Mark - మార్కు సువార్త 10 | View All

1. ఆయన అక్కడనుండి లేచి యూదయ ప్రాంతములకును యొర్దాను అద్దరికిని వచ్చెను. జనసమూహములు తిరిగి ఆయనయొద్దకు కూడివచ్చిరి. ఆయన తన వాడుక చొప్పున వారికి మరల బోధించుచుండెను.

2. పరిసయ్యులు ఆయనయొద్దకు వచ్చి, ఆయనను శోధించుటకైపురుషుడు తన భార్యను విడనాడుట న్యాయమా? అని ఆయన నడిగిరి.

3. అందుకాయన మోషే మీకేమి ఆజ్ఞాపించెనని వారినడిగెను.

4. వారుపరిత్యాగ పత్రిక వ్రాయించి, ఆమెను విడనాడవలెనని మోషే సెలవిచ్చెనని చెప్పగా
ద్వితీయోపదేశకాండము 24:1-3

5. యేసుమీ హృదయకాఠిన్యమును బట్టి అతడీ ఆజ్ఞను మీకు వ్రాసి యిచ్చెను గాని

6. సృష్ట్యాదినుండి (దేవుడు) వారిని పురు షునిగాను స్త్రీనిగాను కలుగ జేసెను.
ఆదికాండము 1:27, ఆదికాండము 5:2

7. ఈ హేతువుచేత పురుషుడు తన తలిదండ్రులను విడిచి పెట్టి తన భార్యను హత్తుకొనును;
ఆదికాండము 2:24

8. వారిద్దరు ఏకశరీరమై యుందురు, గనుక వారిక ఇద్దరుగా నుండక యేకశరీరముగా నుందురు.
ఆదికాండము 2:24

9. కాబట్టి దేవుడు జతపరచిన వారిని మనుష్యుడు వేరుపరచ కూడదని వారితో చెప్పెను.

10. ఇంటికి వచ్చి శిష్యులు ఈ సంగతినిగూర్చి ఆయనను మరల నడిగిరి.

11. అందుకాయన తన భార్యను విడనాడి మరియొకతెను పెండ్లిచేసికొనువాడు తాను విడనాడిన ఆమె విషయమై వ్యభిచరించువాడగును.

12. మరియు స్త్రీ తన పురుషుని విడనాడి మరియొకని పెండ్లిజేసికొనినయెడల ఆమె వ్యభిచరించునదగునని వారితో చెప్పెను.

13. తమ చిన్నబిడ్డలను ముట్టవలెనని కొందరాయనయొద్దకు వారిని తీసికొని వచ్చిరి; అయితే శిష్యులు (వారిని తీసికొని వచ్చిన) వారిని గద్దించిరి.

14. యేసు అది చూచి కోపపడిచిన్నబిడ్డలను నాయెద్దకు రానియ్యుడి, వారి నాటంక పరచవద్దు; దేవునిరాజ్యము ఈలాటివారిదే.

15. చిన్నబిడ్డవలె దేవునిరాజ్యము నంగీకరింపనివాడు అందులో నెంత మాత్రము ప్రవేశింపడని మీతో నిశ్చయముగా చెప్పు చున్నానని చెప్పి

16. ఆ బిడ్డలను ఎత్తి కౌగిలించుకొని, వారి మీద చేతులుంచి ఆశీర్వదించెను.

17. ఆయన బయలుదేరి మార్గమున పోవుచుండగా ఒకడు పరుగెత్తికొనివచ్చి ఆయనయెదుట మోకాళ్లూనిసద్బోధ కుడా, నిత్యజీవమునకు వారసుడనగుటకు నేనేమి చేయుదునని ఆయన నడిగెను.

18. యేసునన్ను సత్పురుషుడని యేల చెప్పుచున్నావు? దేవుడొక్కడే గాని మరి ఎవడును సత్పురుషుడు కాడు.

