Matthew - మత్తయి సువార్త 25 | View All

1. పరలోకరాజ్యము, తమ దివిటీలు పట్టుకొని పెండ్లి కుమారుని ఎదుర్కొనుటకు బయలుదేరిన పదిమంది కన్యకలను పోలియున్నది.

2. వీరిలో అయిదుగురు బుద్ధిలేని వారు, అయిదుగురు బుద్ధిగలవారు.

3. బుద్ధి లేనివారు తమ దివిటీలు పట్టుకొని తమతోకూడ నూనె తీసికొనిపోలేదు.

4. బుద్ధిగలవారు తమ దివిటీలతోకూడ సిద్దెలలో నూనె తీసి కొనిపోయిరి.

5. పెండ్లికుమారుడు ఆలస్యము చేయగా వారందరు కునికి నిద్రించు చుండిరి.

6. అర్ధరాత్రివేళ ఇదిగో పెండ్లికుమారుడు, అతనిని ఎదుర్కొన రండి అను కేక వినబడెను.

7. అప్పుడు ఆ కన్యకలందరు లేచి తమ దివిటీలను చక్కపరచిరి గాని

8. బుద్ధిలేని ఆ కన్యకలు మా దివిటీలు ఆరిపోవుచున్నవి గనుక మీ నూనెలో కొంచెము మాకియ్యుడని బుద్ధిగలవారినడిగిరి.

9. అందుకు బుద్ధిగల కన్యకలుమాకును మీకును ఇది చాలదేమో, మీరు అమ్మువారియొద్దకు పోయి కొనుక్కొనుడని చెప్పిరి.

10. వారు కొనబోవుచుండగా పెండ్లికుమారుడు వచ్చెను, అప్పుడు సిద్ధపడి యున్నవారు అతనితో కూడ పెండ్లి విందుకు లోపలికి పోయిరి;

11. అంతట తలుపు వేయబడెను. ఆ తరు వాత తక్కిన కన్యకలు వచ్చిఅయ్యా, అయ్యా, మాకు తలుపు తీయుమని అడుగగా

12. అతడుమిమ్ము నెరుగనని మీతో నిశ్చయముగా చెప్పుచున్నాననెను.

13. ఆ దినమైనను గడియయైనను మీకు తెలియదు గనుక మెలకువగా ఉండుడి.

14. (పరలోకరాజ్యము) ఒక మనుష్యుడు దేశాంతరమునకు ప్రయాణమై తన దాసులను పిలిచి తన ఆస్తిని వారి కప్ప గించినట్లుండును.

15. అతడు ఒకనికి అయిదు తలాంతులను ఒకనికి రెండు, ఒకనికి ఒకటియు ఎవని సామర్థ్యము చొప్పున వానికిచ్చి, వెంటనే దేశాంతరము పోయెను.

16. అయిదు తలాంతులు తీసికొనినవాడు వెళ్లి వాటితో వ్యాపారము చేసి, మరి అయిదు తలాంతులు సంపా దించెను.

17. ఆలాగుననే రెండు తీసికొనినవాడు మరి రెండు సంపాదించెను.

18. అయితే ఒక తలాంతు తీసికొనినవాడు వెళ్లి, భూమి త్రవ్వి తన యజమానుని సొమ్ము దాచిపెట్టెను.

19. బహు కాలమైన తరువాత ఆ దాసుల యజమానుడు వచ్చి వారియొద్ద లెక్క చూచుకొనెను.

20. అప్పుడు అయిదు తలాంతులు తీసికొనినవాడు మరి అయిదు తలాంతులు తెచ్చి అయ్యా, నీవు నాకు అయిదు తలాంతులప్పగించి తివే; అవియుగాక మరి యయిదు తలాంతులు సంపాదించితినని చెప్పెను.

21. అతని యజమానుడు భళా, నమ్మకమైన మంచి దాసుడా, నీవు ఈ కొంచెములో నమ్మకముగా ఉంటివి, నిన్ను అనేకమైనవాటిమీద నియమించెదను, నీ యజమానుని సంతోషములో పాలుపొందుమని అతనితో చెప్పెను.

