Acts - అపొ. కార్యములు 16 | View All

1. పౌలు దెర్బేకును లుస్త్రకును వచ్చెను. అక్కడ తిమోతి అను ఒక శిష్యుడుండెను. అతడు విశ్వసించిన యొక యూదురాలి కుమారుడు, అతని తండ్రి గ్రీసు దేశస్థుడు.

1. Then he came to Derbe and Lystra. And behold, a certain disciple was there, named Timothy, [the] son of a certain Jewish woman who believed, but his father [was] Greek.

2. అతడు లుస్త్రలోను ఈకొనియలోను ఉన్న సహోదరులవలన మంచిపేరు పొందినవాడు.

2. He was well spoken of by the brethren who were at Lystra and Iconium.

3. అతడు తనతోకూడ బయలుదేరి రావలెనని పౌలుకోరి, అతని తండ్రి గ్రీసుదేశస్థుడని ఆ ప్రదేశములోని యూదుల కందరికి తెలియును గనుక వారినిబట్టి అతని తీసికొని సున్నతి చేయించెను.

3. Paul wanted to have him go on with him. And he took [him] and circumcised him because of the Jews who were in that region, for they all knew that his father was Greek.

4. వారు ఆ యా పట్టణముల ద్వారా వెళ్లుచు, యెరూషలేములోనున్న అపొస్తలులును పెద్దలును నిర్ణయించిన విధులను గైకొనుటకు వాటిని వారికి అప్పగించిరి.

4. And as they went through the cities, they delivered to them the decrees to keep, which were determined by the apostles and elders at Jerusalem.

5. గనుక సంఘములు విశ్వాసమందు స్థిరపడి, అనుదినము లెక్కకు విస్తరించుచుండెను.

5. So the churches were strengthened in the faith, and increased in number daily.

6. ఆసియలో వాక్యము చెప్పకూడదని పరిశుద్ధాత్మ వారి నాటంకపరచినందున, వారు ఫ్రుగియ గలతీయ ప్రదేశముల ద్వారా వెళ్లిరి. ముసియ దగ్గరకు వచ్చి బితూనియకు వెళ్లుటకు ప్రయత్నము చేసిరి గాని

6. Now when they had gone through Phrygia and the region of Galatia, they were forbidden by the Holy Spirit to preach the word in Asia.

7. యేసుయొక్క ఆత్మ వారిని వెళ్లనియ్యలేదు.

7. After they had come to Mysia, they tried to go into Bithynia, but the Spirit did not permit them.

8. అంతటవారు ముసియను దాటిపోయి త్రోయకు వచ్చిరి.

8. So passing by Mysia, they came down to Troas.

9. అప్పుడు మాసిదోనియ దేశస్థుడొకడు నిలిచినీవు మాసిదోనియకు వచ్చి మాకు సహాయము చేయుమని తనను వేడుకొనుచున్నట్టు రాత్రివేళ పౌలునకు దర్శనము కలిగెను.

9. And a vision appeared to Paul in the night. A man of Macedonia stood and pleaded with him, saying, 'Come over to Macedonia and help us.'

10. అతనికి ఆ దర్శనము కలిగినప్పుడు వారికి సువార్త ప్రకటించుటకు దేవుడు మమ్మును పిలిచియున్నాడని మేము నిశ్చయించుకొని వెంటనే మాసిదోనియకు బయలుదేరుటకు యత్నము చేసితివి

10. Now after he had seen the vision, immediately we sought to go to Macedonia, concluding that the Lord had called us to preach the gospel to them.

11. కాబట్టి మేము త్రోయను విడిచి ఓడ ఎక్కి తిన్నగా సమొత్రాకేకును, మరునాడు నెయపొలికిని, అక్కడ నుండి ఫిలిప్పీకిని వచ్చితివిు.