19. నరహత్య చేయవద్దు, వ్యభిచ రింపవద్దు, దొంగిలవద్దు, అబద్ధసాక్ష్యము పలుకవద్దు, మోస పుచ్చవద్దు, నీ తలిదండ్రులను సన్మానింపుము అను ఆజ్ఞలు నీకు తెలియును గదా అని అతనితో చెప్పెను.
నిర్గమకాండము 20:12, నిర్గమకాండము 20:13-16, ద్వితీయోపదేశకాండము 5:16, ద్వితీయోపదేశకాండము 5:17-20, ద్వితీయోపదేశకాండము 24:14

20. అందు కతడుబోధకుడా, బాల్యమునుండి ఇవన్నియు అనుస రించుచునే యుంటినని చెప్పెను.

21. యేసు అతని చూచి అతని ప్రేమించినీకు ఒకటి కొదువగానున్నది; నీవు వెళ్లి నీకు కలిగినవన్నియు అమ్మి బీదలకిమ్ము, పరలోకమందు నీకు ధనము కలుగును; నీవు వచ్చి నన్ను వెంబడించుమని చెప్పెను.

22. అతడు మిగుల ఆస్తిగలవాడు, గనుక ఆ మాటకు ముఖము చిన్నబుచ్చుకొని, దుఃఖపడుచు వెళ్లిపోయెను.

23. అప్పుడు యేసు చుట్టు చూచిఆస్తిగలవారు దేవుని రాజ్యములో ప్రవేశించుట ఎంతో దుర్లభమని తన శిష్యు లతో చెప్పెను.

24. ఆయన మాటలకు శిష్యులు విస్మయ మొందిరి. అందుకు యేసు తిరిగి వారితో ఇట్లనెను పిల్లలారా, తమ ఆస్తియందు నమ్మికయుంచువారు దేవుని రాజ్యములో ప్రవేశించుట ఎంతో దుర్లభము;
యెషయా 52:14

25. ధనవంతుడు దేవుని రాజ్యములో ప్రవేశించుటకంటె ఒంటె సూదిబెజ్జములో దూరుట సులభము.

26. అందుకు వారు అత్యధికముగా ఆశ్చర్యపడి అట్లయితే ఎవడు రక్షణపొంద గలడని ఆయన నడిగిరి.

27. యేసు వారిని చూచి ఇది మను ష్యులకు అసాధ్యమే గాని, దేవునికి అసాధ్యము కాదు; దేవునికి సమస్తమును సాధ్యమే అనెను.
ఆదికాండము 18:14, యోబు 42:2, జెకర్యా 8:6

28. పేతురు ఇదిగో మేము సమస్తమును విడిచిపెట్టి నిన్ను వెంబడించితిమని ఆయనతో చెప్పసాగెను.

29. అందుకు యేసు ఇట్లనెను నా నిమిత్తమును సువార్త నిమిత్తమును ఇంటినైనను అన్నదమ్ములనైనను అక్క చెల్లెండ్రనైనను తలిదండ్రులనైనను పిల్లలనైనను భూములనైనను విడిచినవాడు

30. ఇప్పుడు ఇహమందు హింసలతో పాటు నూరంతలుగా ఇండ్లను అన్నదమ్ములను అక్కచెల్లెండ్రను తల్లులను పిల్లలను భూములను, రాబోవు లోకమందు నిత్యజీవమును పొందు నని మీతో నిశ్చయముగా చెప్పుచున్నాను.

31. మొదటి వారు అనేకులు కడపటివారగుదురు, కడపటివారు మొదటి వారగుదురు అనెను.

32. వారు ప్రయాణమై యెరూషలేమునకు వెళ్లుచుండిరి. యేసు వారికి ముందు నడుచుచుండగా వారు విస్మయ మొందిరి, వెంబడించువారు భయపడిరి. అప్పుడాయన మరల పండ్రెండుగురు శిష్యులను పిలుచుకొని, తనకు సంభవింపబోవువాటిని వారికి తెలియజెప్పనారంభించి

33. ఇదిగో మనము యెరూషలేమునకు వెళ్లుచున్నాము; మనుష్య కుమారుడు ప్రధానయాజకులకును శాస్త్రులకును అప్పగింప బడును; వారాయనకు మరణశిక్ష విధించి ఆయనను అన్య జనుల కప్పగించెదరు.