22. ఆలాగే రెండు తలాంతులు తీసికొనినవాడు వచ్చిఅయ్యా, నీవు నాకు రెండు తలాంతులప్పగించితివే అవియు గాక మరి రెండు తలాంతులు సంపాదించితినని చెప్పెను.

23. అతని యజమానుడుభళా, నమ్మకమైన మంచి దాసుడా, నీవు ఈ కొంచెములో నమ్మకముగా ఉంటివి, నిన్ను అనేకమైనవాటిమీద నియమించెదను, నీ యజమా నుని సంతోషములో పాలు పొందుమని అతనితో చెప్పెను.

24. తరువాత ఒక తలాంతు తీసికొనినవాడును వచ్చి అయ్యా, నీవు విత్తనిచోట కోయువాడవును, చల్లని చోట పంట కూర్చుకొనువాడవునైన కఠినుడవని నేనెరుగు దును

25. గనుక నేను భయపడి, వెళ్లి నీ తలాంతును భూమిలో దాచిపెట్టితిని; ఇదిగో నీది నీవు తీసికొనుమని చెప్పెను.

26. అందుకు అతని యజమానుడు వానిని చూచి సోమరివైన చెడ్డదాసుడా, నేను విత్తనిచోట కోయువాడను, చల్లని చోట పంట కూర్చుకొనువాడనని నీవు ఎరుగుదువా?

27. అట్లయితే నీవు నా సొమ్ము సాహుకారులయొద్ద ఉంచ వలసి యుండెను; నేను వచ్చి వడ్డితోకూడ నా సొమ్ము తీసికొనియుందునే అని చెప్పి

28. ఆ తలాంతును వాని యొద్దనుండి తీసివేసి, పది తలాంతులు గలవాని కియ్యుడి.

29. కలిగిన ప్రతివానికి ఇయ్యబడును అతనికి సమృద్ధి కలుగును; లేనివానియొద్దనుండి వానికి కలిగినదియు తీసి వేయబడును.

30. మరియు పనికిమాలిన ఆ దాసుని వెలుపటి చీకటిలోనికి త్రోసివేయుడి; అక్కడ ఏడ్పును పండ్లు కొరుకుటయు ఉండుననెను.

31. తన మహిమతో మనుష్యకుమారుడును ఆయనతో కూడ సమస్త దూతలును వచ్చునప్పుడు ఆయన తన మహిమగల సింహాసనముమీద ఆసీనుడై యుండును.
కీర్తనల గ్రంథము 72:2-4, కీర్తనల గ్రంథము 110:6, జెకర్యా 14:5

32. అప్పుడు సమస్త జనములు ఆయనయెదుట పోగు చేయబడుదురు; గొల్లవాడు మేకలలోనుండి గొఱ్ఱెలను వేరుపరచునట్లు ఆయన వారిని వేరుపరచి
యెహెఙ్కేలు 34:17

33. తన కుడివైపున గొఱ్ఱెలను ఎడమవైపున మేక లను నిలువబెట్టును.

34. అప్పుడు రాజు తన కుడివైపున ఉన్నవారిని చూచి నా తండ్రిచేత ఆశీర్వదింపబడినవార లారా, రండి; లోకము పుట్టినది మొదలుకొని మీకొరకు సిద్ధపరచబడిన రాజ్యమును స్వతంత్రించుకొనుడి.

35. నేను ఆకలిగొంటిని, మీరు నాకు భోజనము పెట్టితిరి; దప్పి గొంటిని, నాకు దాహమిచ్చితిరి, పరదేశినై యుంటిని నన్ను చేర్చుకొంటిరి;
యెషయా 58:7

36. దిగంబరినై యుంటిని, నాకు బట్ట లిచ్చితిరి; రోగినైయుంటిని, నన్ను చూడవచ్చితిరి; చెర సాలలో ఉంటిని నాయొద్దకు వచ్చితిరని చెప్పును
యెషయా 58:7

37. అందుకు నీతిమంతులుప్రభువా, యెప్పుడు నీవు ఆకలిగొనియుండుట చూచి నీకాహారమిచ్చి తివిు? నీవు దప్పిగొని యుండుట చూచి యెప్పుడు దాహమిచ్చితివిు?

