Numbers - సంఖ్యాకాండము 14 | View All

1. అప్పుడు ఆ సర్వసమాజము ఎలుగెత్తి కేకలు వేసెను; ప్రజలు ఆ రాత్రి యెలుగెత్తి యేడ్చిరి.
హెబ్రీయులకు 3:16-18

2. మరియు ఇశ్రాయేలీయులందరు మోషే అహరోనుల పైని సణుగుకొనిరి.
1 కోరింథీయులకు 10:10

3. ఆ సర్వసమాజము అయ్యో ఐగుప్తులో మేమేల చావలేదు? ఈ అరణ్యమందు మేమేల చావలేదు? మేము కత్తివాత పడునట్లు యెహోవా మమ్మును ఈ దేశములోనికి ఏల తీసికొని వచ్చెను? మా భార్యలు మా పిల్లలు కొల్లపోవుదురు; తిరిగి ఐగుప్తుకు వెళ్లుట మాకు మేలుకాదా? అని వారితో అనిరి.
అపో. కార్యములు 7:39

4. వారు మనము నాయకుని ఒకని నియమించుకొని ఐగుప్తునకు తిరిగి వెళ్లుదమని ఒకనితో ఒకడు చెప్పుకొనగా
అపో. కార్యములు 7:39

5. మోషే అహరోనులు ఇశ్రాయేలీయుల సర్వసమాజ సంఘము ఎదుట సాగిలపడిరి.

6. అప్పుడు దేశమును సంచరించి చూచినవారిలో నుండిన నూను కుమారుడగు యెహోషువయు యెఫున్నె కుమారుడగు కాలేబును బట్టలు చింపుకొని
మత్తయి 26:65, మార్కు 14:63

7. ఇశ్రాయేలీయుల సర్వసమాజముతో మేము సంచరించి చూచిన దేశము మిక్కిలి మంచి దేశము.

8. యెహోవా మనయందు ఆనందించినయెడల ఆ దేశములో మనలను చేర్చి దానిని మన కిచ్చును;. అది పాలు తేనెలు ప్రవహించుదేశము.

9. మెట్టుకు మీరు యెహోవా మీద తిరుగబడకుడి, ఆ దేశ ప్రజలకు భయపడకుడి, వారు మనకు ఆహారమగుదురు, వారి నీడ వారి మీదనుండి తొలగిపోయెను. యెహోవా మనకు తోడై యున్నాడు, వారికి భయపడకుడనిరి. ఆ సర్వసమాజము వారిని రాళ్లతో కొట్టి చంపవలెననగా

10. ప్రత్యక్షపు గుడారములో యెహోవా మహిమ ఇశ్రాయేలీయుల కందరికి కనబడెను.

11. యెహోవా ఎన్నాళ్ల వరకు ఈ ప్రజలు నన్ను అలక్ష్యము చేయుదురు? ఎన్నాళ్లవరకు నేను వారి మధ్యను చేసిన సూచకక్రియలన్నిటిని చూచి నన్ను నమ్మకయుందురు?

12. నేను వారికి స్వాస్థ్యమియ్యక తెగులుచేత వారిని హతముచేసి, యీ జనముకంటె మహా బలముగల గొప్ప జనమును నీవలన పుట్టించెదనని మోషేతో చెప్పగా

13. మోషే యెహోవాతో ఇట్లనెను ఆలాగైతే ఐగుప్తీయులు దానిగూర్చి విందురు; నీవు నీ బలముచేత ఈ జనమును ఐగుప్తీయులలోనుండి రప్పించితివిగదా; వీరు ఈ దేశనివాసులతో ఈ సంగతి చెప్పియుందురు.

14. యెహోవా అను నీవు ఈ ప్రజల మధ్యనున్నావనియు, యెహోవా అను నీవు ముఖాముఖిగా కనబడిన వాడవనియు, నీ మేఘము వారిమీద నిలుచుచున్నదనియు, నీవు పగలు మేఘస్తంభములోను రాత్రి అగ్నిస్తంభములోను వారి ముందర నడుచుచున్నావనియు వారు వినియున్నారు గదా.

