Matthew - మత్తయి సువార్త 24 | View All

1. యేసు దేవాలయమునుండి బయలుదేరి వెళ్లుచుండగా ఆయన శిష్యులు ఆ దేవాలయపు కట్టడములు ఆయనకు చూపింపవచ్చిరి.

2. అందుకాయన మీరు ఇవన్నియు చూచుచున్నారు గదా; రాతిమీద రాయి యొకటియైనను ఇక్కడ నిలిచియుండకుండ పడద్రోయబడునని మీతో నిశ్చయముగా చెప్పుచున్నానని వారితో అనెను.

3. ఆయన ఒలీవల కొండమీద కూర్చుండియున్నప్పుడు శిష్యులాయనయొద్దకు ఏకాంతముగా వచ్చి ఇవి ఎప్పుడు జరుగును? నీ రాకడకును ఈ యుగసమాప్తికిని సూచనలేవి? మాతో చెప్పుమనగా

4. యేసు వారితో ఇట్లనెను ఎవడును మిమ్మును మోసపరచకుండ చూచుకొనుడి.

5. అనేకులు నా పేరట వచ్చి నేనే క్రీస్తునని చెప్పి పలువురిని మోస పరచెదరు.

6. మరియు మీరు యుద్ధములను గూర్చియు యుద్ధ సమాచారములను గూర్చియు వినబోదురు; మీరు కలవరపడకుండ చూచుకొనుడి. ఇవి జరుగవలసియున్నవి గాని అంతము వెంటనే రాదు.
దానియేలు 2:28, దానియేలు 2:45

7. జనముమీదికి జనమును రాజ్యముమీదికి రాజ్యమును లేచును.
2 దినవృత్తాంతములు 15:6, యెషయా 19:2

8. అక్కడక్కడ కరవులును భూకంపములును కలుగును; ఇవన్నియు వేదన లకు ప్రారంభము.

9. అప్పుడు జనులు మిమ్మును శ్రమల పాలుచేసి చంపెదరు; మీరు నా నామము నిమిత్తము సకల జనములచేత ద్వేషింపబడుదురు.

10. అనేకులు అభ్యంతరపడి, యొకనినొకడు అప్పగించి యొకనినొకడు ద్వేషింతురు.
దానియేలు 11:41

11. అనేకులైన అబద్ధ ప్రవక్తలు వచ్చి పలువురిని మోసపరచెదరు;

12. అక్రమము విస్తరించుటచేత అనేకుల ప్రేమ చల్లారును.

13. అంతమువరకు సహించినవా డెవడో వాడే రక్షింపబడును.

14. మరియు ఈ రాజ్య సువార్త సకల జనములకు సాక్ష్యార్థమై లోకమందంతటను ప్రకటింపబడును; అటుతరువాత అంతము వచ్చును.

15. కాబట్టి ప్రవక్తయైన దానియేలుద్వారా చెప్పబడిన నాశనకరమైన హేయవస్తువు పరిశుద్ధస్థలమందు నిలుచుట మీరు చూడగానే చదువువాడు గ్రహించుగాక
దానియేలు 9:27, దానియేలు 11:31, దానియేలు 12:11

16. యూదయలో ఉండువారు కొండలకు పారిపోవలెను

17. మిద్దెమీద ఉండువాడు తన యింటిలోనుండి ఏదైనను తీసికొని పోవుటకు దిగకూడదు;

18. పొలములో ఉండు వాడు, తన బట్టలు తీసికొని పోవుటకు ఇంటికి రాకూడదు.

19. అయ్యో, ఆ దినములలో గర్భిణులకును పాలిచ్చువారికిని శ్రమ.

20. అప్పుడు మహా శ్రమ కలుగును గనుక మీరు పారిపోవుట చలికాలమందైనను విశ్రాంతిదినమందైనను సంభవింపకుండవలెనని ప్రార్థించుడి.

