Mark - మార్కు సువార్త 16 | View All

1. విశ్రాంతిదినము గడచిపోగానే మగ్దలేనే మరియయు యాకోబు తల్లియైన మరియయు సలోమేయు వచ్చి, ఆయనకు పూయవలెనని సుగంధద్రవ్యములు కొనిరి.

మత్తయి 28:1-8. మృత దేహాన్ని సమాధికోసం సిద్ధం చేసే ఆచారం ఇది. యేసు తిరిగి సజీవంగా లేస్తాడని ఈ స్త్రీలు నమ్మినట్టు లేదు.

2. వారు ఆదివారమున పెందలకడ (లేచి, బయలుదేరి) సూర్యోదయమైనప్పుడు సమాధియొద్దకు వచ్చుచుండగా,

3. సమాధి ద్వారమునుండి మనకొరకు ఆ రాయి యెవడు పొర్లించునని ఒకరితో ఒకరు చెప్పుకొనుచుండిరి.

4. వారు వచ్చి కన్నులెత్తిచూడగా, రాయి పొర్లింపబడి యుండుట చూచిరి. ఆ రాయి యెంతో పెద్దది.

5. అప్పుడు వారు సమాధిలో ప్రవేశించి, తెల్లని నిలువుటంగీ ధరించు కొనియున్న యొక పడుచువాడు కుడివైపున కూర్చుండుట చూచి మిగుల కలవరపడిరి.

ఇతడు మనిషి ఆకారంలో కనిపించే దేవదూత (మత్తయి 28:2). ఆదికాండము 16:7 దగ్గర దేవదూతల గురించి నోట్.

6. అందుకతడు కలవరపడకుడి సిలువ వేయబడిన నజరేయుడగు యేసును మీరు వెదకుచున్నారు; ఆయన లేచియున్నాడు, ఇక్కడ లేడు; వారు ఆయనను ఉంచిన స్థలము చూడుడి.

7. మీరు వెళ్లి ఆయన మీకంటె ముందుగా గలిలయలోనికి వెళ్లుచున్నా డనియు, ఆయన మీతో చెప్పినట్టు అక్కడ మీరు ఆయనను చూతురనియు ఆయన శిష్యులతోను పేతురు తోను చెప్పుడనెను.

తానెవరో తెలియదన్న పేతురుకు యేసుప్రభువు ప్రత్యేకమైన సందేశం పంపుతున్నాడు. అతడు నిరాశ చెంది, తనను ఇక శిష్యుడుగా ఎంచడం జరగదేమోనని కృంగిపోకూడదు. అతి హీనంగా పాపం చేసిన వారిపట్ల ప్రభువు కొన్ని సార్లు ఎక్కువ ప్రేమగా, దయగా వ్యవహరించాడు.

8. వారు బయటకు వచ్చి, విస్మయము నొంది వణకుచు సమాధియొద్దనుండి పారిపోయిరి; వారు భయపడినందున ఎవనితో ఏమియు చెప్ప లేదు.

అంటే శిష్యులదగ్గరికి వచ్చేవరకు వారు ఎవరితోనూ మాట్లాడలేదన్నమాట (మత్తయి 28:8; లూకా 24:9, లూకా 24:19).

9. ఆదివారము తెల్లవారినప్పుడు యేసు లేచి, తాను ఏడు దయ్యములను వెళ్లగొట్టిన మగ్దలేనే మరియకు మొదట కనబడెను.

