Matthew - మత్తయి సువార్త 19 | View All

1. యేసు ఈ మాటలుచెప్పి చాలించిన తరువాత గలిలయనుండి యొర్దాను అద్దరినున్న యూదయ ప్రాంత ములకు వచ్చెను.

2. బహు జనసమూహములు ఆయనను వెంబడింపగా, ఆయన వారిని అక్కడ స్వస్థపరచెను.

3. పరిసయ్యులు ఆయనను శోధింపవలెనని ఆయనయొద్దకు వచ్చిఏ హేతువుచేతనైనను పురుషుడు తన భార్యను విడనాడుట న్యాయమా? అని అడుగగా

4. ఆయన సృజించిన వాడు ఆదినుండి వారిని పురుషునిగాను స్త్రీని గాను సృజించెననియు
ఆదికాండము 1:27, ఆదికాండము 5:2

5. ఇందు నిమిత్తము పురుషుడు తలిదండ్రులను విడిచి తన భార్యను హత్తుకొనును, వారిద్దరును ఏకశరీరముగా ఉందురని చెప్పెననియు మీరు చదువలేదా?
ఆదికాండము 2:24

6. కాబట్టి వారికను ఇద్దరుకాక ఏకశరీరముగా ఉన్నారు గనుక దేవుడు జతపరచినవారిని మనుష్యుడు వేరుపరచ కూడదని చెప్పెను.

7. అందుకు వారు ఆలాగైతే పరిత్యాగ పత్రికనిచ్చి ఆమెను విడనాడుమని మోషే యెందుకు ఆజ్ఞాపించెనని వారాయనను అడుగగా
ద్వితీయోపదేశకాండము 24:1-3

8. ఆయనమీ హృదయకాఠిన్యమును బట్టి మీ భార్యలను విడనాడ మోషే సెలవిచ్చెను, గాని ఆదినుండి ఆలాగు జరుగలేదు.

9. మరియు వ్యభిచారము నిమిత్తమే తప్ప తన భార్యను విడనాడి మరియొకతెను పెండ్లిచేసికొనువాడు వ్యభిచారము చేయుచున్నా డనియు, విడనాడబడినదానిని పెండ్లిచేసికొనువాడు వ్యభిచారము చేయుచున్నాడనియు మీతో చెప్పు చున్నానని వారితోననెను.

10. ఆయన శిష్యులుభార్యాభర్తలకుండు సంబంధము ఇట్టిదైతే పెండ్లి చేసికొనుట యుక్తము కాదని ఆయనతో చెప్పిరి.

11. అందు కాయన అనుగ్రహము నొందినవారు తప్ప మరి ఎవరును ఈ మాటను అంగీకరింపనేరరు.
ద్వితీయోపదేశకాండము 5:16

12. తల్లి గర్భమునుండి నపుంసకులుగా పుట్టినవారు గలరు, మనుష్యులవలన నపుంసకులుగా చేయబడిన నపుంసకులును గలరు, పరలోక రాజ్యమునిమిత్తము తమ్మును తామే నపుంసకులనుగా చేసి కొనిన నపుంసకులును గలరు. (ఈ మాటను) అంగీకరింప గలవాడు అంగీకరించును గాక అని వారితో చెప్పెను.

13. అప్పుడు ఆయన వారిమీద చేతులుంచి ప్రార్థన చేయవలెనని కొందరు చిన్నపిల్లలను ఆయనయొద్దకు తీసికొని వచ్చిరి.

14. ఆయన శిష్యులు, తీసికొనివచ్చిన వారిని గద్దింపగా యేసు చిన్నపిల్లలను అటంకపరచక వారిని నా యొద్దకు రానియ్యుడి; పరలోకరాజ్యము ఈలాటివారిదని వారితో చెప్పి

15. వారిమీద చేతులుంచి, అక్కడనుంచి లేచిపోయెను.