38. ఎప్పుడు పరదేశివై యుండుట చూచి నిన్ను చేర్చుకొంటిమి? దిగంబరివై యుండుట చూచి బట్టలిచ్చితివిు?

39. ఎప్పుడు రోగివై యుండుటయైనను, చెరసాలలో ఉండుటయైనను, చూచి, నీయొద్దకు వచ్చితిమని ఆయనను అడిగెదరు.

40. అందుకు రాజుమిక్కిలి అల్పులైన యీ నా సహోదరులలో ఒకనికి మీరు చేసితిరి గనుక నాకు చేసితిరని నిశ్చ యముగా మీతో చెప్పుచున్నానని వారితో అనును.
సామెతలు 19:17, యెషయా 63:9

41. అప్పుడాయన యెడమవైపున ఉండువారిని చూచిశపింపబడినవారలారా, నన్ను విడిచి అపవాదికిని వాని దూతల కును సిద్ధపరచబడిన నిత్యాగ్నిలోనికి పోవుడి.

42. నేను ఆకలిగొంటిని, మీరు నాకు భోజనము పెట్టలేదు; దప్పి గొంటిని, మీరు నాకు దాహమియ్యలేదు;

43. పరదేశినై యుంటిని, మీరు నన్ను చేర్చుకొనలేదు; దిగంబరినై యుంటిని, మీరు నాకు బట్టలియ్యలేదు; రోగినై చెరసాలలో ఉంటిని, మీరు నన్ను చూడ రాలేదని చెప్పును.

44. అందుకు వారును ప్రభువా, మేమెప్పుడు నీవు ఆకలిగొని యుండుటయైనను, దప్పిగొనియుండుటయైనను, పరదేశివై యుండుటయైనను, దిగంబరివై యుండుటయైనను, రోగివై యుండుట¸ చెరసాలలో ఉండుటయైనను చూచి, నీకు ఉపచారము చేయకపోతిమని ఆయనను అడిగెదరు.

45. అందుకాయన మిక్కిలి అల్పులైన వీరిలో ఒకనికైనను మీరు ఈలాగు చేయలేదు గనుక నాకు చేయలేదని మీతో నిశ్చయముగా చెప్పుచున్నానని వారితో అనును.
యెషయా 63:9

46. వీరు నిత్యశిక్షకును నీతిమంతులు నిత్యజీవమునకును పోవుదురు.
దానియేలు 12:2Powered by Sajeeva Vahini Study Bible (Beta). Copyright© Sajeeva Vahini. All Rights Reserved.
Matthew - మత్తయి సువార్త 25 - బైబిల్ అధ్యయనం - Telugu Study Bible - Adhyayana Bible


