Matthew - మత్తయి సువార్త 1 | View All

5. నయస్సోను శల్మానును కనెను, శల్మాను రాహాబునందు బోయజును కనెను, బోయజు రూతునందు ఓబేదును కనెను, ఓబేదు యెష్షయిని కనెను;
రూతు 4:13, రూతు 4:17-22, 1 దినవృత్తాంతములు 2:10-12

6. యెష్షయి రాజైన దావీదును కనెను. ఊరియా భార్యగానుండిన ఆమెయందు దావీదు సొలొమోనును కనెను.
రూతు 4:17, రూతు 4:22, 2 సమూయేలు 12:24, 1 దినవృత్తాంతములు 2:13-15

7. సొలొమోను రెహబామును కనెను; రెహబాము అబీయాను కనెను, అబీయా ఆసాను కనెను;
1 దినవృత్తాంతములు 3:10-14

8. ఆసా యెహోషాపాతును కనెను, యెహోషాపాతు యెహోరామును కనెను, యెహోరాము ఉజ్జియాను కనెను;

9. ఉజ్జియా యోతామును కనెను, యోతాము ఆహాజును కనెను, ఆహాజు హిజ్కియాను కనెను;

10. హిజ్కియా మనష్షేను కనెను, మనష్షే ఆమోనును కనెను, ఆమోను యోషీయాను కనెను;

12. బబులోనుకు కొనిపోబడిన తరువాత యెకొన్యా షయల్తీ యేలును కనెను, షయల్తీయేలు జెరుబ్బాబెలును కనెను;
1 దినవృత్తాంతములు 3:17, 1 దినవృత్తాంతములు 3:19, ఎజ్రా 3:2

13. జెరుబ్బాబెలు అబీహూదును కనెను, అబీహూదు ఎల్యా కీమును కనెను, ఎల్యాకీము అజోరును కనెను;

14. అజోరు సాదోకును కనెను, సాదోకు ఆకీమును కనెను, ఆకీము ఎలీహూదును కనెను;

15. ఎలీహూదు ఎలియాజరును కనెను, ఎలియాజరు మత్తానును కనెను, మత్తాను యాకో బును కనెను;

16. యాకోబు మరియ భర్తయైన యోసేపును కనెను, ఆమెయందు క్రీస్తు అనబడిన యేసు పుట్టెను.

17. ఇట్లు అబ్రాహాము మొదలుకొని దావీదు వరకు తరము లన్నియు పదునాలుగు తరములు. దావీదు మొదలుకొని యూదులు బబులోనుకు కొనిపోబడిన కాలమువరకు పదు నాలుగు తరములు; బబులోనుకు కొనిపోబడినది మొదలు కొని క్రీస్తు వరకు పదునాలుగు తరములు.

18. యేసు క్రీస్తు జననవిధ మెట్లనగా, ఆయన తల్లియైన మరియ యోసేపునకు ప్రధానము చేయబడిన తరువాత వారేకము కాకమునుపు ఆమె పరిశుద్ధాత్మవలన గర్భవతిగా ఉండెను.
నిర్గమకాండము 33:20

19. ఆమె భర్తయైన యోసేపు నీతిమంతుడైయుండి ఆమెను అవమానపరచనొల్లక రహస్యముగా ఆమెను విడనాడ ఉద్దేశించెను.

20. అతడు ఈ సంగతులను గూర్చి ఆలోచించుకొనుచుండగా, ఇదిగో ప్రభువు దూత స్వప్నమందు అతనికి ప్రత్యక్షమై దావీదు కుమారుడవైన యోసేపూ, నీ భార్యయైన మరియను చేర్చు కొనుటకు భయపడకుము, ఆమె గర్భము ధరించినది పరిశుద్ధాత్మవలన కలిగినది;

21. తన ప్రజలను వారి పాపములనుండి ఆయనే రక్షించును గనుక ఆయనకు యేసు అను పేరు పెట్టుదువనెను.

22. ఇదిగో కన్యక గర్భవతియై కుమారుని కనును ఆయనకు ఇమ్మానుయేలను పేరు పెట్టుదురు

23. అని ప్రభువు తన ప్రవక్తద్వారా పలికిన మాట నెరవేరు నట్లు ఇదంతయు జరిగెను. ఇమ్మానుయేలను పేరునకు భాషాంతరమున దేవుడు మనకు తోడని అర్థము.
యెషయా 7:14, యెషయా 8:8, యెషయా 8:10

24. యోసేపు నిద్రమేలుకొని ప్రభువు దూత తనకు ఆజ్ఞాపించిన ప్రకారముచేసి, తన భార్యను చేర్చుకొని

25. ఆమె కుమారుని కను వరకు ఆమెను ఎరుగకుండెను; అతడు ఆ కుమారునికి యేసు అను పేరు పెట్టెను.Powered by Sajeeva Vahini Study Bible (Beta). Copyright© Sajeeva Vahini. All Rights Reserved.
Matthew - మత్తయి సువార్త 1 - బైబిల్ అధ్యయనం - Telugu Study Bible - Adhyayana Bible