15. కాబట్టి నీవు ఒక్క దెబ్బతో ఈ జనులను చంపిన యెడల నీ కీర్తినిగూర్చి వినిన జనములు

16. ప్రమాణ పూర్వకముగా తాను ఈ జనులకిచ్చిన దేశమందు వారిని చేర్చుటకు శక్తిలేక యెహోవా వారిని అరణ్యములో సంహరించెనని చెప్పుకొందురు.
1 కోరింథీయులకు 10:5

17. యెహోవా దీర్ఘశాంతుడును, కృపాతిశయుడును

18. దోషమును అతిక్రమమును పరిహరించువాడును, అపరాధిని నిరపరాధిగా ఎంచక మూడు నాలుగు తరములవరకు తండ్రుల దోషమును కుమారుల మీదికి తెచ్చువాడునై యున్నాడని నీవు చెప్పిన మాట చొప్పున నా ప్రభువుయొక్క బలము ఘనపరచబడును గాక

19. ఐగుప్తులోనుండి వచ్చినది మొదలుకొని యిదివరకు నీవు ఈ ప్రజలదోషమును పరిహరించి యున్నట్లు నీ కృపాతిశయమును బట్టి ఈ ప్రజల దోషమును దయచేసి క్షమించుమని యెహోవాతో చెప్పగా

20. యెహోవా నీ మాటచొప్పున నేను క్షమించియున్నాను.

21. అయితే నా జీవముతోడు, భూమి అంతయు యెహోవా మహిమతో నిండుకొనియుండును.
హెబ్రీయులకు 3:11

22. నేను ఐగుప్తులోను అరణ్యము లోను చేసిన సూచక క్రియలను నా మహిమను చూచిన యీ మనుష్యులందరు ఈ పది మారులు నా మాట వినక నన్ను పరిశోధించిరి.
హెబ్రీయులకు 3:18

23. కాగా వారి పితరులకు ప్రమాణ పూర్వకముగా నేనిచ్చిన దేశమును వారు చూడనే చూడరు; నన్ను అలక్ష్యము చేసినవారిలో ఎవరును దానిని చూడరు.
1 కోరింథీయులకు 10:5

24. నా సేవకుడైన కాలేబు మంచి మనస్సు కలిగి పూర్ణమనస్సుతో నన్ను అనుసరించిన హేతువుచేత అతడు పోయిన దేశములో అతని ప్రవేశపెట్టెదను.

25. అతని సంతతి దాని స్వాధీనపరచుకొనును. అమాలేకీయులును కనానీయులును ఆ లోయలో నివసించుచున్నారు. రేపు మీరు తిరిగి ఎఱ్ఱసముద్రపు మార్గముగా అరణ్యమునకు ప్రయాణమై పొండనెను.

26. మరియయెహోవా మోషే అహరోనులకు ఈలాగు సెలవిచ్చెను

27. నాకు విరోధముగా సణుగుచుండు ఈ చెడ్డ సమాజమును నేనెంతవరకు సహింపవలెను? ఇశ్రాయేలీయులు నాకు విరోధముగా సణుగుచున్న సణుగులను వినియున్నాను.

28. నీవు వారితో యెహోవా వాక్కు ఏదనగా నా జీవముతోడు; మీరు నా చెవిలో చెప్పినట్లు నేను నిశ్చయముగా మీయెడల చేసెదను.

29. మీ శవములు ఈ అరణ్యములోనే రాలును; మీ లెక్కమొత్తము చొప్పున మీలో లెక్కింపబడినవారందరు, అనగా ఇరువది ఏండ్లు మొదలుకొని పైప్రాయము గలిగి నాకు విరోధముగా సణగినవారందరు రాలిపోవుదురు.
హెబ్రీయులకు 3:17, 1 కోరింథీయులకు 10:5, యూదా 1:5

30. యెఫున్నె కుమారుడైన కాలేబును నూను కుమారుడైన యెహోషువయు తప్ప మిమ్మును నివసింపజేయుదునని నేను ప్రమాణముచేసిన దేశమందు మీలో ఎవరును ప్రవేశింపరు; ఇది నిశ్చయము.
1 కోరింథీయులకు 10:5, యూదా 1:5

31. అయితేవారు కొల్లపోవుదురని మీరు చెప్పిన మీ పిల్లలను నేను ఆ దేశములోపలికి రప్పించెదను; మీరు తృణీకరించిన దేశమును వారు స్వతం త్రించుకొనెదరు;

32. అయితే మీ శవములు ఈ అరణ్యములో రాలును.