34. వారు ఆయనను అపహసించి, ఆయన మీద ఉమ్మివేసి, కొరడాలతో ఆయనను కొట్టి చంపెదరు; మూడు దినములైన తరువాత ఆయన తిరిగి లేచునని చెప్పెను.

35. జెబెదయి కుమారులైన యాకోబును యోహానును ఆయనయొద్దకు వచ్చిబోధకుడా, మేము అడుగునదెల్ల నీవు మాకు చేయ గోరుచున్నామని చెప్పగా

36. ఆయననేను మీకేమి చేయ గోరుచున్నారని వారి నడిగెను.

37. వారునీ మహిమయందు నీ కుడివైపున ఒకడును నీ యెడమవైపున ఒకడును కూర్చుండునట్లు మాకు దయ చేయుమని చెప్పిరి.

38. యేసుమీరేమి అడుగుచున్నారో మీకు తెలియదు; నేను త్రాగుచున్న గిన్నెలోనిది త్రాగుటయైనను, నేను పొందుచున్న బాప్తిస్మము పొందుటయైనను మీచేత అగునా? అని వారి నడుగగా వారుమాచేత అగుననిరి.

39. అప్పుడు యేసునేను త్రాగుచున్న గిన్నెలోనిది మీరు త్రాగెదరు; నేను పొందుచున్న బాప్తి స్మము మీరు పొందెదరు, గాని

40. నా కుడివైపునను ఎడమ వైపునను కూర్చుండనిచ్చుట నావశములో లేదు; అది ఎవరికి సిద్ధపరచబడెనో వారికే (దొరకునని) వారితో చెప్పెను.

41. తక్కినపదిమంది శిష్యులు ఆ మాట విని, యాకోబు యోహానుల మీద కోపపడసాగిరి.

42. యేసు వారిని తనయొద్దకు పిలిచి వారితో ఇట్లనెను అన్యజనులలో అధికారులని యెంచబడినవారు వారిమీద ప్రభుత్వము చేయుదురు; వారిలో గొప్పవారు వారిమీద అధికారము చేయుదురని మీకు తెలియును.

43. మీలో ఆలాగుండ కూడదు. మీలో ఎవడైనను గొప్పవాడై యుండగోరిన యెడల వాడు మీకు పరిచారము చేయువాడై యుండ వలెను.

44. మీలో ఎవడైనను ప్రముఖుడై యుండగోరిన యెడల, వాడు అందరికి దాసుడై యుండవలెను.

45. మనుష్య కుమారుడు పరిచారము చేయించుకొనుటకు రాలేదు గాని పరిచారము చేయుటకును, అనేకులకు ప్రతిగా విమోచన క్రయధనముగా తన ప్రాణము ఇచ్చుటకును వచ్చెననెను.

46. వారు యెరికో పట్టణమునకు వచ్చిరి. ఆయన తన శిష్యులతోను బహు జనసమూహముతోను యెరికోనుండి బయలుదేరి వచ్చుచుండగా, తీమయి కుమారుడగు బర్తిమయియను గ్రుడ్డి భిక్షకుడు త్రోవప్రక్కను కూర్చుండెను.

47. ఈయన నజరేయుడైన యేసు అని వాడు విని దావీదు కుమారుడా యేసూ, నన్ను కరుణింపుమని కేకలు వేయ మొదలుపెట్టెను.

48. ఊరకుండుమని అనేకులు వానిని గద్దించిరి గాని వాడు దావీదు కుమారుడా, నన్ను కరు ణింపుమని మరి ఎక్కువగా కేకలువేసెను.

49. అప్పుడు యేసు నిలిచివానిని పిలువుడని చెప్పగా వారా గ్రుడ్డివానిని పిలిచి ధైర్యము తెచ్చుకొనుము, ఆయన నిన్ను పిలుచు చున్నాడు, లెమ్మని వానితో చెప్పిరి.

50. అంతట వాడు బట్టను పారవేసి, దిగ్గున లేచి యేసునొద్దకు వచ్చెను.

