Luke - లూకా సువార్త 20 | View All

1. ఆ దినములలో ఒకనాడు ఆయన దేవాలయములో ప్రజలకు బోధించుచు సువార్తను ప్రకటించుచున్నప్పుడు ప్రధానయాజకులును శాస్త్రులును పెద్దలతోకూడ ఆయన మీదికివచ్చి

2. నీవు ఏ అధికారమువలన ఈ కార్యము చేయుచున్నావో, యీ అధికారము నీ కెవడు ఇచ్చెనో మాతో చెప్పుమని ఆయనను అడిగిరి.

3. అందుకాయన నేనును మిమ్మును ఒక మాట అడుగుదును, అది నాతో చెప్పుడి.

4. యోహాను ఇచ్చిన బాప్తిస్మము పరలోకము నుండి కలిగినదా మనుష్యులనుండి కలిగినదా? అని వారి నడుగగా

5. వారు మనము పరలోకమునుండి కలిగినదని చెప్పినయెడల - ఆలా గైతే మీ రెందుకతని నమ్మలేదని ఆయన మనలను అడుగును.

6. మనుష్యులవలన కలిగినదని చెప్పినయెడల ప్రజలందరు మనలను రాళ్లతో కొట్టుదురు; ఏలయనగా యోహాను ప్రవక్త అని అందరును రూఢిగా నమ్ముచున్నారని తమలో తాము ఆలోచించుకొని

7. అది ఎక్కడనుండి కలిగినదో మాకు తెలియదని ఆయనకు ఉత్తరమిచ్చిరి.

8. అందుకు యేసు ఏ అధికారమువలన ఈ కార్యములు చేయుచున్నానో నేను మీతో చెప్పననివారి తోననెను.

9. అంతట ఆయన ప్రజలతో ఈ ఉపమానము చెప్పసాగెను ఒక మనుష్యుడు ద్రాక్షతోట నాటించి, కాపులకు గుత్తకిచ్చి, దేశాంతరముపోయి బహుకాల ముండెను.

యెషయా 5:1-7 నా ప్రియునిగూర్చి పాడెదను వినుడి అతని ద్రాక్షతోటనుబట్టి నాకిష్టుడైనవానిగూర్చి పాడెదను వినుడి. సత్తువ భూమిగల కొండమీద నా ప్రియుని కొకద్రాక్షతోట యుండెనుఆయన దానిని బాగుగా త్రవ్వి రాళ్లను ఏరి అందులో శేష్ఠమైన ద్రాక్షతీగెలను నాటించెను దాని మధ్యను బురుజు ఒకటి వేయించి ద్రాక్ష తొట్టిని తొలిపించెను. ద్రాక్షపండ్లు ఫలింపవలెనని యెదురు చూచుచుండెను గాని అది కారుద్రాక్షలు కాచెనుకావున యెరూషలేము నివాసులారా, యూదావార లారా, నా ద్రాక్షతోట విషయము నాకు న్యాయము తీర్చ వలెనని మిమ్ము వేడుకొనుచున్నాను.నేను నా ద్రాక్షతోటకు చేసినదానికంటె మరేమి దానికి చేయగలను? అది ద్రాక్షపండ్లు కాయునని నేను కనిపెట్టినపుడు అది కారుద్రాక్షలు కాయుటకు కారణమేమి?ఆలోచించుడి, నేను నా ద్రాక్షతోటకు చేయబోవు కార్యమును మీకు తెలియజెప్పెదను నేను అది మేసివేయబడునట్లు దాని కంచెను కొట్టి వేసెదను. అది త్రొక్కబడునట్లు దాని గోడను పడగొట్టి దాని పాడుచేసెదనుఅది శుద్ధిచేయబడదు పారతో త్రవ్వబడదు దానిలో గచ్చపొదలును బలురక్కసి చెట్లును బలిసి యుండును దానిమీద వర్షింపవలదని మేఘములకు ఆజ్ఞ నిచ్చెదను.ఇశ్రాయేలు వంశము సైన్యములకధిపతియగు యెహోవా ద్రాక్షతోట యూదా మనుష్యులు ఆయన కిష్టమైన వనము. ఆయన న్యాయము కావలెనని చూడగా బలా త్కారము కనబడెను నీతి కావలెనని చూడగా రోదనము వినబడెను.

