Luke - లూకా సువార్త 8 | View All

1. వెంటనే ఆయన దేవుని రాజ్యసువార్తను తెలుపుచు, ప్రకటించుచు, ప్రతి పట్టణములోను ప్రతి గ్రామములోను సంచారము చేయుచుండగా

2. పండ్రెండుమంది శిష్యులును, అపవిత్రాత్మలును వ్యాధులును పోగొట్టబడిన కొందరు స్త్రీలును, అనగా ఏడు దయ్యములు వదలిపోయిన మగ్దలేనే అనబడిన మరియయు, హేరోదు యొక్క గృహనిర్వాహకుడగు కూజా భార్యయగు యోహన్నయు, సూసన్నయు ఆయనతో కూడ ఉండిరి.

3. వీరును ఇతరు లనేకులును, తమకు కలిగిన ఆస్తితో వారికి ఉపచారము చేయుచు వచ్చిరి.

4. బహు జనసమూహము కూడి ప్రతి పట్టణమునుండి ఆయనయొద్దకు వచ్చుచుండగా ఆయన ఉపమానరీతిగా ఇట్లనెను

5. విత్తువాడు తన విత్తనములు విత్తుటకు బయలు దేరెను. అతడు విత్తుచుండగా, కొన్ని విత్తనములు త్రోవ ప్రక్కను పడి త్రొక్కబడెను గనుక, ఆకాశపక్షులు వాటిని మింగివేసెను.

6. మరి కొన్ని రాతినేలనుపడి, మొలిచి, చెమ్మలేనందున ఎండి పోయెను.

7. మరి కొన్ని ముండ్లపొదల నడుమ పడెను; ముండ్లపొదలు వాటితో మొలిచి వాటి నణచివేసెను.

8. మరికొన్ని మంచినేలనుపడెను; అవి మొలిచి నూరంతలుగా ఫలించెననెను. ఈ మాటలు పలుకుచువినుటకు చెవులు గలవాడు వినును గాక అని బిగ్గరగా చెప్పెను.

9. ఆయన శిష్యులు ఈ ఉపమానభావమేమిటని ఆయనను అడుగగా

10. ఆయనదేవుని రాజ్యమర్మము లెరుగుట మీకు అనుగ్రహింపబడియున్నది; ఇతరులైతే చూచియు చూడకయు, వినియు గ్రహింపకయు ఉండునట్లు వారికి ఉపమానరీతిగా (బోధింపబడు చున్నవి. )
యెషయా 6:9-10

11. ఈ ఉపమాన భావమేమనగా, విత్తనము దేవుని వాక్యము.

12. త్రోవ ప్రక్కనుండువారు, వారు వినువారు గాని నమ్మి రక్షణ పొందకుండునట్లు అపవాది వచ్చి వారి హృదయములో నుండి వాక్యమెత్తి కొని పోవును.

13. రాతినేలనుండు వారెవరనగా, విను నప్పుడు వాక్యమును సంతోషముగా అంగీకరించువారు గాని వారికి వేరు లేనందున కొంచెము కాలము నమ్మి శోధనకాలమున తొలగిపోవుదురు.

14. ముండ్ల పొదలలో పడిన (విత్తనమును పోలిన) వారెవరనగా, విని కాలము గడిచినకొలది యీ జీవనసంబంధమైన విచారముల చేతను ధనభోగములచేతను అణచివేయబడి పరిపక్వముగా ఫలింపనివారు.

15. మంచి నేల నుండు (విత్తనమును పోలిన) వారెవరనగా యోగ్య మైన మంచి మనస్సుతో వాక్యము విని దానిని అవలంబించి ఓపికతో ఫలించువారు.

16. ఎవడును దీపము ముట్టించి పాత్రతో కప్పివేయడు, మంచము క్రింద పెట్టడు గాని, లోపలికి వచ్చువారికి వెలుగు అగపడవలెనని దీపస్తంభముమీద దానిని పెట్టును.

17. తేటపరచబడని రహస్యమేదియు లేదు; తెలియజేయ బడకయు బయలుపడకయు నుండు మరుగైనదేదియు లేదు.

18. కలిగినవానికి ఇయ్యబడును, లేనివానియొద్దనుండి తనకు కలదని అనుకొనునదికూడ తీసివేయబడునుగనుక మీరేలాగు వినుచున్నారో చూచుకొనుడని చెప్పెను.

19. ఆయన తల్లియు సహోదరులును ఆయనయొద్దకు వచ్చి, జనులు గుంపుగా ఉండుటచేత ఆయనదగ్గరకు రాలేక పోయిరి.

