Luke - లూకా సువార్త 3 | View All

1. తిబెరికైసరు ఏలుబడిలో పదునైదవ సంవత్సరమందు యూదయకు పొంతిపిలాతు అధిపతిగాను, గలిలయకు హేరోదు చతుర్థాధిపతిగాను, ఇతూరయ త్రకోనీతి దేశములకు అతని తమ్ముడైన ఫిలిప్పు చతుర్థాధిపతిగాను, అబి లేనే దేశమునకు లుసానియ అధిపతిగాను,

2. అన్నయు, కయపయు ప్రధాన యాజకులుగాను, ఉన్నకాలమున అరణ్యములోనున్న జెకర్యా కుమారుడైన యోహాను నొద్దకు దేవుని వాక్యము వచ్చెను.

3. అంతట అతడు వచ్చి, పాపక్షమాపణ నిమిత్తము మారు మనస్సు విషయమైన బాప్తిస్మము పొందవ లెనని యొర్దాను నదీ ప్రదేశమందంతట ప్రకటించు చుండెను.

4. ప్రభువు మార్గము సిద్ధపరచుడి ఆయన త్రోవలు సరాళముచేయుడి
యెషయా 40:3-5

5. ప్రతి పల్లము పూడ్చబడును ప్రతి కొండయు మెట్టయు పల్లము చేయబడును వంకర మార్గములు తిన్ననివగును కరకు మార్గములు నున్ననివగును

6. సకల శరీరులు దేవుని రక్షణ చూతురు అని అరణ్యములో కేకలువేయుచున్న యొకని శబ్దము అని ప్రవక్తయైన యెషయా వాక్యముల గ్రంథమందు వ్రాయబడినట్టు ఇది జరిగెను.

7. అతడు తనచేత బాప్తిస్మము పొందవచ్చిన జనసమూహములను చూచి సర్పసంతానమా, రాబోవు ఉగ్రతను తప్పించుకొనుటకు మీకు బుద్ధి చెప్పిన వాడెవడు?

8. మారుమనస్సునకు తగిన ఫలములు ఫలించుడి అబ్రాహాము మాకు తండ్రి అని మీలో మీరనుకొన మొదలుపెట్టుకొనవద్దు; దేవుడు ఈ రాళ్లవలన అబ్రాహామునకు పిల్లలను పుట్టింపగలడని మీతో చెప్పుచున్నాను.

9. ఇప్పుడే గొడ్డలి చెట్ల వేరున ఉంచబడి యున్నది గనుక మంచి ఫలము ఫలించని ప్రతి చెట్టును నరకబడి అగ్నిలో వేయబడునని చెప్పెను.

10. అందుకు జనులు ఆలాగైతే మేమేమి చేయవలెనని అతని నడుగగా

11. అతడురెండు అంగీలుగలవాడు ఏమియు లేనివానికియ్య వలెననియు, ఆహారముగలవాడును ఆలాగే చేయవలె ననియు వారితో చెప్పెను.

12. సుంకరులును బాప్తిస్మము పొందవచ్చి బోధకుడా, మేమేమి చేయవలెనని అతని నడుగగా

13. అతడు మీకు నిర్ణయింపబడినదాని కంటె ఎక్కువ తీసికొనవద్దని వారితో చెప్పెను.

14. సైనికులును మేమేమి చేయవలెనని అతని నడిగిరి. అందుకు అతడుఎవనిని బాధపెట్టకయు, ఎవని మీదను అపనింద వేయకయు, మీ జీతములతో తృప్తిపొందియుండుడని వారితో చెప్పెను.

