Luke - లూకా సువార్త 13 | View All

1. పిలాతు గలిలయులైన కొందరి రక్తము వారి బలులతో కలిపియుండెను. ఆ కాలమున అక్కడనున్న కొందరు ఆ సంగతి యేసుతో చెప్పగా

2. ఆయన వారితో ఇట్లనెను ఈ గలిలయులు అట్టి హింసలు పొందినందున వారు గలిలయులందరికంటె పాపులని మీరు తలంచు చున్నారా?

3. కారని మీతో చెప్పుచున్నాను; మీరు మారుమనస్సు పొందనియెడల మీరందరును ఆలాగే నశింతురు.
కీర్తనల గ్రంథము 7:12

4. మరియసిలోయములోని గోపురము పడి చచ్చిన ఆ పదునెనిమిదిమంది, యెరూషలేములో కాపురమున్న వారందరికంటె అపరాధులని తలంచుచున్నారా?

5. కారని మీతో చెప్పుచున్నాను; మీరు మారుమనస్సు పొందనియెడల మీరందరును ఆలాగే నశింతురు.
కీర్తనల గ్రంథము 7:12

6. మరియు ఆయన వారితో ఈ ఉపమానము చెప్పెను ఒక మనుష్యుని ద్రాక్షతోటలో అంజూరపు చెట్టొకటి నాటబడి యుండెను. అతడు దాని పండ్లు వెదక వచ్చినప్పుడు ఏమియు దొరకలేదు
హబక్కూకు 3:17

7. గనుక అతడు ఇదిగో మూడేండ్లనుండి నేను ఈ అంజూరపు చెట్టున పండ్లు వెదకవచ్చుచున్నాను గాని యేమియు దొరకలేదు; దీనిని నరికివేయుము, దీనివలన ఈ భూమియు ఏల వ్యర్థమై పోవలెనని ద్రాక్షతోట మాలితో చెప్పెను.

8. అయితే వాడు అయ్యా, నేను దానిచుట్టు త్రవ్వి, యెరువు వేయుమట్టుకు ఈ సంవత్సరముకూడ ఉండనిమ్ము;

9. అది ఫలించిన సరి, లేనియెడల నరికించివేయుమని అతనితో చెప్పెను.

10. విశ్రాంతి దినమున ఆయన యొక సమాజమందిరములో బోధించుచున్నప్పుడు

11. పదునెనిమిది ఏండ్లనుండి బలహీన పరచు దయ్యము పట్టిన యొక స్త్రీ అచ్చట నుండెను. ఆమె నడుము వంగిపోయి యెంత మాత్రమును చక్కగా నిలువబడలేకుండెను.

12. యేసు ఆమెను చూచి, రమ్మని పిలిచి అమ్మా, నీ బలహీనతనుండి విడుదల పొంది యున్నావని ఆమెతో చెప్పి

13. ఆమె మీద చేతులుంచగానే ఆమె చక్కగా నిలువబడి దేవుని మహిమపరచెను.

14. యేసు విశ్రాంతిదినమున స్వస్థపరచినందున ఆ సమాజ మందిరపు అధికారి కోపముతో మండిపడి, జనసమూహ మును చూచిపనిచేయదగిన ఆరు దినములు కలవు గనుక ఆ దినములలోనే వచ్చి స్వస్థతపొందుడి; విశ్రాంతిదినమందు రావద్దని చెప్పెను.
నిర్గమకాండము 20:9-10, ద్వితీయోపదేశకాండము 5:13-14

15. అందుకు ప్రభువు వేషధారులారా, మీలో ప్రతివాడును విశ్రాంతిదినమున తన యెద్దునైనను గాడిదనైనను గాడియొద్దనుండి విప్పి, తోలు కొనిపోయి, నీళ్లు పెట్టును గదా.

16. ఇదిగో పదునెనిమిది ఏండ్లనుండి సాతాను బంధించిన అబ్రాహాము కుమార్తెయైన యీమెను విశ్రాంతిదినమందు ఈ కట్లనుండి విడిపింపదగదా? అని అతనితో చెప్పెను.