21. లోకారంభము నుండి ఇప్పటివరకును అట్టి శ్రమ కలుగలేదు, ఇక ఎప్పు డును కలుగబోదు.
దానియేలు 12:1, యోవేలు 2:2

22. ఆ దినములు తక్కువ చేయబడక పోయిన యెడల ఏ శరీరియు తప్పించుకొనడు. ఏర్పరచ బడినవారి నిమిత్తము ఆ దినములు తక్కువ చేయబడును.

23. ఆ కాలమందు ఎవడైననుఇదిగో క్రీస్తు ఇక్కడ ఉన్నాడు, అక్కడ ఉన్నాడు అని చెప్పినయెడల నమ్మ కుడి.

24. అబద్ధపు క్రీస్తులును అబద్ధపు ప్రవక్తలును వచ్చి, సాధ్యమైతే ఏర్పరచబడిన వారిని సహితము మోసపరచుటకై గొప్ప సూచక క్రియలను మహత్కార్యములను కనబరచెదరు.
ద్వితీయోపదేశకాండము 13:1

25. ఇదిగో ముందుగా నేను మీతో చెప్పియున్నాను.

26. కాబట్టి ఎవరైననుఇదిగో అరణ్యములో ఉన్నాడని మీతో చెప్పినను వెళ్లకుడి ఇదిగో లోపలి గదిలో ఉన్నాడని చెప్పినను నమ్మకుడి

27. మెరుపు తూర్పున పుట్టి పడమటివరకు ఏలాగు కనబడునో ఆలాగే మనుష్యకుమారుని రాకడయు నుండును.

28. పీనుగు ఎక్కడ ఉన్నదో అక్కడ గద్దలు పోగవును.

29. ఆ దినముల శ్రమ ముగిసిన వెంటనే చీకటి సూర్యుని కమ్మును, చంద్రుడు కాంతిని ఇయ్యడు, ఆకాశమునుండి నక్షత్రములు రాలును, ఆకాశమందలి శక్తులు కదలింప బడును.
యెషయా 13:10, యెషయా 34:4, యెహెఙ్కేలు 32:7, యోవేలు 2:10, యోవేలు 2:31, యోవేలు 3:15, హగ్గయి 2:6, హగ్గయి 2:21

30. అప్పుడు మనుష్యకుమారుని సూచన ఆకాశమందు కనబడును. అప్పుడు మనుష్యకుమారుడు ప్రభావముతోను మహా మహిమతోను ఆకాశ మేఘారూఢుడై వచ్చుట చూచి, భూమిమీదనున్న సకల గోత్రములవారు రొమ్ము కొట్టుకొందురు.
దానియేలు 7:13, దానియేలు 7:13-14, జెకర్యా 12:10, జెకర్యా 12:12

31. మరియు ఆయన గొప్పబూరతో తన దూతలను పంపును. వారు ఆకాశము యొక్క ఈ చివరనుండి ఆ చివరవరకు నలుదిక్కులనుండి ఆయన ఏర్పరచుకొనినవారిని పోగుచేతురు.
ద్వితీయోపదేశకాండము 30:4, యెషయా 27:13, జెకర్యా 2:6

32. అంజూరపు చెట్టును చూచి ఒక ఉపమానము నేర్చు కొనుడి. అంజూరపుకొమ్మ లేతదై చిగిరించునప్పుడు వసంత కాలము యింక సమీపముగా ఉన్నదని మీకు తెలియును.

33. ఆ ప్రకారమే మీరీ సంగతులన్నియు జరుగుట చూచునప్పుడు ఆయన సమీపముననే, ద్వారముదగ్గరనే యున్నా డని తెలిసికొనుడి.

34. ఇవన్నియు జరుగువరకు ఈ తరము గతింపదని నిశ్చయముగా మీతో చెప్పుచున్నాను.

35. ఆకాశమును భూమియు గతించును గాని నా మాటలుఏ మాత్రమును గతింపవు.

36. అయితే ఆ దినమును గూర్చియు ఆ గడియనుగూర్చియు తండ్రి మాత్రమే (యెరుగును) గాని, యే మనుష్యుడైనను పరలోకమందలి దూతలై నను కుమారుడైనను ఎరుగరు.

37. నోవహు దినములు ఏలాగుండెనో మనుష్యకుమారుని రాకడయును ఆలాగే ఉండును.
ఆదికాండము 6:9-12

38. జలప్రళయమునకు ముందటి దినములలో నోవహు ఓడలోనికి వెళ్లిన దినమువరకు, వారు తినుచు త్రాగుచు పెండ్లిచేసికొనుచు పెండ్లికిచ్చుచునుండి
ఆదికాండము 6:13-724, ఆదికాండము 7:7

39. జలప్రళయమువచ్చి అందరిని కొట్టుకొనిపోవు వరకు ఎరుగక పోయిరి; ఆలాగుననే మనుష్యకుమారుని రాకడ ఉండును.
ఆదికాండము 6:13-724

40. ఆ కాలమున ఇద్దరు పొలములో ఉందురు, ఒకడు తీసి కొనిపోబడును ఒకడు విడిచి పెట్టబడును.

41. ఇద్దరు స్త్రీలు తిరుగలి విసరుచుందురు, ఒకతె తీసికొని పోబడును, ఒకతె విడిచిపెట్టబడును.

42. కావున ఏ దినమున మీ ప్రభువు వచ్చునో మీకు తెలియదు గనుక మెలకువగా నుండుడి.

43. ఏ జామున దొంగవచ్చునో యింటి యజమానునికి తెలిసియుండిన యెడల అతడు మెలకువగా ఉండి తన యింటికి కన్నము వేయనియ్యడని మీరెరుగుదురు.

44. మీరనుకొనని గడియలో మనుష్యకుమారుడు వచ్చును గనుకనే మీరును సిద్ధముగా ఉండుడి.

45. యజమానుడు తన యింటివారికి తగినవేళ అన్నము పెట్టుటకు వారిపైన ఉంచిన నమ్మకమైనవాడును బుద్ధిమంతుడునైన దాసుడెవడు?

46. యజమానుడు వచ్చినప్పుడు ఏ దాసుడు ఈలాగు చేయుచుండుట అతడు కనుగొనునో ఆ దాసుడు ధన్యుడు.

47. అతడు తన యావదాస్తిమీద వాని నుంచునని మీతో నిశ్చయముగా చెప్పుచున్నాను.

48. అయితే దుష్టుడైన యొక దాసుడు నా యజమానుడు ఆలస్యము చేయుచున్నాడని తన మనస్సులో అనుకొని

49. తనతోడి దాసులను కొట్ట మొదలుపెట్టి, త్రాగుబోతులతో తినుచు త్రాగుచునుంటె

50. ఆ దాసుడు కనిపెట్టని దినములోను వాడనుకొనని గడియలోను వాని యజమానుడు వచ్చి, వానిని నరికించి వేషధారులతో కూడ వానికి పాలు నియమించును.

51. అక్కడ ఏడ్పును పండ్లు కొరుకుటయు నుండును.Powered by Sajeeva Vahini Study Bible (Beta). Copyright© Sajeeva Vahini. All Rights Reserved.
Matthew - మత్తయి సువార్త 24 - బైబిల్ అధ్యయనం - Telugu Study Bible - Adhyayana Bible

క్రీస్తు ఆలయ విధ్వంసం గురించి ముందే చెప్పాడు. (1-3) 
ఆలయానికి వచ్చే పూర్తి విధ్వంసం గురించి యేసు ప్రవచించాడు. అన్ని భూసంబంధమైన వైభవం యొక్క అనివార్యమైన క్షీణతను అంచనా వేయడం, అధిక ప్రశంసలు మరియు అధిక విలువను నివారించడంలో మాకు సహాయపడుతుంది. అత్యంత అద్భుతమైన భౌతిక రూపం కూడా చివరికి పురుగులకు జీవనాధారంగా మారుతుంది మరియు గొప్ప నిర్మాణాలు శిథిలావస్థకు చేరుకుంటాయి. ఈ వాస్తవాలను గమనించండి; వాటిని ఉపరితల స్థాయిలోనే కాకుండా వాటి అంతిమ ఫలితాన్ని గ్రహించడం ప్రయోజనకరం. యేసు తన శిష్యులతో కలిసి ఆలివ్ కొండకు వెళ్ళిన తర్వాత, యూదులకు సంబంధించిన సంఘటనల కాలక్రమానుసారం, జెరూసలేం పతనం వరకు విస్తరించి, ప్రపంచం అంతం వరకు మానవాళి యొక్క విధి గురించి అంతర్దృష్టులను అందించాడు.