15. ప్రజలు కనిపెట్టుచు, ఇతడు క్రీస్తయి యుండునేమో అని అందరును యోహానును గూర్చి తమ హృదయములలో ఆలోచించుకొనుచుండగా

16. యోహాను నేను నీళ్లలో మీకు బాప్తిస్మమిచ్చుచున్నాను; అయితే నాకంటె శక్తి మంతుడొకడు వచ్చుచున్నాడు; ఆయన చెప్పుల వారును విప్పుటకు నేను పాత్రుడను కాను; ఆయన పరిశుద్ధాత్మ లోను అగ్నితోను మీకు బాప్తిస్మమిచ్చును;

17. ఆయన చేట ఆయన చేతిలోనున్నది; ఆయన తన కళ్లమును బాగుగా శుభ్రముచేసి, తన కొట్టులో గోధుమలుపోసి, ఆరని అగ్నితో పొట్టు కాల్చి వేయునని అందరితో చెప్పెను.

18. ఇదియుగాక అతడింకను, చాల సంగతులు చెప్పి ప్రజలను హెచ్చరించుచు వారికి సువార్త ప్రకటించు చుండెను.

19. అయితే చతుర్థాధిపతియైన హేరోదుచేసిన సకల దుష్కార్యముల నిమిత్తమును, అతని సోదరుని భార్యయైన హేరోదియ నిమిత్తమును, యోహాను అతనిని గద్దించినందుకు

20. అదివరకు తాను చేసినవన్నియు చాల వన్నట్టు అతడు యోహానును చెరసాలలో వేయించెను.

21. ప్రజలందరును బాప్తిస్మము పొందినప్పుడు యేసుకూడ బాప్తిస్మము పొంది ప్రార్థన చేయుచుండగా ఆకాశము తెరవబడి

22. పరిశుద్ధాత్మ శరీరాకారముతో పావురమువలె ఆయనమీదికి దిగి వచ్చెను. అప్పుడు నీవు నా ప్రియ కుమారుడవు, నీయందు నేనానందించుచున్నానని యొక శబ్దము ఆకాశమునుండి వచ్చెను.
ఆదికాండము 22:2, కీర్తనల గ్రంథము 2:7, యెషయా 42:1

23. యేసు (బోధింప) మొదలుపెట్టినప్పుడు ఆయన దాదాపు ముప్పది ఏండ్ల యీడుగలవాడు; ఆయన యోసేపు కుమారుడని యెంచబడెను. యోసేపు హేలీకి,

24. హేలీ మత్తతుకు, మత్తతు లేవికి, లేవి మెల్కీకి,

25. మెల్కీ యన్నకు, యన్న యోసేపుకు, యోసేపు మత్తతీయకు, మత్తతీయ ఆమోసుకు, ఆమోసు నాహోముకు, నాహోము ఎస్లికి, ఎస్లి నగ్గయికి,

27. యోదా యోహన్నకు, యోహన్న రేసాకు, రేసా జెరుబ్బాబెలుకు, జెరుబ్బాబెలు షయల్తీ యేలుకు, షయల్తీయేలు నేరికి,
ఎజ్రా 3:2

29. ఏరు యెహోషువకు, యెహోషువ ఎలీయెజెరుకు, ఎలీయెజెరు యోరీముకు, యోరీము మత్తతుకు, మత్తతు లేవికి,

30. లేవి షిమ్యోనుకు, షిమ్యోను యూదాకు, యూదా యోసేపుకు, యోసేపు యోనాముకు, యోనాము ఎల్యా కీముకు,

38. కేయినాను ఎనోషుకు, ఎనోషు షేతుకు, షేతు ఆదాముకు, ఆదాము దేవునికి కుమారుడు.Powered by Sajeeva Vahini Study Bible (Beta). Copyright© Sajeeva Vahini. All Rights Reserved.
Luke - లూకా సువార్త 3 - బైబిల్ అధ్యయనం - Telugu Study Bible - Adhyayana Bible