51. యేసు - నేను నీకేమి చేయ గోరుచున్నావని వాని నడుగగా, ఆ గ్రుడ్డివాడు - బోధకుడా, నాకు దృష్టి కలుగ జేయుమని ఆయనతో అనెను.

52. అందుకు యేసు నీవు వెళ్లుము; నీ విశ్వాసము నిన్ను స్వస్థపరచెనని చెప్పెను. వెంటనే వాడు త్రోవను ఆయనవెంట చూపుపొందివెళ్లెను.Powered by Sajeeva Vahini Study Bible (Beta). Copyright© Sajeeva Vahini. All Rights Reserved.
Mark - మార్కు సువార్త 10 - బైబిల్ అధ్యయనం - Telugu Study Bible - Adhyayana Bible

విడాకుల గురించి పరిసయ్యుల ప్రశ్న. (1-12) 
యేసు ఎక్కడికి వెళ్లినా, పెద్ద సమూహాలు ఆయనను వెంబడించాయి మరియు అతను నిరంతరం బోధించడంలో మరియు బోధించడంలో నిమగ్నమయ్యాడు. క్రీస్తు యొక్క సాధారణ అభ్యాసం అతని బోధనలను తెలియజేయడం. ఈ సందర్భంలో, మోషే చట్టం విడాకులను అనుమతించడానికి కారణం ప్రజల కఠిన హృదయాల కారణంగా ఉందని, అయితే వారు ఈ అనుమతిని వెంటనే పొందకూడదని అతను వివరించాడు. దేవుడే భార్యాభర్తలను ఏకం చేసి, ఒకరికొకరు ఓదార్పు మరియు సహాయానికి మూలాలుగా వారిని సృష్టించాడు. దేవుడు ఏర్పరచిన బంధాన్ని తేలికగా విడగొట్టకూడదు. తమ జీవిత భాగస్వాములకు విడాకులు ఇవ్వాలని ఆలోచించే వారు దేవుడు వారితో కూడా అలాగే ప్రవర్తిస్తే వారి పరిస్థితి ఎలా ఉంటుందో ఆలోచించాలి.

చిన్న పిల్లల పట్ల క్రీస్తు ప్రేమ. (13-16) 
కొంతమంది తల్లిదండ్రులు లేదా సంరక్షకులు చిన్న పిల్లలను యేసు వద్దకు తీసుకువచ్చారు, వారిని తాకడం ద్వారా వారిని ఆశీర్వదించమని అభ్యర్థించారు. ఈ పిల్లలకు శారీరక వైద్యం అవసరం లేదని, ఇంకా వారికి బోధించే సామర్థ్యం లేదని తెలుస్తోంది. అయినప్పటికీ, వారికి బాధ్యులు క్రీస్తు ఆశీర్వాదం వారి ఆధ్యాత్మిక శ్రేయస్సుకు ప్రయోజనకరంగా ఉంటుందని నమ్ముతారు, కాబట్టి వారు వారిని అతని వద్దకు తీసుకువచ్చారు. ఏ ఆటంకం లేకుండా పిల్లలను తన వద్దకు తీసుకురావాలని యేసు ఆదేశించాడు. రక్షకుని బోధలను అర్థం చేసుకోగలిగిన వెంటనే పిల్లలకు పరిచయం చేయడం చాలా ముఖ్యం. అదనంగా, పిల్లలు తమ తల్లిదండ్రులు, సంరక్షకులు మరియు ఉపాధ్యాయుల పట్ల కలిగి ఉన్న విధంగా క్రీస్తు మరియు ఆయన కృప పట్ల సమానమైన వాత్సల్యాన్ని కలిగి ఉండి, పిల్లల సరళత మరియు నమ్మకంతో మనం దేవుని రాజ్యాన్ని స్వీకరించాలి.