11. Therefore, sailing from Troas, we ran a straight course to Samothrace, and the next [day] came to Neapolis,

12. మాసిదోనియ దేశములో ఆ ప్రాంతమునకు అది ముఖ్యపట్టణమును రోమీయుల ప్రవాసస్థానమునై యున్నది. మేము కొన్నిదినములు ఆ పట్టణములో ఉంటిమి.

12. and from there to Philippi, which is the foremost city of that part of Macedonia, a colony. And we were staying in that city for some days.

13. విశ్రాంతి దినమున గవిని దాటి నదీతీరమున ప్రార్థన జరుగుననుకొని అక్కడికి వచ్చి కూర్చుండి, కూడివచ్చిన స్త్రీలతో మాటలాడు చుంటిమి.

13. And on the Sabbath day we went out of the city to the riverside, where prayer was customarily made; and we sat down and spoke to the women who met [there.]

14. అప్పుడు లూదియయను దైవభక్తిగల యొక స్త్రీ వినుచుండెను. ఆమె ఊదారంగు పొడిని అమ్ము తుయతైర పట్టణస్థురాలు. ప్రభువు ఆమె హృదయము తెరచెను గనుక పౌలు చెప్పిన మాటలయందు లక్ష్యముంచెను.

14. Now a certain woman named Lydia heard [us.] She was a seller of purple from the city of Thyatira, who worshiped God. The Lord opened her heart to heed the things spoken by Paul.

15. ఆమెయు ఆమె యింటివారును బాప్తిస్మము పొందినప్పుడు, ఆమె - నేను ప్రభువునందు విశ్వాసము గలదాననని మీరు యెంచితే, నా యింటికి వచ్చియుండు డని వేడుకొని మమ్మును బలవంతము చేసెను.

15. And when she and her household were baptized, she begged [us,] saying, 'If you have judged me to be faithful to the Lord, come to my house and stay.' So she persuaded us.

16. మేము ప్రార్థనాస్థలమునకు వెళ్లుచుండగా (పుతోను అను) దయ్యముపట్టినదై, సోదె చెప్పుటచేత తన యజమానులకు బహు లాభము సంపాదించుచున్న యొక చిన్నది మాకు ఎదురుగావచ్చెను.

16. Now it happened, as we went to prayer, that a certain slave girl possessed with a spirit of divination met us, who brought her masters much profit by fortune-telling.

17. ఆమె పౌలును మమ్మును వెంబడించి ఈ మనుష్యులు సర్వోన్నతుడైన దేవుని దాసులు; వీరు మీకు రక్షణ మార్గము ప్రచురించువారై యున్నారని కేకలువేసి చెప్పెను.

17. This girl followed Paul and us, and cried out, saying, 'These men are the servants of the Most High God, who proclaim to us the way of salvation.'

18. ఆమె ఈలాగు అనేక దినములు చేయుచుండెను గనుక పౌలు వ్యాకులపడి దానివైపు తిరిగినీవు ఈమెను వదలిపొమ్మని యేసుక్రీస్తు నామమున ఆజ్ఞాపించుచున్నానని ఆ దయ్యముతో చెప్పెను; వెంటనే అది ఆమెను వదలిపోయెను.

18. And this she did for many days. But Paul, greatly annoyed, turned and said to the spirit, 'I command you in the name of Jesus Christ to come out of her.' And he came out that very hour.

19. ఆమె యజమానులు తమ లాభసాధనము పోయెనని చూచి, పౌలును సీలను పట్టుకొని గ్రామపు చావడిలోనికి అధికారులయొద్దకు ఈడ్చుకొని పోయిరి.

19. But when her masters saw that their hope of profit was gone, they seized Paul and Silas and dragged [them] into the marketplace to the authorities.

20. అంతట న్యాయాధిపతులయొద్దకు వారిని తీసికొనివచ్చి ఈ మనుష్యులు యూదులై యుండి
1 రాజులు 18:17

20. And they brought them to the magistrates, and said, 'These men, being Jews, exceedingly trouble our city;

21. రోమీయులమైన మనము అంగీకరించుటకైనను చేయుటకైనను కూడని ఆచారములు ప్రచురించుచు, మన పట్టణము గలిబిలి చేయుచున్నారని చెప్పిరి.