10. పంటకాలమందు అతడు ఆ ద్రాక్షతోట పంటలో తన భాగమిమ్మని ఆ కాపులయొద్ద కొక దాసుని పంపగా ఆ కాపులు వానిని కొట్టి వట్టిచేతులతో పంపివేసిరి.

2దిన 36:15-16 వారి పితరుల దేవుడైన యెహోవా తన జనులయందును తన నివాసస్థలమందును కటాక్షము గలవాడై వారియొద్దకు తన దూతలద్వారా వర్తమానము పంపుచు వచ్చెను. ఆయనపెందలకడ లేచి పంపుచు వచ్చిననుఒ వారు దేవుని దూత లను ఎగతాళిచేయుచు, ఆయన వాక్యములను తృణీకరిం చుచు, ఆయన ప్రవక్తలను హింసించుచు రాగా, నివారింప శక్యముకాకుండ యెహోవా కోపము ఆయన జనుల మీదికి వచ్చెను.

11. మరల అతడు మరియొక దాసుని పంపగా వారు వానిని కొట్టి అవమానపరచి, వట్టిచేతులతో పంపివేసిరి.

12. మరల నతడు మూడవవాని పంపగా వారు వానిని గాయ పరచి వెలుపలికి త్రోసివేసిరి.

13. అప్పుడా ద్రాక్షతోట యజమానుడు నేనేమి చేతును? నా ప్రియకుమారుని పంపుదును; ఒక వేళ వారు అతని సన్మానించెద రను కొనెను.

14. అయినను ఆ కాపులు అతనిని చూచి ఇతడు వారసుడు; ఈ స్వాస్థ్యము మనదగునట్లు ఇతని చంపుదము రండని యొకరితో నొకరు ఆలోచించుకొని

15. అతనిని ద్రాక్షతోట వెలుపలికి త్రోసివేసి చంపిరి. కాబట్టి ఆ ద్రాక్షతోట యజమానుడు వారికేమి చేయును?

16. అతడు వచ్చి ఆ కాపులను సంహరించి తన ద్రాక్షతోటను ఇతరులకు ఇచ్చునని ఆయన చెప్పగా వారు విని అట్లు కాకపోవును గాకనిరి.

17. ఆయన వారిని చూచి ఆలాగైతే ఇల్లు కట్టువారు నిషేధించిన రాయి మూలకు తలరాయి ఆయెను అని వ్రాయబడిన మాట ఏమిటి?

కీర్త 118:22-23 ఇల్లు కట్టువారు నిషేధించిన రాయి మూలకు తలరాయి ఆయెను.అది యెహోవావలన కలిగినది అది మన కన్నులకు ఆశ్చర్యము

18. ఈ రాతిమీద పడు ప్రతివాడును తునకలై పోవును; గాని అది ఎవనిమీద పడునో వానిని నలిచేయుననెను.

దాని 2:34-35 మరియు చేతి సహాయము లేక తీయబడిన ఒక రాయి, యినుమును మట్టియు కలిసిన ఆ ప్రతిమయొక్క పాదములమీద పడి దాని పాదములను తుత్తునియలుగా విరుగగొట్టినట్టు తమకు కన బడెను.అంతట ఇనుమును మట్టియు ఇత్తడియు వెండియు బంగారమును ఏకముగా దంచబడి కళ్లములోని చెత్తవలె కాగా వాటికి స్థలము ఎచ్చటను దొరకకుండ గాలి వాటిని కొట్టుకొనిపోయెను; ప్రతిమను విరుగగొట్టిన ఆ రాయి సర్వభూతలమంత మహా పర్వతమాయెను.

19. ప్రధానయాజకులును శాస్త్రులును తమ్మునుగూర్చి ఈ ఉపమానము ఆయన చెప్పెనని గ్రహించి, ఆ గడియలోనే ఆయనను బలాత్కారముగా పట్టుకొన సమయము చూచిరి గాని జనులకు భయపడిరి.