పదిమంది కన్యల ఉపమానం. (1-13) 
పది మంది కన్యల ఉపమానం యూదుల వివాహ ఆచారాల నుండి ప్రేరణ పొందింది మరియు క్రీస్తు యొక్క ఆసన్న రాక యొక్క ప్రాముఖ్యతను వివరించడానికి ఉపయోగపడుతుంది. ఇది క్రైస్తవ మతం యొక్క సారాంశంపై అంతర్దృష్టిని అందిస్తుంది. క్రీస్తు అనుచరులుగా, మేము గౌరవించటానికి మా నిబద్ధతను ప్రకటిస్తాము మరియు ఆయన రాక కోసం ఎదురుచూస్తున్నాము. తెలివైన కన్యలు నిజాయితీగల క్రైస్తవులను సూచిస్తారు, అయితే మూర్ఖులు కపటులను సూచిస్తారు. నిజమైన జ్ఞానం లేదా మూర్ఖత్వం ఒకరి ఆత్మ స్థితిలో వెల్లడి అవుతుంది.
చాలా మంది వ్యక్తులు వృత్తి యొక్క దీపాన్ని బాహ్యంగా కలిగి ఉంటారు, కానీ వారి ప్రస్తుత ఉనికి యొక్క సవాళ్లు మరియు బాధ్యతలను నావిగేట్ చేయడానికి అవసరమైన అంతర్గత భాగాలు-సౌండ్ నాలెడ్జ్ మరియు దృఢమైన రిజల్యూషన్-ని కలిగి ఉండరు. అటువంటి వ్యక్తులకు పరివర్తనాత్మకమైన దేవుని ఆత్మ ద్వారా బోధింపబడిన పవిత్ర స్వభావాలు లేవు. మంచి పనుల ద్వారా ప్రాతినిధ్యం వహించే మన వెలుగు, క్రీస్తుపై వేళ్లూనుకున్న, చురుకైన విశ్వాసం మరియు దేవుడు మరియు తోటి విశ్వాసుల పట్ల ప్రేమ నుండి ఉద్భవించాలి.
ఉపమానం ప్రకారం, తెలివైన మరియు మూర్ఖులైన కన్యలందరూ నిద్రపోతారు మరియు నిద్రపోయారు, ఇది ఒక వ్యక్తి యొక్క మార్పిడి మరియు క్రీస్తు చివరికి రాక లేదా తీర్పు మధ్య కాలాన్ని సూచిస్తుంది. జాప్యం అప్రమత్తంగా ఉండటం మరియు ఆధ్యాత్మిక క్షీణతను నివారించడం యొక్క ప్రాముఖ్యతను నొక్కి చెబుతుంది. తెలివైన కన్యలు, తమ దీపాలను వెలిగిస్తూనే, అప్రమత్తంగా ఉండడంలో విఫలమయ్యారు. ఆధ్యాత్మిక ఉదాసీనత మరింత నిర్లక్ష్యానికి దారితీస్తుంది; అందువల్ల, క్షయం యొక్క ప్రారంభ సంకేతాలను నిరోధించడం చాలా ముఖ్యం.
చర్యకు ఆకస్మిక పిలుపు జారీ చేయబడింది- "అతన్ని కలవడానికి ముందుకు వెళ్ళండి"-అవసరమైన సంసిద్ధతను సూచిస్తుంది. క్రీస్తు రాబోయే రాక గురించి అవగాహన మేల్కొలుపు కాల్‌గా పనిచేస్తుంది. మరణానికి బాగా సిద్ధమైన వారు కూడా సిద్ధంగా ఉండటానికి చురుకుగా ప్రయత్నించాలి. గణన రోజు పరిశీలనను కలిగి ఉంటుంది, మన ఆధ్యాత్మిక స్థితిపై ఆలోచనను ప్రేరేపిస్తుంది.
కొంతమంది కన్యలకు వారి దీపాలకు నూనె లేదు, తగినంత లేదా తప్పుడు దయ ఉన్నవారు పరిణామాలను ఎదుర్కొంటారని నొక్కి చెప్పారు. ఈ లోకంలో కేవలం బాహ్య వృత్తి సరిపోవచ్చు, కానీ అది మరణం ముందు కుంగిపోతుంది. మోక్షానికి నిజమైన దయ అవసరం, మరియు అత్యంత సద్గుణవంతులకు కూడా క్రీస్తుపై నిరంతరం ఆధారపడటం అవసరం. ఈ ఆధ్యాత్మిక తయారీని నిర్లక్ష్యం చేయడం శాశ్వతమైన వినాశనానికి దారి తీస్తుంది.
ఉపమానం తలుపు మూసివేయడంతో ముగుస్తుంది, ఇది తిరిగి రాని బిందువును సూచిస్తుంది. చాలా ఆలస్యంగా స్వర్గ ప్రవేశం కోరుకుంటారు, తప్పుదారి పట్టించే విశ్వాసం మీద ఆధారపడతారు. మరణం యొక్క అనూహ్య ఆగమనం క్రైస్తవులను కలవరపెడుతుంది, కానీ వారి ప్రతిస్పందన, వారి దీపాన్ని త్వరగా తగ్గించడం, వారి సద్గుణాలను మెరుగుపరుస్తుంది. దీనికి విరుద్ధంగా, ఉపరితల విశ్వాసి యొక్క చర్యలు క్షీణిస్తున్న కాంతిని వెల్లడిస్తాయి. ప్రబోధం స్పష్టంగా ఉంది: అప్రమత్తంగా ఉండండి, ఆత్మ యొక్క విషయాలకు శ్రద్ధ వహించండి మరియు ప్రతి రోజు దేవుని గౌరవంతో జీవించండి.