21. and they teach customs which are not lawful for us, being Romans, to receive or observe.'

22. అప్పుడు జనసమూహము వారిమీదికి దొమ్మిగా వచ్చెను. న్యాయాధిపతులును వారి వస్త్రములు లాగివేసి వారిని బెత్తములతో కొట్టవలెనని ఆజ్ఞాపించిరి.

22. Then the multitude rose up together against them; and the magistrates tore off their clothes and commanded [them] to be beaten with rods.

23. వారు చాల దెబ్బలు కొట్టి వారిని చెరసాలలోవేసి భద్రముగా కనిపెట్టవలెనని చెరసాల నాయకుని కాజ్ఞాపించిరి.

23. And when they had laid many stripes on them, they threw [them] into prison, commanding the jailer to keep them securely.

24. అతడు అట్టి ఆజ్ఞనుపొంది, వారిని లోపలి చెరసాలలోనికి త్రోసి, వారి కాళ్లకు బొండవేసి బిగించెను.

24. Having received such a charge, he put them into the inner prison and fastened their feet in the stocks.

25. అయితే మధ్యరాత్రివేళ పౌలును సీలయు దేవునికి ప్రార్థించుచు కీర్తనలు పాడుచునుండిరి; ఖయిదీలు వినుచుండిరి.

25. But at midnight Paul and Silas were praying and singing hymns to God, and the prisoners were listening to them.

26. అప్పుడు అకస్మాత్తుగా మహా భూకంపము కలిగెను, చెరసాల పునాదులు అదరెను, వెంటనే తలుపులన్నియు తెరచుకొనెను, అందరి బంధకములు ఊడెను.

26. Suddenly there was a great earthquake, so that the foundations of the prison were shaken; and immediately all the doors were opened and everyone's chains were loosed.

27. అంతలో చెరసాల నాయకుడు మేలుకొని, చెరసాల తలుపులన్నియు తెరచియుండుట చూచి, ఖయిదీలు పారిపోయిరనుకొని, కత్తిదూసి, తన్ను తాను చంపుకొనబోయెను.

27. And the keeper of the prison, awaking from sleep and seeing the prison doors open, supposing the prisoners had fled, drew his sword and was about to kill himself.

28. అప్పుడు పౌలు నీవు ఏ హానియు చేసికొనవద్దు, మేమందరము ఇక్కడనే యున్నామని బిగ్గరగా చెప్పెను.

28. But Paul called with a loud voice, saying, 'Do yourself no harm, for we are all here.'

29. అతడు దీపము తెమ్మని చెప్పి లోపలికి వచ్చి, వణకుచు పౌలుకును సీలకును సాగిలపడి

29. Then he called for a light, ran in, and fell down trembling before Paul and Silas.

30. వారిని వెలుపలికి తీసికొనివచ్చి అయ్యలారా, రక్షణపొందుటకు నేనేమి చేయవలెననెను.

30. And he brought them out and said, 'Sirs, what must I do to be saved?'

31. అందుకు వారు ప్రభువైన యేసు నందు విశ్వాసముంచుము, అప్పుడు నీవును నీ యింటివారును రక్షణ పొందుదురని చెప్పి

31. So they said, 'Believe on the Lord Jesus Christ, and you will be saved, you and your household.'

32. అతనికిని అతని ఇంటనున్న వారికందరికిని దేవుని వాక్యము బోధించిరి.

32. Then they spoke the word of the Lord to him and to all who were in his house.

33. రాత్రి ఆ గడియలోనే అతడు వారిని తీసికొనివచ్చి, వారి గాయములు కడిగెను; వెంటనే అతడును అతని ఇంటివారందరును బాప్తిస్మము పొందిరి.