20. వారాయనను కనిపెట్టుచు, అధిపతి వశమునకును అధికారమునకును ఆయనను అప్పగించుటకై ఆయన మాటలయందు తప్పు పట్టవలెనని, తాము నీతిమంతులని అనిపించుకొను వేగుల వారిని ఆయనయొద్దకు పంపిరి.

21. వారు వచ్చిబోధకుడా, నీవు న్యాయముగా మాటలాడుచును బోధించుచు నున్నావు; నీ వెవని యందును మోమోటము లేక సత్యము గానే దేవుని మార్గమును బోధించుచున్నావని యెరుగు దుము.

22. మనము కైసరునకు పన్ను ఇచ్చుట న్యాయమా కాదా అని ఆయన నడిగిరి.

23. ఆయన వారి కుయుక్తిని గుర్తెరిగి ఒక దేనారము నాకు చూపుడి.

24. దీనిమీది రూపమును పైవ్రాతయు ఎవనివని అడుగగా వారు కైసరు వనిరి.

25. అందుకాయన ఆలాగైతే కైసరువి కైసరునకును దేవునివి దేవునికిని చెల్లించుడని వారితో చెప్పెను.

26. వారు ప్రజలయెదుట ఈ మాటలో తప్పు పట్ట నేరక ఆయన ప్రత్యుత్తరమునకు ఆశ్చర్యపడి ఊరకుండిరి.

27. పునరుత్థానము లేదని చెప్పెడి సద్దూకయ్యులు కొందరు ఆయనయొద్దకు వచ్చి ఆయనను ఇట్లడిగిరి.

28. బోధకుడా, భార్య బ్రదికియుండగా ఒకని సహోదరుడు సంతానము లేక చనిపోయినయెడల, అతని సహోదరుడతని భార్యను పెండ్లిచేసికొని తన సహోదరునికి సంతానము కలుగజేయ వలెనని మోషే మనకు వ్రాసి యిచ్చెను.

ఆది 38:8 అప్పుడు యూదా ఓనానుతో - నీ అన్న భార్య యొద్దకు వెళ్లి మరిది ధర్మము జరిగించి నీ అన్నకు సంతానము కలుగజేయుమని చెప్పెను.

ద్వితి 25:5 సహోదరులు కూడి నివసించుచుండగా వారిలో ఒకడు సంతానములేక చనిపోయినయెడల చనిపోయిన వాని భార్య అన్యుని పెండ్లిచేసికొనకూడదు; ఆమె పెని మిటి సహోదరుడు ఆమెయొద్దకు పోయి ఆమెను పెండ్లి చేసికొని తన సహోదరునికి మారుగా ఆమెయెడల భర్త ధర్మము జరపవలెను.

29. యేడుగురు సహోదరులుండిరి. మొదటివాడొక స్త్రీని పెండ్లిచేసికొని సంతానము లేక చనిపోయెను.

30. రెండవవాడును మూడవవాడును ఆమెను పెండ్లిచేసికొనిరి.

31. ఆ ప్రకారమే యేడుగురును ఆమెను పెండ్లాడి సంతానములేకయే చనిపోయిరి. పిమ్మట ఆ స్త్రీయు చనిపోయెను.

32. కాబట్టి పునరుత్థానమందు ఆమె వారిలో ఎవనికి భార్యగా ఉండును?

33. ఆ యేడుగురికిని ఆమె భార్యగా ఉండెను గదా అనిరి.

34. అందుకు యేసు ఈ లోకపు జనులు పెండ్లిచేసికొందురు, పెండ్లికియ్యబడుదురు గాని

35. పరమును మృతుల పునరుత్థానమును పొందుటకు యోగ్యులని యెంచ బడినవారు పెండ్లిచేసికొనరు, పెండ్లికియ్య బడరు.

36. వారు పునరుత్థానములో పాలివారైయుండి, దేవదూత సమానులును దేవుని కుమారులునై యుందురు గనుక వారికను చావనేరరు.