ప్రతిభకు సంబంధించిన ఉపమానం. (14-30) 
క్రీస్తు పనిలేని సేవకులను నిర్వహించడు; వారు అతనికి ప్రతిదానికీ రుణపడి ఉంటారు మరియు పాపం తప్ప వారు హక్కుగా క్లెయిమ్ చేయగలిగేది ఏమీ లేదు. క్రీస్తు నుండి మనకు లభించే ఆదరణ, ఆయన కోసం పని చేసే మన బాధ్యతతో ముడిపడి ఉంటుంది. ఆత్మ యొక్క అభివ్యక్తి ప్రతి ఒక్కరికీ పరస్పర ప్రయోజనం కోసం మంజూరు చేయబడింది. గణన యొక్క రోజు అనివార్యంగా వస్తుంది, ఇక్కడ మనం మన ఆత్మలలో పండించిన మంచి గురించి మరియు మనకు అందించిన అవకాశాల ద్వారా ఇతరులపై మనం చూపిన సానుకూల ప్రభావం గురించి తెలియజేయాలి.
సహజ సామర్థ్యాలను పెంపొందించుకోవడం దైవానుగ్రహానికి అర్హత పొందుతుందని సూచించబడలేదు. నిజమైన క్రైస్తవులు తమ విమోచకుని ఏజెంట్లుగా సేవ చేయడంలో, ఆయన మహిమను ప్రచారం చేయడంలో మరియు ఆయన ప్రజల సంక్షేమానికి తోడ్పడడంలో స్వేచ్ఛ మరియు అధికారాన్ని పొందుతారు. క్రీస్తు ప్రేమ వారిని తమ కోసం కాకుండా తమ కోసం త్యాగం చేసి తిరిగి లేచిన వ్యక్తి కోసం జీవించమని వారిని బలవంతం చేస్తుంది.
దేవుణ్ణి సంతోషపెట్టడం అసాధ్యమని మరియు ఆయనను సేవించడం నిష్ఫలమని నమ్మేవారు మతంలో కొంచెం పురోగతి సాధిస్తారు. వారు సాధించగలిగే దానికంటే ఎక్కువ దేవుడు కోరుతున్నాడని మరియు వారి నియంత్రణకు మించిన వాటి కోసం వారిని శిక్షిస్తాడని వారు వాదిస్తారు. వాస్తవానికి, వారు ప్రభువు పాత్ర మరియు పని పట్ల అయిష్టతను కలిగి ఉంటారు. ఉదాసీనత లేని సేవకుడు తన ప్రతిభను కోల్పోయే పర్యవసానాన్ని ఎదుర్కొంటాడు, ఈ సూత్రం భౌతిక ఆశీర్వాదాలు మరియు ఆధ్యాత్మిక అవకాశాలు రెండింటికీ వర్తిస్తుంది.
వారి సందర్శన రోజును విస్మరించేవారు తమ శాంతికి కీలకమైన విషయాలను వారి అవగాహన నుండి దాచిపెడతారు. వారి విధి బయటి చీకటిలో పడవేయబడుతుంది, ఇది నరకంలో హేయమైనవారి యొక్క హింసలను వర్ణించే సాధారణ వ్యక్తీకరణ. ఇక్కడ, విశ్వాసపాత్రులైన సేవకులకు చిరునామాలో వలె, క్రీస్తు దాని ఉద్దేశించిన అర్థాన్ని స్పష్టం చేయడానికి ఉపమానానికి మించి అడుగులు వేస్తాడు, మొత్తం సందేశాన్ని అర్థం చేసుకోవడానికి ఒక కీని అందించాడు. పాపుల పట్ల అసూయపడకూడదు లేదా వారి నశ్వరమైన ఆస్తులను కోరుకోము.