జాన్ బాప్టిస్ట్ పరిచర్య. (1-14) 
యోహాను పరిచర్యకు స్పష్టమైన ఉద్దేశ్యం ఉంది: ప్రజలను వారి పాపాల నుండి దూరంగా మరియు వారి రక్షకుని వైపు నడిపించడం. అతని సందేశం ఒక నిర్దిష్ట వర్గాన్ని లేదా పార్టీని ప్రచారం చేయడంపై దృష్టి పెట్టలేదు, కానీ హృదయం యొక్క లోతైన పరివర్తనను నొక్కి చెప్పడంపై దృష్టి పెట్టింది. అతను ఉపయోగించిన ప్రతీకాత్మక చర్య నీటి బాప్టిజం.
జాన్ తన మాటల ద్వారా, పాపాల క్షమాపణ కోసం పశ్చాత్తాపం యొక్క ముఖ్యమైన ప్రాముఖ్యతను నొక్కిచెప్పాడు మరియు నీటి బాప్టిజం నిజమైన పశ్చాత్తాపంతో పాటు హృదయం యొక్క అంతర్గత శుద్ధి మరియు పునరుద్ధరణకు ఎలా ప్రతీకగా నిలుస్తుంది. ఇది ఈ పరివర్తన యొక్క బాహ్య చిహ్నంగా మరియు వృత్తిగా పనిచేసింది. యోహాను పరిచర్య సువార్త రాకకు మార్గాన్ని సిద్ధం చేసినందున, ఇది యెషయా 40:3లోని ప్రవచన నెరవేర్పుతో సమానంగా ఉంటుంది.
జాన్ బోధనలలో సాధారణ హెచ్చరికలు మరియు ఉపదేశాలు ఉన్నాయి. అతను మానవాళిని అవినీతి మరియు అపరాధ తరం అని వర్ణించాడు, దేవుడు మరియు ఒకరి పట్ల ఒకరి పట్ల ద్వేషంతో నిండిన వైపర్ల సంతానం వలె ఉంటుంది. రాబోయే తీర్పు నుండి పశ్చాత్తాపం మరియు ఒకరి ఆలోచనలు మరియు చర్యల యొక్క నిజమైన పరివర్తన ద్వారా మాత్రమే తప్పించుకునే అవకాశం ఉందని ఆయన స్పష్టం చేశారు.
ఒకరి హృదయం మరియు జీవితంలో నిజమైన పవిత్రత లేకుంటే కేవలం మతం మరియు దేవుని ప్రజలతో సహవాసం మాత్రమే సరిపోదు. పశ్చాత్తాపం యొక్క ఫలాలను ఉత్పత్తి చేయమని జాన్ వ్యక్తులను కోరారు, వారి చర్యల ద్వారా వారి నిజాయితీని ప్రదర్శిస్తారు.
జాన్ సూచనలు వివిధ సమూహాల వ్యక్తులకు అనుగుణంగా రూపొందించబడ్డాయి. పశ్చాత్తాపాన్ని ప్రకటించేవారు తమ పరిస్థితులకు అనుగుణంగా సంస్కరణను అనుసరించాల్సిన అవసరం ఉంది. సువార్త యొక్క సారాంశం ఆచార త్యాగాలు కాదు కానీ దయతో కూడిన చర్యలు మరియు అందరికీ న్యాయంగా ఉంటూ మంచి చేయాలనే తపన.
జాన్‌ను సంప్రదించిన సైనికులు కూడా వారి ప్రవర్తన గురించి నిర్దిష్ట మార్గదర్శకత్వం పొందారు, వారి వృత్తుల వల్ల ఎదురయ్యే నైతిక సందిగ్ధతలను గురించి జాగ్రత్తగా ఉండమని రిమైండర్‌గా పనిచేశారు. జాన్ యొక్క ప్రతిస్పందనలు విచారించే వారి తక్షణ బాధ్యతలను బహిర్గతం చేయడమే కాకుండా వారి చిత్తశుద్ధికి అగ్ని పరీక్షగా కూడా పనిచేశాయి. నిజమైన పశ్చాత్తాపం కేవలం ప్రారంభ దశ మాత్రమే కాదు, జాన్ వివరించిన సాక్ష్యం మరియు పరిణామాలు కూడా ఉన్నాయి.