33. మీ శవములు ఈ అరణ్యములో క్షయమగువరకు మీ పిల్లలు ఈ అరణ్యములో నలుబది ఏండ్లు తిరుగులాడుచు మీ వ్యభిచారశిక్షను భరించెదరు.
అపో. కార్యములు 7:36

34. మీరు ఆ దేశమును సంచరించి చూచిన నలుబది దినముల లెక్క ప్రకారము దినమునకు ఒక సంవత్సరము చొప్పున నలుబది సంవత్సరములు మీ దోషశిక్షను భరించి నేను మిమ్మును రోసివేసినట్టు తెలిసికొందురు.
అపో. కార్యములు 13:18

35. ఇది యెహోవా అను నేను చెప్పిన మాట; నాకు విరోధముగా కూడిన చెడ్డదగు ఈ సర్వ సమాజమునకు నిశ్చయముగా దీని చేసెదను. ఈ అరణ్యములో వారు క్షీణించిపోవుదురు; ఇక్కడనే చనిపోవుదురు అనెను.
యూదా 1:5

36. ఆ దేశమును సంచరించి చూచుటకై మోషేచేత పంపబడి తిరిగి వచ్చి ఆ దేశమునుగూర్చి చెడ్డసమాచారము చెప్పుటవలన సర్వ సమాజము అతనిమీద సణుగునట్లు చేసిన మనుష్యులు,
1 కోరింథీయులకు 10:10

37. అనగా ఆ దేశమునుగూర్చి చెడ్డ సమాచారము చెప్పిన మనుష్యులు యెహోవా సన్నిధిని తెగులుచేత చనిపోయిరి.

38. అయితే ఆ దేశమును సంచరించి చూచిన మనుష్యులలో నూను కుమారుడగు యెహోషువయు యెఫున్నె కుమారుడగు కాలేబును బ్రదికిరి.

39. మోషే ఇశ్రాయేలీయులందరితో ఆ మాటలు చెప్పగా ఆ జనులు చాల దుఃఖించిరి.

40. వారు ఉదయమున లేచి ఆ కొండ కొనమీదికెక్కి చిత్తమండి, మేము పాపము చేసిన వారము, యెహోవా చెప్పిన స్థలమునకు వెళ్లుదుము అనిరి.

41. అప్పుడు మోషే ఇది ఏల? మీరు యెహోవా మాట మీరు చున్నారేమి?

42. అది కొనసాగదు. యెహోవా మీ మధ్యను లేడు గనుక మీ శత్రువులయెదుట హతము చేయబడుదురు; మీరు సాగిపోకుడి.

43. ఏలయనగా అమాలేకీయులు కనానీయులు మీకంటె ముందుగా అక్కడికి చేరియున్నారు; మీరు ఖడ్గముచేత కూలుదురు; మీరు యెహోవాను అనుసరించుట మానితిరి గనుక ఇక యెహోవా మీకు తోడైయుండడని చెప్పెను.

44. అయితే వారు మూర్ఖించి ఆ కొండకొన కెక్కిపోయిరి; అయినను యెహోవా నిబంధన మందసమైనను మోషేయైనను పాళెములోనుండి బయలు వెళ్లలేదు.

45. అప్పుడు ఆ కొండమీద నివాసముగానున్న అమాలేకీయులును కనానీయులును దిగి వచ్చి వారిని కొట్టి హోర్మావరకు వారిని తరిమి హతము చేసిరి.Powered by Sajeeva Vahini Study Bible (Beta). Copyright© Sajeeva Vahini. All Rights Reserved.
Numbers - సంఖ్యాకాండము 14 - బైబిల్ అధ్యయనం - Telugu Study Bible - Adhyayana Bible
గూఢచారుల ఖాతాలో ప్రజలు గొణుగుతున్నారు. (1-4) 
దేవునిపై నమ్మకం లేని వ్యక్తులు తమను తాము దుఃఖానికి గురిచేస్తారు. లోకంలో విచారంగా ఉండడం వల్ల చెడు జరిగే అవకాశం ఉంది. ఇశ్రాయేలీయులు మోషే మరియు అహరోనులకు ఫిర్యాదు చేసారు మరియు క్రమంగా దేవునికి ఫిర్యాదు చేశారు. వారు ఎటువంటి కారణం లేకుండా సంతోషంగా ఉన్నారు మరియు వారు కలిగి ఉన్న వాటిని అభినందించలేదు. బలమైన భావోద్వేగాలు ప్రజలను మూర్ఖంగా ప్రవర్తించేలా చేయడం ఎంత వెర్రితనం. వారు దేవుని పక్కన సంతోషంగా జీవించడం కంటే దేవుని చేత శిక్షించబడతారు మరియు చనిపోతారు. చివరికి, వారు కనానుకు వెళ్లడానికి బదులు ఈజిప్టుకు తిరిగి వెళ్లాలని నిర్ణయించుకున్నారు. ప్రజలు దేవుని సలహాను పాటించకపోతే, వారికే సమస్యలు వస్తాయి. వారు అతని మాట వినకపోతే దేవుని సహాయం పొందుతారని వారు ఆశించలేరు. దేవుడు కోరుకున్నది చేయడం కష్టమని వారు భావించినప్పటికీ, వారి పాత మార్గాల్లోకి వెళ్లడం మరింత కష్టం. కొన్నిసార్లు మనం జీవితంలో ఎక్కడ ఉన్నామో దానితో మనం సంతోషంగా ఉండలేము, కానీ మనం దానిని అనుమతించినట్లయితే మనల్ని అసంతృప్తికి గురిచేసేవి ఎప్పుడూ ఉంటాయి. విషయాలను మెరుగుపరచడానికి ఉత్తమ మార్గం మంచి వైఖరిని కలిగి ఉండటం. దేవుని సలహాను విస్మరించి, మన స్వంత మార్గంలో పనులు చేయడం తెలివైన పని కాదు ఎందుకంటే అది చెడు పరిణామాలకు దారి తీస్తుంది. 