తీర్పు. (31-46)
ఈ ప్రకరణము రాబోయే చివరి తీర్పును వివరిస్తుంది, ఇది మునుపటి ఉపమానాల యొక్క వివరణగా ఉపయోగపడుతుంది. గణన యొక్క క్షణం వేచి ఉంది, ఇక్కడ ప్రతి వ్యక్తి శాశ్వతమైన ఆనందానికి లేదా దుఃఖానికి దారితీసే వాక్యాన్ని అందుకుంటారు. క్రీస్తు తండ్రి మహిమలో మాత్రమే కాకుండా మధ్యవర్తిగా తన స్వంత మహిమలో కూడా తిరిగి వస్తాడు. ప్రస్తుతం, దుష్టులు మరియు దైవభక్తులు ఒకే భూసంబంధమైన ప్రాంతాలలో-నగరాలు, చర్చిలు, కుటుంబాలు-తరచుగా సాధువుల అసంపూర్ణత మరియు పాపుల కపటత్వం కారణంగా గుర్తించలేని విధంగా సహజీవనం చేస్తున్నారు. అయితే మృత్యువు వారిని శాశ్వతంగా విడదీస్తుంది.
గొప్ప కాపరిగా చిత్రీకరించబడిన యేసుక్రీస్తు త్వరలో తన స్వంత మరియు లేని వారి మధ్య తేడాను గుర్తించగలడు. అన్ని ఇతర భేదాలు మసకబారుతుండగా, సాధువులు మరియు పాపుల మధ్య ముఖ్యమైన విభజన, పవిత్రమైనది మరియు అపవిత్రమైనది, శాశ్వతంగా కొనసాగుతుంది. సాధువుల కోసం ఎదురుచూస్తున్న ఆనందం చాలా లోతైనది; అది ఒక రాజ్యంతో పోల్చబడింది, భూమిపై అత్యంత విలువైన ఆస్తి, అయితే స్వర్గంలో వారి కోసం ఎదురుచూస్తున్న ఆనందం యొక్క మసక ప్రతిబింబం మాత్రమే. ఈ రాజ్యం తన జ్ఞానం మరియు శక్తితో తండ్రిచే సిద్ధపరచబడడమే కాకుండా కుమారునిచే కొనుగోలు చేయబడింది మరియు విశ్వాసుల పవిత్రమైన స్వభావానికి అనుగుణంగా పరిశుద్ధాత్మ ద్వారా సిద్ధం చేయబడింది. దాని తయారీ ప్రపంచం యొక్క పునాది నాటిది, సాధువులకు మరియు వారి కోసం శాశ్వతత్వం నుండి ఉనికిలో ఉంది.
సెయింట్స్ ఈ సిద్ధమైన రాజ్యాన్ని వారసత్వంగా పొందుతారు, వారి వారసత్వం స్వీయ-పొందినది కాదని అంగీకరిస్తుంది; బదులుగా, దేవుడే వారిని స్వర్గానికి వారసులుగా నియమిస్తాడు. పరోపకార చర్యలు మాత్రమే శాశ్వతమైన ఆనందానికి అర్హమైనవి కావు అని వచనం నొక్కి చెబుతుంది. బదులుగా, ఇది యేసుక్రీస్తు ద్వారా దేవుని కొరకు చేసిన మంచి పనులను నొక్కి చెబుతుంది, క్రీస్తు ఆత్మ ద్వారా తీసుకువచ్చిన పవిత్రతను సూచిస్తుంది. ఈ ప్రపంచంలో జీవితం మరియు విశ్రాంతి కోసం క్రీస్తు యొక్క పిలుపులను తిరస్కరించిన దుష్టులు, తీర్పులో అతని నుండి బయలుదేరడానికి బిడ్ చేయబడతారు. వారి సాకులు ఫలించవు మరియు వారి శిక్ష శాశ్వతమైనది-మార్పులేనిది మరియు మార్పులేనిది.
ఈ ప్రకరణం జీవితం మరియు మరణం, మంచి మరియు చెడు, ఆశీర్వాదం మరియు శాపం, వ్యక్తులు ఎంచుకున్న మార్గం వారి అంతిమ గమ్యాన్ని నిర్ధారిస్తుంది అనే అవగాహనతో వారి మార్గాన్ని ఎంచుకోవడానికి ఆహ్వానిస్తుంది.Shortcut Links
మత్తయి - Matthew : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary | Telugu Reference Bible |