ధనవంతుడైన యువకుడితో క్రీస్తు ప్రసంగం. (17-22) 
యువ పాలకుడు దృఢమైన శ్రద్ధను ప్రదర్శించాడు. శాశ్వతమైన ఆనందాన్ని పొందేందుకు ప్రస్తుతం తీసుకోవాల్సిన చర్యల గురించి ఆయన ఆరా తీశారు. చాలా మంది వ్యక్తులు సాధారణంగా తక్షణ ప్రాపంచిక ప్రయోజనాలను కోరుకుంటారు, మత్తయి 6:24లో హైలైట్ చేయబడినట్లుగా, "మీరు దేవుణ్ణి మరియు మమ్మోన్ రెండింటినీ సేవించలేరు."

ధనవంతుల అడ్డంకి. (23-31) 
ఈ సందర్భంగా, సమృద్ధిగా ప్రాపంచిక సంపదను కలిగి ఉన్నవారికి మోక్షానికి సంబంధించిన సవాళ్లను గురించి క్రీస్తు తన శిష్యులతో ప్రసంగించే అవకాశాన్ని ఉపయోగించుకున్నాడు. ప్రాపంచిక సంపదను ఉత్సాహంగా వెంబడించే వారు క్రీస్తును మరియు ఆయన కృపను నిజంగా విలువైనదిగా పరిగణిస్తారు. ఇంకా, ఈ లోకంలో కొంత భాగాన్ని కలిగి ఉన్న మరియు క్రీస్తును అనుసరించడం కోసం దానిని విడిచిపెట్టడానికి ఇష్టపడే వారి రక్షణ యొక్క ప్రాముఖ్యతను అతను నొక్కి చెప్పాడు. సద్గురువు యొక్క దృఢత్వం యొక్క అత్యంత డిమాండ్ పరీక్ష, యేసు పట్ల వారి ప్రేమ స్నేహితులు మరియు బంధువుల కోసం వారి ప్రేమను త్యాగం చేయవలసి వచ్చినప్పుడు సంభవిస్తుంది. క్రీస్తు నిమిత్తము ఒకడు లాభపడినప్పటికీ, వారు పరలోకానికి చేరే వరకు కష్టాలను అనుభవించవలసి ఉంటుంది. నిరాడంబర స్థితిలో ఉన్నప్పుడు సంతృప్తిని పెంపొందించుకుందాం మరియు సమృద్ధిగా ఉన్నప్పుడు సంపద యొక్క ఆకర్షణకు వ్యతిరేకంగా కాపాడుకుందాం. క్రీస్తు సేవలో, అవసరమైతే, ప్రతిదానిని విడిచిపెట్టడానికి మరియు అతని ప్రయోజనాల కోసం మనకు అప్పగించబడినవన్నీ ఉపయోగించుకునే శక్తి కోసం ప్రార్థించండి.

క్రీస్తు తన బాధలను ముందే చెప్పాడు. (32-45) 
మానవాళి యొక్క మోక్షానికి తన మిషన్ పట్ల క్రీస్తు యొక్క అచంచలమైన నిబద్ధత అతని శిష్యులను ఎల్లప్పుడూ ఆశ్చర్యానికి గురిచేస్తుంది మరియు ఎప్పటికీ ఉంటుంది. భూసంబంధమైన ప్రతిష్ట తరచుగా ఆకర్షణీయంగా కనిపిస్తుంది మరియు క్రీస్తు స్వంత అనుచరులు కూడా కొన్నిసార్లు దాని మెరుపుతో ఆకర్షితులయ్యారు. అతనితో పాటు ఎలా సహించాలో అర్థం చేసుకోవడానికి మనకు జ్ఞానం మరియు దయ ఉండటం మన ప్రాథమిక ఆందోళన. మన అంతిమ మహిమ యొక్క కొలమానాన్ని నిర్ణయించడానికి మనం అతనిపై మన నమ్మకాన్ని ఉంచవచ్చు.
ప్రపంచంలో అధికారం తరచుగా దుర్వినియోగం చేయబడుతుందని క్రీస్తు వివరిస్తున్నాడు. యేసు మన కోరికలన్నిటిని నెరవేర్చినట్లయితే, మనం గుర్తింపు లేదా అధికారాన్ని కోరుకుంటాము మరియు అతని సవాళ్లను అనుభవించడానికి లేదా అతని పరీక్షలను అనుభవించడానికి ఇష్టపడరు. ఇది తప్పుదారి పట్టించే ప్రార్థనల నెరవేర్పు ద్వారా మనకు హాని కలిగించవచ్చు. అయినప్పటికీ, ఆయన మనపట్ల ఎంతో శ్రద్ధ వహిస్తాడు మరియు తన ప్రజలకు నిజంగా ప్రయోజనకరమైన వాటిని మాత్రమే ఇస్తాడు.