33. And he took them the same hour of the night and washed [their] stripes. And immediately he and all his family were baptized.

34. మరియు అతడు వారిని ఇంటికి తోడుకొని వచ్చి భోజనముపెట్టి, దేవునియందు విశ్వాసముంచినవాడై తన ఇంటివారందరితోకూడ ఆనందించెను.

34. Now when he had brought them into his house, he set food before them; and he rejoiced, having believed in God with all his household.

35. ఉదయమైనప్పుడు న్యాయాధిపతులు ఆ మనుష్యులను విడుదలచేయుమని చెప్పుటకు బంటులను పంపిరి.

35. And when it was day, the magistrates sent the officers, saying, 'Let those men go.'

36. చెరసాల నాయకుడీ మాటలు పౌలునకు తెలిపిమిమ్మును విడుదలచేయుమని న్యాయాధిపతులు వర్తమానము పంపి యున్నారు గనుక మీరిప్పుడు బయలుదేరి సుఖముగా పొండని చెప్పెను.

36. So the keeper of the prison reported these words to Paul, saying, 'The magistrates have sent to let you go. Now therefore depart, and go in peace.'

37. అయితే పౌలు వారు న్యాయము విచారింపకయే రోమీయులమైన మమ్మును బహిరంగముగా కొట్టించి చెరసాలలోవేయించి, యిప్పుడు మమ్మును రహస్యముగా వెళ్లగొట్టుదురా? మేము ఒప్పము; వారే వచ్చి మమ్మును వెలుపలికి తీసికొని పోవలెనని చెప్పెను.

37. But Paul said to them, 'They have beaten us openly, uncondemned Romans, [and] have thrown [us] into prison. And now do they put us out secretly? No indeed! Let them come themselves and get us out.'

38. ఆ బంటులు ఈ మాటలు న్యాయాధిపతులకు తెలపగా, వీరు రోమీయులని వారు విని భయపడి వచ్చి,

38. And the officers told these words to the magistrates, and they were afraid when they heard that they were Romans.

39. వారిని బతిమాలుకొని వెలుపలికి తీసికొనిపోయి పట్టణము విడిచిపొండని వారిని వేడుకొనిరి.

39. Then they came and pleaded with them and brought [them] out, and asked [them] to depart from the city.

40. వారు చెరసాలలో నుండి వెలుపలికి వచ్చి లూదియ యింటికి వెళ్లిరి; అక్కడి సహోదరులను చూచి, ఆదరించి బయలుదేరి పోయిరి.

40. So they went out of the prison and entered [the house of] Lydia; and when they had seen the brethren, they encouraged them and departed.Powered by Sajeeva Vahini Study Bible (Beta). Copyright© Sajeeva Vahini. All Rights Reserved.
Acts - అపొ. కార్యములు 16 - బైబిల్ అధ్యయనం - Telugu Study Bible - Adhyayana Bible

పాల్ తిమోతిని తన సహాయకునిగా తీసుకుంటాడు. (1-5) 
తిమోతి వలె అదే అంకితభావంతో తమ ప్రయాణాన్ని ప్రారంభించే యువ మంత్రుల నుండి చర్చి విలువైన విరాళాలను ఊహించగలదు. అయితే, వ్యక్తులు ఏదైనా విషయంలో లొంగిపోవడానికి లేదా సహకరించడానికి నిరాకరించినప్పుడు, అది ప్రాథమిక క్రైస్తవ లక్షణాల లోపాన్ని సూచిస్తుంది. అటువంటి సందర్భాలలో, సువార్త యొక్క బోధలు, దాని సిద్ధాంతాలు మరియు సూత్రాలతో సహా, అర్ధవంతమైన ప్రభావాన్ని చూపడంలో ఇబ్బందులు ఎదుర్కొనే బలమైన సంభావ్యత ఉంది. డిక్రీ యొక్క ఉద్దేశ్యం ఉత్సవ చట్టాన్ని మరియు దాని భౌతిక ఆచారాలను తొలగించడం, తద్వారా విశ్వాసులు వారి క్రైస్తవ విశ్వాసాన్ని ధృవీకరించడం. భగవంతుడు మరియు మానవత్వం రెండింటి యొక్క స్వభావానికి అనుగుణంగా, దేవునికి సేవ చేయడానికి ఆధ్యాత్మిక విధానం యొక్క ఈ స్థాపన చర్చి యొక్క నిరంతర వృద్ధికి దోహదపడింది.