ఈ వచనాలు మార్కు శుభవార్తలోని భాగం కాదని, వేరొకరు వీటిని తరువాత కలిపారని కొందరు పండితులన్నారు. కొన్ని ప్రాచీన వ్రాత ప్రతుల్లో ఈ వచనాలు లేవన్న సంగతి నిజమే. అయితే మరికొన్ని ప్రతుల్లో ఈ వచనాలు ఉన్నాయి. అంతేగాక మార్కు మొదటగా రాసిన ప్రతిలో ఈ వచనాలు లేవనడానికి ఆధారం లేదు. మార్కు ఈ ముగింపు వచనాలు రాసినా రాయకపోయినా, వేరొకరు రాసినా దేవుని ఆత్మే వారిని అలా ప్రేరేపించాడనీ, వీటిని కూడా దేవుని అఖండమైన వాక్కుగా పరిగణించవలసిందనీ ఈ నోట్స్ రచయిత నమ్మకం. యోహాను 20:11-18; లూకా 8:2.

10. ఆయనతో ఉండినవారు దుఃఖపడి యేడ్చు చుండగా ఆమె వెళ్లి ఆ సంగతి వారికి తెలియ జేసెను గాని,

11. ఆయన బ్రదికియున్నాడనియు ఆమెకు కనబడె ననియు వారు విని నమ్మకపోయిరి.

ఈ సాక్ష్యంతో పని లేకుండానే వీరు క్రీస్తు సజీవంగా లేచాడని నమ్మవలసింది. తాను అలా లేస్తానని క్రీస్తు తానే వారితో చెప్పాడు (మార్కు 9:31; మత్తయి 16:21; మత్తయి 17:22-23). అయితే ఇతర సాక్షులు వచ్చి చెప్పినప్పటికీ ఇదే అపనమ్మకంలో వారు కొనసాగారు (వ 12,13. లూకా 24:13-32 చూడండి). దీనిబట్టి వీరు మూఢంగా అవివేకంగా దేన్ని పడితే దాన్ని సాక్ష్యాధారాలు లేకుండా నమ్మే అమాయకులు కారని అర్థం అవుతున్నది.

12. ఆ తరువాత వారిలో ఇద్దరు ఒక పల్లెటూరికి నడిచి పోవుచుండగా, ఆయన మారు రూపముగలవాడై వారికి ప్రత్యక్షమాయెను.

13. వారు వెళ్లి తక్కిన వారికి ఆ సంగతి తెలియజేసిరి గాని, వారు వీరి మాటనైనను నమ్మక పోయిరి.

14. పిమ్మట పదునొకండుమంది శిష్యులు భోజనమునకు కూర్చున్నప్పుడు ఆయన వారికి ప్రత్యక్షమై, తాను లేచిన తరువాత తన్ను చూచినవారి మాట నమ్మనందున వారి అపనమ్మిక నిమిత్తమును హృదయకాఠిన్యము నిమిత్తమును వారిని గద్దించెను.

పదకొండు మంది అంటే యూదా ఇస్కరియోతు మినహా మిగిలిన ప్రధాన శిష్యులు (మత్తయి 27:5). ఈ శిష్యులు కూడా మనలాగే రక్తమాంసాలున్నవారనీ, మనలో ఉండే తప్పులు వారిలో ఉన్నాయనీ, మనందరిలాగానే వారికీ అపనమ్మకంలో పడే అవకాశం ఉందనీ గ్రహించండి. మనందరిలాగానే వారు కూడా ప్రభువు మందలింపుకు పాత్రులు.

15. మరియు మీరు సర్వలోకమునకు వెళ్లి సర్వసృష్టికి సువార్తను ప్రకటించుడి.

శుభవార్త ఏమిటో 1 కోరింథీయులకు 15:1-8 లో వివరణ ఉంది. దీన్ని భూమి అంతటా ప్రకటించాలని క్రీస్తు కోరాడు. మత్తయి 28:18-20; లూకా 24:47-48; యోహాను 20:21; అపో. కార్యములు 1:8. యేసు అందరికోసమూ చనిపోయాడు (2 కోరింథీయులకు 5:14-15; 1 తిమోతికి 2:6; 1 యోహాను 2:2). కాబట్టి ఈ సంగతి అందరూ వినాలని కోరుతున్నాడు. ఈ శుభవార్తను లోకమంతా వినేలా చూచేందుకు తన చేతనైనది చేసేందుకు ప్రతి విశ్వాసికీ బాధ్యత ఉంది.

