Matthew - మత్తయి సువార్త 9 | View All

1. తరువాత ఆయన దోనె యెక్కి సముద్రము దాటి తన పట్టణములో ప్రవేశింపగా

2. ఇదిగో జనులు పక్ష వాయువుతో మంచముపట్టియున్న యొకని ఆయన యొద్దకు తీసికొనివచ్చిరి. యేసు వారి విశ్వాసముచూచి కుమారుడా ధైర్యముగా ఉండుము, నీ పాపములు క్షమింపబడియున్నవని పక్షవాయువు గల వానితో చెప్పెను.

3. ఇదిగో శాస్త్రులలో కొందరు ఇతడు దేవ దూషణ చేయుచున్నాడని తమలోతాము అనుకొనగా

4. యేసు వారి తలంపులు గ్రహించి మీరెందుకు మీ హృదయములలో దురాలోచనలు చేయుచున్నారు?

5. నీ పాపములు క్షమింపబడియున్నవని చెప్పుట సులభమా, లేచి నడువుమని చెప్పుట సులభమా?

6. అయినను పాపములు క్షమించుటకు భూమిమీద మనుష్యకుమారునికి అధికారము కలదని మీరు తెలిసికొనవలెను అని చెప్పి, ఆయన పక్షవాయువుగలవాని చూచినీవు లేచి నీ మంచ మెత్తికొని నీ యింటికి పొమ్మని చెప్పగా
యెషయా 63:1

7. వాడు లేచి తన యింటికి వెళ్లెను.

8. జనులు అది చూచి భయపడి, మనుష్యులకిట్టి అధికారమిచ్చిన దేవుని మహిమపరచిరి.

9. యేసు అక్కడనుండి వెళ్లుచు సుంకపు మెట్టునొద్ద కూర్చుండియున్న మత్తయి అను ఒక మనుష్యుని చూచినన్ను వెంబడించుమని అతనితో చెప్పగా అతడు లేచి ఆయనను వెంబడించెను.

10. ఇంటిలో భోజనమునకు యేసు కూర్చుండియుండగా ఇదిగో సుంకరులును పాపులును అనేకులు వచ్చి ఆయనయొద్దను ఆయన శిష్యులయొద్దను కూర్చుండిరి.

11. పరిసయ్యులు అది చూచి మీ బోధకుడు సుంకరులతోను పాపులతోను కలిసి యెందుకు భోజనము చేయుచున్నాడని ఆయన శిష్యులనడిగిరి.

12. ఆయన ఆ మాటవిని రోగులకేగాని ఆరోగ్యము గలవారికి వైద్యుడక్కరలేదు గదా.

13. అయితే నేను పాపులను పిలువ వచ్చితిని గాని నీతిమంతులను పిలువ రాలేదు. గనుక కనికరమునే కోరుచున్నాను గాని బలిని కోరను అను వాక్య భావమేమిటో మీరు వెళ్లి నేర్చుకొనుడని చెప్పెను.
హోషేయ 6:6

14. అప్పుడు యోహాను శిష్యులు ఆయనయొద్దకు వచ్చిపరిసయ్యులును, మేమును తరచుగా ఉపవాసము చేయు చున్నాము గాని నీ శిష్యులు ఉపవాసము చేయరు; దీనికి హేతువేమని ఆయనను అడుగగా

15. యేసుపెండ్లి కుమారుడు తమతోకూడ నుండు కాలమున పెండ్లియింటి వారు దుఃఖపడగలరా? పెండ్లికుమారుడు వారియొద్దనుండి కొనిపోబడు దినములు వచ్చును, అప్పుడు వారు ఉప వాసము చేతురు.

16. ఎవడును పాత బట్టకు క్రొత్తబట్ట మాసిక వేయడు; వేసినయెడల ఆ మాసిక బట్టను వెలితిపరచును చినుగు మరి ఎక్కువగును.