20. అప్పుడునీ తల్లియు నీ సహోదరులును నిన్ను చూడగోరి వెలుపల నిలిచియున్నారని యెవరో ఆయనకు తెలియజేసిరి.

21. అందుకాయనదేవుని వాక్యము విని, దాని ప్రకారము జరిగించు వీరే నా తల్లియు నా సహోదరులునని వారితో చెప్పెను.

22. మరియొకనాడు ఆయన తన శిష్యులతోకూడ ఒక దోనెయెక్కి సరస్సు అద్దరికి పోదమని వారితో చెప్పగా, వారు ఆ దోనెను త్రోసి బయలుదేరిరి.

23. వారు వెళ్లు చుండగా ఆయన నిద్రించెను. అంతలో గాలివాన సరస్సుమీదికి వచ్చి దోనె నీళ్లతో నిండినందున వారు అపాయకరమైన స్థితిలో ఉండిరి

24. గనుక ఆయన యొద్దకు వచ్చిప్రభువా ప్రభువా, నశించిపోవుచున్నా మని చెప్పి ఆయనను లేపిరి. ఆయన లేచి, గాలిని నీటిపొంగును గద్దింపగానే అవి అణగి నిమ్మళమా యెను.
నిర్గమకాండము 8:4

25. అప్పుడాయన మీ విశ్వాసమెక్కడ అని వారితో అనెను. అయితే వారు భయపడి ఈయన గాలికిని నీళ్లకును ఆజ్ఞాపింపగా అవి లోబడుచున్నవే; ఈయన యెవరో అని యొకనితో నొకడు చెప్పుకొని ఆశ్చర్యపడి
యెషయా 52:14

26. వారు గలిలయకు ఎదురుగా ఉండు గెరసీనీయుల దేశమునకు వచ్చిరి.

27. ఆయన ఒడ్డున దిగినప్పుడు ఆ ఊరివాడొకడు ఆయనకు ఎదురుగావచ్చెను. వాడు దయ్యములుపట్టినవాడై, బహుకాలమునుండి బట్టలు కట్టు కొనక, సమాధులలోనేగాని యింటిలో ఉండువాడు కాడు.

28. వాడు యేసును చూచి, కేకలువేసి ఆయన యెదుట సాగిలపడియేసూ, సర్వోన్నతుడైన దేవుని కుమారుడా, నాతో నీకేమి? నన్ను బాధపరచకుమని నిన్ను వేడుకొనుచున్నాను అని కేకలువేసి చెప్పెను.

29. ఏలయనగా ఆయనఆ మనుష్యుని విడిచి వెలుపలికి రమ్మని ఆ అపవిత్రాత్మకు ఆజ్ఞాపించెను. అది అనేక పర్యాయములు వానిని పట్టుచువచ్చెను గనుక వానిని గొలుసులతోను కాలిసంకెళ్లతోను కట్టి కావలియందుంచిరి గాని, వాడు బంధకములను తెంపగా దయ్యము వానిని అడవిలోనికి తరుముకొని పోయెను.

30. యేసునీ పేరేమని వాని నడుగగా, చాల దయ్యములు వానిలో చొచ్చియుండెను గనుక,

31. వాడు తన పేరు సేన అని చెప్పి, పాతాళములోనికి పోవుటకు తమకు ఆజ్ఞాపింపవద్దని ఆయనను వేడుకొనెను.

32. అక్కడ విస్తారమైన పందుల మంద కొండమీద మేయు చుండెను గనుక, వాటిలో చొచ్చుటకు తమకు సెలవిమ్మని ఆయనను వేడుకొనగా ఆయన సెలవిచ్చెను.

33. అప్పుడు దయ్యములు ఆ మనుష్యుని విడిచిపోయి పందులలో చొచ్చెను గనుక, ఆ మంద ప్రపాతమునుండి సరస్సులోనికి వడిగా పరుగెత్తి ఊపిరి తిరుగక చచ్చెను.

34. మేపుచున్నవారు జరిగినదానిని చూచి, పారిపోయి ఆ పట్టణములోను గ్రామములలోను ఆ సంగతి తెలియజేసిరి.

35. జనులు జరిగినదానిని చూడవెళ్లి, యేసునొద్దకు వచ్చి, దయ్యములు వదలిపోయిన మనుష్యుడు బట్టలు కట్టుకొని, స్వస్థచిత్తుడై యేసు పాదములయొద్ద కూర్చుండుట చూచి భయపడిరి.