16. నమ్మి బాప్తిస్మము పొందినవాడు రక్షింపబడును; నమ్మని వానికి శిక్ష విధింపబడును.

బాప్తిసం గురించి నోట్ మత్తయి 3:6. రక్షణ, పాపవిముక్తి విశ్వాసం మూలంగానే (యోహాను 3:16; యోహాను 5:24; యోహాను 6:47; అపో. కార్యములు 16:31; రోమీయులకు 1:17; రోమీయులకు 3:22, రోమీయులకు 3:25; గలతియులకు 2:16; ఎఫెసీయులకు 2:8-9). విశ్వాసం తప్ప మరి దేనికీ అందులో పాత్ర లేదు. రక్షణ కలగడానికి బాప్తిసం అవసరం లేదు. అయితే యేసుప్రభువును ప్రభువుగా రక్షకుడుగా నమ్మినవారు బాప్తిసం తీసుకొని తమ నమ్మకాన్ని బహిరంగంగా ఒప్పుకోవాలి. ఒక వ్యక్తి తాను క్రీస్తును నమ్ముకున్నానని చెప్పి, బాప్తిసాన్ని పొందేందుకు నిరాకరిస్తే అతని నమ్మకాన్ని సందేహించేందుకు మనకు న్యాయమైన కారణం ఉంది. “బాప్తిసం పొందని వ్యక్తికి”- శిక్షావిధి కలుగుతుంది అనలేదు యేసు. ఇది గమనించండి. నమ్మనివ్యక్తికి శిక్షావిధి కలుగుతుందనే చెప్పాడు. యోహాను 3:17-18 పోల్చి చూడండి. ఇక్కడ “శిక్షావిధి” అంటే నరకం.

17. నమ్మినవారి వలన ఈ సూచకక్రియలు కనబడును; ఏవనగా, నా నామమున దయ్యములను వెళ్లగొట్టుదురు; క్రొత్త భాషలు మాటలాడు దురు,

అంటే ఈ సూచనలన్నీ ప్రతి విశ్వాసినీ అనుసరిస్తాయని కాదు. మొత్తంగా విశ్వాసుల గుంపుతో బాటు ఈ సూచనలుంటాయని అర్థం. “దయ్యాలను వెళ్ళగొట్టడం” గురించి అపో. కార్యములు 5:16; అపో. కార్యములు 8:7; అపో. కార్యములు 16:18; అపో. కార్యములు 19:13-16 చూడండి. “కొత్త భాషలు మాట్లాడ్డం” గురించి అపో. కార్యములు 2:4; అపో. కార్యములు 10:46; అపో. కార్యములు 19:6; 1 కోరింథీయులకు 12:10, 1 కోరింథీయులకు 12:28, 1 కోరింథీయులకు 12:30; 1 కోరింథీయులకు 13:1; 1 కోరింథీయులకు 14:2-39 చూడండి. “పాములను” గురించి లూకా 10:19; అపో. కార్యములు 28:3-5 (అలాగని ఎవరైనా తనకున్న విశ్వాసాన్ని ప్రదర్శించేందుకు పాముల్ని పట్టుకోవాలని కాదు. మత్తయి 4:6-7 పోల్చి చూడండి). ఎవరూ విషం తాగినట్టు క్రొత్త ఒడంబడిక గ్రంథం మొత్తంలో ఎక్కడా రాసి లేదు. అలాగని బైబిలులో రాయబడకుండా ఉన్న సందర్భాలు లేవని కాదు. రోగుల్ని బాగుచేయడం గురించి అపో. కార్యములు 28:8-9; యాకోబు 5:14-15 చూడండి. మనుషులు తమ శక్తుల్ని ప్రదర్శించాలని, తాము భక్తిపరులుగా ఇతరులకు కనిపించాలనీ ఈ సూచనలు ఇవ్వబడలేదని మనం గ్రహించాలి.

18. పాములను ఎత్తి పట్టుకొందురు, మరణకరమైనదేది త్రాగినను అది వారికి హాని చేయదు, రోగుల మీద చేతులుంచినప్పుడు వారు స్వస్థత నొందుదురని వారితో చెప్పెను.

19. ఈలాగు ప్రభువైన యేసు వారితో మాటలాడిన తరువాత పరలోకమునకు చేర్చుకొనబడి, దేవుని కుడి పార్శ్వమున ఆసీనుడయ్యెను.
2 రాజులు 2:11, కీర్తనల గ్రంథము 47:5, కీర్తనల గ్రంథము 110:1

లూకా 24:50-51; అపో. కార్యములు 1:9-11; కీర్తనల గ్రంథము 110:1. కుడి వైపు అంటే గౌరవ, అధికార స్థానం. మత్తయి 28:18; ఫిలిప్పీయులకు 2:9 పోల్చి చూడండి.

20. వారు బయలుదేరి వాక్యమంతట ప్రకటించిరి. ప్రభువు వారికి సహకారుడైయుండి, వెనువెంట జరుగుచువచ్చిన సూచక క్రియలవలన వాక్యమును స్థిరపరచుచుండెను. ఆమేన్‌.

వ 17,18; హెబ్రీయులకు 2:4.Powered by Sajeeva Vahini Study Bible (Beta). Copyright© Sajeeva Vahini. All Rights Reserved.
Mark - మార్కు సువార్త 16 - బైబిల్ అధ్యయనం - Telugu Study Bible - Adhyayana Bible

క్రీస్తు పునరుత్థానం స్త్రీలను తెలియజేసింది. (1-8) 
నికోడెమస్ గణనీయమైన మొత్తంలో సుగంధ ద్రవ్యాలను తీసుకువచ్చాడు, అయినప్పటికీ ఈ దయగల స్త్రీలు అది సరిపోదని విశ్వసించారు. ఇతరులు క్రీస్తు పట్ల చూపే గౌరవం మన భక్తిని వ్యక్తపరచకుండా నిరోధించకూడదు. క్రీస్తును శ్రద్ధగా వెదకాలనే తీవ్రమైన భక్తితో నడిచే వారు తమ మార్గంలో ఉన్న అడ్డంకులను త్వరగా తొలగించడాన్ని చూస్తారు. మనము ఇష్టపూర్వకంగా కష్టాలను ఎదుర్కొన్నప్పుడు మరియు క్రీస్తు పట్ల ప్రేమతో ఖర్చులు భరించినప్పుడు, మన ప్రయత్నాలు వెంటనే విజయం సాధించకపోయినా, అంగీకరించబడతాయి. దేవదూతను చూడటం వారికి ఓదార్పునిచ్చి ఉండాలి, కానీ అది వారిలో భయాన్ని కలిగించింది. చాలా సార్లు, మనకు ఓదార్పునిచ్చేది మన స్వంత అపార్థం కారణంగా భయానక మూలంగా మారుతుంది. క్రీస్తు సిలువ వేయబడ్డాడు, కానీ ఇప్పుడు మహిమపరచబడ్డాడు. అతను లేచాడు, అతను ఇక్కడ లేడు, మరణించలేదు, కానీ మరోసారి సజీవంగా ఉన్నాడు. భవిష్యత్తులో, మీరు ఆయనను చూస్తారు, కానీ ప్రస్తుతానికి, మీరు ఆయనను ఉంచిన స్థలాన్ని గమనించవచ్చు. ప్రభువైన యేసు కొరకు దుఃఖించే వారికి అటువంటి సమయానుకూలమైన ఓదార్పులు అనుగ్రహించబడతాయి. పీటర్ ప్రత్యేకంగా ప్రస్తావించబడ్డాడు: "పీటర్ చెప్పు." ఈ సందేశం అతనికి ప్రత్యేకంగా ఓదార్పునిస్తుంది, ఎందుకంటే అతను తన పాపాల గురించి విచారంగా ఉన్నాడు. క్రీస్తును చూడడం నిజమైన పశ్చాత్తాపానికి హృదయపూర్వక స్వాగతం, మరియు నిజమైన పశ్చాత్తాపాన్ని క్రీస్తును చూడటం ద్వారా ముక్తకంఠంతో స్వీకరించబడుతుంది. మనుష్యులు శిష్యులను చేరుకోవడానికి వీలైనంత వేగంగా పరుగెత్తారు. అయినప్పటికీ, తరచుగా, మన విశ్వాసం మరియు విశ్వాసం యొక్క ఆనందం బలంగా ఉంటే, మనం క్రీస్తును మరియు ఇతరుల ఆత్మలను సేవించకుండా ఆందోళనకరమైన భయాలు మనకు ఆటంకం కలిగిస్తాయి.

క్రీస్తు మేరీ మాగ్డలీన్ మరియు ఇతర శిష్యులకు కనిపించాడు. (9-13) 
దుఃఖిస్తున్న శిష్యులకు క్రీస్తు పునరుత్థాన ప్రకటన కంటే సంతోషకరమైన సందేశం మరొకటి లేదు. క్రీస్తును గూర్చి మనం చూసిన వాటిని పంచుకోవడం ద్వారా దుఃఖంలో ఉన్న శిష్యులను ఓదార్చడం మన కర్తవ్యం. క్రీస్తు పునరుత్థానానికి సంబంధించిన రుజువులను క్రమంగా సమర్పించడం మరియు జాగ్రత్తగా అంగీకరించడం ఒక తెలివైన ఏర్పాటు, అపొస్తలుల ద్వారా ఈ సిద్ధాంతం యొక్క తదుపరి ప్రకటన మరింత నమ్మకంగా ఉంటుందని నిర్ధారిస్తుంది. అయినప్పటికీ, దేవుని వాక్యంలో అందించబడిన సౌకర్యాలను స్వీకరించడానికి మనం తరచుగా వెనుకాడతాము. ఆ విధంగా, క్రీస్తు తన అనుచరులకు ఓదార్పునిస్తూనే, వారి కఠిన హృదయాన్ని, ఆయన వాగ్దానాన్ని గూర్చిన వారి సందేహాలను మరియు అతని పవిత్ర బోధలను పాటించడంలో విఫలమైనందుకు వారిని మందలించడం మరియు సరిదిద్దడం అవసరమని అతను తరచుగా కనుగొంటాడు.

అపొస్తలులకు అతని నియామకం. (14-18) 
సువార్త యొక్క సత్యాన్ని సమర్ధించే సాక్ష్యం చాలా బలవంతంగా ఉంది, దానిని తిరస్కరించే వారు వారి అవిశ్వాసం కోసం న్యాయంగా మందలించబడతారు. మన ఆశీర్వాద ప్రభువు పదకొండు మంది అపొస్తలుల ఎంపికను పునరుద్ఘాటించాడు మరియు ప్రపంచంలోని ప్రతి మూలకు తన సువార్తను ప్రకటించే మిషన్‌ను వారికి అప్పగించాడు. క్రీస్తు ద్వారా మోక్షం నిజంగా క్రైస్తవ మతాన్ని స్వీకరించే వారికి కేటాయించబడింది. సైమన్ మాగస్ నమ్ముతున్నాడని మరియు బాప్టిజం పొందాడని పేర్కొన్నాడు, అయినప్పటికీ act 8:13-25లో వివరించిన విధంగా అతను దుష్టత్వం ద్వారా చిక్కుకున్నట్లు భావించబడ్డాడు. నిస్సందేహంగా, ఇది నిజమైన విశ్వాసం యొక్క గంభీరమైన ప్రకటన, ఇది మోక్షం కోసం అతని అన్ని పాత్రలు మరియు ఉద్దేశ్యాలలో క్రీస్తును అంగీకరిస్తుంది, ఇది హృదయం మరియు జీవితం రెండింటిపై తీవ్ర ప్రభావాన్ని ఉత్పత్తి చేస్తుంది, ఇది కేవలం ప్రాణములేని సమ్మతి కాదు. క్రీస్తు పరిచారకుల ఆదేశం ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న ప్రతి వ్యక్తికి విస్తరిస్తుంది మరియు సువార్త బోధనలు సత్యాలు, ప్రోత్సాహాలు మరియు నిర్దేశకాలను మాత్రమే కాకుండా గంభీరమైన హెచ్చరికలను కూడా కలిగి ఉంటాయి.
అపొస్తలులు బోధించాల్సిన సిద్ధాంతాలను ధృవీకరించడానికి వారికి ఇవ్వబడిన శక్తిని గమనించండి. ఈ అద్భుతాలు సువార్త యొక్క సత్యాన్ని ధృవీకరించడానికి మరియు ఇంకా వినని దేశాలకు దానిని వ్యాప్తి చేసే సాధనంగా పనిచేశాయి.

క్రీస్తు ఆరోహణము. (19,20)
ప్రభువు తన సందేశాన్ని అందించిన తర్వాత, అతను పరలోకానికి ఎక్కాడు. అతని కూర్చునే చర్య విశ్రాంతిని సూచిస్తుంది, అతని పనిని పూర్తి చేయడం మరియు అధికారం, అతని రాజ్యంపై అతని పాలనను సూచిస్తుంది. దేవుని కుడి వైపున కూర్చొని, అతను తన సార్వభౌమ వైభవాన్ని మరియు విశ్వ శక్తిని ప్రదర్శించాడు. మనకు సంబంధించిన ప్రతిదీ, అది దేవుని చర్యలు, బహుమతులు లేదా అంగీకారం కావచ్చు, ఆయన కుమారుని ద్వారా మధ్యవర్తిత్వం వహించబడుతుంది. ప్రపంచ సృష్టికి పూర్వం ఆయనకున్న మహిమతో ఇప్పుడు మహిమ పొందారు.
అపొస్తలులు సువార్తను సుదూర ప్రాంతాలకు ప్రకటిస్తూ తమ మిషన్‌ను ప్రారంభించారు. వారు బోధించిన సిద్ధాంతం ఆధ్యాత్మికం మరియు స్వర్గానికి సంబంధించినది అయినప్పటికీ, ప్రపంచం యొక్క ప్రబలమైన ఆత్మ మరియు స్వభావానికి పూర్తి విరుద్ధంగా, గణనీయమైన వ్యతిరేకతను ఎదుర్కొన్నప్పటికీ మరియు ప్రాపంచిక మద్దతు మరియు ప్రయోజనాలు లేకపోయినా, సందేశం భూమి యొక్క చివరలను వేగంగా వ్యాపించింది. నేడు, క్రీస్తు పరిచారకులు తమ సందేశాన్ని ధృవీకరించడానికి అద్భుతాలు చేయవలసిన అవసరం లేదు; లేఖనాలు స్వయంగా దైవిక ప్రామాణికతను కలిగి ఉంటాయి, వాటిని తిరస్కరించే లేదా నిర్లక్ష్యం చేసేవారిని క్షమించకుండా వదిలివేస్తాయి.
సువార్త యొక్క రూపాంతర ప్రభావాలు, నమ్మకంగా బోధించబడినప్పుడు మరియు యథార్థంగా స్వీకరించబడినప్పుడు, విశ్వసించే వారందరి రక్షణ కొరకు సువార్త దేవుని శక్తి యొక్క సాధనమని నిరంతర మరియు అద్భుతమైన రుజువుగా ఉపయోగపడుతుంది.Shortcut Links
మార్కు - Mark : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary | Telugu Reference Bible |