జాన్ బాప్టిస్ట్ క్రీస్తు గురించి సాక్ష్యమిచ్చాడు. (15-20) 
జాన్ ది బాప్టిస్ట్, అతను క్రీస్తు అని నిరాకరించినప్పటికీ, దీర్ఘకాలంగా ఎదురుచూస్తున్న మెస్సీయాపై ప్రజల ఆశలను ధృవీకరించాడు. అతను పశ్చాత్తాపపడమని మరియు పశ్చాత్తాపంపై క్షమాపణను వాగ్దానం చేయమని మాత్రమే వారిని ప్రోత్సహించగలడు. అయినప్పటికీ, వారిలో పశ్చాత్తాపాన్ని కలిగించే లేదా క్షమాపణ ఇచ్చే శక్తి అతనికి లేదు. ఇది క్రీస్తు గురించి గొప్పగా మాట్లాడవలసిన అవసరాన్ని గుర్తుచేస్తుంది మరియు మన గురించి వినయంతో మాట్లాడాలి.
నీటితో జాన్ యొక్క బాప్టిజం వ్యక్తిగత శుద్దీకరణ అవసరాన్ని సూచిస్తుంది, ప్రజలు తమను తాము శుద్ధి చేసుకోవాలని కోరారు. దీనికి విరుద్ధంగా, క్రీస్తు పరిశుద్ధాత్మతో బాప్టిజం పొందగల సామర్థ్యాన్ని కలిగి ఉన్నాడు, అంతర్గత శుద్దీకరణ మరియు పరివర్తనను మంజూరు చేశాడు. ఈ ప్రక్షాళన అనేది బాహ్య మురికిని నీరు కడిగివేయడం వంటి ఉపరితలం కాదు, కానీ అగ్ని లోపల మలినాలను తొలగించడం మరియు గుండెను శుద్ధి చేయడం వంటి లోతైనది, కాబట్టి దానిని కొత్తగా రూపొందించవచ్చు.
జాన్ యొక్క బోధన ఆప్యాయతతో కూడి ఉంటుంది, హృదయపూర్వకంగా వేడుకోవడం మరియు అతని ప్రేక్షకులపై సందేశాన్ని ఆకట్టుకోవడం. అతను ఆచరణాత్మకంగా ఉన్నాడు, వారిని చర్య తీసుకునేలా ప్రోత్సహించాడు మరియు మార్గదర్శకత్వం ఇచ్చాడు. అతని విధానం అందరినీ కలుపుకొని, వారి అవగాహన ప్రకారం ప్రజలను సంబోధించేది. అన్నింటికంటే మించి, యోహాను బోధన సువార్తపై గాఢంగా కేంద్రీకరించబడింది, స్థిరంగా ప్రజలను క్రీస్తు వైపు చూపుతుంది. మేము విధిని నొక్కిచెప్పినప్పుడు, నీతి మరియు సాధికారత కోసం ప్రజలను క్రీస్తు వైపుకు మళ్లించాలి.
జాన్ ఒక సమగ్రమైన బోధకుడు, దేవుని సలహాను పూర్తిగా ప్రకటించడానికి భయపడలేదు. దురదృష్టవశాత్తూ, అతను తన ప్రభావవంతమైన స్థితిలో ఉన్నప్పుడు అతని మంత్రిత్వ శాఖ అకస్మాత్తుగా నిలిపివేయబడింది. హేరోదు, యోహాను తన అనేక తప్పుల కోసం మందలించాడు, అన్యాయంగా అతన్ని జైలులో పెట్టాడు. దేవుని నమ్మకమైన సేవకులకు హాని చేసేవారు ఈ అదనపు పాపంతో తమ అపరాధాన్ని పెంచుకుంటారు.