జాషువా మరియు కాలేబు ప్రజల కోసం శ్రమించారు. (5-10) 
ప్రజలు తమకు ఇచ్చిన మంచి వస్తువులను పారేయడం చూసి మోషే, అహరోనులు ఆశ్చర్యపోయారు. కాలేబు మరియు యెహోషువ ప్రజలు అక్కడికి చేరుకోవడం కష్టమైనప్పటికీ, తాము వెళ్లబోయే దేశం మంచిదని ప్రజలకు చెప్పారు. దేవుడిని అనుసరించడం ఎంత మంచిదో ప్రజలకు తెలిస్తే, అతను కోరినది చేయడానికి వారు పట్టించుకోరు. వారు వెళ్లబోయే దేశంలోని ప్రజలకు బలమైన గోడలు ఉన్నప్పటికీ, దేవుడు వారిని విడిచిపెట్టాడు మరియు వారు సురక్షితంగా లేరు. ఇశ్రాయేలు గుడారాలలో నివసించవచ్చు, కానీ వారు దేవునిచే రక్షించబడ్డారు. దేవునికి వ్యతిరేకంగా తిరుగుబాటు చేసే వ్యక్తులు నాశనమవుతారు, కానీ దేవునికి నమ్మకంగా ఉన్నవారు అతనిచే రక్షించబడతారు. 

దైవిక బెదిరింపులు, మోషే మధ్యవర్తిత్వం. (11-19) 
ఇశ్రాయేలు ప్రజలు చెడ్డ పనులు చేసినా క్షమించమని మోషే దేవుణ్ణి అడిగాడు. యేసు తన పట్ల అసభ్యంగా ప్రవర్తించే వారి కోసం ఎలా ప్రార్థించాడో అలాగే ఉంది. ప్రజలు ఇబ్బందుల్లో పడకుండా దేవుడు వారిని క్షమించాలని మోషే నిజంగా కోరుకున్నాడు. దేవుడు చాలా దయగలవాడు, క్షమించేవాడు కాబట్టి వారిని క్షమించాలని చెప్పాడు.

గొణుగుడు వాగ్దానం చేసిన భూమిలోకి ప్రవేశించడాన్ని నిషేధించారు. (20-35) 
ప్రజలకు హాని చేయవద్దని మోషే దేవుణ్ణి కోరాడు, దేవుడు ఆలకించాడు. కానీ దేవుని వాగ్దానాన్ని నమ్మని వారు దాని ప్రయోజనం పొందలేరు. మంచి భూమిని మెచ్చుకోని వ్యక్తులు అక్కడ నివసించలేరు. దేవుని వాగ్దానము వారి పిల్లల కొరకు నిలబెట్టబడును. కొంతమంది అరణ్యంలో చనిపోవాలని కోరుకున్నారు, మరియు వారి పాపం కారణంగా దేవుడు వారిని అనుమతించాడు. వారి స్వంత తప్పుల వల్ల వారు బాధపడ్డారు. వారి పాపాల కారణంగా దేవుడు తన వాగ్దానాన్ని ఉల్లంఘిస్తాడు, ఎందుకంటే వారు తనను విడిచిపెట్టే వరకు అతను ఎవరినీ విడిచిపెట్టడు. మీరు చెడు ఎంపికలు చేస్తూనే ఉంటే, మీరు పర్యవసానాలను అనుభవిస్తారు మరియు అది మీ వినాశనానికి దారి తీస్తుంది. కానీ, 20 ఏళ్లలోపు ఉన్న మీ చిన్నపిల్లలు, మీరు దేవుణ్ణి నమ్మకపోవడం వల్ల హాని జరుగుతుందని మీరు చెప్పారని, వారు సురక్షితంగా ఉండేలా చూస్తాను. ఎవరు తప్పు చేసారో మరియు ఎవరు చేయలేదని మరియు దోషులను మాత్రమే శిక్షించగలరని దేవుడు వారికి చూపిస్తాడు. ఈ విధంగా, దేవుడు అతని ప్రేమ మరియు దయను పూర్తిగా తీసివేయడు. 