36. అది చూచినవారు దయ్యములు పట్టినవాడేలాగు స్వస్థతపొందెనో జనులకు తెలియజేయగా

37. గెరసీనీయుల ప్రాంతములలోనుండు జనులందరు బహు భయాక్రాంతులైరి గనుక తమ్మును విడిచిపొమ్మని ఆయనను వేడుకొనిరి.

38. ఆయన దోనె యెక్కి తిరిగి వెళ్లుచుండగా, దయ్యములు వదలిపోయిన మనుష్యుడు, ఆయనతో కూడ తన్ను ఉండనిమ్మని ఆయనను వేడుకొనెను.

39. అయితే ఆయన - నీవు నీ యింటికి తిరిగి వెళ్లి, దేవుడు నీకెట్టి గొప్పకార్యములు చేసెనో తెలియ జేయుమని వానితో చెప్పి వానిని పంపివేసెను; వాడు వెళ్లి యేసు తనకెట్టి గొప్పకార్యములు చేసెనో ఆ పట్టణ మందంతటను ప్రకటించెను.

40. జనసమూహము ఆయనకొరకు ఎదురుచూచుచుండెను గనుక యేసు తిరిగివచ్చినప్పుడు వారు ఆయనను చేర్చుకొనిరి.

41. అంతట ఇదిగో సమాజ మందిరపు అధికారియైన యాయీరు అను ఒకడు వచ్చి యేసు పాదములమీద పడి

42. యించుమించు పండ్రెండేండ్ల యీడుగల తన యొక్కతే కుమార్తె చావ సిద్ధముగ ఉన్నది గనుక తన యింటికి రమ్మని ఆయనను బతిమాలుకొనెను. ఆయన వెళ్లుచుండగా జనసమూహములు ఆయనమీద పడుచుండిరి.

43. అప్పుడు పండ్రెండేండ్లనుండి రక్తస్రావరోగముగల యొక స్త్రీ యెవనిచేతను స్వస్థతనొందనిదై ఆయన వెనుకకు వచ్చి

44. ఆయన వస్త్రపుచెంగు ముట్టెను, వెంటనే ఆమె రక్తస్రావము నిలిచిపోయెను.

45. నన్ను ముట్టినది ఎవరని యేసు అడుగగా అందరును - మేమెరుగమన్నప్పుడు, పేతురు - ఏలినవాడా, జనసమూహములు క్రిక్కిరిసి నీమీద పడుచున్నారనగా

46. యేసు - ఎవడో నన్ను ముట్టెను, ప్రభావము నాలోనుండి వెడలి పోయినదని, నాకు తెలిసినదనెను.

47. తాను మరుగై యుండలేదని, ఆ స్త్రీ చూచి, వణకుచు వచ్చి ఆయన యెదుట సాగిలపడి, తాను ఎందునిమిత్తము ఆయనను ముట్టెనో, వెంటనే తాను ఏలాగు స్వస్థపడెనో ఆ సంగతి ప్రజలందరియెదుట తెలియజెప్పెను.

48. అందుకాయన కుమారీ, నీ విశ్వాసము నిన్ను స్వస్థపరచెను, సమాధానము గలదానవైపొమ్మని ఆమెతో చెప్పెను.

49. ఆయన ఇంకను మాటలాడుచుండగా సమాజమందిరపు అధికారి యింటనుండి యొకడు వచ్చి - నీ కుమార్తె చనిపోయినది, బోధకుని శ్రమపెట్టవద్దని అతనితో చెప్పెను

50. యేసు ఆ మాటవిని - భయపడవద్దు, నమ్మికమాత్రముంచుము, ఆమె స్వస్థపరచబడునని అతనితో చెప్పి

51. యింటికి వచ్చినప్పుడు పేతురు యోహాను యాకోబు అను వారిని ఆ చిన్నదాని తలిదండ్రులను తప్ప మరెవరిని ఆయన లోపలికి రానియ్యలేదు.

52. అందరును ఆమె నిమిత్తమై యేడ్చుచు రొమ్ము కొట్టుకొనుచుండగా, ఆయన వారితో - ఏడ్వవద్దు, ఆమె నిద్రించుచున్నదే గాని చనిపోలేదని చప్పెను.

53. ఆమె చనిపోయెనని వారెరిగి ఆయనను అపహసించిరి.

54. అయితే ఆయన ఆమె చెయ్యిపట్టుకొని చిన్నదానా, లెమ్మని చెప్పగా

55. ఆమె ప్రాణము తిరిగి వచ్చెను గనుక వెంటనే ఆమె లేచెను. అప్పుడాయన ఆమెకు భోజనము పెట్టుడని ఆజ్ఞాపించెను.