బార్టిమస్ నయం. (46-52)
బర్తిమయస్ యేసు గురించి మరియు అతని అద్భుత కార్యాల గురించి విన్నాడు. యేసు ప్రయాణిస్తున్నాడని తెలుసుకున్నప్పుడు, అతను తన కంటి చూపును తిరిగి పొందగలడనే నిరీక్షణను కలిగి ఉన్నాడు. సహాయం మరియు స్వస్థత కోసం క్రీస్తును సంప్రదించినప్పుడు, ఆయనను వాగ్దానం చేయబడిన మెస్సీయగా పరిగణించడం చాలా అవసరం. తన వద్దకు రావాలని క్రీస్తు అందించిన దయగల ఆహ్వానాలు మనం అలా చేస్తే, మన కోరికలు నెరవేరుతాయని మన విశ్వాసాన్ని బలపరుస్తాయి. హెబ్రీయులకు 12:1లో చెప్పబడినట్లుగా, యేసును చేరుకోవాలనుకునే వారు స్వయం సమృద్ధి అనే అంగీని విడిచిపెట్టి, ఏవైనా భారాలను వదిలించుకోవాలి మరియు తక్షణమే తమను వలలో వేసుకునే పాపాలను అధిగమించాలి.
బార్టిమేయస్ తన దృష్టిని పునరుద్ధరించమని వేడుకున్నాడు. జీవనోపాధి పొందగలగడం చాలా అభిలషణీయం, మరియు దేవుడు వ్యక్తులకు అవయవాలు మరియు ఇంద్రియాలను ప్రసాదించినప్పుడు, మూర్ఖత్వం మరియు సోమరితనం ద్వారా తనను తాను అంధుడిగా మరియు వికలాంగుడిగా మార్చుకోవడం అవమానకరం. అతని దృష్టి పునరుద్ధరించబడింది మరియు యేసు తన స్వస్థతకు విశ్వాసం కారణమని చెప్పాడు. దావీదు కుమారునిగా క్రీస్తుపై ఆయనకున్న విశ్వాసం, క్రీస్తు కరుణ మరియు శక్తిపై నమ్మకంతో పాటు పరివర్తనకు దారితీసింది. అతని పదే పదే విన్నపాలు మాత్రమే కాదు, అతని విశ్వాసం, క్రీస్తును చర్య తీసుకునేలా ప్రేరేపించింది.
అంధుడైన బార్టిమేయస్‌ను అనుకరించడానికి పాపులు ప్రోత్సహించబడ్డారు. ఎక్కడైనా సువార్త ప్రకటించబడినా లేదా వ్రాతపూర్వక సత్యాలు పంచుకోబడినా, యేసు ఒక అద్వితీయమైన అవకాశాన్ని అందిస్తున్నాడు. ఆధ్యాత్మిక స్వస్థత కోసం మాత్రమే క్రీస్తును వెతకడం సరిపోదు; ఒకసారి నయం అయిన తర్వాత, అతనిని అనుసరించడం కొనసాగించడం చాలా ముఖ్యం. అలా చేయడం ద్వారా, మేము ఆయనను గౌరవిస్తాము మరియు అతని నుండి మార్గదర్శకత్వం పొందుతాము. ఆధ్యాత్మిక అంతర్దృష్టి ఉన్నవారు క్రీస్తు సౌందర్యాన్ని గ్రహిస్తారు, ఆయనను తీవ్రంగా వెంబడించేలా వారిని బలవంతం చేస్తారు.Shortcut Links
మార్కు - Mark : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary | Telugu Reference Bible |