37. పొదనుగురించిన భాగములో ప్రభువు అబ్రాహాము దేవుడనియు ఇస్సాకు దేవుడనియు యాకోబు దేవుడనియు చెప్పుచు,

నిర్గమ 3:2 ఒక పొద నడిమిని అగ్నిజ్వాలలో యెహోవా దూత అతనికి ప్రత్యక్షమాయెను. అతడు చూచినప్పుడు అగ్ని వలన ఆ పొద మండుచుండెను. గాని పొద కాలిపోలేదు.

నిర్గమ 3:6 మరియు ఆయన నేను నీ తండ్రి దేవుడను, అబ్రాహాము దేవుడను ఇస్సాకు దేవుడను యాకోబు దేవుడను అని చెప్పగా మోషే తన ముఖమును కప్పుకొని దేవునివైపు చూడ వెరచెను.

38. మృతులు లేతురని మోషే సూచించెను; ఆయన సజీవులకే దేవుడు కాని మృతులకు దేవుడు కాడు; ఆయన దృష్టికి అందరును జీవించు చున్నారని వారికి ఉత్తరమిచ్చెను.

39. తరువాత వారాయనను మరేమియు అడుగ తెగింపలేదు గనుక శాస్త్రులలో కొందరు బోధకుడా,

40. నీవు యుక్తముగా చెప్పితివనిరి.

41. ఆయన వారితోక్రీస్తు దావీదు కుమారుడని జనులేలాగు చెప్పుచున్నారు

42. నేను నీ శత్రువులను నీ పాదములకు పాదపీఠముగా ఉంచువరకు నీవు నాకుడిపార్శ్వమున కూర్చుండు మని

కీర్త 110:1 ప్రభువు నా ప్రభువుతో సెలవిచ్చినవాక్కు నేను నీ శత్రువులను నీ పాదములకు పీఠముగా చేయువరకు నా కుడి పార్శ్వమున కూర్చుండుము.

43. ప్రభువు నా ప్రభువుతో చెప్పెను. అని కీర్తనల గ్రంథములో దావీదే చెప్పియున్నాడు.

కీర్త 110:1 ప్రభువు నా ప్రభువుతో సెలవిచ్చినవాక్కు నేను నీ శత్రువులను నీ పాదములకు పీఠముగా చేయువరకు నా కుడి పార్శ్వమున కూర్చుండుము.

44. దావీదు ఆయనను ప్రభువని చెప్పినయెడల ఆయన ఏలాగు అతని కుమారుడగునని చెప్పెను.

45. ప్రజలందరు వినుచుండగా ఆయన ఇట్లనెనుశాస్త్రులను గూర్చి జాగ్రత్తపడుడి. వారు నిలువుటంగీలు ధరించుకొని తిరుగగోరుచు

46. సంతవీధులలో వందనములను, సమాజమందిరములలో అగ్రపీఠములను, విందులలో అగ్ర స్థానములను కోరుదురు.

47. వారు విధవరాండ్ర యిండ్లను దిగమింగుచు, మాయవేషముగా దీర్ఘప్రార్థనలు చేయుదురు. వారు మరి విశేషముగా శిక్ష పొందుదురని తన శిష్యులతో చెప్పెను.Powered by Sajeeva Vahini Study Bible (Beta). Copyright© Sajeeva Vahini. All Rights Reserved.
Luke - లూకా సువార్త 20 - బైబిల్ అధ్యయనం - Telugu Study Bible - Adhyayana Bible