56. ఆమె తలిదండ్రులు విస్మయము నొందిరి. అంతట ఆయన - జరిగినది ఎవనితోను చెప్పవద్దని వారికాజ్ఞాపించెను.Powered by Sajeeva Vahini Study Bible (Beta). Copyright© Sajeeva Vahini. All Rights Reserved.
Luke - లూకా సువార్త 8 - బైబిల్ అధ్యయనం - Telugu Study Bible - Adhyayana Bible

క్రీస్తు పరిచర్య. (1-3) 
సువార్తను, ప్రత్యేకించి దేవుని రాజ్యం గురించిన శుభవార్తను వ్యాప్తి చేయడానికి అంకితమైన క్రీస్తు జీవితంలోని ప్రాథమిక దృష్టిని ఈ ప్రకరణం హైలైట్ చేస్తుంది. అతనిని అనుసరించిన కొందరు స్త్రీలు భౌతిక సహాయాన్ని అందించారు, వారి సహాయాన్ని అంగీకరించడంలో రక్షకుని వినయం మరియు అతని నిస్వార్థ త్యాగం రెండింటినీ ప్రదర్శిస్తారు, అతను ధనవంతుడు అయినప్పటికీ, అతను మన కొరకు పేదవాడు కావడానికి ఎంచుకున్నాడు.

విత్తువాడు యొక్క ఉపమానం. (4-21) 
విత్తువాని యొక్క ఉపమానం దేవుని వాక్యాన్ని వినడానికి ఎలా చేరుకోవాలో విలువైన మరియు ముఖ్యమైన మార్గదర్శకత్వాన్ని అందిస్తుంది. ఇతరులకు కేవలం కథగా కనిపించేది మనకు స్పష్టమైన మరియు బోధనాత్మకమైన సత్యంగా మారి, మన అవగాహన మరియు చర్యలను రూపొందించినట్లయితే, మనం అదృష్టవంతులు మరియు దేవుని కృపకు ఎప్పటికీ రుణపడి ఉంటాము.
పదం నుండి నిజంగా ప్రయోజనం పొందాలంటే, మన అవగాహనకు మరియు దానిని అన్వయించుకోవడానికి ఆటంకం కలిగించే అవరోధాల పట్ల మనం జాగ్రత్తగా ఉండాలి. మనం అజాగ్రత్తగా మరియు ఉపరితలంగా వినకుండా జాగ్రత్త వహించాలి, సందేశానికి వ్యతిరేకంగా ముందస్తుగా పక్షపాతాలను కలిగి ఉండకూడదు మరియు పదం విన్న తర్వాత మన వైఖరి మరియు ప్రతిస్పందనను గుర్తుంచుకోండి, మనం పొందిన అంతర్దృష్టులను వృధా చేయకుండా చూసుకోవాలి.
మన ఆధ్యాత్మిక బహుమతులు మరియు అవగాహనను మనం దేవుని మహిమ కోసం మరియు ఇతరుల అభివృద్ధి కోసం ఎలా ఉపయోగిస్తాము అనే దాని ఆధారంగా నిలకడగా లేదా తగ్గిపోతుంది. కేవలం సత్యాన్ని కలిగి ఉండటం సరిపోదు; జీవితం యొక్క సందేశాన్ని పంచుకోవడం మరియు మన చుట్టూ ఉన్నవారికి వెలుగును ప్రసరింపజేయడం లక్ష్యంగా పెట్టుకోవాలి. దేవుని వాక్యాన్ని నమ్మకంగా విని, ప్రవర్తించే వారిని క్రీస్తు తన కుటుంబంలో భాగమని గుర్తించి, గణనీయమైన ప్రోత్సాహం మరియు ధృవీకరణ పొందుతున్నారు.