17. మరియు పాత తిత్తు లలో క్రొత్త ద్రాక్షారసము పోయరు; పోసినయెడల తిత్తులు పిగిలి, ద్రాక్షారసము కారిపోవును, తిత్తులు పాడగును. అయితే క్రొత్త ద్రాక్షారసము క్రొత్త తిత్తులలో పోయుదురు, అప్పుడు ఆ రెండును చెడిపోక యుండునని చెప్పెను.

18. ఆయన ఈ మాటలు వారితో చెప్పుచుండగా, ఇదిగో ఒక అధికారి వచ్చి ఆయనకు మ్రొక్కినా కుమార్తె యిప్పుడే చనిపోయినది, అయినను నీవు వచ్చి నీ చెయ్యి ఆమెమీద ఉంచుము, ఆమె బ్రదుకుననెను.

19. యేసు లేచి అతని వెంట వెళ్లెను; ఆయన శిష్యులు కూడ వెళ్లిరి.

20. ఆ సమయమున, ఇదిగో పండ్రెండు సంవత్సరములనుండి రక్తస్రావ రోగముగల యొక స్త్రీ
లేవీయకాండము 15:25

21. నేను ఆయన పై వస్త్రము మాత్రము ముట్టితే బాగుపడుదునని తనలో తాను అనుకొని, ఆయన వెనుకకు వచ్చి ఆయన వస్త్రపు చెంగు ముట్టెను.

22. యేసు వెనుకకు తిరిగి ఆమెను చూచి కుమారీ, ధైర్యముగా ఉండుము, నీ విశ్వాసము నిన్ను బాగుపరచెనని చెప్పగా ఆ గడియనుండి ఆ స్త్రీ బాగు పడెను.

23. అంతలో యేసు ఆ అధికారి యింటికి వచ్చి, పిల్లన గ్రోవులు వాయించు వారిని, గొల్లు చేయుచుండు జనసమూహమును చూచి

24. స్థలమియ్యుడి; ఈ చిన్నది నిద్రించుచున్నదేగాని చనిపోలేదని వారితో చెప్పగా వారాయనను అపహసించిరి.

25. జనసమూహమును పంపివేసి, ఆయన లోపలికి వెళ్లి ఆమె చెయ్యి పట్టుకొనగానే ఆ చిన్నది లేచెను.

26. ఈ సమాచారము ఆ దేశమంతటను వ్యాపించెను.

27. యేసు అక్కడనుండి వెళ్లుచుండగా ఇద్దరు గ్రుడ్డివారు ఆయన వెంట వచ్చి దావీదు కుమారుడా, మమ్మును కనికరించుమని కేకలువేసిరి.

28. ఆయన యింట ప్రవేశించిన తరువాత ఆ గ్రుడ్డివారు ఆయనయొద్దకు వచ్చిరి. యేసు నేను ఇది చేయగలనని మీరు నమ్ముచున్నారా? అని వారి నడుగగా

29. వారునమ్ముచున్నాము ప్రభువా అని ఆయనతో చెప్పిరి. అప్పుడాయన వారి కన్నులు ముట్టి మీ నమ్మికచొప్పున మీకు కలుగుగాక అని చెప్పినంతలో వారి కన్నులు తెరువబడెను.

30. అప్పుడు యేసు ఇది ఎవరికిని తెలియకుండ చూచుకొనుడని వారికి ఖండితముగా ఆజ్ఞాపించెను.

31. అయినను వారు వెళ్లి ఆ దేశమంతట ఆయన కీర్తి ప్రచురముచేసిరి.

32. యేసును ఆయన శిష్యులును వెళ్లుచుండగా కొందరు, దయ్యముపట్టిన యొక మూగవాని ఆయనయొద్దకు తీసికొని వచ్చిరి.

33. దయ్యము వెళ్లగొట్టబడిన తరువాత ఆ మూగ వాడు మాటలాడగా జనసమూహములు ఆశ్చర్యపడి ఇశ్రాయేలులో ఈలాగు ఎన్నడును కనబడలేదని చెప్పుకొనిరి.