పాల్ మాసిడోనియాకు వెళ్లాడు, లిడియా యొక్క మార్పిడి. (6-15) 
మంత్రుల పునర్వియోగం మరియు ఆధ్యాత్మిక మార్గాల నిర్వహణ ప్రత్యేకంగా దైవిక ప్రావిడెన్స్ ద్వారా మార్గనిర్దేశం చేయబడతాయి. ప్రొవిడెన్స్ కోర్సును అనుసరించడం చాలా అవసరం, మరియు మన ప్రణాళికలు విఫలమైతే, దానిని ఉత్తమమైనదిగా మనం ఇష్టపూర్వకంగా అంగీకరించాలి. ఆత్మకు సంబంధించిన విషయాలలో సహాయం కోసం గాఢమైన ఆవశ్యకత ఉన్నందున, దానిని చురుకుగా కోరడం మరియు సహాయం అందించగల వారికి ఆహ్వానాలు అందించడం వ్యక్తుల విధి. దేవుని పిలుపులకు వెంటనే స్పందించడం తప్పనిసరి. దేవుని ఆరాధకులు గంభీరమైన సమావేశానికి, ప్రత్యేకించి సబ్బాత్ రోజున ఆదర్శంగా సమకూడాలి. ప్రార్థనా మందిరాలు లేనప్పుడు, మరింత సన్నిహిత వేదికలకు కృతజ్ఞతలు తెలియజేయాలి మరియు వ్యక్తులు గుమిగూడాలి, అవకాశాలు వచ్చినప్పుడల్లా కలిసి సమావేశమయ్యే ప్రాముఖ్యతను విస్మరించకూడదు.
పౌలు మాటలు విన్నవారిలో లిడియా అనే స్త్రీ కూడా ఉంది. చరిత్రకారుడు ఆమె నిజాయితీ వృత్తిని మెచ్చుకోదగినదిగా పేర్కొన్నాడు. ఆమె పని యొక్క డిమాండ్లు ఉన్నప్పటికీ, ఆమె తన ఆత్మ యొక్క పోషణకు ప్రాధాన్యత ఇవ్వడానికి ఇంకా సమయాన్ని కనుగొంది. మతపరమైన విధులను విస్మరించడానికి వ్యాపారాన్ని సాకుగా ఉపయోగించడం నిరాధారమైనది, ఎందుకంటే మన ప్రాపంచిక కార్యకలాపాలతో పాటు, మనకు సేవ చేయడానికి దేవుడు మరియు హాజరయ్యేందుకు ఆత్మలు కూడా ఉన్నాయి. మతం మన లౌకిక వ్యవహారాల నుండి మనల్ని దూరం చేయదు కానీ వాటిని నావిగేట్ చేయడంలో మనకు మార్గనిర్దేశం చేస్తుంది. అహంకారం, పక్షపాతం మరియు పాపం మొదట్లో దేవుని సత్యాలను స్వీకరించకుండా నిరోధించగలవు, అతని కృప అవగాహన మరియు ఆప్యాయతలకు మార్గం సుగమం చేస్తుంది. ఆయన మాటను అంగీకరించడానికి మరియు విశ్వసించడానికి హృదయాలను తెరవగల శక్తి ప్రభువుకు మాత్రమే ఉంది. యేసు క్రీస్తులో విశ్వాసం అనివార్యం; ఒక తండ్రిగా దేవుడిని సంప్రదించడం వలన కుమారుడిని మధ్యవర్తిగా అంగీకరించడం అవసరం.