క్రీస్తు తుఫానును శాంతింపజేస్తాడు మరియు దయ్యాలను వెళ్లగొట్టాడు. (22-40) 
ప్రశాంతమైన నీళ్లలో ప్రయాణించే వారు, క్రీస్తు మార్గదర్శకత్వాన్ని అనుసరిస్తున్నప్పటికీ, తుఫానును ఎదుర్కొనే మరియు ఆ తుఫానులో గణనీయమైన ప్రమాదాన్ని ఎదుర్కొనే అవకాశం కోసం సిద్ధంగా ఉండాలి. అపరాధం మరియు దైవిక కోపం యొక్క భయంతో భారమైనప్పుడు, సమస్యాత్మకమైన ఆత్మలకు ఏకైక పరిష్కారం క్రీస్తు వైపు తిరగడం, ఆయనను తమ యజమానిగా గుర్తించడం మరియు అతని సహాయం కోసం వారి తీరని అవసరాన్ని ఒప్పుకోవడం. మన ప్రమాదాల నుండి మనం రక్షించబడిన తర్వాత, మన స్వంత భయాలను గుర్తించడం మరియు మన విమోచన కోసం క్రీస్తుకు క్రెడిట్ ఇవ్వడం సరైనది.
ఈ ఖాతా దుర్మార్గపు ఆధ్యాత్మిక జీవుల రాజ్యం గురించి విలువైన అంతర్దృష్టులను అందిస్తుంది. వారి పద్ధతులు ఈ కథనంలో వివరించిన వాటికి భిన్నంగా ఉండవచ్చు, అయితే ఈ దుష్టశక్తుల పథకాల పట్ల మనం ఎల్లప్పుడూ అప్రమత్తంగా ఉండాలి. చీకటి శక్తులు చాలా ఉన్నాయి, మరియు అవి మానవత్వం పట్ల మరియు సౌకర్యాన్ని కలిగించే ప్రతిదాని పట్ల శత్రుత్వాన్ని కలిగి ఉంటాయి.
క్రీస్తు పాలనలో ఉన్నవారు అతని ప్రేమపూర్వక మార్గదర్శకత్వాన్ని అనుభవిస్తారు, అయితే దెయ్యం యొక్క ఆధీనంలో ఉన్నవారు నిర్దాక్షిణ్యంగా నడపబడతారు. చీకటి శక్తులన్నీ ప్రభువైన యేసు నియంత్రణకు లోబడి ఉన్నాయని తెలుసుకోవడం విశ్వాసులకు ఎంతో ఓదార్పునిస్తుంది. సాతాను ప్రభావంలో ఉన్నవారు తమ స్వంత నాశనానికి మరియు శాశ్వతమైన నాశనానికి దారితీయకపోతే అది నిజంగా దయ యొక్క అద్భుతమైన చర్య. తనను పట్టించుకోని వారితో క్రీస్తు ఆలస్యము చేయడు; అతను వారి వద్దకు తిరిగి రాకపోయే అవకాశం ఉంది, మరికొందరు అతని ఉనికి కోసం ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు మరియు ఆనందంగా ఆయనను స్వాగతించారు.

యాయీరు కుమార్తె తిరిగి జీవించింది. (41-56)
మనం మన డ్యూటీలో నిమగ్నమై మంచి చేస్తున్నప్పుడు రద్దీ, రద్దీ మరియు బిజీ గురించి ఫిర్యాదు చేయడం మానుకుందాం. ఏది ఏమైనప్పటికీ, జ్ఞానవంతుడు అలాంటి పరిస్థితులను ఎటువంటి ప్రయోజనం చేయనప్పుడు వాటిని నివారించడం వివేకం. చాలా మంది బాధలు అనుభవిస్తున్న ఆత్మలు ఇతరులకు తెలియకుండా గుంపులో దాగి ఉన్నప్పుడు క్రీస్తు నుండి స్వస్థత, సహాయం మరియు మోక్షాన్ని పొందుతాయి. ఈ స్త్రీ వణుకుతో ఆయనను సమీపించింది, అయినప్పటికీ ఆమె విశ్వాసమే ఆమె మోక్షానికి సాధనం. వణుకు విశ్వాసాన్ని కాపాడుకోవడంతో కలిసి ఉండవచ్చు.
జైరుస్‌కు క్రీస్తు చెప్పిన ఓదార్పునిచ్చే మాటలను గమనించండి: "భయపడకు, నమ్మండి, అప్పుడు మీ కుమార్తె ఆరోగ్యానికి తిరిగి వస్తుంది." ఈ దుఃఖం కొనసాగుతుందనే భయాన్ని అధిగమించడం కంటే తన ఏకైక బిడ్డను కోల్పోయినందుకు బాధపడకుండా ఉండటం జైరస్‌కు తక్కువ కష్టం కాదు. పరిపూర్ణ విశ్వాసంలో, భయానికి ఆస్కారం లేదు. మనం ఎంత భయపడితే, మన విశ్వాసం అంత బలహీనమవుతుంది. క్రీస్తు యొక్క దయ అతని మాట యొక్క పిలుపుతో పాటుగా ఉంటుంది, దానిని ప్రభావవంతంగా చేస్తుంది. నవజాత శిశువులు పాపం నుండి లేచిన తర్వాత ఆధ్యాత్మిక పోషణను కోరుకుంటున్నట్లుగా, స్త్రీకి తినడానికి ఏదైనా ఇవ్వాలని క్రీస్తు వారికి సూచించాడు.Shortcut Links
లూకా - Luke : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary | Telugu Reference Bible |