Matthew - మత్తయి సువార్త 14 | View All

1. ఆ సమయమందు చతుర్థాధిపతియైన హేరోదు యేసునుగూర్చిన సమాచారము విని

2. ఇతడు బాప్తిస్మమిచ్చు యోహాను; అతడు మృతులలోనుండి లేచి యున్నాడు; అందువలననే అద్భుతములు అతనియందు క్రియారూపకములగుచున్నవని తన సేవకులతో చెప్పెను.

3. ఏలయనగానీవు నీ సోదరుడైన ఫిలిప్పు భార్యయగు హేరోదియను ఉంచుకొనుట న్యాయము కాదని యోహాను చెప్పగా,
లేవీయకాండము 18:16, లేవీయకాండము 20:21

4. హేరోదు ఆమె నిమిత్తము యోహానును పట్టుకొని బంధించి చెరసాలలో వేయించి యుండెను.
లేవీయకాండము 18:16, లేవీయకాండము 20:21

5. అతడు ఇతని చంపగోరెను గాని జనసమూహము ఇతనిని ప్రవక్తయని యెంచినందున వారికి భయపడెను.

6. అయితే హేరోదు జన్మదినోత్సవము వచ్చినప్పుడు హేరోదియ కుమార్తె వారిమధ్య నాట్యమాడి హేరోదును సంతోష పరచెను

7. గనుకఆమె ఏమి అడిగినను ఇచ్చెదనని అతడు ప్రమాణపూర్వకముగా వాగ్దానము చేసెను.

8. అప్పుడామె తనతల్లిచేత ప్రేరేపింపబడినదై బాప్తిస్మమిచ్చు యోహాను తలను ఇక్కడ పళ్లెములో పెట్టి నా కిప్పించుమని యడిగెను.

9. రాజు దుఃఖపడినను తాను చేసిన ప్రమాణము నిమిత్తమును, తనతో కూడ భోజనమునకు కూర్చున్నవారి నిమిత్తమును ఇయ్యనాజ్ఞాపించి

10. బంట్రౌతును పంపి చెరసాలలో యోహాను తల గొట్టించెను.

11. వాడతని తల పళ్లెములోపెట్టి తెచ్చి ఆ చిన్నదానికిచ్చెను; ఆమె తన తల్లియొద్దకు దాని తీసికొని వచ్చెను.

12. అంతట యోహాను శిష్యులు వచ్చి శవమును ఎత్తికొనిపోయి పాతి పెట్టి యేసునొద్దకువచ్చి తెలియజేసిరి.

13. యేసు ఆ సంగతి విని దోనె యెక్కి, అక్కడనుండి అరణ్యప్రదేశమునకు ఏకాంతముగా వెళ్లెను. జనసమూహములు ఆ సంగతి విని, పట్టణములనుండి కాలినడకను ఆయనవెంట వెళ్లిరి.

14. ఆయన వచ్చి ఆ గొప్ప సమూహమును చూచి, వారిమీద కనికరపడి, వారిలో రోగులైన వారిని స్వస్థపరచెను.

15. సాయంకాలమైనప్పుడు శిష్యు లాయనయొద్దకు వచ్చిఇది అరణ్యప్రదేశము, ఇప్పటికే ప్రొద్దుపోయెను, ఈ జనులు గ్రామములలోనికి వెళ్లి భోజనపదార్థములు కొనుక్కొనుటకై వారిని పంపివేయమని చెప్పిరి.

16. యేసువారు వెళ్లనక్కరలేదు, మీరే వారికి భోజనము పెట్టుడని వారితో చెప్పగా

17. వారు ఇక్కడ మనయొద్ద అయిదు రొట్టెలును రెండు చేపలును తప్ప మరేమియు లేదని ఆయనతో చెప్పిరి.

18. అందు కాయన వాటిని నాయొద్దకు తెండని చెప్పి

19. పచ్చికమీద కూర్చుండుడని జనులకాజ్ఞాపించి, ఆ అయిదు రొట్టెలను రెండు చేపలను పట్టుకొని ఆకాశమువైపు కన్నులెత్తి ఆశీర్వదించి ఆ రొట్టెలు విరిచి శిష్యులకిచ్చెను, శిష్యులు జనులకు వడ్డించిరి.

20. వారందరు తిని తృప్తిపొందిన తరువాత మిగిలిన ముక్కలు పండ్రెండు గంపల నిండ ఎత్తిరి
2 రాజులు 4:43-44

21. స్త్రీలును పిల్లలును గాక తినినవారు ఇంచుమించు అయిదు వేలమంది పురుషులు.

22. వెంటనే ఆ జనసమూహములను తాను పంపివేయునంతలో తన శిష్యులు దోనె యెక్కి తనకంటె ముందుగా అద్దరికి వెళ్లవలెనని ఆయన వారిని బలవంతము చేసెను.

23. ఆయన ఆ జనసమూహములను పంపివేసి, ప్రార్థనచేయుటకు ఏకాంతముగా కొండయెక్కి పోయి, సాయంకాలమైనప్పుడు ఒంటరిగా ఉండెను.

24. అప్పటికాదోనె దరికి దూరముగనుండగా గాలి యెదురైనందున అలలవలన కొట్ట బడుచుండెను.

25. రాత్రి నాలుగవ జామున ఆయన సముద్రముమీద నడుచుచు వారియొద్దకు వచ్చెను

26. ఆయన సముద్రముమీద నడుచుట శిష్యులు చూచి తొందరపడి, భూతమని చెప్పుకొని భయముచేత కేకలువేసిరి.

27. వెంటనే యేసుధైర్యము తెచ్చుకొనుడి; నేనే, భయపడకుడనివారితో చెప్పగా

28. పేతురు ప్రభువా, నీవే అయితే నీళ్లమీద నడిచి నీయొద్దకు వచ్చుటకు నాకు సెలవిమ్మని ఆయనతో అనెను.

29. ఆయన రమ్మనగానే పేతురు దోనెదిగి యేసునొద్దకు వెళ్లుటకు నీళ్లమీద నడచెను గాని

30. గాలిని చూచి భయపడి మునిగిపోసాగి - ప్రభువా, నన్ను రక్షించుమని కేకలువేసెను.

31. వెంటనే యేసు చెయ్యిచాపి అతని పట్టుకొని అల్పవిశ్వాసీ, యెందుకు సందేహపడితివని అతనితో చెప్పెను.

32. వారు దోనె యెక్కినప్పుడు గాలి అణిగెను.

33. అంతట దోనెలో నున్నవారు వచ్చినీవు నిజముగా దేవుని కుమారుడవని చెప్పి ఆయనకు మ్రొక్కిరి.
యెహోషువ 5:14-15

34. వారద్దరికి వెళ్లి గెన్నేసరెతు దేశమునకు వచ్చిరి.

35. అక్కడి జనులు ఆయనను గుర్తుపట్టి, చుట్టుపట్లనున్న ఆ ప్రదేశమంతటికి వర్తమానము పంపి, రోగులనందరిని ఆయన యొద్దకు తెప్పించి

36. వీరిని నీ వస్త్రపుచెంగు మాత్రము ముట్టనిమ్మని ఆయనను వేడుకొనిరి; ముట్టినవారందరును స్వస్థతనొందిరి.Powered by Sajeeva Vahini Study Bible (Beta). Copyright© Sajeeva Vahini. All Rights Reserved.
Matthew - మత్తయి సువార్త 14 - బైబిల్ అధ్యయనం - Telugu Study Bible - Adhyayana Bible

యోహాను బాప్టిస్ట్ మరణం. (1-12) 
మనస్సాక్షి యొక్క నిరంతర హింస మరియు అపరాధం, ఇతర సాహసోపేతమైన తప్పిదాల వలె, హేరోదు తనను తాను వదిలించుకోలేకపోయాడు, ఇది అతనిలాంటి వ్యక్తులకు రాబోయే తీర్పు మరియు భవిష్యత్తులో బాధలకు సాక్ష్యంగా మరియు హెచ్చరికలుగా ఉపయోగపడుతుంది. ఏది ఏమైనప్పటికీ, నిజమైన మార్పిడికి గురికాకుండానే నమ్మకం యొక్క భయాన్ని అనుభవించవచ్చని గుర్తించడం చాలా ముఖ్యం. వ్యక్తులు సువార్తకు మద్దతు ఇస్తున్నట్లు చెప్పినప్పటికీ, పాపాత్మకమైన ప్రవర్తనలో నిమగ్నమవ్వడాన్ని కొనసాగించినప్పుడు, మనం వారి స్వీయ-వంచనను ప్రారంభించకూడదు; బదులుగా, యోహాను చేసినట్లుగా మనం మన మనస్సాక్షిని అనుసరించాలి. కొందరు దీనిని అసభ్యత మరియు అత్యుత్సాహం అని లేబుల్ చేయవచ్చు, అయితే తప్పుడు విశ్వాసులు లేదా పిరికి క్రైస్తవులు దీనిని సభ్యత లోపమని విమర్శించవచ్చు. అయినప్పటికీ, అత్యంత బలీయమైన విరోధులు కూడా ప్రభువు అనుమతించినంత వరకు మాత్రమే వెళ్ళగలరు.
యోహాను‌ను ఉరితీయడం వల్ల ప్రజలలో తిరుగుబాటును ప్రేరేపించవచ్చని హేరోదు భయపడ్డాడు, నిజానికి అది అలా చేయలేదు. అయినప్పటికీ, అది తనకు వ్యతిరేకంగా తన స్వంత మనస్సాక్షిని కూడా రెచ్చగొడుతుందని అతను ఎప్పుడూ భావించలేదు, అది నిజంగానే చేసింది. ప్రజలు తమ చర్యలకు భూసంబంధమైన శిక్ష యొక్క పర్యవసానాలను భయపడవచ్చు కానీ వారికి ఎదురుచూసే శాశ్వతమైన శాపం గురించి కాదు. ప్రాపంచిక ఉల్లాసం మరియు వేడుకలు తరచుగా దేవుని అనుచరులకు వ్యతిరేకంగా దుష్ప్రణాళికలను అమలు చేయడానికి అవకాశాలను అందిస్తాయి. హేరోదు పనికిమాలిన నృత్యానికి బహుమతులు ఇవ్వడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాడు, అయితే అతను తన ఆత్మ యొక్క మోక్షాన్ని కోరిన దైవభక్తిగల వ్యక్తిని జైలులో పెట్టాలని మరియు మరణానికి ఆదేశించాడు.
హేరోదు యొక్క సమ్మతి క్రింద యోహాను పట్ల నిజమైన ద్వేషం ఉంది; లేకుంటే, హేరోదు తన వాగ్దానాన్ని తిరస్కరించే మార్గాలను అన్వేషించేవాడు. అధీనంలో ఉన్న గొర్రెల కాపరులపై దాడి చేసినప్పుడు, గొర్రెలు చెల్లాచెదురైపోనవసరం లేదు, ఎందుకంటే వాటికి తిరుగులేని గొప్ప కాపరి ఉంది. క్రీస్తు వద్దకు రాకుండా ఉండటం కంటే కోరిక మరియు నష్టం ద్వారా క్రీస్తు వైపుకు ఆకర్షించబడటం ఉత్తమం.

ఐదు వేల మందికి అద్భుతంగా ఆహారం అందించారు. (13-21) 
క్రీస్తు మరియు అతని బోధనలు లేనప్పుడు, ప్రాపంచిక ప్రయోజనాలను అనుసరించే ముందు మన ఆత్మలకు ఆధ్యాత్మిక పోషణను కోరుతూ ఆయనను అనుసరించడం మన తెలివైన చర్య. క్రీస్తు మరియు అతని సువార్త యొక్క ఉనికి నిర్జనమైన పరిస్థితిని భరించగలిగేలా చేయదు, కానీ దానిని మనం చురుకుగా కోరుకునేదిగా మారుస్తుంది. కొద్దిపాటి రొట్టెలు కూడా సమూహాన్ని సంతృప్తిపరిచే వరకు క్రీస్తు యొక్క దైవిక శక్తి ద్వారా గుణించబడింది. మనం ప్రజల ఆత్మల క్షేమాన్ని కోరినప్పుడు, వారి భౌతిక అవసరాల పట్ల కూడా కనికరం చూపాలి. అదనంగా, పొదుపుగా ఉండటం ఔదార్యానికి పునాది కాబట్టి, మన భోజనంపై ఆశీర్వాదం కోరడం మరియు వ్యర్థాన్ని నివారించే అలవాటును పెంపొందించుకోవడం ఎల్లప్పుడూ గుర్తుంచుకోండి. ఈ అద్భుతంలో, మన నశిస్తున్న ఆత్మలను నిలబెట్టడానికి స్వర్గం నుండి దిగివచ్చిన జీవితపు రొట్టె యొక్క చిహ్నాన్ని మనం చూడవచ్చు. క్రీస్తు సువార్త యొక్క నిబంధనలు ప్రపంచానికి నిరాడంబరంగా మరియు సరిపోనివిగా అనిపించినప్పటికీ, విశ్వాసం మరియు కృతజ్ఞతతో తమ హృదయాలలో ఆయనలో పాలుపంచుకునే వారిని పూర్తిగా సంతృప్తిపరుస్తాయి.

యేసు సముద్రం మీద నడిచాడు. (22-33) 
దేవునితో మరియు వారి స్వంత ఆలోచనలతో ఒంటరిగా ఉండటంలో సాంత్వన పొందలేని వారు నిజంగా క్రీస్తు అనుచరులుగా పరిగణించబడరు. ప్రత్యేక సందర్భాలలో, మన హృదయాలు తెరిచి, స్వీకరించేవిగా ఉన్నప్పుడు, దేవుని ముందు మన అంతరంగిక ఆలోచనలు మరియు భావాలను కుమ్మరిస్తూ, వ్యక్తిగత ప్రార్థనలో ఎక్కువసేపు నిమగ్నమవ్వడం అభినందనీయమైన పద్ధతి. క్రీస్తు శిష్యులు తమ విధుల సమయంలో సవాళ్లను ఎదుర్కోవడం అసాధారణం కాదు. అయితే, అలా చేయడం ద్వారా, క్రీస్తు వారికి మరియు వారి తరపున తన కృపను మరింత సమృద్ధిగా వెల్లడి చేస్తాడు. తన ప్రజలను రక్షించడానికి అవసరమైన ఏదైనా మార్గాన్ని ఎంచుకునే స్వేచ్ఛ ఆయనకు ఉంది.
విమోచనగా కనిపించే క్షణాలు కూడా కొన్నిసార్లు దేవుని ప్రజలలో గందరగోళం మరియు గందరగోళానికి దారితీయవచ్చు, తరచుగా క్రీస్తు గురించిన అపార్థాల కారణంగా. క్రీస్తు సామీప్యత యొక్క నిశ్చయతను కలిగి ఉన్నవారిని మరియు ఆయనే తమ రక్షకుడని తెలిసినవారిని ఏదీ భయపెట్టకూడదు, మరణం కూడా కాదు. పీటర్ నీటిపై నడవడం పనికిమాలిన చర్య లేదా గొప్పగా చెప్పుకోలేదు కానీ యేసు వైపు ధైర్యంగా అడుగు పెట్టాడు మరియు ఈ ప్రయత్నంలో అతను అద్భుతంగా సమర్థించబడ్డాడు. ప్రత్యేక మద్దతు హామీ ఇవ్వబడింది మరియు ఊహించబడింది, అయితే ఇది ప్రధానంగా ఆధ్యాత్మిక సాధనలలో మంజూరు చేయబడుతుంది. మనం యేసును ఆయన దయతో మాత్రమే సమీపించగలము.
నీళ్లపై తన దగ్గరకు రావాలని క్రీస్తు పేతురును పిలిచినప్పుడు, అది ప్రభువు యొక్క శక్తిని ప్రదర్శించడమే కాకుండా పేతురు యొక్క స్వంత బలహీనతను ఎత్తిచూపడానికి కూడా ఉపయోగపడింది. ప్రభువు తన సేవకులను వినయపూర్వకంగా మరియు పరీక్షించడానికి మరియు అతని శక్తి మరియు దయ యొక్క పరిమాణాన్ని ప్రదర్శించడానికి ఎంపికలు చేయడానికి తరచుగా అనుమతిస్తాడు. మనము క్రీస్తు నుండి మన దృష్టిని మరల్చినప్పుడు మరియు ప్రత్యర్థి సవాళ్ల యొక్క విపరీతతపై దృష్టి కేంద్రీకరిస్తే, మనం తడబడటం ప్రారంభిస్తాము. అయినప్పటికీ, మనం ఆయనను పిలిచినప్పుడు, ఆయన తన చేయి చాచి మనలను రక్షిస్తాడు. క్రీస్తు అంతిమ రక్షకుడు, మరియు మోక్షాన్ని కోరుకునే వారు ఆయన వద్దకు వచ్చి విమోచన కోసం కేకలు వేయాలి. తరచుగా, మన తీవ్రమైన అవసరాన్ని గుర్తించినప్పుడు మాత్రమే మనం ఆయన వైపు తిరుగుతాము మరియు ఈ అవగాహన ఆయనను చేరుకోవడానికి మనల్ని బలవంతం చేస్తుంది. క్రీస్తు పేతురును మందలించాడు, ఎందుకంటే గొప్ప విశ్వాసం మన బాధలను చాలావరకు తగ్గిస్తుంది. మన విశ్వాసం క్షీణించినప్పుడు మరియు మన సందేహాలు ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు ప్రభువు అసంతృప్తి చెందుతాడు, ఎందుకంటే క్రీస్తు శిష్యులు అనిశ్చితితో నిండిపోవడానికి సమర్థనీయమైన కారణం లేదు. ప్రకంపనలతో కూడిన రోజు మధ్యలో కూడా, అతను సహాయం యొక్క స్థిరమైన మూలంగా ఉంటాడు. ప్రపంచ సృష్టికర్త మాత్రమే రొట్టెలను గుణించగలడు మరియు దాని గవర్నర్ మాత్రమే నీటి ఉపరితలంపై నడవగలడు. శిష్యులు తమ ముందున్న సాక్ష్యాలకు లొంగి తమ విశ్వాసాన్ని ఒప్పుకున్నారు. వారి ప్రతిస్పందన సరైనది, మరియు వారు క్రీస్తును ఆరాధించారు. దేవుణ్ణి సమీపించే వారు ముందుగా విశ్వసించాలి, దేవుణ్ణి విశ్వసించే వారు ఆయన దగ్గరకు వస్తారు హెబ్రీయులకు 11:6

యేసు రోగులను స్వస్థపరిచాడు. (34-36)
క్రీస్తు ఎక్కడికి వెళ్లినా, అతను నిరంతరం ఉపకార చర్యలను చేశాడు. బాధలో ఉన్నవారు అతనిని వెతుక్కుంటూ, వినయంతో మరియు సహాయం కోసం హృదయపూర్వక అభ్యర్థనలతో అతనిని సంప్రదించారు. క్రీస్తును ఎదుర్కొన్న ఇతరుల కథలు మనం ఆయన ఉనికిని వెతుకుతున్నప్పుడు మనల్ని నడిపించాయి మరియు ప్రేరేపించాయి. అతనితో పరిచయం ఏర్పడిన వారందరూ పూర్తి స్వస్థతను అనుభవించారు. క్రీస్తు స్వస్థత దోషరహితమైనది, అపరిపూర్ణతకు చోటు లేకుండా చేసింది. వ్యక్తులు క్రీస్తు గురించి లోతైన అవగాహన కలిగి ఉంటే మరియు వారి ఆత్మలను బాధించే రుగ్మతలను గుర్తించినట్లయితే, వారు అతని పరివర్తన ప్రభావాన్ని పొందేందుకు ఆసక్తిగా సమావేశమవుతారు. వైద్యం యొక్క శక్తి భౌతిక స్పర్శలో లేదని గమనించడం ముఖ్యం, కానీ వారి విశ్వాసం లేదా మరింత ఖచ్చితంగా, వారి విశ్వాసం గట్టిగా గ్రహించిన క్రీస్తులోనే ఉంది.Shortcut Links
మత్తయి - Matthew : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary | Telugu Reference Bible |