దుష్ట గూఢచారుల మరణం. (36-39) 
చెడ్డ పనులు చేసిన పదిమందికి ఆకస్మికంగా మరణశిక్ష విధించారు. దేవుడు తన ప్రజలకు ఇస్తానని వాగ్దానం చేసిన ప్రత్యేక స్థలం గురించి వారు అబద్ధాలు చెప్పారు మరియు చెడుగా చెప్పారు. ఇది దేవునికి చాలా కోపం తెప్పించింది ఎందుకంటే ఇది ప్రజలు దేవుణ్ణి మరియు అతని మతాన్ని ఇష్టపడకుండా చేసింది. వారు తప్పు అని చెప్పినప్పుడు వారు చేసిన దానికి జాలిపడి ఉంటే, వారు శిక్షను తప్పించుకోగలరు. కానీ బదులుగా, వారు శిక్షించబడినప్పుడు మాత్రమే జాలిపడ్డారు, అది వారికి సహాయం చేయలేదు. ఇది ప్రజలు చాలా విచారంగా ఉన్న చెడ్డ ప్రదేశంలో ఏడ్వడం లాంటిది, కానీ చెడు విషయాలు దూరంగా ఉండవు. చెడు పనులు చేసినందుకు శిక్ష చాలా బాధాకరమైన మరియు బాధాకరమైన ప్రదేశంలో ఉండటం లాంటిది, కానీ ఏడ్చినా అది బాగుపడదు. 

ఇప్పుడు భూమిపై దాడి చేసే ప్రజల ఓటమి. (40-45)
ఇశ్రాయేలీయులు అని పిలువబడే కొందరు వ్యక్తులు కనాను అనే ప్రాంతానికి వెళ్లాలని కోరుకున్నారు, కానీ వారు చాలా కాలం వేచి ఉన్నారు మరియు అది ఫలించలేదు. చాలా ఆలస్యం అయ్యే వరకు వేచి ఉండకుండా, మనకు అవకాశం ఉన్నప్పుడే సరైన పని చేయడంలో గంభీరంగా ఉండటం ముఖ్యం. మనం చేయవలసిన పనిని మనం చేయకపోతే, మనం సురక్షితంగా లేము మరియు మనం ఇబ్బందుల్లో పడవచ్చు. దేవుడు ఇశ్రాయేలీయులకు ఏమి చేయాలో చెప్పాడు, కానీ వారు వినలేదు మరియు దానికి విరుద్ధంగా చేసారు. దేవుని నియమాలను పాటించని వ్యక్తులు ఆయనకు వ్యతిరేకంగా ఉన్నారని ఇది చూపిస్తుంది. ప్రజలు దేవుణ్ణి విశ్వసించలేదు మరియు ఆయన లేకుండా తామే పనులు చేయగలమని భావించారు. ఫలితంగా, వారి లక్ష్యం విఫలమైంది మరియు వారు పరిణామాలను చవిచూశారు. దేవుడిని మన స్నేహితుడిగా కలిగి ఉండటం మరియు ఇతరులతో శాంతి మరియు జీవితంలో విజయం సాధించడానికి ఆయనను ప్రేమించడం చాలా ముఖ్యం. ఇజ్రాయెల్ యొక్క తప్పు నుండి నేర్చుకుందాం మరియు మనలను శాశ్వతమైన విశ్రాంతికి నడిపించడానికి దేవుని దయ, శక్తి, వాగ్దానం మరియు సత్యంపై ఆధారపడదాం.Shortcut Links
సంఖ్యాకాండము - Numbers : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary | Telugu Reference Bible |