క్రీస్తు బాప్టిజం. (21,22) 
క్రీస్తు ఏ పాపాన్ని అంగీకరించలేదు, ఇతరులలా కాకుండా అతను పాపం చేయనివాడు కాబట్టి అలా చేశాడు. అయినప్పటికీ, అతను అందరిలాగే ప్రార్థనలో నిమగ్నమయ్యాడు మరియు తన తండ్రితో సన్నిహిత సంబంధాన్ని కొనసాగించాడు. ముఖ్యంగా, లూకా 9:35 మరియు యోహాను 12:28లో చూసినట్లుగా, తండ్రి ద్వారా కుమారునికి సాక్ష్యమిచ్చే స్వర్గపు స్వరాల యొక్క మూడు సందర్భాలు అతని ప్రార్థనల సమయంలో లేదా కొంతకాలం తర్వాత సంభవించాయి. పరిశుద్ధాత్మ పావురం రూపంలో అతనిపైకి దిగినప్పుడు, స్వర్గం నుండి, తండ్రి అయిన దేవుని నుండి, అద్భుతమైన మహిమ నుండి ఒక స్వరం వెలువడింది. ఈ సంఘటన హోలీ ట్రినిటీ యొక్క ప్రదర్శన మరియు క్రీస్తు యొక్క బాప్టిజం సమయంలో దేవుని లోపల ముగ్గురు విభిన్న వ్యక్తుల ఉనికిని ప్రదర్శించింది.

క్రీస్తు వంశావళి. (23-38)
మాథ్యూ యొక్క జీసస్ యొక్క వంశావళి అబ్రహం కుమారునిగా అతని వంశాన్ని వివరిస్తుంది, అతనిలో భూమి యొక్క అన్ని కుటుంబాలు ఆశీర్వాదాలను పొందుతాయి మరియు డేవిడ్ సింహాసనానికి సరైన వారసుడిగా ఉన్నాయి. దీనికి విరుద్ధంగా, లూకా యొక్క వంశావళి యేసు పాము తలని నలిపివేయడానికి ఉద్దేశించిన స్త్రీ యొక్క సంతానం అని నొక్కి చెబుతుంది. లూకా యొక్క వంశం ఆదాము నుండి మొదలవుతుంది, ఎలీ లేదా హెలీతో మొదలవుతుంది, అతను జోసెఫ్ తండ్రి కాదు కానీ మేరీకి చెందినవాడు.
పండితులు ఈ రెండు పేర్ల జాబితాలలోని స్పష్టమైన తేడాలను సరిదిద్దారు. అయినప్పటికీ, మన రక్షణ ఈ చిక్కులను పరిష్కరించడంపై ఆధారపడి ఉండదు లేదా ఈ వంశపారంపర్య వైవిధ్యాలు సువార్తల యొక్క దైవిక అధికారాన్ని తగ్గించవు. పేర్ల జాబితా శక్తివంతమైన ప్రకటనతో ముగుస్తుంది: "ఆదాము కుమారుడు ఎవరు, దేవుని కుమారుడు." క్రీస్తు ఆదాము యొక్క వారసుడు మరియు దేవుని కుమారుడని, దేవుడు మరియు మానవాళికి మధ్య పరిపూర్ణ మధ్యవర్తిగా పనిచేస్తున్నాడని ఇది సూచిస్తుంది. అతని ద్వారా, ఆదాము వారసులు దేవుని పిల్లలు కాగలరు. మొదటి ఆదాము నుండి వచ్చిన మాంసమంతా గడ్డిలా క్షణికావేశమై పొలపు పువ్వులా వాడిపోతుంది. అయినప్పటికీ, రెండవ ఆదాము ద్వారా జీవపు పరిశుద్ధాత్మను పొందిన వారు శాశ్వతమైన ఆనందాన్ని పొందుతారు, ఇది సువార్త ద్వారా మనకు ప్రకటించబడింది.Shortcut Links
లూకా - Luke : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary | Telugu Reference Bible |