16. ఇదిగో ఒకడు ఆయనయొద్దకు వచ్చిబోధకుడా, నిత్యజీవము పొందుటకు నేను ఏ మంచి కార్యము చేయ వలెనని ఆయనను అడిగెను.

17. అందుకాయన మంచి కార్యమునుగూర్చి నన్నెందుకు అడుగుచున్నావు? మంచి వాడొక్కడే. నీవు జీవములో ప్రవేశింపగోరినయెడల ఆజ్ఞలను గైకొనుమని చెప్పెను. అతడు ఏ ఆజ్ఞలని ఆయనను అడుగగా
లేవీయకాండము 18:5

18. యేసు నరహత్య చేయవద్దు, వ్యభిచరింప వద్దు, దొంగిలవద్దు, అబద్ధ సాక్ష్యము పలుకవద్దు, తలిదండ్రు లను సన్మానింపుము,
నిర్గమకాండము 20:13-16, ద్వితీయోపదేశకాండము 5:17-20

19. నిన్నువలె నీ పొరుగువానిని ప్రేమింపవలెను అనునవియే అని చెప్పెను.
నిర్గమకాండము 20:12, లేవీయకాండము 19:18

20. అందుకు ఆ ¸యౌవనుడు ఇవన్నియు అనుసరించుచునే యున్నాను; ఇకను నాకు కొదువ ఏమని ఆయనను అడిగెను.

21. అందుకు యేసు–నీవు పరిపూర్ణుడవగుటకు కోరినయెడల, పోయి నీ ఆస్తిని అమ్మి బీదలకిమ్ము, అప్పుడు పరలోకమందు నీకు ధనము కలుగును; నీవు వచ్చి నన్ను వెంబడించుమని అతనితో చెప్పెను.

22. అయితే ఆ ¸యౌవనుడు మిగుల ఆస్తిగలవాడు గనుక ఆ మాట విని వ్యసనపడుచు వెళ్లి పోయెను.
కీర్తనల గ్రంథము 62:10

23. యేసు తన శిష్యులను చూచి ధనవంతుడు పరలోక రాజ్యములో ప్రవేశించుట దుర్లభమని మీతో నిశ్చయముగా చెప్పుచున్నాను.

24. ఇదిగాక ధనవంతుడు పరలోక రాజ్యములో ప్రవేశించుటకంటె సూదిబెజ్జములో ఒంటె దూరుట సులభమని మీతో చెప్పుచున్నాననెను.

25. శిష్యులు ఈ మాట విని మిక్కిలి ఆశ్చర్యపడిఆలాగైతే ఎవడు రక్షణపొందగలడని అడుగగా

26. యేసు వారిని చూచిఇది మనుష్యులకు అసాధ్యమే గాని దేవునికి సమస్తమును సాధ్యమని చెప్పెను.
ఆదికాండము 18:14, యోబు 42:2, జెకర్యా 8:6

27. పేతురుఇదిగో మేము సమస్తమును విడిచిపెట్టి నిన్ను వెంబడించితివిు గనుక మాకేమి దొరకునని ఆయనను అడుగగా

28. యేసు వారితో ఇట్లనెను(ప్రపంచ) పునర్జననమందు మనుష్య కుమారుడు తన మహిమగల సింహాసనముమీద ఆసీనుడై యుండునపుడు నన్ను వెంబడించిన మీరును పండ్రెండు సింహాసనములమీద ఆసీనులై ఇశ్రాయేలు పండ్రెండు గోత్రములవారికి తీర్పుతీర్చుదురు.
దానియేలు 7:9-10

29. నా నామము నిమిత్తము అన్నదమ్ములనైనను అక్క చెల్లెండ్రనైనను తండ్రినైనను తల్లి నైనను పిల్లలనైనను భూములనైనను ఇండ్లనైనను విడిచిపెట్టిన ప్రతివాడును నూరురెట్లు పొందును; ఇదిగాక నిత్య జీవమును స్వతంత్రించుకొనును.