జెరూసలేం నాశనం ముందు కష్టాలు. (4-28) 
శిష్యులు కొన్ని సంఘటనల సమయం గురించి అడిగారు, కానీ క్రీస్తు నేరుగా ఆ అంశానికి సమాధానం ఇవ్వకూడదని ఎంచుకున్నాడు. అయితే, వారు సంకేతాల గురించి అడగగా, అతను సమగ్రంగా స్పందించాడు. ప్రవచనం ప్రాథమికంగా జెరూసలేం నాశనం, యూదుల శకం ముగింపు, అన్యులను చేర్చుకోవడం మరియు ప్రపంచవ్యాప్తంగా క్రీస్తు రాజ్యాన్ని స్థాపించడం వంటి ఆసన్నమైన సంఘటనలను సూచిస్తుంది. అయినప్పటికీ, ఇది తుది తీర్పును కూడా కలిగి ఉంటుంది, ముఖ్యంగా దాని తరువాతి దశలలో.
క్రీస్తు పదాలు ఉత్సుకతను సంతృప్తిపరచడం కంటే జాగ్రత్తను పెంపొందించడం, వివరణాత్మక ప్రివ్యూను అందించడం కంటే రాబోయే సంఘటనల కోసం శిష్యులను సిద్ధం చేయడం వంటివి లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నాయి. ఇజ్రాయెల్ ఏ మార్గాన్ని తీసుకోవాలో తెలుసుకోవడానికి ఈ కాలాల అంతర్దృష్టి విలువైనది. తప్పుడు బోధకుల పట్ల అప్రమత్తంగా ఉండాలని యేసు తన అనుచరులను హెచ్చరించాడు మరియు దేశాల మధ్య యుద్ధాలు మరియు తిరుగుబాట్లను ఊహించాడు. యూదులు క్రీస్తును తిరస్కరించినందున, కత్తి స్థిరమైన తోడుగా మారింది. సువార్త తిరస్కరణ భయంకరమైన పరిణామాలకు దారి తీస్తుంది మరియు శాంతి సందేశాలను తిరస్కరించే వారు యుద్ధం యొక్క హెరాల్డ్‌లను వింటారు.
అయితే, దృఢమైన హృదయం ఉన్నవారు, దేవునిపై నమ్మకం ఉంచి, ప్రశాంతంగా మరియు భయపడకుండా ఉంటారు. అల్లకల్లోలమైన సమయాల్లో కూడా తన ప్రజలు ఇబ్బంది పడకూడదని క్రీస్తు కోరుకుంటున్నాడు. క్రీస్తును తిరస్కరించే వారి కోసం ఎదురుచూస్తున్న శాశ్వతమైన దుఃఖం కోసం ఎదురుచూస్తూ, గొప్ప భూసంబంధమైన తీర్పులు కేవలం దుఃఖానికి ప్రారంభం మాత్రమే. కొందరు చివరి వరకు సహిస్తారనే భరోసా ఉంది. క్రీస్తు సువార్త యొక్క ప్రపంచవ్యాప్త వ్యాప్తి గురించి ప్రవచించాడు, సువార్త దాని ఉద్దేశ్యాన్ని నెరవేర్చే వరకు ప్రపంచ అంతం రాదని ప్రకటించాడు.
యూదు ప్రజల నాశనాన్ని అంచనా వేస్తూ, క్రీస్తు మాటలు అతని శిష్యుల ప్రవర్తన మరియు ఓదార్పుకు మార్గదర్శకంగా పనిచేస్తాయి. దేవుడు తప్పించుకునే మార్గాన్ని తెరిచినప్పుడు, శిష్యులు అతనిని ప్రలోభపెట్టడం కంటే దేవునిపై నమ్మకం ఉంచి దానిని తీసుకోవాలి. ప్రజా సమస్యల సమయాల్లో, క్రీస్తు అనుచరులు ప్రార్థనలో ఉత్సాహంగా ఉండాలి, ప్రత్యేకించి కష్టాలు చుట్టుముట్టబడినప్పుడు. దేవుడు పంపిన వాటిని అంగీకరిస్తున్నప్పుడు, అనవసరమైన బాధలకు వ్యతిరేకంగా ప్రార్థించడం అనుమతించబడుతుంది. ఎన్నుకోబడిన వారి కొరకు, ఈ రోజుల విచారణ వారి శత్రువులు ఉద్దేశించిన దానికంటే తక్కువగా ఉంటుందని హామీ ఇవ్వడంలో సౌలభ్యం ఉంది. క్రీస్తు కూడా సువార్త యొక్క వేగవంతమైన వ్యాప్తిని ఊహించాడు, దానిని మెరుపు యొక్క దృశ్యమానతతో పోల్చాడు. రోమన్లు, వారి డేగ చిహ్నంతో, ప్రజల పాపాల కారణంగా విధ్వంసం సాధనంగా పంపబడినట్లే, ఈ ప్రవచనం తీర్పు రోజులో ఔచిత్యాన్ని పొందింది, ఒకరి పిలుపు మరియు ఎన్నికలను భద్రపరచడంలో శ్రద్ధ యొక్క ప్రాముఖ్యతను నొక్కి చెబుతుంది.

క్రీస్తు ప్రపంచం అంతం వరకు ఇతర సంకేతాలు మరియు బాధలను ముందే చెప్పాడు. (29-41) 
క్రీస్తు తన రెండవ రాకడను అంచనా వేస్తాడు, ఇది ఆసన్నత మరియు నిశ్చయతను నొక్కి చెప్పడానికి ఒక సాధారణ భవిష్య విధానం. ఈ సంఘటన ఒక లోతైన పరివర్తనను సూచిస్తుంది, అన్ని విషయాల యొక్క పునరుద్ధరణకు దారితీస్తుంది. మనుష్యకుమారుడు మేఘాలలో రావడం కనిపిస్తుంది, ఇది అతని రెండవ రాకడలో మెచ్చుకున్న సంకేతం, అతను మొదట ఎదుర్కొన్న వ్యతిరేకతకు భిన్నంగా ఉంటుంది.
అంతిమంగా, పాపులందరూ దుఃఖాన్ని అనుభవిస్తారు, కానీ పశ్చాత్తాపపడిన పాపులు, క్రీస్తు వైపు చూస్తూ, దైవిక పద్ధతిలో దుఃఖిస్తారు. పశ్చాత్తాపంతో కన్నీళ్లు విత్తే వారు ఆనందాన్ని పొందుతారు. అయితే, పశ్చాత్తాపం చెందని పాపులు, వారు కుట్టిన వ్యక్తిని చూస్తారు మరియు వారి ప్రస్తుత నవ్వు ఉన్నప్పటికీ, శాశ్వతమైన భయానకంగా విలపిస్తారు మరియు ఏడుస్తారు. ప్రపంచవ్యాప్తంగా చెదరగొట్టబడిన దేవుడు ఎన్నుకోబడినవారు, గొప్ప సమావేశపు రోజున ఎటువంటి తప్పిపోకుండా, దూరం యొక్క పరిమితులను అధిగమించి సేకరించబడతారు.
అంతిమ తీర్పు వరకు అన్ని ఊహించిన సంఘటనల నెరవేర్పు వరకు యూదులు ప్రత్యేకమైన ప్రజలుగా ఉంటారని యేసు ప్రకటించాడు. తరతరాలుగా ప్రాపంచిక ప్రజల ప్రణాళిక మరియు తంత్రాలు క్రీస్తు రెండవ రాకడ యొక్క రాబోయే, నిర్దిష్ట సంఘటనను పరిగణించవు, ఇది మానవ ప్రణాళికలను రద్దు చేస్తుంది మరియు దేవుడు నిషేధించిన ప్రయత్నాలను భర్తీ చేస్తుంది. పాత ప్రపంచానికి జలప్రళయం వచ్చినంత ఆశ్చర్యకరంగా ఈ రోజు ఉంటుంది.
ఈ ప్రవచనం మొదటగా, తాత్కాలిక తీర్పులకు, ముఖ్యంగా యూదులను సంప్రదించే వారికి వర్తిస్తుంది. రెండవది, ఇది శాశ్వతమైన తీర్పుకు సంబంధించినది. యేసు వరద సమయంలో పాత ప్రపంచం యొక్క స్థితిని వివరిస్తాడు: సురక్షితమైన, అజాగ్రత్త, వరద వచ్చే వరకు తెలియదు మరియు అవిశ్వాసం. భూసంబంధమైన విషయాలన్నీ త్వరలో పోతాయి అని గుర్తించి, వాటి నుండి మన దృష్టిని మళ్లించాలి. రాబోయే చెడు రోజు యొక్క సామీప్యత దానిని విస్మరించడం ద్వారా ఆలస్యం కాదు.
మన రక్షకుని ఆకస్మిక రాకడ వర్ణన స్పష్టంగా ఉంది. ప్రజలు తమ దైనందిన కార్యక్రమాలలో మునిగిపోతారు, అకస్మాత్తుగా మహిమగల ప్రభువు ప్రత్యక్షమవుతాడు. వారి వృత్తులతో సంబంధం లేకుండా, అతని ఉనికిని అంగీకరిస్తూ హృదయాలు లోపలికి తిరుగుతాయి. ఆయనను ఎదుర్కోవడానికి మనం సిద్ధంగా ఉన్నామా? మనం ఆయన ముందు నిలబడగలమా? సారాంశంలో, తీర్పు రోజు ప్రపంచంలోని ప్రతి వ్యక్తికి మరణ దినాన్ని పోలి ఉంటుంది.

జాగరూకతకు ఉపదేశాలు. (42-51)
క్రీస్తు రాక కోసం అప్రమత్తంగా ఉండాలంటే, మన ప్రభువు మనల్ని మనస్ఫూర్తిగా కనుగొనాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకోవాలి. భూమిపై మనకున్న పరిమిత సమయం మరియు దాని వ్యవధి యొక్క అనిశ్చితి దృష్ట్యా, తీర్పు కోసం నిర్ణీత సమయం పక్కన పెడితే, సిద్ధంగా ఉండటం చాలా కీలకం. . మన ప్రభువు ఆగమనం సిద్ధంగా ఉన్నవారికి ఆనందాన్ని కలిగిస్తుంది, కానీ సిద్ధపడని వారికి చాలా భయంకరంగా ఉంటుంది. తాను క్రీస్తు సేవకుడినని చెప్పుకుంటున్నప్పటికీ, అవిశ్వాసిగా, అత్యాశతో, ప్రతిష్టాత్మకంగా లేదా ఆనందానికి అంకితమైన వ్యక్తిగా ఉన్న వ్యక్తి తీవ్ర పరిణామాలను ఎదుర్కొంటాడు.
ఈ జన్మలో ప్రాపంచిక విషయాలనే తమ ప్రాధాన్యతగా ఎంచుకునే వారు మరణానంతర జీవితంలో నరకాన్ని అనుభవిస్తారు. ఆయన రాకతో, మన ప్రభువు మనలను ఆశీర్వదించి, తన రక్తం ద్వారా శుద్ధి చేయబడి, అతని ఆత్మ ద్వారా శుద్ధి చేయబడి, వెలుగులోని సాధువుల వారసత్వంలో పాలుపంచుకోవడానికి అర్హులుగా భావించి తండ్రికి సమర్పించాలని ఆశిద్దాం.Shortcut Links
మత్తయి - Matthew : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary | Telugu Reference Bible |