34. అయితే పరిసయ్యులు ఇతడు దయ్యముల అధిపతివలన దయ్యములను వెళ్లగొట్టుచున్నాడని చెప్పిరి.

35. యేసు వారి సమాజమందిరములలో బోధించుచు రాజ్య సువార్త ప్రకటించుచు, ప్రతివిధమైన రోగమును ప్రతి విధమైన వ్యాధిని స్వస్థపరచుచు, సమస్త పట్టణముల యందును గ్రామములయందును సంచారము చేసెను.

36. ఆయన సమూహములను చూచి, వారు కాపరిలేని గొఱ్ఱెల వలె విసికి చెదరియున్నందున వారిమీద కనికరపడి
సంఖ్యాకాండము 27:17, 1 రాజులు 22:17, 2 దినవృత్తాంతములు 18:16, యెహెఙ్కేలు 34:5, జెకర్యా 10:2

37. కోత విస్తారమేగాని పనివారు కొద్దిగా ఉన్నారు

38. గనుక తన కోతకు పనివారిని పంపుమని కోత యజమానుని వేడు కొనుడని తన శిష్యులతో చెప్పెను.Powered by Sajeeva Vahini Study Bible (Beta). Copyright© Sajeeva Vahini. All Rights Reserved.
Matthew - మత్తయి సువార్త 9 - బైబిల్ అధ్యయనం - Telugu Study Bible - Adhyayana Bible

యేసు కపెర్నహూముకు తిరిగి వచ్చి పక్షవాత రోగిని నయం చేస్తాడు. (1-8) 
పక్షవాత రోగిని క్రీస్తు దగ్గరకు తీసుకొచ్చిన స్నేహితుల విశ్వాసం విశేషమైనది. యేసు అతనిని స్వస్థపరచగలడని మరియు స్వస్థపరచగలడని వారు దృఢంగా విశ్వసించారు. వారి విశ్వాసం దృఢంగా ఉంది మరియు క్రీస్తు సన్నిధిని వెతకడంలో ఎలాంటి అడ్డంకులు కనిపించలేదు. అది కూడా వినయపూర్వకమైన విశ్వాసం, ఎందుకంటే వారు పక్షవాతం ఉన్న వ్యక్తిని క్రీస్తు సన్నిధికి తీసుకువచ్చారు. పాపం మరియు అనారోగ్యం వేర్వేరు సమస్యలని వారు గుర్తించినందున వారి విశ్వాసం చురుకుగా ఉంది - అనారోగ్యం కొనసాగుతూనే పాపం క్షమించబడుతుంది. అయినప్పటికీ, దేవునితో అంతర్గత శాంతి మరియు శారీరక స్వస్థత కలయిక నిజమైన దయ.
ఇది పాపాత్మకమైన ప్రవర్తనను ప్రోత్సహించదు. మీరు విమోచన మరియు స్వస్థత కోరుతూ మీ పాపాలను యేసుక్రీస్తు వద్దకు తీసుకువస్తే, అది మెచ్చుకోదగినది. ఏది ఏమైనప్పటికీ, పాపాన్ని అంటిపెట్టుకుని ఉండి, పాపం మరియు అతనిని రెండింటినీ ఆశించి, అతనిని సమీపించడం తీవ్రమైన అపార్థం మరియు దయనీయమైన మాయ. తన విమోచన పనిలో యేసు యొక్క ప్రాధమిక ఉద్దేశ్యం మన హృదయాలను పాపం నుండి వేరు చేయడం. పాపపు ఆలోచనల యొక్క అభ్యంతరకరమైన స్వభావాన్ని అర్థం చేసుకునే మన అంతర్గత ఆలోచనలపై ఆయనకు పరిపూర్ణ అంతర్దృష్టి ఉంది. ప్రజలను వారి పాపాల నుండి రక్షించడమే తన లక్ష్యం అని నిరూపించడానికి అతను లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నాడు. అతను లేఖరులతో చర్చించడం నుండి పక్షవాతానికి గురైన వ్యక్తికి వైద్యం అందించడానికి మారాడు. మనిషిని ఇకపై తన మంచంపై మోయాల్సిన అవసరం లేదు, కానీ దానిని స్వయంగా మోయగలిగే శక్తి కూడా అతనికి ఉంది. మంచి చేయడానికి ఇవ్వబడిన శక్తి అంతిమంగా దేవునికి మహిమను తీసుకురావాలని అంగీకరించడం ముఖ్యం.