30. మొదటివారు అనేకులు కడపటివారగుదురు, కడపటివారు మొదటివారగు దురు.Powered by Sajeeva Vahini Study Bible (Beta). Copyright© Sajeeva Vahini. All Rights Reserved.
Matthew - మత్తయి సువార్త 19 - బైబిల్ అధ్యయనం - Telugu Study Bible - Adhyayana Bible

యేసు యూదయలోకి ప్రవేశించాడు. (1,2) 
చాలా మంది ప్రజలు క్రీస్తును అనుసరించారు, మరియు అతను వెళ్ళినప్పుడు, మనం ఆయనను అనుసరించడం చాలా మంచిది. అతను గలిలీలో ఉన్నట్లే ఇతర ప్రదేశాలలో సహాయం చేయడానికి సమర్థుడని మరియు సహాయం చేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాడని వారు కనుగొన్నారు. నీతి సూర్యుడు ఎక్కడ కనిపించినా దానితో పాటు స్వస్థత చేకూర్చాడు.

విడాకుల గురించి పరిసయ్యుల ప్రశ్న. (3-12) 
మోషే ధర్మశాస్త్రానికి విరుద్ధంగా చిత్రీకరించడానికి పరిసయ్యులు యేసు నుండి ఏదైనా పొందేందుకు ప్రయత్నించారు. వివాహానికి సంబంధించిన కేసులు తరచుగా అనేకం మరియు కొన్నిసార్లు జటిలమైనవి, దేవుని చట్టం వల్ల కాదు, కానీ మానవ కోరికలు మరియు మూర్ఖత్వం కారణంగా. సలహా కోరే ముందు ప్రజలు ఏమి చేయాలనే దాని గురించి తరచుగా తమ మనస్సును ఏర్పరుస్తారు. ప్రతిస్పందనగా, వారు సృష్టి యొక్క వృత్తాంతం మరియు వివాహం యొక్క ప్రారంభ ఉదాహరణ గురించి ఎప్పుడైనా చదివారా అని యేసు అడిగాడు, దాని నుండి ఏదైనా నిష్క్రమణ తప్పు అని హైలైట్ చేశాడు. మనకు ఉత్తమమైన కోర్సు, మన ఆత్మలకు ప్రయోజనకరమైనది మరియు పరలోక రాజ్యానికి మనలను సిద్ధం చేయడానికి అత్యంత అనుకూలమైనది, దానిని ఎన్నుకోవాలి మరియు తదనుగుణంగా కట్టుబడి ఉండాలి.
వ్యక్తులు సువార్తను యథార్థంగా స్వీకరించినప్పుడు, అది వారిని దయగల కుటుంబ సభ్యులుగా మరియు నమ్మకమైన స్నేహితులుగా మారుస్తుంది. భారాలను మోయాలని మరియు వారితో సంబంధం ఉన్నవారి బలహీనతలను సహించమని, వారి శాంతి మరియు ఆనందానికి ప్రాధాన్యతనివ్వాలని ఇది వారికి నిర్దేశిస్తుంది. భక్తిహీనుల విషయంలో, సామాజిక శాంతికి విఘాతం కలగకుండా వారిని నిరోధించడానికి చట్టాల ద్వారా వారిని పరిపాలించడం సముచితం. వివాహిత స్థితిలోకి ప్రవేశించడం లోతైన గంభీరతతో మరియు హృదయపూర్వక ప్రార్థనతో సంప్రదించాలని కూడా మేము నేర్చుకుంటాము.

చిన్న పిల్లలను యేసు దగ్గరకు తీసుకువచ్చారు. (13-15) 
మనము వ్యక్తిగతంగా క్రీస్తు దగ్గరకు వచ్చి మన పిల్లలను ఆయన దగ్గరకు తీసుకు వచ్చినప్పుడు అది మంచి విషయమే. చిన్న పిల్లలను కూడా క్రీస్తు దగ్గరకు తీసుకురావచ్చు, ఎందుకంటే వారికి ఆయన ఆశీర్వాదాలు అవసరం, వాటిని స్వీకరించవచ్చు మరియు అతని మధ్యవర్తిత్వంలో వాటా కలిగి ఉంటారు. మేము వారి తరపున ఆశీర్వాదాలు మాత్రమే అడగగలిగినప్పటికీ, ఆ దీవెనలను ఆజ్ఞాపించగలవాడు క్రీస్తు మాత్రమే. అదృష్టవశాత్తూ, క్రీస్తు తన అనుచరులలో అత్యంత కనికరం ఉన్నవారి కంటే ఎక్కువ ప్రేమ మరియు సున్నితత్వాన్ని కలిగి ఉన్నాడు.
విశ్వాసంలో బలహీనంగా ఉన్నప్పటికీ, క్రీస్తు కోసం అన్వేషణలో నిజాయితీగల మరియు మంచి ఉద్దేశం ఉన్న ఆత్మలను నిరుత్సాహపరచకూడదని కూడా ఆయన నుండి నేర్చుకుందాం. అతని విమోచనలో భాగంగా క్రీస్తుకు సమర్పించబడిన వారిని, ఆయన ఎన్నటికీ తిరస్కరించడు. అందువల్ల, అతను అంగీకరించిన వారిని నిరోధించడానికి లేదా మినహాయించడానికి ప్రయత్నించే ఎవరికైనా అతను అసంతృప్తి చెందుతాడు. ప్రతి క్రైస్తవుడు, కాబట్టి, వారి పిల్లలను రక్షకుని దగ్గరకు తీసుకురావాలి, తద్వారా ఆయన వారికి ఆధ్యాత్మిక ఆశీర్వాదాలతో కురిపించవచ్చు.

ధనవంతుడైన యువకుడి విచారణ. (16-22) 
ఈ యువకుడిని అత్యంత బలంగా శోధించిన పాపం దురాశ అని క్రీస్తు గుర్తించాడు. అతను తన ఆస్తులను నిజాయితీగా సంపాదించినప్పటికీ, అతను వాటిని ఇష్టపూర్వకంగా విడిచిపెట్టలేకపోయాడు, తన చిత్తశుద్ధి లోపాన్ని బయటపెట్టాడు. క్రీస్తు వాగ్దానాలు అతని ఆజ్ఞలను అనుసరించడాన్ని సులభతరం చేస్తాయి మరియు అతని భారం తేలికగా మరియు చాలా సౌకర్యవంతంగా ఉంటుంది. ఏది ఏమైనప్పటికీ, ఈ వాగ్దానం యువకుడి విశ్వాసాన్ని పరీక్షించినట్లే ఆజ్ఞ అతని దాతృత్వాన్ని మరియు ప్రపంచం నుండి విడిపోవడానికి అతని సుముఖతను పరీక్షించింది.
మనము క్రీస్తును అనుసరించినప్పుడు, మనము ఆయన శాసనములకు విధేయతతో హాజరుకావాలి, ఆయన మాదిరిని అనుకరించాలి మరియు ఆయన నిర్ణయాలకు ఇష్టపూర్వకంగా లొంగిపోవాలి, అన్నీ ఆయన పట్ల ప్రేమతో మరియు ఆయనపై నమ్మకంతో. కేవలం ప్రతిదీ అమ్మడం మరియు పేదలకు ఇవ్వడం సరిపోదు; మనం నిజంగా క్రీస్తుని అనుసరించాలి. తప్పిపోయిన పాపులకు సువార్త ఏకైక పరిష్కారం. చాలా మంది వ్యక్తులు ఘోరమైన దుష్ప్రవర్తనకు దూరంగా ఉంటారు కానీ దేవునికి తమ బాధ్యతలను నెరవేర్చడంలో విఫలమవుతారు. వారి ఆలోచన, మాట మరియు క్రియలో అవిధేయతకు సంబంధించిన అనేక సందర్భాలు దేవుని పుస్తకంలో నమోదు చేయబడ్డాయి. తత్ఫలితంగా, చాలా మంది ప్రజలు క్రీస్తును విడిచిపెట్టి, ఈ ప్రస్తుత ప్రపంచం యొక్క ఆకర్షణకు ఆకర్షితులయ్యారు. వారు విశ్వాసాలు మరియు కోరికలను అనుభవిస్తారు, కానీ చివరికి బరువెక్కిన హృదయంతో, బహుశా భయాందోళనలతో బయలుదేరుతారు. ప్రభువు మనలను పరీక్షిస్తాడు కాబట్టి ఈ విషయాలలో మనల్ని మనం పరీక్షించుకోవలసిన బాధ్యత మనపై ఉంది.

క్రీస్తు అనుచరుల ప్రతిఫలం. (23-30)
క్రీస్తు మాటలు దృఢంగా ఉన్నప్పటికీ, వాస్తవమేమిటంటే, సంపద ఉన్న కొద్దిమంది వ్యక్తులు దానిపై తమ నమ్మకాన్ని ఉంచరు. అదేవిధంగా, తక్కువ అదృష్టవంతులలో కొద్దిమంది అసూయ యొక్క ప్రలోభాలకు లోనవుతారు. ఈ విషయంలో ప్రజల తీవ్రత తమను మరియు వారి పిల్లలను స్వర్గం నుండి వేరు చేయడానికి పొడవైన గోడను నిర్మించడంతో పోల్చవచ్చు. నిరాడంబర పరిస్థితులలో ఉన్నవారు సంపద మరియు శ్రేయస్సుతో వచ్చే ప్రలోభాలకు అంతగా లోనుకావడం లేదని సాంత్వన పొందాలి. సంపన్నులతో పోలిస్తే వారు ఈ ప్రపంచంలో ఎక్కువ కష్టాలను అనుభవించినప్పటికీ, వారు మరింత మెరుగైన ప్రపంచాన్ని మరింత సులభంగా యాక్సెస్ చేయగలిగితే, వారు ఫిర్యాదు చేయడానికి ఎటువంటి కారణం లేదు.
క్రీస్తు బోధనలు ధనవంతుడు భక్తుడైన క్రైస్తవునిగా ఉండి మోక్షాన్ని పొందడం యొక్క కష్టాన్ని నొక్కిచెబుతున్నాయి. స్వర్గానికి వెళ్ళే మార్గం అందరికీ ఇరుకైనది, దానికి దారితీసే ద్వారం ముఖ్యంగా సంపన్నులకు ఇరుకైనది. బాధ్యతలు మరియు వారిని చిక్కుల్లో పడేసే పాపాల సంభావ్యత రెండింటి పరంగా వారి నుండి మరిన్ని ఆశించబడతాయి. సంపన్న ప్రపంచం యొక్క ఆకర్షణను నిరోధించడం ఒక భయంకరమైన సవాలు. ధనవంతులు ఇతరులతో పోల్చితే వారి గొప్ప అవకాశాలకు ఖాతా ఇవ్వాలి. సంపదను తన హృదయానికి దగ్గరగా ఉంచుకున్న వ్యక్తి స్వర్గంలో ప్రవేశించడం అసాధ్యం. మానవ శక్తి ద్వారా మాత్రమే అధిగమించలేని అడ్డంకిని సూచించే వ్యక్తీకరణను క్రీస్తు ఉపయోగించాడు. దేవుని యొక్క దైవిక కృప మాత్రమే, సర్వశక్తిమంతుడు మరియు నిష్ఫలమైనది, ధనవంతుడు ఈ అడ్డంకిని అధిగమించగలడు. "అప్పుడు ఎవరు రక్షించబడతారు?" అని శిష్యులను అడుగు. "ఏదీ లేదు," క్రీస్తు జవాబిచ్చాడు, "మానవ శక్తి ద్వారా మాత్రమే." మోక్షం యొక్క ప్రారంభం, పురోగతి మరియు నెరవేర్పు పూర్తిగా దేవుని సర్వశక్తిమంతమైన శక్తిపై ఆధారపడి ఉంటుంది, వీరికి ప్రతిదీ సాధ్యమే. సంపన్నులు తమ ప్రాపంచికతలో రక్షింపబడతారని దీని అర్థం కాదు, కానీ వారు దాని నుండి రక్షించబడతారు.
"మేము అన్నింటినీ విడిచిపెట్టాము" అని పీటర్ చెప్పినప్పుడు, అతను ఒక ప్రాముఖ్యతతో అలా చేసాడు, అయితే ఇది చాలా తక్కువ అర్పణ అయినప్పటికీ, కొన్ని పడవలు మరియు వలలు మాత్రమే ఉంటాయి. మేము తరచుగా క్రీస్తు కొరకు మన సేవలు, త్యాగాలు, ఖర్చులు మరియు నష్టాలను గొప్పగా చెప్పుకుంటాము. అయినప్పటికీ, క్రీస్తు వారిని నిందించడు; వారి త్యాగం, గొప్ప పథకంలో చిన్నది అయినప్పటికీ, వారు కలిగి ఉన్నదంతా, మరియు వారు దానిని మరింత ఎక్కువగా ఆదరించారు. క్రీస్తు దానిని విడిచిపెట్టి, ఆయనను అనుసరించాలనే వారి నిర్ణయాన్ని మెచ్చుకున్నాడు, వారు కలిగి ఉన్నదానికి అనుగుణంగా వారి అర్పణను అంగీకరించారు. మన ప్రభువు అపొస్తలులకు ఇచ్చిన వాగ్దానం ఏమిటంటే, మనుష్యకుమారుడు తన మహిమాన్వితమైన సింహాసనాన్ని అధిష్టించినప్పుడు, అతను ఒక కొత్త శకాన్ని ప్రారంభిస్తాడు, మరియు వారు అతనితో పాటు తీర్పులో కూర్చుంటారు, వారి బోధనల ప్రకారం తీర్పు తీర్చబడిన వారిని అంచనా వేస్తారు. ఇది వారి మంత్రిత్వ శాఖ మరియు కార్యాలయం యొక్క గౌరవం, అధికారం మరియు గౌరవాన్ని హైలైట్ చేస్తుంది. ఇంకా, మన ప్రభువు తన కొరకు మరియు సువార్త కొరకు ఆస్తులను లేదా సౌకర్యాలను విడిచిపెట్టిన వ్యక్తి చివరికి న్యాయమైన ప్రతిఫలాన్ని పొందుతాడని జతచేస్తుంది. ఈ వాగ్దానముపై మన నిరీక్షణను నిలుపుటకు దేవుడు మనకు విశ్వాసమును ప్రసాదించును గాక, ప్రతి సేవ మరియు త్యాగము కొరకు మనము సిద్ధముగా ఉండుటకు వీలు కల్పించును.
చివరి పద్యంలో, మన రక్షకుడు కొందరు కలిగి ఉన్న అపోహను తొలగిస్తాడు. పరలోక వారసత్వం భూసంబంధమైన వాటి వలె పంపిణీ చేయబడదు; అది దేవుని సార్వభౌమ సంకల్పం ప్రకారం ప్రసాదించబడింది. బాహ్య రూపాలు లేదా ఉపరితల వృత్తులపై మన నమ్మకాన్ని ఉంచడం మానుకోవాలి. మనకు తెలిసినదంతా, ఇతరులు కూడా కాలక్రమేణా విశ్వాసం మరియు పవిత్రతలో పెరగవచ్చు.Shortcut Links
మత్తయి - Matthew : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary | Telugu Reference Bible |