ఒక దుష్టాత్మ తరిమివేయబడింది, పౌలు మరియు సీలలు కొరడాలతో కొట్టి బంధించబడ్డారు. (16-24) 
సాతానే అబద్ధాలకు మూలకర్త అయినప్పటికీ, అది తన చెడు ఎజెండాకు ఉపయోగపడితే, అతను ముఖ్యమైన సత్యాలను ప్రకటిస్తాడు. ఏది ఏమైనప్పటికీ, అపవిత్రమైన మరియు మోసపూరితమైన సువార్త బోధకులు అజాగ్రత్తగా పరిశీలకులు వారితో పొరపాటుగా సంబంధం కలిగి ఉన్నప్పుడు, క్రీస్తు యొక్క నిజమైన అనుచరులకు గణనీయమైన హాని కలుగుతుంది. ప్రజలను పాపం నుండి దూరంగా నడిపించడం ద్వారా సానుకూలంగా సహకరించే వారు సమాజానికి విఘాతం కలిగించే విమర్శలకు గురవుతారు. దేవుని పట్ల భయాన్ని, క్రీస్తులో విశ్వాసాన్ని, పాపాన్ని విడిచిపెట్టి, దైవభక్తి గల జీవితాలను వెంబడించడానికి వారు ప్రయత్నించినప్పటికీ, వారు అననుకూలమైన పద్ధతులను ప్రోత్సహిస్తున్నారని అన్యాయంగా ఆరోపించబడవచ్చు.