పూజారులు మరియు శాస్త్రులు క్రీస్తు అధికారాన్ని ప్రశ్నిస్తున్నారు. (1-8) 
చాలా మంది వ్యక్తులు తరచుగా వారి స్వంత అవిశ్వాసం మరియు అవిధేయతను సమర్థించుకోవడానికి సాకులు వెతుక్కుంటూ, వెల్లడి యొక్క సాక్ష్యాధారాలను మరియు సువార్త యొక్క ప్రామాణికతను పరిశీలించడంలో ఆసక్తిని కలిగి ఉంటారు. పూజారులు మరియు లేఖరులకు సమాధానంగా, యోహాను బాప్టిజం గురించి క్రీస్తు సూటిగా వారిని ప్రశ్నించాడు, ఇది సాధారణ ప్రజలకు తెలిసిన విషయం. జాన్ యొక్క బాప్టిజం యొక్క కాదనలేని స్వర్గపు మూలం భూసంబంధమైన చిక్కులు లేకుండా అందరికీ స్పష్టంగా ఉంది. తమ వద్ద ఉన్న జ్ఞానాన్ని దాచడానికి ఎంచుకున్న వారికి తదుపరి అవగాహనను సరిగ్గా తిరస్కరించారు. జాన్ యొక్క బాప్టిజం యొక్క దైవిక స్వభావాన్ని గుర్తించి, అతనిని విశ్వసించడానికి లేదా వారి స్వంత జ్ఞానాన్ని అంగీకరించడానికి నిరాకరించిన వారి నుండి క్రీస్తు తన అధికారం యొక్క ఖాతాను నిలిపివేయడం సమర్థనీయమైనది.

ద్రాక్షతోట మరియు వ్యవసాయదారుల ఉపమానం. (9-19) 
క్రీస్తు నుండి వచ్చిన ఈ ఉపమానం తన అధికారాన్ని సమర్థించే సాక్ష్యాలు సమృద్ధిగా ఉన్నప్పటికీ, దానిని అంగీకరించడానికి మొండిగా నిరాకరించే వారిపై ఉద్దేశించబడింది. చాలా మంది ప్రవక్తలను హత్య చేయడమే కాకుండా క్రీస్తును సిలువ వేసిన యూదుల పోలికను ప్రదర్శిస్తారు, దేవుని పట్ల శత్రుత్వాన్ని మరియు ఆయనను సేవించడానికి అయిష్టతను ప్రదర్శిస్తారు. ఎలాంటి ఆంక్షలు లేకుండా తమ ఇష్టాయిష్టాలకు అనుగుణంగా జీవించేందుకు ఇష్టపడతారు. దేవుని వాక్యం యొక్క ఆధిక్యత ఉన్నవారు తమ అవకాశాలను సరిగ్గా ఉపయోగించుకునేలా చూసుకోవాలి. కుమారుడిని తిరస్కరించేవారికి మరియు ఆయనను గౌరవిస్తున్నామని చెప్పుకునేవారికి తీర్పు తీవ్రంగా ఉంటుంది, కానీ తగిన సమయంలో ఆశించిన ఫలాలను అందించడంలో విఫలమవుతుంది. అటువంటి పాపాలకు శిక్ష ఎంత న్యాయమో వారు గుర్తించినప్పటికీ, వారు దానిని అంగీకరించడానికి ఇష్టపడరు. ఆ మార్గాల చివరిలో తమకు ఎదురుచూసే విధ్వంసం ఉన్నప్పటికీ, పాపులు తమ పాపపు మార్గాల్లో కొనసాగడం మూర్ఖపు పట్టుదల.

నివాళి ఇవ్వడం. (20-26) 
క్రీస్తుకు మరియు ఆయన సువార్తకు వ్యతిరేకంగా చేసే ప్రయత్నాలలో అత్యంత మోసపూరితంగా ఉన్నవారు కూడా తమ ఉద్దేశాలను దాచలేరు. క్రీస్తు ప్రత్యక్ష ప్రతిస్పందనను అందించడానికి బదులుగా, తనను మోసగించడానికి ప్రయత్నించినందుకు వారిని మందలించాడు. గవర్నర్‌ను లేదా ప్రజలను ఆయనకు వ్యతిరేకంగా ప్రేరేపించడానికి ఎలాంటి ఆధారాలు కనుగొనడంలో వారి ప్రయత్నాలు విఫలమయ్యాయి. పైనుండి వచ్చే జ్ఞానం, చెడ్డ వ్యక్తులు పన్నిన ఉచ్చుల నుండి తప్పించుకోవడానికి దేవుని మార్గాలను నమ్మకంగా బోధించే వారికి మార్గదర్శకత్వం చేస్తుంది. ఇది దేవునికి, మన పాలకులకు మరియు ప్రజలందరికీ మన కర్తవ్యాల గురించి మన అవగాహనకు ఒక స్పష్టతను ఇస్తుంది, ప్రత్యర్థులు మనపై విమర్శలకు ఎటువంటి ఆధారాన్ని కనుగొనకుండా నిర్ధారిస్తుంది.

పునరుత్థానం గురించి. (27-38) 
ఏదైనా దైవిక సత్యాన్ని అణగదొక్కాలని కోరుకునే వారికి కష్టాలతో భారం వేయడం సాధారణ వ్యూహం. అయినప్పటికీ, ఈ ప్రపంచంలోని ఇంద్రియ అనుభవాల ఆధారంగా ఆధ్యాత్మిక రంగంపై మన అవగాహనను రూపొందించినప్పుడు మనం మనల్ని మనం మోసం చేసుకుంటాము మరియు క్రీస్తు యొక్క సత్యాన్ని వక్రీకరిస్తాము. ఒకటి కంటే ఎక్కువ రాజ్యాలు ఉన్నాయి: ప్రస్తుత కనిపించే ప్రపంచం మరియు భవిష్యత్తులో కనిపించని ప్రపంచం. ప్రతి ఒక్కరూ ఈ రెండు ప్రపంచాలను అంచనా వేయాలి మరియు పోల్చాలి, వారి ఆలోచనలు మరియు ఆందోళనలలో వారికి నిజంగా అర్హులైన వాటికి ప్రాధాన్యత ఇస్తారు.
విశ్వాసులు చనిపోయినవారి నుండి పునరుత్థానాన్ని పొందుతారు. ఆ రాజ్యంలో నివసించేవారి ఆనందకరమైన స్థితి వ్యక్తీకరించడానికి లేదా గ్రహించడానికి మన సామర్థ్యానికి మించినది ఆదికాండము 15:1 ఈ ప్రపంచంలో, దేవుడు తన వాగ్దానాల పూర్తి పరిధికి అనుగుణంగా విశ్వాసుల కోసం ప్రతిదీ చేయలేదు. అందువల్ల, ఈ ప్రపంచంలో అనుభవించే దేనినైనా అధిగమించే విధంగా అతను ఆ వాగ్దానాలను నెరవేర్చే మరొక జీవితం ఉండాలి.

శాస్త్రులు మౌనం వహించారు. (39-47)
పునరుత్థానం అనే అంశంపై క్రీస్తు సద్దూకయ్యులకు అందించిన ప్రతిస్పందన శాస్త్రుల నుండి ప్రశంసలను పొందింది. అయితే, మెస్సీయకు సంబంధించిన ఒక ప్రశ్నతో వారు నోరు మెదపలేదు. అతని దైవత్వంలో, క్రీస్తు డేవిడ్ యొక్క ప్రభువు, అయినప్పటికీ అతని మానవత్వంలో, అతను డేవిడ్ కుమారుడు. పేద వితంతువులను అన్యాయంగా దోపిడీ చేసిన మరియు మతాన్ని, ముఖ్యంగా ప్రార్థనను, వారి ప్రాపంచిక మరియు దుష్ట పథకాలకు ముసుగుగా దుర్వినియోగం చేసిన లేఖకులు తీవ్రమైన తీర్పును ఎదుర్కొంటారు. దైవభక్తి నటించడం రెండు రెట్లు పాపం. కాబట్టి, అహంకారం, ఆశయం, దురాశ మరియు ప్రతి ఇతర చెడు నుండి మనలను రక్షించమని దేవుడిని మనస్ఫూర్తిగా వేడుకుందాం, ఆయన నుండి మాత్రమే ఉద్భవించే గౌరవాన్ని పొందేలా మనల్ని నడిపిద్దాం.Shortcut Links
లూకా - Luke : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary | Telugu Reference Bible |