మాథ్యూ పిలిచాడు. (9) 
క్రీస్తు అతనిని పిలిచినప్పుడు క్రీస్తు ఎన్నుకున్న ఇతరులలాగే మాథ్యూ కూడా అతని వృత్తిలో ఉన్నాడు. పనిలేకుండా ఉన్నవారికి సాతాను ప్రలోభాలను అందించినట్లే, క్రీస్తు వారి పనిలో నిమగ్నమై ఉన్నవారికి తన పిలుపునిచ్చాడు. సహజంగానే, మనమందరం దేవునికి దూరంగా ఉన్నాము, కానీ మిమ్మల్ని అనుసరించమని మరియు మీ బలవంతపు మాటతో మమ్మల్ని ఆకర్షించమని మీరు మమ్మల్ని కోరినప్పుడు, మేము మిమ్మల్ని ఆత్రంగా వెంబడిస్తాము. ఆత్మ యొక్క వాక్యం మన హృదయాలను తాకినప్పుడు, లోకం మనలను అడ్డుకోదు మరియు సాతాను మన మార్గాన్ని అడ్డుకోలేడు. మేము లేచి నిన్ను అనుసరిస్తాము.
క్రీస్తు, ప్రేరేపకుడిగా, మరియు అతని మాట, సాధనంగా, ఆత్మలో పరివర్తనాత్మక మార్పును తీసుకువస్తుంది. క్రీస్తు అతనిని పిలిచినప్పుడు మాథ్యూ యొక్క స్థానం లేదా అతని భౌతిక లాభాలు అతన్ని నిరోధించలేదు. అతను ఇష్టపూర్వకంగా తన వృత్తిని విడిచిపెట్టాడు మరియు జాలర్లుగా ఉన్న శిష్యులు కొన్ని సమయాల్లో తమ వ్యాపారానికి తిరిగి వస్తుండగా, మాథ్యూ తన పాపపు లాభాలను వెంబడించడం మనకు మళ్లీ కనిపించదు.

మాథ్యూ, లేదా లేవీ విందు. (10-13) 
తన పిలుపునిచ్చిన కొంత కాలానికి, మాథ్యూ తన పూర్వ సహచరులను క్రీస్తును వినడానికి తీసుకురావడానికి ప్రయత్నించాడు. అతను క్రీస్తు యొక్క రూపాంతర కృపను ప్రత్యక్షంగా అనుభవించాడు మరియు వారి విముక్తి కోసం నిరీక్షణను కలిగి ఉన్నాడు. క్రీస్తును నిజంగా ఎదుర్కొన్న వారు ఇతరులకు కూడా అదే విధంగా కోరుకోకుండా ఉండలేరు. తమ ఆత్మలు అసంపూర్ణత లేకుండా ఉన్నాయని విశ్వసించే వారు ఆధ్యాత్మిక హీలర్‌ను తిరస్కరించారు. పరిసయ్యులు తమను తాము ఆధ్యాత్మికంగా సంపూర్ణంగా భావించినందున క్రీస్తును చిన్నచూపు చూసేవారు. దీనికి విరుద్ధంగా, వినయపూర్వకమైన పబ్లికన్లు మరియు పాపులు మార్గదర్శకత్వం మరియు అభివృద్ధి కోసం తమ అవసరాన్ని గుర్తించారు.
ప్రతికూల ఉద్దేశ్యంతో గొప్ప పదాలు మరియు చర్యలను తప్పుగా అర్థం చేసుకోవడం సర్వసాధారణం. ఇతరులు దేవుని అనుగ్రహాన్ని పొందడంలో సంతోషించని వారి పట్ల అనుమానం న్యాయంగా తలెత్తవచ్చు, ఎందుకంటే వారు అలాంటి కృపను కలిగి ఉన్నారని సూచించవచ్చు. ఇక్కడ, పాపులతో క్రీస్తు పరస్పర చర్యను దయతో కూడిన చర్యగా పేర్కొంటారు ఎందుకంటే ఆత్మల మార్పిడిని సులభతరం చేయడం అత్యంత దయగల ప్రయత్నం.
సువార్త పిలుపు పశ్చాత్తాపానికి ఆహ్వానం, మన మనస్సులను మార్చుకోమని మరియు మన మార్గాలను మార్చుకోమని మనల్ని ప్రోత్సహిస్తుంది. మానవాళి పాపంలో మునిగిపోకపోతే, క్రీస్తు వారి మధ్య నివసించవలసిన అవసరం లేదు. మన ఆధ్యాత్మిక రుగ్మతలను మనం గుర్తించామా మరియు మన సర్వోన్నత వైద్యుని మార్గదర్శకత్వాన్ని అనుసరించడం నేర్చుకున్నామా లేదా అని మనం ఆలోచించాలి.

యోహాను శిష్యుల అభ్యంతరాలు. (14-17) 
ఈ సమయంలో, యోహాను ఖైదు చేయబడ్డాడు మరియు అతని ప్రత్యేక పరిస్థితులు, పాత్ర మరియు అతనికి అందించడానికి అప్పగించబడిన సందేశం తరచుగా అతని అంకితభావం గల అనుచరులను తరచుగా ఉపవాసాలు పాటించేలా చేసింది. ఉపవాసం గురించి ప్రశ్నించినప్పుడు, యేసు వారి దృష్టిని యోహాను 3:29లో యోహాను గురించిన సాక్ష్యం వైపు మళ్లించాడు. యేసు మరియు అతని శిష్యులు సరళమైన మరియు నిరాడంబరమైన జీవనశైలిని ఆచరించేవారని ఖచ్చితంగా చెప్పినప్పటికీ, ఆయన ఓదార్పునిచ్చే సన్నిధితో ఆశీర్వదించబడినప్పుడు ఆయన శిష్యులు ఉపవాసం ఉండటం సరికాదు. సూర్యుని ఉనికి పగలను సూచించినట్లు మరియు దాని లేకపోవడం రాత్రిని సూచిస్తుంది.
అదనంగా, మన ప్రభువు జ్ఞానం యొక్క సాధారణ సూత్రాల రిమైండర్‌ను అందించాడు. పాత వస్త్రంపై ముడుచుకోని గుడ్డ ముక్కను అతుక్కోవడం ఆచారం కాదు, ఎందుకంటే అది అరిగిపోయిన, మృదువైన బట్టతో బాగా కలిసిపోదు మరియు మరింత చిరిగిపోవడానికి కారణమవుతుంది, రంధ్రం మరింత దిగజారుతుంది. అలాగే, ప్రజలు పాత, క్షీణిస్తున్న తోలు వైన్‌స్కిన్‌లలో కొత్త వైన్‌ను పోయరు, ఎందుకంటే అవి కిణ్వ ప్రక్రియ కారణంగా పగిలిపోతాయి. బదులుగా, కొత్త వైన్‌ను బలమైన, తాజా వైన్‌స్కిన్‌లలో ఉంచాలి, రెండూ భద్రంగా ఉన్నాయని నిర్ధారించుకోవాలి. కొత్త విశ్వాసులకు బోధించడంలో మరియు మార్గనిర్దేశం చేయడంలో గొప్ప జాగ్రత్త మరియు వివేకం యొక్క ప్రాముఖ్యతను ఇది నొక్కి చెబుతుంది, కాబట్టి వారు ప్రభువు సేవ గురించి దిగులుగా మరియు నిరుత్సాహపరిచే అవగాహనలను అభివృద్ధి చేయరు. బదులుగా, బాధ్యతలను నిర్వహించడానికి వారి సామర్థ్యాన్ని బట్టి క్రమంగా పరిచయం చేయాలి.

క్రీస్తు జైరుస్ కుమార్తెను లేవనెత్తాడు, అతను రక్తం యొక్క సమస్యను నయం చేస్తాడు. (18-26) 
మన ప్రియమైనవారి మరణం మన జీవితానికి మూలమైన క్రీస్తుకు దగ్గరవ్వాలి. అత్యంత శక్తివంతమైన పాలకులు కూడా ప్రభువైన యేసును సేవించడం గొప్ప గౌరవం, మరియు ఆయన దయను కోరుకునే వారు ఆయనను గౌరవించాలి. క్రీస్తు తన అద్భుతాలను చేయడంలో వివిధ పద్ధతులను అవలంబించాడు, బహుశా అతను తన వద్దకు వచ్చిన వారి యొక్క విభిన్న భావోద్వేగ స్థితులను మరియు స్వభావాలను అర్థం చేసుకున్నాడు, ఎందుకంటే అతను వారి హృదయాలను సంపూర్ణంగా గుర్తించగలడు.
ఒకసారి, ఒక వినయస్థురాలు క్రీస్తును సమీపించింది మరియు విశ్వాసం యొక్క సరళమైన స్పర్శతో ఆయన దయను పొందింది, నిజమైన విశ్వాసంతో క్రీస్తుతో అనుసంధానం చేయడం ద్వారా మన అత్యంత గాఢమైన బాధలను నయం చేయవచ్చని నిరూపిస్తుంది. మరొక నిజమైన నివారణ లేదు, మరియు మన అంతర్గత దుఃఖాలు మరియు భారాల గురించి ఆయనకున్న జ్ఞానానికి మనం భయపడాల్సిన అవసరం లేదు, దానిని మన అత్యంత సన్నిహిత మిత్రులతో కూడా పంచుకోవడానికి మనం వెనుకాడవచ్చు.
పాలకుడి ఇంట్లోకి ప్రవేశించిన తరువాత, ప్రజలు తనకు చోటు కల్పించాలని క్రీస్తు అభ్యర్థించాడు. కొన్నిసార్లు, ప్రాపంచిక దుఃఖం ప్రబలంగా ఉన్నప్పుడు, క్రీస్తు మరియు ఆయన ఓదార్పులు మన జీవితంలోకి ప్రవేశించడం సవాలుగా ఉంటుంది. పాలకుడి కుమార్తె నిజంగా మరణించినప్పటికీ, ఆమె క్రీస్తుకు మించినది కాదు. నీతిమంతుల మరణాన్ని ఒక ప్రత్యేకమైన నిద్రావస్థగా పరిగణించాలి. క్రీస్తు మాటలు మరియు చర్యలు ఎల్లప్పుడూ వెంటనే అర్థం కానప్పటికీ, వాటిని ఎప్పుడూ విస్మరించకూడదు. తమకు అర్థం కాని వాటిని అపహాస్యం చేసేవారు క్రీస్తు యొక్క అద్భుతమైన పనులకు తగిన సాక్షులు కారు.
ఆత్మీయంగా చనిపోయిన ఆత్మలను క్రీస్తు చేయి పట్టుకుంటే తప్ప వాటిని పునరుద్ధరించలేరు మరియు ఆయన తన దైవిక శక్తిని ఉపయోగించినప్పుడు ఈ పరివర్తన జరుగుతుంది. క్రీస్తు ఇటీవల మరణించిన వారిని లేపిన ఒక్క సందర్భం ఇంతటి కీర్తిని సంపాదించిపెడితే, మరణించిన వారందరూ ఆయన స్వరాన్ని విని లేచినప్పుడు అతని వైభవాన్ని ఊహించవచ్చు. ఖండించడం యొక్క పునరుత్థానానికి!

అతను ఇద్దరు అంధులను స్వస్థపరిచాడు. (27-31) 
ఈ కాలంలో, యూదులు మెస్సీయ రాక కోసం ఆసక్తిగా ఎదురుచూశారు. అయితే, ఈ అంధులకు లోతైన అంతర్దృష్టి ఉంది మరియు కపెర్నహూమ్ వీధుల్లో మెస్సీయ నిజంగా వచ్చాడని మరియు యేసు చాలా కాలంగా ఎదురుచూస్తున్న రక్షకుడని ధైర్యంగా ప్రకటించారు. దేవుని అనుగ్రహం వల్ల శారీరక దృష్టిని కోల్పోయిన వారు దేవుని కృపతో పూర్తిగా జ్ఞానోదయం పొందగలరనడానికి ఇది నిదర్శనం.
మన అవసరాలు మరియు భారాలతో సంబంధం లేకుండా, మన ప్రభువైన యేసు యొక్క దయలో పాలుపంచుకోవడం కంటే మనకు జీవనోపాధి మరియు మద్దతు కోసం మరేమీ అవసరం లేదు. క్రీస్తులో, అందరికీ సమృద్ధి ఉంది. ఈ గ్రుడ్డివారు ఆయన దృష్టికి కేకలు వేస్తూ ఆయనను అనుసరించారు. అతను వారి విశ్వాసాన్ని పరీక్షించడానికి మరియు సమాధానాలు తక్షణమే లేకపోయినా, ప్రార్థనలో ఎల్లప్పుడూ పట్టుదలతో ఉండాలనే పాఠాన్ని అందించడానికి ప్రయత్నించాడు.
వారు అచంచలమైన దృఢ నిశ్చయంతో మరియు తీవ్రమైన ఏడుపుతో క్రీస్తును అనుసరించారు. అయితే, పారామౌంట్ ప్రశ్న: మీరు నమ్ముతున్నారా? మానవ స్వభావం మనల్ని శ్రద్ధగా నడిపించవచ్చు, కానీ నిజమైన విశ్వాసాన్ని పెంపొందించగలిగేది దేవుని దయ మాత్రమే. క్రీస్తు వారి కళ్లను తాకినప్పుడు, ఆయన తన కృప యొక్క శక్తి ద్వారా వారి అంధ ఆత్మలకు చూపును ప్రసాదించాడు, ఇది ఎల్లప్పుడూ అతని దైవిక వాక్యంతో కూడి ఉంటుంది. నివారణ వారి విశ్వాసంపై ఆధారపడి ఉంటుంది.
యేసుక్రీస్తు వైపు తిరిగేవారు వారి వ్యక్తిగత ప్రాధాన్యతలు లేదా ప్రజా వృత్తుల ఆధారంగా కాకుండా వారి విశ్వాసం యొక్క లోతును బట్టి పరిగణించబడతారు. క్రీస్తు తన అద్భుతాలను దాచిపెట్టిన సందర్భాలు ఉన్నాయి, ఎందుకంటే వారి మెస్సీయ తాత్కాలిక పాలకుడని యూదులలో ప్రబలంగా ఉన్న అపోహను అరికట్టాలని కోరుకున్నాడు, తద్వారా ప్రజలు అల్లర్లు మరియు తిరుగుబాట్లను ప్రేరేపించకుండా నిరోధించారు.