17. ఆయన ఈ మాటలు చెప్పినప్పుడు ఆయన నెదిరించిన వారందరు సిగ్గుపడిరి; అయితే జనసమూహమంతయు ఆయన చేసిన ఘన కార్యములన్నిటిని చూచి సంతోషించెను.

18. ఆయనదేవుని రాజ్యము దేనిని పోలియున్నది? దేనితో దాని పోల్తును?

19. ఒక మనుష్యుడు తీసికొనిపోయి తన తోటలోవేసిన ఆవగింజను పోలియున్నది. అది పెరిగి వృక్షమాయెను; ఆకాశపక్షులు దాని కొమ్మల యందు నివసించెననెను.
యెహెఙ్కేలు 17:22-23, యెహెఙ్కేలు 31:6, దానియేలు 4:12, దానియేలు 4:21

20. మరల ఆయనదేవుని రాజ్యమును దేనితో పోల్తును?

21. ఒక స్త్రీ తీసికొని, అంతయు పులిసి పొంగువరకు మూడు కుంచముల పిండిలో దాచి పెట్టిన పుల్లని పిండిని పోలియున్నదని చెప్పెను.

22. ఆయన యెరూషలేమునకు ప్రయాణమై పోవుచు బోధించుచు పట్టణములలోను గ్రామములలోను సంచారము చేయుచుండెను.

23. ఒకడు ప్రభువా, రక్షణపొందు వారు కొద్దిమందేనా? అని ఆయన నడుగగా

24. ఆయన వారిని చూచి ఇరుకు ద్వారమున ప్రవేశింప పోరాడుడి; అనేకులు ప్రవేశింప జూతురు గాని వారివలన కాదని మీతో చెప్పుచున్నాను.

25. ఇంటి యజమానుడు లేచి తలుపువేసిన తరువాత మీరు వెలుపల నిలిచి తలుపు తట్టి అయ్యా, మాకు తలుపు తీయుమని చెప్ప నారంభించి నప్పుడు

26. ఆయన మీ రెక్కడివారో మిమ్మును ఎరుగనని ఉత్తరము మీతో చెప్పును. అందుకు మీరునీ సముఖ మందు మేము తిని త్రాగుచుంటిమే; నీవు మా వీధులలో బోధించితివే అని చెప్ప సాగుదురు.

27. అప్పుడాయన మీ రెక్కడివారో మిమ్మును ఎరుగనని మీతో చెప్పు చున్నాను; అక్రమము చేయు మీరందరు నా యొద్దనుండి తొలగిపొండని చెప్పును.
కీర్తనల గ్రంథము 6:8

28. అబ్రాహాము ఇస్సాకు యాకోబులును సకల ప్రవక్తలును దేవుని రాజ్యములో ఉండుటయు, మీరు వెలుపలికి త్రోయబడుటయు, మీరు చూచునప్పుడు మీరు ఏడ్చుచు పండ్లు కొరుకుదురు.

29. మరియు జనులు తూర్పునుండియు పడమట నుండియు ఉత్తరమునుండియు దక్షిణమునుండియువచ్చి, దేవుని రాజ్యమందు కూర్చుందురు.
కీర్తనల గ్రంథము 107:3, యెషయా 59:19, మలాకీ 1:11

30. ఇదిగో కడపటి వారిలో కొందరు మొదటి వారగుదురు, మొదటివారిలో కొందరు కడపటి వారగుదురని చెప్పెను.

31. ఆ గడియలోనే కొందరు పరిసయ్యులు వచ్చినీ విక్కడనుండి బయలుదేరి పొమ్ము; హేరోదు నిన్ను చంప గోరుచున్నాడని ఆయనతో చెప్పగా

32. ఆయన వారిని చూచిమీరు వెళ్లి, ఆ నక్కతో ఈలాగు చెప్పుడి ఇదిగో నేడును రేపును నేను దయ్యములను వెళ్ల గొట్టుచు (రోగులను) స్వస్థపరచుచునుండి మూడవ దినమున పూర్ణ సిద్ధి పొందెదను.

33. అయినను నేడు రేపు ఎల్లుండి నా త్రోవను నేను పోవుచుండవలెను; ప్రవక్త యెరూషలేము నకు వెలుపల నశింప వల్లపడదు.

34. యెరూషలేమా, యెరూషలేమా, ప్రవక్తలను చంపుచు, నీయొద్దకు పంప బడినవారిని రాళ్లతో కొట్టుచు ఉండుదానా, కోడి తన పిల్లలను తన రెక్కల క్రింద ఏలాగు చేర్చుకొనునో ఆలాగే ఎన్నో మారులు నేను నీ ప్లిలలను చేర్చుకొనవలెనని యుంటినిగాని మీ రొల్లకపోతిరి.

35. ఇదిగో మీ యిల్లు మీకు పాడుగా విడువబడుచున్నది ప్రభువు పేరట వచ్చువాడు స్తుతింపబడునుగాకని మీరు చెప్పువరకు మీరు నన్ను చూడరని మీతో చెప్పుచున్నాననెను.
కీర్తనల గ్రంథము 118:26, యిర్మియా 12:7, యిర్మియా 22:5Powered by Sajeeva Vahini Study Bible (Beta). Copyright© Sajeeva Vahini. All Rights Reserved.
Luke - లూకా సువార్త 13 - బైబిల్ అధ్యయనం - Telugu Study Bible - Adhyayana Bible

గలీలియన్లు మరియు ఇతరుల విషయంలో పశ్చాత్తాపం చెందాలని క్రీస్తు ఉద్బోధించాడు. (1-5) 
కొంతమంది గెలీలియన్ల మరణం గురించి క్రీస్తుకు తెలియజేయబడింది, ఇది చరిత్రకారులచే నమోదు చేయబడని విషాద సంఘటన, కానీ ఇక్కడ క్లుప్తంగా ప్రస్తావించబడింది. ప్రతిస్పందనగా, క్రీస్తు ప్రజలు ఆకస్మిక మరణాన్ని ఎదుర్కొన్న మరొక సంఘటనను పంచుకున్నారు, ఇది జీవితం యొక్క అనూహ్యతను హైలైట్ చేస్తుంది. అతను తన ప్రేక్షకులను గొప్ప పాపులుగా తీర్పు చెప్పకుండా హెచ్చరించాడు, మరణం యొక్క అనివార్యత నుండి ఏ స్థలం లేదా వృత్తి ఎవరినీ రక్షించలేవని నొక్కి చెప్పాడు. బదులుగా, ఈ ఆకస్మిక నష్టాలను హెచ్చరికలుగా మరియు పశ్చాత్తాపానికి పిలుపుగా చూడమని వారిని ప్రోత్సహించాడు. యేసు వారిని పశ్చాత్తాపపడమని ప్రోత్సహించాడు, పరలోక రాజ్యం సమీపంలో ఉందని మరియు పశ్చాత్తాపం లేకుండా, వారు నశించిపోతారని వారికి గుర్తుచేస్తూ.

బంజరు అంజూరపు చెట్టు యొక్క ఉపమానం. (6-9) 
ఉత్పాదకత లేని అంజూర చెట్టు గురించిన ఈ ఉపమానం యొక్క ఉద్దేశ్యం మునుపటి హెచ్చరికను నొక్కిచెప్పడమే: ఫలించని చెట్టు చివరికి నరికివేయబడుతుంది. ప్రారంభంలో, ఈ ఉపమానం యూదు దేశానికి మరియు దాని ప్రజలకు సంబంధించినది. ఏది ఏమైనప్పటికీ, ఇది నిస్సందేహంగా విశ్వాసం యొక్క వనరులను మరియు కనిపించే చర్చికి చెందిన ప్రయోజనాలను కలిగి ఉన్న వారందరికీ మేల్కొలుపు కాల్‌గా పనిచేస్తుంది. దేవుని ఓర్పు చాలా కాలం పాటు కొనసాగినప్పటికీ, అది నిరవధికంగా ఉంటుందని మనం భావించకూడదు.

బలహీనమైన స్త్రీ బలపడింది. (10-17) 
మన ప్రభువైన యేసు సబ్బాత్ రోజున బహిరంగ ఆరాధనకు క్రమం తప్పకుండా హాజరయ్యేవాడు. మనకు చిన్నపాటి శారీరక రుగ్మతలు వచ్చినా, ఆదివారం ఆరాధనలో పాల్గొనకుండా మనల్ని అడ్డుకోకూడదు. ఈ ప్రత్యేక స్త్రీ ఆధ్యాత్మిక బోధన మరియు ఆత్మ సుసంపన్నతను కోరుతూ క్రీస్తును సంప్రదించింది మరియు దాని ఫలితంగా, అతను ఆమె శారీరక బలహీనతను కూడా తగ్గించాడు. ఈ స్వస్థత ఆత్మలో క్రీస్తు దయ యొక్క రూపాంతరమైన పనిని సూచిస్తుంది. ఒకప్పుడు వక్రీకృత హృదయాలను నిఠారుగా మార్చినప్పుడు, అవి దేవుణ్ణి మహిమపరచడం ద్వారా తమ పరివర్తనను వ్యక్తపరుస్తాయి.
పాలకుడు తన పట్ల మరియు అతని సువార్త పట్ల నిజమైన శత్రుత్వాన్ని కలిగి ఉన్నాడని క్రీస్తుకు తెలుసు, సబ్బాత్ కోసం బూటకపు ఉత్సాహంతో దానిని దాచిపెట్టాడు. వాస్తవానికి, ప్రజలు ఏ సమయంలోనైనా స్వస్థత పొందాలని అతను కోరుకోలేదు, కానీ యేసు ఆజ్ఞాపించినప్పుడు మరియు అతని స్వస్థత శక్తిని ప్రయోగించినప్పుడు, పాపులు విముక్తి పొందుతారు. ఈ విముక్తి తరచుగా ప్రభువు రోజున సంభవిస్తుంది మరియు ఈ ఆశీర్వాదాలను పొందేందుకు ప్రజలను నడిపించే ఏ ప్రయత్నమైనా ఆ రోజు యొక్క ఉద్దేశ్యానికి అనుగుణంగా ఉంటుంది.

ఆవపిండి మరియు పులిసిన ఉపమానాలు. (18-22) 
మత్తయి 13లో కనుగొనబడిన రెండు ఉపమానాలలో, సువార్త యొక్క పురోగతి ఊహించబడింది. మెస్సీయ రాజ్యం దేవుని రాజ్యాన్ని సూచిస్తుంది. దయ మన హృదయాలలో వర్ధిల్లాలి, మరియు మన విశ్వాసం మరియు ప్రేమ వాటి ప్రామాణికతకు స్పష్టమైన రుజువును అందించేంత వరకు వృద్ధి చెందుతాయి. దేవుని అంకితభావంతో ఉన్న అనుచరుల ప్రవర్తన వారి మధ్య ఉన్నవారికి ఆశీర్వాద మూలంగా ఉపయోగపడుతుంది మరియు అతని దయ ఒక హృదయం నుండి మరొక హృదయానికి వ్యాపిస్తుంది, చిన్న సంఖ్య వేలల్లోకి గుణించే వరకు.

స్ట్రెయిట్ గేట్ వద్ద ప్రవేశించమని ప్రబోధం. (23-30) 
మన రక్షకుని ఉద్దేశ్యం ప్రజల మనస్సాక్షిని నడిపించడం, వారి ఉత్సుకతలో మునిగిపోవడం కాదు. "ఎంతమందిని రక్షించబడతారు?" అని అడిగే బదులు. "నేను వారిలో ఉంటానా?" అని విచారించండి. ఆలోచించే బదులు, "నిర్దిష్ట వ్యక్తులకు ఏమి జరుగుతుంది?" "నేను ఏమి చేయాలి మరియు నాకు ఏమి అవుతుంది?" అని ఆలోచించండి. ఇరుకైన ద్వారం గుండా ప్రవేశించే ప్రయత్నం చేయండి. ఈ ఆదేశం మనలో ప్రతి ఒక్కరి కోసం, "మీరందరూ కష్టపడండి" అని చెప్పబడింది. రక్షించబడాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకున్న వారు ఇరుకైన ద్వారం గుండా వెళ్ళాలి మరియు వారి మొత్తం జీవి యొక్క రూపాంతరం చెందాలి. ప్రవేశించాలనుకునేవారు అందుకోసం తమవంతు కృషి చేయాలి. ఈ మేల్కొలుపు పరిశీలనలు ఈ విజ్ఞప్తిని నొక్కి చెప్పడానికి ఉపయోగపడతాయి. మనమందరం వారిచే కదిలించబడదాం! రక్షింపబడే వారు కొద్దిమంది మాత్రమే ఉన్నారా అనే ప్రశ్నను వారు సంబోధిస్తారు. కానీ ఎవ్వరూ తమ కోసం లేదా ఇతరుల కోసం ఆశను కోల్పోకూడదు, ఎందుకంటే చివరివారు మొదటివారు మరియు మొదటివారు చివరివారు. మనం స్వర్గానికి చేరుకుంటే, అక్కడ చాలా మంది అనుకోని ఆత్మలను ఎదుర్కొంటాము మరియు మనం కనుగొంటామని అనుకున్న చాలా మందిని కోల్పోతాము.

హేరోదుకు మరియు జెరూసలేం ప్రజలకు క్రీస్తు గద్దింపు. (31-35)
క్రీస్తు హేరోదును నక్కగా పేర్కొన్నప్పుడు, అతను అతని నిజమైన స్వభావాన్ని ఖచ్చితంగా చిత్రించాడు. అత్యంత శక్తివంతమైన వ్యక్తులు కూడా చివరికి దేవునికి జవాబుదారీగా ఉంటారు, కాబట్టి ఈ అహంకార రాజును నేరుగా సంబోధించడం క్రీస్తుకు తగినది. అయితే, ఇది మనం అనుసరించాల్సిన నమూనా కాదు. మన ప్రభువు ఇలా చెప్పాడు, "నా మరణ సమయం ఆసన్నమైందని నాకు తెలుసు, నేను చనిపోయాక, నా లక్ష్యం నెరవేరుతుంది." మన దైనందిన పనులను శ్రద్ధగా నిర్వహించడానికి ప్రేరణగా ఉపయోగపడుతుంది కాబట్టి, మన ముందున్న సమయాన్ని పరిమితంగా పరిగణించడం మనకు ప్రయోజనకరం.
మతపరమైన భక్తిని మరియు దేవునితో సంబంధాన్ని ప్రకటించే వ్యక్తులలో మరియు ప్రదేశాలలో కనిపించే దుర్మార్గం, ఇతరులకన్నా ఎక్కువగా, యేసు ప్రభువును తీవ్ర అసంతృప్తికి గురిచేస్తుంది. చివరి రోజు తీర్పు అవిశ్వాసులను దోషులుగా నిర్ధారించడానికి ఉపయోగపడుతుంది. ఏది ఏమైనప్పటికీ, ప్రభువు నామంలో వచ్చే ఎవరినైనా మనం కృతజ్ఞతతో స్వాగతించాలి మరియు అతని అద్భుతమైన మోక్షంలో పాలుపంచుకోవాలని మనలను ప్రోత్సహిస్తుంది.Shortcut Links
లూకా - Luke : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary | Telugu Reference Bible |