యేసు వంశావళి. (1-17) 
మన రక్షకుని వంశావళికి సంబంధించి, దాని ప్రాథమిక ప్రయోజనాన్ని అర్థం చేసుకోవడం చాలా అవసరం. ఈ వంశవృక్షం ప్రయోజనం లేనిది కాదు, లేదా ప్రముఖ వ్యక్తుల వంశాల విషయంలో తరచుగా జరిగే ప్రగల్భాల ప్రదర్శన కాదు. బదులుగా, మన ప్రభువైన యేసు మెస్సీయ ఉద్భవించాల్సిన దేశం మరియు కుటుంబానికి చెందినవారని నిర్ధారించడానికి ఇది ఉపయోగపడుతుంది. ఆశీర్వాదం యొక్క వాగ్దానం ప్రత్యేకంగా అబ్రహం మరియు అతని వారసులకు చేయబడింది, అయితే దావీదు మరియు అతని వారసులకు ఆధిపత్యం యొక్క వాగ్దానం ఇవ్వబడింది. క్రీస్తు అబ్రాహాము నుండి వస్తాడని ముందే చెప్పబడింది 2 సమూయేలు 7:12 కీర్తనల గ్రంథము 89:3 కీర్తనల గ్రంథము 132:11లో చూసినట్లు). కాబట్టి, యేసును డేవిడ్ కుమారుడిగా మరియు అబ్రహాము కుమారుడిగా గుర్తించలేకపోతే, అతను మెస్సీయగా పరిగణించబడడు. ఈ వంశావళి చక్కగా నమోదు చేయబడిన రికార్డుల ద్వారా ఈ వంశానికి సంబంధించిన ఖచ్చితమైన సాక్ష్యాలను అందిస్తుంది.
దేవుని కుమారుడు మానవ స్వభావాన్ని స్వీకరించడానికి ఎంచుకున్నప్పుడు, అతను మన పడిపోయిన మరియు దయనీయ స్థితిలో మనకు దగ్గరగా వచ్చాడు, అయినప్పటికీ అతను పాపం నుండి పూర్తిగా విముక్తి పొందాడు. ఆయన వంశావళిలోని పేర్లను మనం పరిశీలిస్తున్నప్పుడు, మానవాళిని రక్షించడానికి మహిమగల ప్రభువు తనను తాను ఎంతగా తగ్గించుకున్నాడో మనం ఎన్నటికీ మరచిపోకూడదు.

యోసేపుకు ఒక దేవదూత కనిపించాడు. (18-25)
దేవుని కుమారుడు ఈ భూసంబంధమైన రాజ్యంలోకి దిగే పరిస్థితులను పరిశీలిద్దాం, తద్వారా మనం ప్రపంచంలోని నశ్వరమైన గౌరవాల కంటే ఆధ్యాత్మిక భక్తి మరియు పవిత్రతకు విలువనివ్వగలము. క్రీస్తు మానవ రూపాన్ని పొందడం యొక్క లోతైన రహస్యం మన గౌరవం కోసం ఉద్దేశించబడింది, సమగ్ర పరిశోధన కోసం కాదు. ఆదాము వారసులందరినీ పీడిస్తున్న అసలు పాపం ద్వారా కలుషితం కాకుండా ఉంటూనే క్రీస్తు మన మానవ స్వభావాన్ని స్వీకరించే విధంగా ఇది నియమించబడింది.
ఆలోచించకుండా ప్రవర్తించే వారికి కాదు, ఆలోచనాపరులకే దేవుడు మార్గదర్శకత్వం వహిస్తాడని గమనించండి. దేవుడు తన ప్రజలు అనిశ్చిత స్థితిలో ఉన్నప్పుడు వారికి తన జ్ఞానాన్ని అందజేస్తాడు. దివ్యమైన ఓదార్పులు ఆత్మను కలవరపరిచే ఆలోచనలతో పెనవేసుకున్నప్పుడు గొప్ప ఆనందాన్ని కలిగిస్తాయి. మేరీ ప్రపంచ రక్షకుడికి జన్మనిస్తుందని యోసేపు‌కు తెలియజేయబడింది మరియు అతనికి యేసు అని పేరు పెట్టాలి, ఇది "రక్షకుడు" అని సూచిస్తుంది. ఈ పేరు, యేసు, జాషువాతో సమానం, మరియు దాని ప్రాముఖ్యత స్పష్టంగా ఉంది: క్రీస్తు తనను విశ్వసించే వారిని వారి పాపాల నుండి రక్షిస్తాడు. తన ప్రాయశ్చిత్త త్యాగం ద్వారా పాపపు అపరాధం నుండి మరియు తన కృప యొక్క శక్తి ద్వారా పాపం యొక్క ఆధిపత్యం నుండి వారిని రక్షించాడు. పాపం నుండి వారిని రక్షించడం ద్వారా, అతను వారిని దైవిక కోపం, శాపం మరియు ఇహలోకం మరియు ఇహలోకంలో అన్ని రకాల బాధల నుండి విముక్తి చేస్తాడు. క్రీస్తు తన ప్రజలను వారి పాపాలలో కాకుండా వారి పాపాల నుండి రక్షించడానికి మరియు పాపుల సహవాసం నుండి తన వద్దకు వారిని విమోచించడానికి వచ్చాడు, ఎందుకంటే అతను పాపం లేనివాడు.
యోసేపు వెంటనే మరియు ఇష్టపూర్వకంగా దేవదూత సూచనలను ఎటువంటి సందేహం లేదా వివాదం లేకుండా పాటించాడు. వ్రాతపూర్వక వాక్యంలో వివరించబడిన సాధారణ సూత్రాలను అన్వయించడం ద్వారా, మన జీవితంలోని అన్ని ముఖ్యమైన సందర్భాలలో దేవుని మార్గదర్శకత్వాన్ని వెతకాలి, సురక్షితమైన మరియు ఓదార్పునిచ్చే మార్గాన్ని నిర్ధారిస్తుంది.Shortcut Links
మత్తయి - Matthew : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary | Telugu Reference Bible |