క్రీస్తు మూగ ఆత్మను వెళ్లగొట్టాడు. (32-34) 
రెండు ఎంపికల మధ్య, దైవదూషణ మాట్లాడే వ్యక్తి కంటే నిశ్శబ్ద దెయ్యంతో వ్యవహరించడం ఉత్తమం. క్రీస్తు యొక్క స్వస్థత అద్భుతాలు కారణాన్ని తొలగించడం ద్వారా అంతర్లీన సమస్యను పరిష్కరిస్తాయి, వారి ఆత్మలపై సాతాను పట్టును విచ్ఛిన్నం చేయడం ద్వారా బాధితులు తమ స్వరాన్ని తిరిగి పొందేలా చేస్తాయి. అహంకారంతో సేవించే వ్యక్తులు తరచుగా విశ్వాసానికి లోనవుతారు. పవిత్ర గ్రంథాలలో కనిపించే సత్యాన్ని స్వీకరించే బదులు, ఎంత అబద్ధమైనా లేదా అహేతుకమైనా వారు ఏ నమ్మకమైనా అంగీకరిస్తారు. ఈ ప్రవర్తన పవిత్ర దేవుని పట్ల వారి శత్రుత్వాన్ని వెల్లడిస్తుంది.

అతను అపొస్తలులను పంపాడు. (35-38)
యేసు తన పరిచర్యను కేవలం గొప్ప మరియు సంపన్న నగరాలకు మాత్రమే పరిమితం చేయలేదు; అతను వినయపూర్వకమైన మరియు అస్పష్టమైన గ్రామాలకు కూడా వెళ్ళాడు, అక్కడ అతను బోధించాడు మరియు వైద్యం చేసే అద్భుతాలు చేశాడు. క్రీస్తు దృష్టిలో, ప్రపంచంలోని అత్యంత నిరాడంబరుల ఆత్మలు ప్రముఖ స్థానాలను కలిగి ఉన్నవారికి సమానమైన విలువను కలిగి ఉంటాయి. దేశమంతటా యాజకులు, లేవీయులు మరియు శాస్త్రులు ఉన్నారు, కానీ వారు జెకర్యా 11:17లో పేర్కొన్న విధంగా పనికిమాలిన గొర్రెల కాపరులను పోలి ఉన్నారు. అందుకే క్రీస్తు ప్రజల పట్ల కనికరం చూపాడు, వాటిని చెల్లాచెదురుగా ఉన్న గొర్రెలుగా మరియు వారి జ్ఞానం లేకపోవడం వల్ల నశించే వ్యక్తులుగా చూశాడు.
నేటికీ, పెద్ద సంఖ్యలో ప్రజలు గొఱ్ఱెల కాపరి లేని గొర్రెల్లా ఉన్నారు, మార్గదర్శకత్వం అవసరం, మరియు వారికి సహాయం చేయడానికి మనం చేయగలిగినదంతా చేయడానికి మనం కనికరంతో ప్రేరేపించబడాలి. ఆధ్యాత్మిక బోధన కోసం ఆకలితో ఉన్న ప్రజానీకం సమృద్ధిగా పంటను సూచిస్తుంది, చాలా మంది శ్రద్ధగల కార్మికుల కృషి అవసరం, అయితే కొంతమంది మాత్రమే ఆ బిరుదుకు అర్హులు. క్రీస్తు పంటకు ప్రభువు. క్రీస్తు వద్దకు ఆత్మలను తీసుకురావడానికి అవిశ్రాంతంగా కృషి చేసే అనేకమందిని లేపడానికి మరియు పంపడానికి ప్రార్థిద్దాం. దేవుడు ఒక నిర్దిష్ట దయ కోసం ప్రార్థించమని ప్రజలను ప్రేరేపించినప్పుడు, ఆ దయను వారిపై ప్రసాదించడానికి ఆయన సిద్ధంగా ఉన్నాడని సంకేతం. ప్రార్థనకు ప్రతిస్పందనగా కూలీలకు మంజూరైన కమీషన్లు చాలా వరకు ఫలవంతంగా ఉంటాయి.Shortcut Links
మత్తయి - Matthew : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary | Telugu Reference Bible |