుగా, అతని సువార్త ప్రపంచవ్యాప్తంగా బోధించబడుతుంది మరియు అన్ని దేశాల ప్రజలచే స్వీకరించబడుతుంది.
పాప స్థితి అనేది బంధన స్థితి, ఓదార్పు మరియు నీరు లేని గొయ్యి లేదా చెరసాల వంటిది, ఇక్కడ మనమందరం సహజంగా ఖైదీలుగా ఉంటాము. చాలా మంది సాతాను ఖైదీలు ఈ భయంకరమైన గొయ్యి నుండి విముక్తి పొందారు, అక్కడ వారు క్రీస్తు యొక్క విలువైన రక్తం ద్వారా నిరీక్షణ లేదా ఓదార్పు లేకుండా నశించిపోయేవారు. మనం ఆయనను ఆరాధిస్తూనే, మన స్వంత ఆలోచనలు మరియు ప్రవర్తనలో ఆయన పవిత్రతను మరియు సత్యాన్ని వ్యక్తపరచాలని ఆశిద్దాం.
ఈ వాగ్దానాలు యేసుక్రీస్తు ద్వారా మనం అనుభవించే సువార్త యొక్క ఆధ్యాత్మిక ఆశీర్వాదాలలో వాటి నెరవేర్పును కనుగొంటాయి. యూదుల విమోచనం క్రీస్తు ద్వారా విమోచనను సూచించినట్లే, ఈ ఆహ్వానం సువార్త పిలుపు భాషలో అందరితో మాట్లాడుతుంది. పాపులు నిజంగా ఖైదీలు, కానీ వారు ఆశ ఖైదీలు, వారి పరిస్థితి భయంకరంగా ఉండవచ్చు, కానీ అది నిరాశాజనకంగా లేదు, ఎందుకంటే వారికి ఇజ్రాయెల్‌లో ఆశ ఉంది.
క్రీస్తు ఒక కోట, సురక్షితమైన టవర్, విశ్వాసులకు దేవుని ఉగ్రత భయం, చట్టం యొక్క శాపం మరియు ఆధ్యాత్మిక విరోధుల దాడుల నుండి రక్షణ కల్పిస్తాడు. మనం అచంచలమైన విశ్వాసంతో ఆయన వైపు తిరగాలి, ఆయనను ఆశ్రయించాలి మరియు అన్ని పరీక్షలు మరియు కష్టాల ద్వారా ఆయన నామాన్ని విశ్వసించాలి. ఈ వాగ్దానము ప్రభువు తన ప్రజలకు విముక్తిని తెలియజేస్తుంది. ఇది ప్రారంభ రోజులలో అపొస్తలులు మరియు సువార్త బోధకులకు సంబంధించినది, వారు ప్రత్యక్షంగా దేవునితో కలిసి ఉన్నారు. వారు మాట్లాడిన మాటలు వారి శ్రోతల హృదయాలను మరియు మనస్సాక్షిలోకి చొచ్చుకుపోయాయి, మరియు వారు హింస సమయంలో అద్భుతంగా పరిరక్షించబడ్డారు, పవిత్రాత్మ ప్రభావంతో నిండిపోయారు.
వారు మంచి కాపరి మందగా రక్షించబడ్డారు మరియు అతని కిరీటంలో ఆభరణాలుగా గౌరవించబడ్డారు. పెంతెకోస్తు రోజున మరియు తరువాతి సంవత్సరాలలో కురిపించబడిన ఆత్మ యొక్క బహుమతులు, కృపలు మరియు ఓదార్పులు వర్ణించబడ్డాయి. సీయోను కుమారుల పోరాటాలు తీవ్రంగా ఉన్నాయి మరియు కొనసాగుతాయి, కానీ వారి దేవుడు వారికి విజయాన్ని ఇస్తాడు. మనం ఎంతగా నిమగ్నమై ఉంటామో మరియు అతని మంచితనంతో సంతృప్తి చెందుతాము, విమోచకునిలో వెల్లడైన అందాన్ని మనం అంత ఎక్కువగా అభినందిస్తాము. దేవుడు మనకు ఏ వరాలను ప్రసాదించినా, మనం వారితో ఆనందంగా ఆయనను సేవించాలి, మరియు ఆశీర్వదించబడినప్పుడు, “ఆయన మంచితనం ఎంత గొప్పది!” అని ప్రకటించాలి.Shortcut Links
జెకర్యా - Zechariah : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary | Telugu Reference Bible |