ఫిలిప్పీలో జైలర్ యొక్క మార్పిడి. (25-34) 
కష్టాల్లో ఉన్న తన సేవకులకు దేవుడు అందించే సాంత్వనలు అనేకమైనవి మరియు ముఖ్యమైనవి. నిజ క్రైస్తవులు తమ సంపన్న శత్రువుల కంటే చాలా సంతోషంగా ఉన్నారు. చీకటి క్షణాలలో లేదా నిరాశ యొక్క లోతుల నుండి, మనం దేవునికి హృదయపూర్వకంగా మొరపెట్టవచ్చు. స్థలం లేదా సమయంతో సంబంధం లేకుండా, హృదయం దేవునికి ఎత్తబడినంత వరకు ప్రార్థన ఎప్పుడూ అనుచితమైనది కాదు. ఇబ్బంది ఎంత తీవ్రంగా ఉన్నా, కృతజ్ఞతలు తెలియజేయడానికి అది మనల్ని అడ్డుకోకూడదు. క్రైస్తవ మతం మనల్ని న్యాయంగా జీవించమని బలవంతం చేయడం ద్వారా దాని దైవిక మూలాన్ని ప్రదర్శిస్తుంది.
పాల్, బిగ్గరగా మరియు అత్యవసరంగా కేకలు వేస్తూ, జైలర్‌ని వినడానికి మరియు శ్రద్ధ వహించడానికి ప్రయత్నించాడు, "మీకేమీ హాని చేయవద్దు" అని అతనికి హెచ్చరించాడు. పాపానికి వ్యతిరేకంగా దేవుని వాక్యంలోని హెచ్చరికలు మరియు దాని అన్ని వ్యక్తీకరణలు స్వీయ-సంరక్షణను లక్ష్యంగా చేసుకుంటాయి. వ్యక్తులు తమను తాము నాశనం చేసుకోవద్దని వేడుకుంటున్నారు; పాపం నుండి దూరంగా ఉండటం హానిని నివారించడానికి ఏకైక మార్గం. శరీరానికి సంబంధించి కూడా, హాని కలిగించే పాపాల పట్ల జాగ్రత్త వహించాలి.
మంచి వ్యక్తులు మరియు మంత్రుల పట్ల మారిన భాష మరియు వైఖరిలో దయ యొక్క పరివర్తన శక్తి స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది. జైలర్ యొక్క శ్రద్ధగల విచారణ ప్రాధాన్యతలలో తీవ్ర మార్పును వెల్లడిస్తుంది; అతని మోక్షం ప్రధాన ఆందోళనగా మారింది, ఇది అతని ఆలోచనలకు దూరంగా ఉంది. అతని అమూల్యమైన ఆత్మ అతని ఆందోళనకు కేంద్రంగా మారుతుంది మరియు పాపం గురించి నిజాయతీగా నిర్ధారించబడినవారు మరియు మోక్షం గురించి హృదయపూర్వకంగా చింతిస్తున్నవారు క్రీస్తుకు లొంగిపోతారు.
కొన్ని పదాలలో సంగ్రహించబడిన మొత్తం సువార్త యొక్క సారాంశం అందించబడింది: "ప్రభువైన యేసుక్రీస్తును విశ్వసించండి, మరియు మీరు మరియు మీ ఇంటివారు రక్షింపబడతారు." ఈ సందేశం యొక్క ప్రభావం చాలా లోతైనది, జైలర్, మృదువుగా మరియు వినయంగా, పాల్ మరియు సీలాస్‌తో దయ మరియు కరుణతో వ్యవహరించాడు. క్రీస్తుపై విశ్వాసం ఉంచి, అతను మరియు అతని కుటుంబం అతని పేరులో బాప్టిజం పొందారు. దయ యొక్క ఆత్మ వారిలో బలమైన విశ్వాసాన్ని కలిగించింది, ఏవైనా సందేహాలను తొలగిస్తుంది. పాల్ మరియు సీలాస్, ఆత్మచే మార్గనిర్దేశం చేయబడి, తమలో జరుగుతున్న దైవిక పనిని గుర్తించారు. పాపులు అలాంటి మార్పిడికి గురైనప్పుడు, వారు ఒకప్పుడు తృణీకరించిన వారి పట్ల వారి వైఖరిని మార్చుకుంటారు, వారు గతంలో తీవ్రతరం చేయాలని కోరుకున్న బాధలను తగ్గించడానికి ప్రయత్నిస్తారు. విశ్వాసం యొక్క ఫలాలు వెలువడినప్పుడు, భయాలు దేవునిపై విశ్వాసం మరియు ఆనందానికి దారితీస్తాయి.

పాల్ మరియు సిలాస్ విడుదలయ్యారు. (35-40)
పాల్ క్రీస్తు కొరకు బాధలను సహించటానికి సిద్ధంగా ఉన్నాడు మరియు ప్రతీకారం తీర్చుకోవడానికి ఎటువంటి మొగ్గు చూపలేదు, అతను అన్యాయమైన శిక్ష యొక్క ఆరోపణ కింద వదిలి వెళ్ళకూడదని నిర్ణయించుకున్నాడు. బదులుగా, అతను గౌరవప్రదమైన పద్ధతిలో విడుదల చేయాలని పట్టుబట్టాడు, కేవలం వ్యక్తిగత గౌరవం కోసం కాకుండా న్యాయం మరియు అతని ప్రయోజనం కోసం. తగిన క్షమాపణ చెప్పబడినప్పుడు, క్రైస్తవులు వ్యక్తిగత కోపాన్ని వ్యక్తం చేయడం మానుకోవాలి మరియు వ్యక్తిగత నష్టపరిహారం కోసం అతిగా పట్టుబట్టడం మానుకోవాలి. ప్రతి సంఘర్షణలో విజయం సాధించడానికి ప్రభువు వారికి శక్తిని ఇస్తాడు, వారి బాధలను వారి సోదరులను ఓదార్చడానికి అవకాశాలుగా మారుస్తాడు, బదులుగా వారితో నిరుత్సాహపడతారు.Shortcut Links
అపో. కార్యములు - Acts : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary |